Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om påvisning og karakterisering av antibiotikaresistente bakterier.

 

Hovedaktiviteten i tjenesten er rettet mot leger og bioingeniører i de medisinske mikrobiologiske avdelingene i spesialisthelsetjenesten samt infeksjonsmedisinere og smittevernpersonell.

 

Tjenesten har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner for å sikre bedre kvalitet og at det etableres faglige nettverk som kan videreføre dette arbeidet lokalt.

 

Tjenesten er lokalisert til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø.

Oppgaver og resultat
K-res er en nasjonal kompetansetjeneste for kompetansespredning og referanseundersøkelser innenfor påvisning/karakterisering av antibiotikaresistente bakterier. Hovedaktiviteten er rettet mot de 24 norske medisinske mikrobiologiske avdelingene i spesialisthelsetjenesten hvor leger og bioingeniører er primære brukere. K-res jobber aktivt med å bygge opp kompetanse innenfor sitt område gjennom å være i forskningsfronten på utprøving og anvendelse av ny metodikk, referanseundersøkelser og forskning i nasjonale og internasjonale nettverk. Denne kompetansen formidles på regionale, nasjonale og internasjonale arenaer (se rapportering av aktivitet). K-res har ikke direkte overvåkningsfunksjon med tanke på behandlingsresultater, men deltar i overvåkningen av antibiotikaresistente bakterier gjennom referanseundersøkelser, verifisering av resistente isolater i samarbeid med Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistente mikrober (NORM) og det nasjonale overvåkningssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). K-res har siden opprettelsen vært proaktive i etablering av kompetanse-/forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt. Gjennom flere forskningsprosjekter har det blitt etablert nasjonale nettverk der deltakende laboratorier får tilgang til metoder, resultater og bidrar til publikasjoner. K-res koordinerer eller er partner i flere forskningsprosjekter sammen med fagpersonell fra andre helseregioner. Videre har K-res en stor undervisningsportefølje i utdanning av helsepersonell. K-res er ansvarlig for et obligatorisk kurs i spesialistutdanningen av leger i medisinsk mikrobiologi og deltar i grunn-, etter- og videreutdanning av flere helsepersonellgrupper regionalt og nasjonalt inkludert leger, sykepleiere, bioingeniører, smittevernpersonell og infeksjonsmedisinere. K-res er medarrangør i Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål (AFA) sitt teoretiske og praktiske kurs i resistensbestemmelse for leger og bioingeniører som arrangeres hvert annet år. Personell fra K-res har betydelig faglig formidlingsaktivitet på regionale, nasjonale og internasjonale møter. Gjennom de ansattes hoved- og bistillinger ved UiT - Norges Arktiske Universitet deltar også K-res i grunnutdanning av helsepersonell og annet fagpersonell. Gjennom forskningsprosjekter deltar K-res i veiledning av PhD kandidater i flere helseregioner. I 2016 var personell fra K-res hoved- eller biveiledere til 2 PhD kandidater i Helse Sør-Øst, 2 kandidater i Helse Vest og 6 i Helse Nord. Kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukerne foregår også gjennom detaljerte svar med tolkning på referanseundersøkelser (i 2016 ble det analysert 511 bakterieisolater), informasjon gjennom egen hjemmeside (https://unn.no/fag-og-forskning/k-res), elektroniske nyhetsskriv (2016; 5 informasjonsskriv med 11 artikler til 269 abonnenter) og nyhetsoppslag i nasjonale media samt fagtidsskrifter. En likeverdig tilgang til kompetansetjenesten i alle helseregioner opprettholdes gjennom at det er en adresse for innsending av bakterieisolater til referanseundersøkelse innenfor området antibiotikaresistens både i forhold til K-res egne prioriterte analyser og for MSIS. I 2016 var innsendte isolater fordelt omtrent som forventet etter de forskjellige helseregionene sin størrelse (Helse Sør-Øst: 259, Helse-Vest: 127, Helse-Midt: 62 og Helse-Nord: 63). I tillegg karakteriserte K-res 215 isolater på oppdrag for NORM som en del av den nasjonale resistensovervåkningen. K-res er formelt medlem i AFA og deltar årlig i etablering av nasjonale brytningspunkttabeller og anbefalte metoder for påvisning av antibiotikaresistens. Videre er K-res involvert i etablering av nasjonale retningslinjer som HDirs retningslinjer for bruk av antibiotika i både primær- og spesialisthelsetjenesten samt Norsk legemiddelhåndbok. Vi samarbeider således med Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten ved Haukeland Universitetssykehus og Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Universitetet i Oslo i utarbeidelse av faglige retningslinjer. Flere av retningslinjene oppdateres årlig. Link til andre aktører som jobber med antibiotikaresistens, er lagt på K-res hjemmeside. K-res har siden oppstart i 2002 hatt en referansegruppe med representanter fra alle helseregioner med et årlig møte. Ved møtet i 2016 fikk K-res god evaluering fra referansegruppen. Det rapporteres årlig fra K-res til departementet via Helse Nord.

Beskrivelse av tjenesten: Antibiotikaresistens er et økende helseproblem både nasjonalt og globalt. Nye varianter av resistente sykdomsfremkallende bakterier utvikles og spres raskt. Det er derfor et kontinuerlig behov for nye og revidering av eksisterende metoder for påvisning av resistente bakterier hos norske pasienter. Dette er viktig for kunne gi riktig antibiotika og hindre smittespredning. Vår oppgave er å arbeide for at norske laboratorier benytter riktige metoder for å kunne påvise viktige resistente bakterier. Dette gjør vi gjennom analyser av særlig resistente bakterier som en referansefunksjon for norske laboratorier og kompetansespredning i form av utdanning, formidling og forskning på et høyt internasjonalt nivå i nasjonale og internasjonale nettverk. Vi utfører også jevnlige ulike metodeevalueringer ved bruk av veldefinerte resistente mikrober fra egen stammesamling. Hovedoppgaver og kompetansespredningsplan for K-res: Hovedoppgavene til K-res er å (i) etablere, utvikle og utføre analyser for påvisning og karakterisering av antibiotikaresistente bakterier som en referansefunksjon for norske mikrobiologiske laboratorier (ii) drive nasjonal kompetanseoppbygging gjennom utdanning, forskning og formidling, og (iii) drive forskning på et høyt internasjonalt nivå i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Innenfor nasjonal kompetanseoppbygging har K-res utarbeidet en plan for kompetansespredning som sikrer nasjonal faglig kompetanse gjennom å; (a) arrangere obligatoriske kurs i antibiotikaresistens for spesialistkandidater i medisinsk mikrobiologi hvert annet år, (b) arrangere årlig hospiteringsuke for leger og bioingeniører fra andre laboratorier, (c) veilede PhD kandidater i spesialisthelsetjenesten i og utenfor egen helseregion, (d) være en sentral aktør i samarbeid med Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse (AFA) i utarbeidelse av nasjonale anbefalinger for brytningspunkter og metoder for påvisning av klinisk viktig antibiotikaresistens, (e) utføre evalueringer av diagnostiske metoder for påvisning av antibiotikaresistens, (f) etablere og delta i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, (g) delta i utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primær- og spesialisthelsetjenesten i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), (h) ivareta en aktiv nyhetsfunksjon via eget nettsted (https://unn.no/fag-og-forskning/k-res) og elektroniske informasjonsskriv med mange abonnenter, (i) publisere forskningsresultater og metodeevalueringer, (j) være vertskap for internasjonal hospitering, (k) besvare individuelle referanseundersøkelser med rådgivende tolkning, (l) utføre formelle referanseundersøkelser i samarbeid med MSIS/FHI, (m) sørge for regional og nasjonal faglig formidling i grunn-, etter- og videreutdanning av helsepersonell, (n) sørge for allmennrettet kunnskapsformidling i regionale og nasjonale media og (o) ivareta en faglig referansegruppe. Vurdering av aktivitet i forhold til oppgaver og mål for kompetansespredning: K-res har i 2016 utført sine oppgaver og bidratt med kompetansespredning på alle punkter i kompetanseplanen. Dette inkluderer: (a) Hovedarrangør av 5 dagers teoretisk og praktisk kurs om antibakterielle resistensmekanismer, metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning samt. (b) Arrangør for hospiteringsuke med deltakere fra 6 norske laboratorier. (c) Veiledning av totalt 10 PhD kandidater, inkludert 4 kandidater utenfor egen helseregion. (d) Aktør i AFA i oppdatering av nasjonale anbefalinger. (e) Evaluert diagnostiske metoder for påvisning av resistente bakterier. (f) Koordinert nasjonale forskningsnettverk med representanter fra alle norske mikrobiologiske laboratorier. (g) Deltatt i revisjon av faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primær- og spesialisthelsetjenesten i samarbeid med KAS ved Haukeland Universitetssykehus og ASP ved Universitetet i Oslo. (h-n) Ivaretatt – se rapporterte aktiviteter. Antall referanseundersøkelser i 2016 var på 511. (o) Referansegruppen hadde sitt årlige møte 15.11.2016. Tjenesten har ikke utarbeidet en egen pasientinformasjon da primærbrukerne av vår kompetanse er fagpersonell i spesialisthelsetjenesten. Ved henvendelser om skriftlig informasjon fra enkeltpersoner og media benyttes egne populærvitenskapelige publikasjoner og pasientinformasjon utarbeidet av helseforetakene.

Beskrivelse av tjenestens resultatmål: Overordnet resultatmål for K-res er å være i front når det gjelder kunnskap om nye klinisk relevante resistensmekanismer samt metoder og teknologi for påvisning. Dette for å kunne utføre nye relevante referanseundersøkelser samt bidra til økt kunnskap hos norske laboratorier slik at de etter hvert blir i stand til å utføre slike undersøkelser selv. De operasjonelle årlige resultatmålene er å ivareta referansefunksjonene og sikre nasjonal kompetansespredning ved å: a) gjennomføre individuelle referanseundersøkelser innenfor definert svartid (90% innen 2 uker), b) etablere og utføre fullgenomsekvensering på stammer innenfor definerte referansefunksjoner (CPO, LRE, TRE), c) veilede PhD-kandidater/postdocs i og utenfor egen helseregion, d) koordinere og delta i minst en studie hvert år med deltakere fra andre helseregioner (nasjonalt forskernettverk), e) være hoved- eller medarrangør av årlige nasjonale kompetansebyggende kurs innen antibiotikaresistens, Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten, NORM-dagen og andre konferanser/kurs, f) være geografisk likeverdig tilgjengelig for referanseundersøkelser og kompetansebyggende tiltak, g) bidra til kvalitetssikring og kunnskapsspredning ved å tilby kvalitetssikrede referansestammer, kunnskapsrapporter, årlig hospiteringsuke og deltakelse i nasjonal ringtest, h) formidle kunnskap gjennom minimum 5 fagfellevurderte internasjonale vitenskapelige publikasjoner og minimum 5 elektroniske nyhetsskriv, i) delta med minimum 200 timer i grunn/etter/videreutdanning av helsepersonell, j) avholde møte med referansegruppen og rapportere til Helsedirektoratet. Vurdering av aktiviteten opp mot tjenestens resultatmål: K-res vurderer at alle resultatmålene for 2016 ble oppnådd. Resultatoppnåelse dokumenteres gjennom internt system med måling av svartider og i interne dialogavtaler. Videre blir K-res evaluert årlig gjennom møte med den etablerte referansegruppen samt ved evalueringer av kurs og hospiteringer hvor vi har fått meget gode tilbakemeldinger. K-res forskningsresultater og metodeevalueringer er premissgivende for endringer i kliniske brytningspunkter og metoder hos AFA. Resultater fra våre studier (Hegstad et al. 2014; Sivertsen et al. 2016) har ført til endringer i anbefalte metoder i både norske og utenlandske laboratorier. K-res ligger i den internasjonale kunnskapsfronten når det gjelder anvendelse av state-of-the-art metoder for påvisning av antibiotikaresistens, resistensmekanismer og molekylær karakterisering av bakterieisolater. Referanseundersøkelsene utføres på relativt sjeldne resistente bakterier hvor det kreves metoder, teknologi og ledsagende kompetanse som ikke er tilgjengelige i de kliniske mikrobiologiske laboratorier. En sentralisert analyse sørger for kostnadseffektivitet og geografisk likeverdig tilgjengelig kompetanse. Kompetansespredning til brukerne skjer via flere tiltak: individuelle referanseundersøkelser, seminar, kurs, metodeevalueringer og forskning - publisering gjennom nasjonale og internasjonale nettverk, elektroniske nyhetsskriv etter abonnementsliste (n=269), hospitering, allmennrettet kunnskapsformidling samt deltakelse i grunn-, etter- og videreutdanning av helsepersonell inkludert PhD-veiledning i flere helseregioner. Repertoaret av analyser justeres årlig i forhold til behov, teknologi/metode og kompetanseutvikling i samspill med brukerne. Formelle referanseundersøkelsene som K-res utfører i samarbeid med Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)/Folkehelseinstituttet er geografisk likeverdig tilgjengelig. Internasjonal dynamikk og diversitet i antibiotikaresistens krever en nasjonal kompetanseplattform som sikrer at vi er i stand til å fange opp, spre og implementere ny kunnskap. K-res sprer kompetansen til relevante fagmiljøer i helsetjenesten gjennom en rekke planlagte aktiviteter beskrevet over. Den faglige mer allmennrettet kunnskapsformidling bidrar til økt oppmerksomhet og forståelse for hvilken betydning antibiotikaresistens har. Den samlede kompetansen er viktig i forhold til revisjon av nasjonale retningslinjer for bruk av antibiotika, metoder for påvisning av antibiotikaresistens og målrettede smitteverntiltak. Verdens helseorganisasjon har utpekt antibiotikaresistens som en av de tre største utfordringene i fremtiden. Denne dynamiske utfordringen må møtes med kunnskapsbaserte tiltak og en helhetlig kompetanse.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
70 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
283 timer
Alle regioner: Utdanning av annet personell
4 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
150 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
160 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
16 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
225 timer

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Teoretisk og praktisk kurs om antibakterielle resistensmekanismer, metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning. (Kurs).
 • 11th International Meeting on Microbial Epidemiological Markers. (Konferanse).
 • NordicAST workshop. (Konferanse).
 • European Congress for Clinical Microbiology and Infectious Diseases. (Konferanse).
 • Molekylærmøte i Medisinsk Mikrobiologi. (Konferanse).
 • Annual meeting of the Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. (Konferanse).
 • Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten. (Konferanse).
 • NORM-dagen. (Konferanse).
 • Bioingeniørenes høstkonferanse. (Konferanse).
 • Nasjonal bioingeniørkongress. (Konferanse).
 • Nettundervisning; ß-laktamaser hos Gram-negative. (Nettmøte).
 • Hospitering ved K-res. (Veiledning).
 • www.dagbladet.no/nyheter/superbakterie-pavist-i-usa-er-resistent-mot-selv-den-siste-tilgjengelige-antibiotika-typen/60148637. (Intervjuer/oppslag i media).
 • http://www.bioingenioren.no/aktuelt/2016/advarer-om-nye-typer-resistens-i-norge/. (Intervjuer/oppslag i media).
 • http://www.dagbladet.no/nyheter/hoies-advarsel-om-dodsbakteriene---vi-kan-ikke-isolere-oss-mot-dette/60148392. (Intervjuer/oppslag i media).
 • VVE: An urgent unrecognized threat? http://clsi.org/wp-content/uploads/sites/14/2013/07/CLSI-News-Winter-2016.pdf. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • 2 PhD kandidater Helse Vest. (Veiledning).
 • 2 PhD kandidater Helse Sør-Øst. (Veiledning).
 • http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Kvinne-dode-pa-Haukeland-etter-antibiotikaresistens-321864b.html. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • 2 Bacheloroppgaver. (Veiledning).
 • 6 PhD kandidater Helse Nord. (Veiledning).
 • http://www.nordlys.no/dokumentert-for-forste-gang-i-norge-kvinne-dode-av-antibiotikaresistens-pa-sykehus/s/5-34-472873. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju NRK P1 Troms distriktsprogram om Tromsøundersøkelsen og K-res sitt prosjekt i Tromsøundersøkelsen. (Intervjuer/oppslag i media).

Kvalitetsverktøy

 • Kompetansespredningsplan – Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens, 2017, Kompetansespredningsplan
Utfyllende informasjon

K-res har Nasjonal stammesamling av kvalitetssikrede antibiotikaresistente bakterieisolater som brukes av norske mikrobiologiske laboratorier samt FHI til ringtest, etablert 2002 Nasjonale anbefalninger; AFA/NordicAST klinisk brytningspunkttabell for bakteriers følsomhet for antibiotika – oppdateres årlig, etablert 2002 Nasjonale anbefalninger; Anbefalte metoder for påvisning av antibiotikaresistens AFA/NordicAST – oppdateres jevnlig , etablert 2002 Internasjonale kriterier; EUCAST clinical breakpoints for interpretation of MICs and zone diameters - oppdateres jevnlig K-res er del av akkreditert avdeling etter NS-EN ISO 15189 standard fra 2012. K-res er EUCAST Development Laboratory og deltar derigjennom i utvikling og kvalitetssikring av metoder for påvisning av resistens, etablert 2014

Forskning

Vitenskapelige artikler

Di Luca MC, Skaare D, Aasnaes B, Sundsfjord A, Samuelsen Ø

Identification of a novel IMI carbapenemase variant (IMI-9) in Enterobacter cloacae complex.

Int J Antimicrob Agents 2016 Dec;48(6):764-765. Epub 2016 sep 29

PMID:
27742202
Onarheim H, Brekke RL, Leiva RA, Oma DH, Kolstad H, Samuelsen Ø, Sundsfjord A, Mylvaganam H

[Not Available].

Tidsskr Nor Laegeforen 2016 Sep;136(17):1424-5. Epub 2016 sep 27

PMID:
27686190
Onarheim H, Brekke RL, Leiva RA, Oma DH, Kolstad H, Samuelsen Ø, Sundsfjord A, Mylvaganam H

A patient with sepsis following a burn injury in Pakistan.

Tidsskr Nor Laegeforen 2016 Aug;136(14-15):1228-32. Epub 2016 aug 23

PMID:
27554565
Freitas AR, Tedim AP, Francia MV, Jensen LB, Novais C, Peixe L, Sánchez-Valenzuela A, Sundsfjord A, Hegstad K, Werner G, Sadowy E, Hammerum AM, Garcia-Migura L, Willems RJ, Baquero F, Coque TM

Multilevel population genetic analysis of vanA and vanB Enterococcus faecium causing nosocomial outbreaks in 27 countries (1986-2012).

J Antimicrob Chemother 2016 Dec;71(12):3351-3366. Epub 2016 aug 15

PMID:
27530756
Holmes AH, Moore LS, Sundsfjord A, Steinbakk M, Regmi S, Karkey A, Guerin PJ, Piddock LJ

Understanding the mechanisms and drivers of antimicrobial resistance.

Lancet 2016 Jan 09;387(10014):176-87. Epub 2015 nov 18

PMID:
26603922
Zykov IN, Sundsfjord A, Småbrekke L, Samuelsen Ø

The antimicrobial activity of mecillinam, nitrofurantoin, temocillin and fosfomycin and comparative analysis of resistance patterns in a nationwide collection of ESBL-producing Escherichia coli in Norway 2010-2011.

Infect Dis (Lond) 2016 Feb;48(2):99-107. Epub 2015 sep 28

PMID:
26414659
Helgason KO, Jelle AE, Gudlaugsson O, Edvardsson V, Findlay J, Hopkins KL, Woodford N, Samuelsen Ø, Hardarson HS

First detection of a carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Iceland.

J Glob Antimicrob Resist 2016 Sep;6():73-4. Epub 2016 mai 2

PMID:
27530843
Sivertsen A, Pedersen T, Larssen KW, Bergh K, Rønning TG, Radtke A, Hegstad K

A Silenced vanA Gene Cluster on a Transferable Plasmid Caused an Outbreak of Vancomycin-Variable Enterococci.

Antimicrob Agents Chemother 2016 Jul;60(7):4119-27. Epub 2016 jun 20

PMID:
27139479
Skagseth S, Carlsen TJ, Bjerga GE, Spencer J, Samuelsen Ø, Leiros HK

Role of Residues W228 and Y233 in the Structure and Activity of Metallo-ß-Lactamase GIM-1.

Antimicrob Agents Chemother 2016 Feb;60(2):990-1002. Epub 2015 des 7

PMID:
26643332
Utfyllende informasjon

Sivertsen et al: Vankomycin variable enterokokker (VVE) er vankomycin følsomme enterokokker som har en vanA genotype hvor uttrykket er slått av, men som kan skifte til en glykopeptidresistent fenotype. Dette skjer gjerne under seleksjon med glykopeptider. Da man i hovedsak bruker fenotypisk uttrykk for å påvise resistens, er dette konseptet med variabel resistens som ikke kan detekteres ved hjelp av fenotypiske metoder svært bekymringsfullt og viktig å studere i detalj. I denne studien viser forskere ved K-res i samarbeid med personale på St. Olavs mekanismen som gir opphav til VVE i et stort utbrudd i Norge. Studien har ført til anbefaling om at alle invasive enterokokker testes med genotypiske metoder for vanA. Onarheim et al: Betydningen og konsekvensene av antibiotikaresistens for pasienter i Norge er lite beskrevet. I samarbeid med Haukeland Universitetssykehus har forskere ved K-res beskrevet et tilfelle med en pasient som ble overflyttet fra sykehus i Pakistan til Norge. Pasienter som overflyttes fra sykehus i utlandet kan ofte være infisert eller kolonisert med svært multiresistente bakterier noe som også var tilfelle med denne pasienten. Dessverre så døde pasienten på grunn av sepsis og flerorgansvikt. Studien belyser viktigheten med hurtig mikrobiologisk diagnostikk for «skreddersydd» antibiotikabehandling ved infeksjoner forårsaket av multiresistente bakterier. Videre tar studien for seg viktigheten med screening for påvisning av multiresistente bakterier og tiltak i forhold til infeksjonskontroll for å hindre videre spredning av slike multiresistente bakterier i norske sykehus.

Avlagte doktorgrader

Dagfinn Skaare

Non-beta-lactamase-mediated beta-lactam resistance in Haemophilus influenzae

Disputert:
Mai 2016
Hovedveileder:
Bjørn Erik Kristiansen

Forskningsprosjekter

The Norwegian Klebsiella pneumoniae study

Iren Høyland Löhr, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Antibiotikaresistens i Tromsøundersøkelsen

Ørjan Samuelsen, UNN

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

ZinChel – developing beta-lactamase inhibitors

Pål Rognved, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

The NordicAST 2016 CPE-study

Bjørg Haldorsen, UNN

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Molecular and Epidemiological characterisation of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae

Ørjan Samuelsen, UNN

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Vancomycin variable enterococci

Kristin Hegstad, UNN

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Mechanisms for persistence and spread of R-plasmids

Torunn Annie Pedersen, UNN

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HN
Microvesicles in enterococci

Kristin Hegstad, UNN

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Strukturoppklaring av beta-laktamaser og utvikling av inhibitorer

Hanna-Kirsti Schrøder Leiros, UNN

Prosjektperiode:
2007 - 2017
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Evolution and spread of high-level beta-lactam resistance in Haemophilus influenzae

Dagfinn Skaare, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Extended-spectrum beta-lactamases - carriage, environmental dissemination and population epidemiology

Pål Jenum, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2009 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Investigation of treatment options for infections caused by multidrug-resistant beta-lactamase producing Enterobacteriaceae

Ørjan Samuelsen, UNN

Prosjektperiode:
2011 - 2017
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Transfer and analysis of large chromosomal elements involved in spread and persistence of antibiotic resistance

Kristin Hegstad, UNN

Prosjektperiode:
2011 - 2017
Deltakende helseregion:
HN
Novel carbapenemases – unraveling the environmental reservoir

Joakim Larsson, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Stabilitet, fitness, overføring og evolusjon av antibiotikaresistens hos Gram-negative

Ørjan Samuelsen, UNN

Prosjektperiode:
2012 - 2019
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Aminoglykosidresistens i Escherichia coli

Paul Christoffer Lindemann, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HN
ESBL-produserende E. coli i matkjeden

Astrid Vester, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Investigating the prevalence, function and secretion of a new class of virulence factors in Gram-positive bacteria

Kristin Hegstad, UiT Norges arktiske universitet

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Investigating the prevalence and function of new secreted virulence factors in enterococci

Torunn Annie Pedersen, UNN

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HN

Internasjonalt samarbeid

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, ved Avdelingssjef Gunnar Skov Simonsen

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Dag Harald Skutlaberg
Referansegruppens leder (HV)
Anne Hollekim
Brukerrepresentant
Dagfinn Skaare
Representant Helse Sør-Øst
Gunnar Skov Simonsen
Representant Helse Nord
Kjersti Wik Larssen
Representant Helse Midt-Norge
Martin Steinbakk
Andre
Tone Tønjum
Universitetsrepresentant
Ørjan Olsvik
Universitetsrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport, Helse Nord

Personvern  -  Informasjonskapsler