Loader

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) skal sikre høy faglig kvalitet,  god pasientflyt og  ressursutnyttelse ved St. Olavs hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre-og Romsdal HF. Senteret skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen.

Oppgaver og resultat
«Malen for rapportering passer ikke på alle punkter for RSHU. Vi er ikke en nasjonalt kompetansetjeneste og ikke en nasjonal behandlingstjeneste. Noe punkter i malen passer likevel. Det er tvil om f eks rapportering av studentundervisning , som naturlig rapporteres ved instituttene ved NTNU, - skal rapporteres her. Imidlertid har vi noe undervisning og formidling vi bør rapportere på - fra kongresser/konferanser. Noe kan bli dobbelt- dvs rapportering både ved institutt og ved RSHU. Vedr forskningspublikasjoner har vi funnet det riktig i denne omgang å rapportere på det meste, men dette kan også underkastes en drøfting Vi har også rapporter vi har lagt ut på våre websider som er deler av utredning og utviklingsarbeid - hvor vi har brukt en del ressurser. Vi har forsøkt å svare på resultatoppnåelse innenfor mandat og strategi.»

«Malen for rapportering passer ikke på alle punkter for RSHU. Vi er ikke en nasjonalt kompetansetjeneste og ikke en nasjonal behandlingstjeneste. Noe punkter i malen passer likevel. Det er tvil om f eks rapportering av studentundervisning , som naturlig rapporteres ved instituttene ved NTNU, - skal rapporteres her. Imidlertid har vi noe undervisning og formidling vi bør rapportere på - fra kongresser/konferanser. Noe kan bli dobbelt- dvs rapportering både ved institutt og ved RSHU. Vedr forskningspublikasjoner har vi funnet det riktig i denne omgang å rapportere på det meste, men dette kan også underkastes en drøfting Vi har også rapporter vi har lagt ut på våre websider som er deler av utredning og utviklingsarbeid - hvor vi har brukt en del ressurser. Vi har forsøkt å svare på resultatoppnåelse innenfor mandat og strategi.»

RSHU er ikke verken en nasjonal behandlingstjeneste eller kompetansetjeneste. Viser til RSHU sine nettsider hvor mandat og strategiske mål er beskrevet. RSHU er et senter for helsetjenesteutvikling og innovasjon. https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/rshu Det vises til rapporter og publikasjoner, samt utviklede og godkjente standardiserte pasientforløp siste år. RSHU skal bidra til: Beslutningsstøtte lokalt og regionalt vedrørende organisering og aktivitet Sikre implementering av standardiserte pasientforløp i helseregion Midt-Norge Effektiv ressursutnyttelse ved å bistå med aktivitets og bemanningsanalyser i regionen Optimalt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Strategiske mål 1.RSHU skal bidra til beslutningsstøtte lokalt og regionalt vedrørende organisering og aktivitet. RSHU skal bidra til effektiv ressursutnyttelse ved blant annet å bistå med aktivitets- og bemanningsanalyser i regionen. 2.RSHU har som oppgave å sikre utvikling og implementering av standardiserte pasientforløp i helseregion Midt-Norge. 3.RSHU skal bidra til et optimalt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 4.RSHU skal bidra i anskaffelsesprosessen med nytt EPJ/PAS, Helseplattformen, og sørger for ivaretakelse av god nok involvering av fagfolk og ivaretakelse av faglige krav og behov. RSHU har en koordinerende funksjon mellom de tre HFene og programkontoret i Helseplattformen og sikre at nye IKT løsninger understøtter drift og aktivitet. 5.Nye utrednings- og behandlingsformer og ny teknologi skal verdivurderes. RSHU skal bidra i helseøkonomiske vurderinger og vurderinger av kostnadseffektivitet og legge til rette for minimetodevurderinger. 6.RSHU skal etablere et kompetansemiljø på logistikk og kapasitetsvurderinger i samarbeid med NTNU. Resultatoppnåelse: - RSHU er gode på utvikling og bidrar til implementering av standardiserte pasientforløp ihht strategiske målsetting. Det vises til nasjonale indikatorer for organspesifikk kreft. - RSHU sitt bidrag i Helseplattformen går etter plan. Mellom 300-400 klinikere i HMN var involvert i arbeidet med kravspesifikasjon i 2016. - For øvrig vises det til oversikt over forskningsprosjekter, prosjekter vedrørende kvalitetsevaluering, utviklings- og utredningsoppgaver. Prosjektporteføljen er innenfor de 6 strategiske målene. - Automatisert turnusplanlegging og taktisk MR planlegging er et bidrag til å bygge opp kompetansemiljøet på logistikk og kapasitet. Vi har en postdoc kandidat, en PhD kandidat og flere masterstudenter. - Helseøkonomiske analyser og vurdering av kostnadseffektivitet gjøres i en rekke av prosjektene. - Aktivitets- og bemanningsanalyser er gjennomført i kirurgiske klinikker i HMR.

Aktivitet

Undervisning

Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
2 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
2 timer
Flere regioner: Utdanning av annet personell
40 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
144 timer
Utfyllende informasjon

Grunnutdanning i sykepleie og videreutdanning i barnesykepleie ved NTNU ( 4t) Eksperter i team ved NTNU. (120 t) Økonomisk evaluering av helsetjenester DMF/NTNU (40 t) Akuttmedisin kurs for medisinstudenter (24t)

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

RSHU har ingen klinisk aktivitet med behandling av pasienter.

Formidling

Allmennheten - alle regioner
  • Tung som ung øker risiko for hjertesvikt som slank voksen (VG - avis - 2016-06-08). (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
  • Unge overvektige får oftere hjertesvikt. (trd.by - internett - 2016-06-06). (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Norsk helseøkonomikonferanse. (Konferanse).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
  • Implementeringsseminar standardiserte pasientforløp. (Seminar).
  • Fagseminar Kirkebyfjellet. (Seminar).
  • Trondheim Prehospital Research Group (TPRG). Fusjonsseminar for ansatte ved det fremtidige fakultet for medisin og helsefag. (Seminar).
Utfyllende informasjon

Norsk helseøkonomikonferanse - Presentasjon av Patologiprosjekt.

Kvalitetsverktøy

  • Nasjonale kvalitetsindikatorer for organspesifikke pakkeforløp, 2015, Nasjonal retningslinje
  • Regionale standardiserte pasientforløp med utgangspunkt i pakkeforløp for kreft, 2014, Regional retningslinje
  • Metodikk for standardisert pasientforløp i HMN-RHF, 2012, Regional retningslinje
Utfyllende informasjon

RSHU har siden innføring av 28 pakkeforløp for kreft fra Helsedirektoratet, hatt det regionale ansvaret for utvikling og implementering av de regionale standardiserte pasientforløpene som tar utgangspunkt i de ulike kreftforløpene. Det har i 2015 og 2016 vært utviklet og godkjent 30 regionale standardiserte pasientforløp i regi RSHU. Hvorav 25 pakkeforløp for kreft, pakkeforløp for psykisk helse og rus, samt 3 andre regionale standardiserte pasientforløp med bl.a. "Truende for tidlig fødsel og for tidlig fødte (premature) barn". Det er Metodikk for standardiserte pasientforløp som er brukt som utgangspunkt i utvikling og implementering av alle regionale standardiserte pasientforløp.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Bergum D, Skjeflo GW, Nordseth T, Mjølstad OC, Haugen BO, Skogvoll E, Loennechen JP

ECG patterns in early pulseless electrical activity-Associations with aetiology and survival of in-hospital cardiac arrest.

Resuscitation 2016 Jul;104():34-9. Epub 2016 apr 30

PMID:
27143124
Giannadakis C, Solheim O, Jakola AS, Nordseth T, Gulati AM, Nerland US, Nygaard ØP, Solberg TK, Gulati S

Surgery for Lumbar Spinal Stenosis in Individuals Aged 80 and Older: A Multicenter Observational Study.

J Am Geriatr Soc 2016 Oct;64(10):2011-2018. Epub 2016 sep 9

PMID:
27611928
Lander BS, Patel K, Blackstone EH, Nordseth T, Starling RC, Gorodeski EZ

Post-acute Care Trajectories in the First Year Following Hospital Discharge After Left Ventricular Assist Device Implantation.

J Am Med Dir Assoc 2016 Oct 01;17(10):908-12. Epub 2016 jul 2

PMID:
27381379
Dögl M, Vanky E, Heimstad R

Changes in induction methods have not influenced cesarean section rates among women with induced labor.

Acta Obstet Gynecol Scand 2016 Jan;95(1):112-5. Epub 2015 nov 17

PMID:
26489875
Strand LB, Tsai MK, Gunnell D, Janszky I, Wen CP, Chang SS

Sleep duration, sleep quality and coronary heart disease mortality.

Int J Cardiol 2016 Nov 15;223():534-535. Epub 2016 aug 9

PMID:
27552574
Strand LB, Tsai MK, Gunnell D, Janszky I, Wen CP, Chang SS

Self-reported sleep duration and coronary heart disease mortality: A large cohort study of 400,000 Taiwanese adults.

Int J Cardiol 2016 Mar 15;207():246-51. Epub 2016 jan 7

PMID:
26808986
Gémes K, Janszky I, Ahnve S, László KD, Laugsand LE, Vatten LJ, Mukamal KJ

Light-to-moderate drinking and incident heart failure--the Norwegian HUNT study.

Int J Cardiol 2016 Jan 15;203():553-60. Epub 2015 okt 26

PMID:
26569362
Strand LB, Mukamal KJ, Halasz J, Vatten LJ, Janszky I

Short-Term Public Health Impact of the July 22, 2011, Terrorist Attacks in Norway: A Nationwide Register-Based Study.

Psychosom Med 2016 Jun;78(5):525-31.

PMID:
27136496
Benestad B, Lekhal S, Småstuen MC, Hertel JK, Halsteinli V, Ødegård RA, Hjelmesæth J

Camp-based family treatment of childhood obesity: randomised controlled trial.

Arch Dis Child 2017 Apr;102(4):303-310. Epub 2016 nov 2

PMID:
27806969
Austeng D, Morken TS, Bolme S, Follestad T, Halsteinli V

Nurse-administered intravitreal injections of anti-VEGF: study protocol for noninferiority randomized controlled trial of safety, cost and patient satisfaction.

BMC Ophthalmol 2016 Oct 01;16(1):169. Epub 2016 okt 1

PMID:
27716253
Alsnes IV, Janszky I, Åsvold BO, Økland I, Forman MR, Vatten LJ

Maternal Preeclampsia and Androgens in the Offspring around Puberty: A Follow-Up Study.

PLoS One 2016;11(12):e0167714. Epub 2016 des 19

PMID:
27992610
Aune D, Keum N, Giovannucci E, Fadnes LT, Boffetta P, Greenwood DC, Tonstad S, Vatten LJ, Riboli E, Norat T

Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease, cancer, and all cause and cause specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies.

BMJ 2016 Jun 14;353():i2716. Epub 2016 jun 14

PMID:
27301975
Aune D, Keum N, Giovannucci E, Fadnes LT, Boffetta P, Greenwood DC, Tonstad S, Vatten LJ, Riboli E, Norat T

Nut consumption and risk of cardiovascular disease, total cancer, all-cause and cause-specific mortality: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies.

BMC Med 2016 Dec 05;14(1):207. Epub 2016 des 5

PMID:
27916000
Aune D, Leitzmann M, Vatten LJ

Physical Activity and the Risk of Gallbladder Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies.

J Phys Act Health 2016 Jul;13(7):788-95. Epub 2016 feb 19

PMID:
26901710
Aune D, Sen A, Norat T, Janszky I, Romundstad P, Tonstad S, Vatten LJ

Body Mass Index, Abdominal Fatness, and Heart Failure Incidence and Mortality: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Studies.

Circulation 2016 Feb 16;133(7):639-49. Epub 2016 jan 8

PMID:
26746176
Aune D, Sen A, Prasad M, Norat T, Janszky I, Tonstad S, Romundstad P, Vatten LJ

BMI and all cause mortality: systematic review and non-linear dose-response meta-analysis of 230 cohort studies with 3.74 million deaths among 30.3 million participants.

BMJ 2016 May 04;353():i2156. Epub 2016 mai 4

PMID:
27146380
Aune D, Vatten LJ

Diabetes mellitus and the risk of gallbladder disease: A systematic review and meta-analysis of prospective studies.

J Diabetes Complications 2016 Mar;30(2):368-73. Epub 2015 nov 14

PMID:
26684168
Aune D, Vatten LJ, Boffetta P

Tobacco smoking and the risk of gallbladder disease.

Eur J Epidemiol 2016 Jul;31(7):643-53. Epub 2016 feb 22

PMID:
26898907
Dypvik J, Strøm-Roum EM, Haavaldsen C, Vatten LJ, Eskild A

Preeclampsia in pregnancies with and without diabetes: the associations with placental weight. A population study of 655 842 pregnancies.

Acta Obstet Gynecol Scand 2016 Feb;95(2):217-24. Epub 2015 nov 11

PMID:
26459283
Gansmo LB, Bjørnslett M, Halle MK, Salvesen HB, Dørum A, Birkeland E, Hveem K, Romundstad P, Vatten L, Lønning PE, Knappskog S

The MDM4 SNP34091 (rs4245739) C-allele is associated with increased risk of ovarian-but not endometrial cancer.

Tumour Biol 2016 Aug;37(8):10697-702. Epub 2016 feb 11

PMID:
26867771
Gansmo LB, Vatten L, Romundstad P, Hveem K, Ryan BM, Harris CC, Knappskog S, Lønning PE

Associations between the MDM2 promoter P1 polymorphism del1518 (rs3730485) and incidence of cancer of the breast, lung, colon and prostate.

Oncotarget 2016 May 10;7(19):28637-46.

PMID:
27081698
Gémes K, Janszky I, Laugsand LE, László KD, Ahnve S, Vatten LJ, Mukamal KJ

Alcohol consumption is associated with a lower incidence of acute myocardial infarction: results from a large prospective population-based study in Norway.

J Intern Med 2016 Apr;279(4):365-75. Epub 2015 sep 14

PMID:
26365927
Helwa R, Gansmo LB, Romundstad P, Hveem K, Vatten L, Ryan BM, Harris CC, Lønning PE, Knappskog S

MDM2 promoter SNP55 (rs2870820) affects risk of colon cancer but not breast-, lung-, or prostate cancer.

Sci Rep 2016 Sep 14;6():33153. Epub 2016 sep 14

PMID:
27624283
Janszky I, Romundstad P, Laugsand LE, Vatten LJ, Mukamal KJ, Mørkedal B

Weight and weight change and risk of acute myocardial infarction and heart failure - the HUNT Study.

J Intern Med 2016 Sep;280(3):312-22. Epub 2016 apr 5

PMID:
27046302
Knappskog S, Leirvaag B, Gansmo LB, Romundstad P, Hveem K, Vatten L, Lønning PE

Prevalence of the CHEK2 R95* germline mutation.

Hered Cancer Clin Pract 2016;14():19. Epub 2016 sep 27

PMID:
27708748
Laugsand LE, Janszky I, Vatten LJ, Dalen H, Midthjell K, Grill V, Carlsson S

Autoimmune diabetes in adults and risk of myocardial infarction: the HUNT study in Norway.

J Intern Med 2016 Nov;280(5):518-531. Epub 2016 jul 22

PMID:
27445256
Laugsand LE, Åsvold BO, Vatten LJ, Janszky I, Platou C, Michelsen AE, Arain F, Damås JK, Aukrust P, Ueland T

Soluble CXCL16 and risk of myocardial infarction: The HUNT study in Norway.

Atherosclerosis 2016 Jan;244():188-94. Epub 2015 nov 25

PMID:
26649903
Sen A, Opdahl S, Strand LB, Vatten LJ, Laugsand LE, Janszky I

Insomnia and the Risk of Breast Cancer: The HUNT Study.

Psychosom Med 2017 May;79(4):461-468.

PMID:
27763987
Valla M, Vatten LJ, Engstrøm MJ, Haugen OA, Akslen LA, Bjørngaard JH, Hagen AI, Ytterhus B, Bofin AM, Opdahl S

Molecular Subtypes of Breast Cancer: Long-term Incidence Trends and Prognostic Differences.

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2016 Dec;25(12):1625-1634. Epub 2016 sep 26

PMID:
27672056
Wiedmann M, Brunborg C, Lindemann K, Johannesen TB, Vatten L, Helseth E, Zwart JA

Smoking, obesity and the risk of pituitary adenoma: a large prospective cohort study (The HUNT Study).

Eur J Epidemiol 2016 Jan;31(1):95-8. Epub 2015 apr 24

PMID:
25903163
Døhl Ø, Garåsen H, Kalseth J, Magnussen J

Factors associated with the amount of public home care received by elderly and intellectually disabled individuals in a large Norwegian municipality.

Health Soc Care Community 2016 May;24(3):297-308. Epub 2015 feb 23

PMID:
25706800
Kalseth J, Lassemo E, Wahlbeck K, Haaramo P, Magnussen J

Psychiatric readmissions and their association with environmental and health system characteristics: a systematic review of the literature.

BMC Psychiatry 2016 Nov 07;16(1):376. Epub 2016 nov 7

PMID:
27821155
Gustad LT, Bjerkeset O, Strand LB, Janszky I, Salvesen Ø, Dalen H

Cardiac function associated with previous, current and repeated depression and anxiety symptoms in a healthy population: the HUNT study.

Open Heart 2016;3(1):e000363. Epub 2016 feb 15

PMID:
26925243
Betten J, Roness AK, Endreseth BH, Trønnes H, Tyvold SS, Klepstad P, Nordseth T

Assessment of the time-dependent need for stay in a high dependency unit (HDU) after major surgery by using data from an anesthesia information management system.

J Clin Monit Comput 2016 Apr;30(2):235-41. Epub 2015 mai 27

PMID:
26013979
Götestam Skorpen C, Lydersen S, Gilboe IM, Skomsvoll JF, Salvesen Kå, Palm Ø, Koksvik HSS, Jakobsen B, Wallenius M

Disease Activity During Pregnancy and the First Year Postpartum in Women With Systemic Lupus Erythematosus.

Arthritis Care Res (Hoboken) 2017 Aug;69(8):1201-1208. Epub 2017 jul 10

PMID:
27696790
Wallenius M, Salvesen Kå, Daltveit AK, Skomsvoll JF

Reproductive trends in females with inflammatory joint disease.

BMC Pregnancy Childbirth 2016 May 31;16(1):123. Epub 2016 mai 31

PMID:
27245755
Hektoen L, Saltvedt I, Sletvold O, Helbostad J, Lurås H, Halsteinli V

One-year health and care costs after hip fracture for home-dwelling elderly patients in Norway

Scandinavian Journal of Public Health 2016; volum 44 (8) s.791-798

Forskningsprosjekter

Oppfølging av regional plan for bildediagnostikk

Edmund Søvik, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Optimeringsbasert turnusplanlegging (Master 2016, PhD studium fra 2017)

Kjartan Kastet Klyve, NTNU

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HMN
Taktisk planlegging av MR ressurser

Anders Nordby Gullhav, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Obesity - burden of disease

Gunnhild Åberge Vie, NTNU

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN

Internasjonalt samarbeid

Eva-Hip, RCT fysioterapiintervensjon kommune – eldre med hoftebrudd

Kristin Taraldsen, NTNU

Prosjektperiode:
2011 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
MENAC – mulitisenterstudie, pasienter med cachexia

Tora Skeidsvoll Solheim, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN
Orkdalsmodellen – palliasjon

Anne Kari Knudsen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HMN
Evaluering Hysnes

Marius Steiro Fimland, NTNU

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Driftsanalyse BUK

Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Bruk av fusion-teknologi for å diagnostisere prostatakreft

Helena Bertilsson, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Aktivitetsmål psykisk helsevern (PH) og TSB

Vidar Halsteinli, Annet regionalt helseforetak

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Øyeavdelingen – jobbskifte: Sykepleiere (S) som alternativ til LIS (AMD)

Dordi Austeng, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Patologi - jobbskifte

Harald Aarset, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Pharmacopeia - Wide Association Studies on Prescribed Drug Registers

Imre Janszky, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Utnyttelse av legeressurser St Olavs Hospital

Per Olav Østbyhaug, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Optimal ressursstyring St. Olavs Hospital HF

Per Olav Østbyhaug, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Pakkeforløp for kreft

Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
«Ungdomsmedisin – trygge overganger for unge pasienter»?

Johan Fredrik Skomsvoll, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Helseplattformen

Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2015 - 2022
Deltakende helseregion:
HMN
PostOperative Pain And Circulatory Stability study (POPACS

Trond Nordseth, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HMN
Forskningsprosjekt «Dødsårsakanalyse St. Olavs Hospital

Erik Solligård, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Mottaksfunksjoner del II, oppfølgning

Vigleik Jessen, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HMN
Prosjekt "Systematisk måling av vitalparametere på sengepost"

Trond Nordseth, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Forbedring og effektivisering knyttet til intensiv- og tung overvåkning ved St Olavs hospital (INTOVA 2)

Trond Nordseth, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HMN
Safety of invasive medical procedures – case-crossover analyses of cardiovascular complications

Imre Janszky, St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HMN
Utfyllende informasjon

Noen av disse prosjektene har preg av kvalitetsevaluering, utviklings- og utredningsoppgaver, men er tatt med i rapporteringen her likevel. Prosjekt mottaksfunksjoner del II, oppfølging - har underprosjekter der RSHU har bidratt: "Analyse av intensiv og overvåkningskapasitet St. Olavs Hospital" (INTOVA1) - ferdig juni 2016. Og "Analyse av bemanning og aktivitet i mottaksavdelingen og AMK" (AMK) - ferdig januar 2016.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved St. Olavs Hospital HF, ved Direktør Runa Heimstad

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Helse Midt-Norge RHF - Samarbeidsorganet og FFU

Personvern  -  Informasjonskapsler