Loader

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppdraget er å fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Oppgaver og resultat
KORFOR er en nettverksorganisasjon hvor vi ser forskning, kunnskapsformidling og fag- og tjenesteutvikling i sammenheng. Vi har valgt å satse på forskning som er viktig for å forstå endringsprosesser knyttet til skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler og som derfor er viktig for å utvikle bedre behandlingstjenester. Forskningen tar utgangspunkt i en helhetlig forståelse av avhengighet som inkluderer biologiske-, psykologiske og sosiale dimensjoner ved avhengighet. Dette gjør forskningen svært relevant for fag- og tjenesteutvikling og KORFOR er etterspurt når det gjelder formidling og undervisning. Vi skiller oss ut fra mange forskningsmiljøer ved at vi har valgt å ha personer med brukererfaringer med i forskningsprosjekter som med forskere. Dette sammen med at vi har en tett dialog med brukerorganisasjonene på rusfeltet om hva som skal være problemstillingene i forskningsprosjektene, gjør forskningen svært aktuell. Også i 2014 er det en økning når det gjelder publiserte artikler. Flere phd-stipendiater med tilknytning til KORFOR nærmer seg nå sluttføring av doktorgradsprosjektene. Det betyr at det også i årene fremover vil være en økning av publiserte artikler knyttet til tema som er relevante for videreutvikling av behandlingstilbudet innenfor rusfeltet. I 2014 har artikler om rusbruk blant ungdom med samtidige psykiske problemer fått mye oppmerksomhet. Det samme gjelder artikler om kognitive endringer knyttet til illegalt rusbruk hos pasienter med psykose. To tema vil fortsatt bli prioritert i KORFOR sin forskning: 1. Stayer-studien: Et knippe del-studier om endringsprosesser blant en stor og sammensatt gruppe rusmiddelavhengige (endringer i executive funksjoner, tidsopplevelser, motivasjon og endringsatferd, anerkjennelse og recovery, mm). 2. Alkohol-studien: Arenaer og metoder for identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkohol-problematikk: viktigste utfallsmål: 1. økt tilgjengelighet – redusert varighet av ubehandlet alkoholproblematikk 2. styrket evne til egen-endring. Det er etablert et internasjonalt samarbeid på begge disse temaene og på de fleste av våre øvrige forskningsprosjekter. Når det gjelder forskning knyttet til tjenesteutvikling er viktige prosjekter "Bruker- og personalmedvirkning i tjenesteutvikling - co-produksjonsmetoder" og "Lokal tjenesteutvikling i Norden". Doktorgradsprosjektet om co-produksjonsmetoder avsluttes i 2015. Helse Førde har lagt en struktur for implementering av denne metoden i Helse Vest. I 2014 ble det publisert en artikkel om hvordan ledere i tre kommuner i Skandinavia ser på mulighetene for å drive tjenesteutvikling tilpasset lokale forhold. Artikkelen viser at det er stort rom for lokalt initiert tjenesteutvikling. De to sentrale satsingene når det gjelder tjenesteutvikling er utvikling av Kvalitetsregister for rusbehandling og BrukerPlan. Målsettingen med kvalitetsregisteret er å identifisere innhold i, - og forhold og hendelser rundt behandlingsforløp som bidrar til mestring av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. Registeret bygger i stor grad på pasientenes egenrapportering. Arbeidet skjer i et nært samarbeid med sentrale miljøer for utvikling av medisinske register i Norge og i Sverige. I 2014 har en tatt i bruk registeret i flere rusbehandlingsenheter i Helse Bergen og Helse Stavanger. Utover bruk i egen region har vi i 2014 presentert registeret for og vil samarbeide med ulike fagfora utenfor helseregionen. Intensjonen er å utvikle et nasjonalt register. Etter anbefaling fra SKDE har Helse Stavanger søkt Datatilsynet om konsesjon for et nasjonalt register. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente rusproblematikken i kommunen. Arbeidet finansieres av Helsedirektoratet. Vi har det tekniske og faglige ansvaret for å videreutvikle verktøyet, for å gi den nødvendige opplæring og støtte til kommunene og for å analysere og formidle resultatene fra kartleggingene. Til nå er det ca. 200 kommuner som har tatt i bruk BrukerPlan. BrukerPlan skal bli landsdekkende. Ved siden av at BrukerPlan er et helt sentralt verktøy for å videreutvikle tilbudet i kommunene gir det også spesialisthelsetjenesten muligheter for å utforme rusrelaterte behandlingstjenester ut fra lokale behov. Vi mener at KORFOR på en meget god måte ivaretar de oppgavene som ligger i det mandatet som er blitt gitt fra Helse Vest.

Formidlings- og undervisningsarbeidet til KORFOR er svært omfattende. Vi har fokus på å gjøre et godt arbeid i egen region, men deltar også aktivt nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet gjenspeiler forskningstemaene som KORFOR arbeider med. Dette får vi til fordi alle som er tilknyttet KORFOR er forpliktet til å delta i formidlings- og undervisningsarbeidet. Vi arrangerer regionale og lokale konferanser og seminarer, men har bevisst satset på å delta på etablerte arenaer for formidlingsaktiviteter. Det fremgår av den vedlagte oversikten over undervisningsaktiviteter at mye er knyttet til videreutdanning av helsepersonell. En grunn til dette er at grunnutdanningene ikke behandler temaet rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler på en god nok måte. KORFOR arbeider for å få til et mer formalisert samarbeid med de aktuelle undervisningsinstitusjonene i egen region. På noen temaer er det en ekstra omfattende kompetansespredning. Dette gjelder kartlegging av rusproblematikk i kommunene(BrukerPlan), Stayer-studien og temaet arenaer og metoder for identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkohol-problematikk. Gjennom BrukerPlan får flere tusen ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten en bedre forståelse av rusrelatert problematikk. Kompetansespredningen knyttet til BrukerPlan fungerer som et viktig kvalitetssikringstiltak for hele rusfeltet. Stayer-studien er en forløpsstudie som startet i 2012. Den skal følge 250 mennesker med en avhengighet over mange år, med fokus på langtidsendringer knyttet til kognitiv fungering, motivasjon og tilfriskning. Publisering av data fra studien vil starte i 2015. Stayer-studien bygger på internasjonal forløpsforskning som er blitt utført de 25 siste årene. Denne forskningen som underbygger viktigheten av at hjelpen må være lett tilgjengelig, at en må sikre kontinuitet i behandling og at behandlingstilbudene må skreddersys den enkelte pasient er helt sentral for å heve kvaliteten på den hjelpen som blir gitt. Kompetansespredningen knyttet til Stayer-studien gir glimrende anledninger til å formidle denne kunnskapen. En av forskerne tilknyttet Stayer-studien har også laget en egen blogg om rusforskning. Det er mer enn 1000 personer som følger bloggen. Arbeidet om arenaer og metoder for identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkohol-problematikk setter et kraftig fokus på økt tilgjengelighet for å redusere varigheten av ubehandlet alkoholproblematikk. Her belyses også viktigheten av pasientens egne bidrag og hva som kan legge til rette for styrket evne til egen-endring. Fastleger og ansatte på somatiske avdelinger på sykehus er viktige målgrupper for dette arbeidet. KORFOR er synlige i media og dette er en viktig kanal for kompetansespredning ut over helse- og sosialfeltet og til allmennheten. KORFOR er også aktive når det gjelder å bidra med vår kompetanse i styrende dokumenter for kvalitetsheving av arbeidet på rusfeltet. I 2014 har vi deltatt i arbeidet med å utforme nasjonale faglige retningslinjer for TSB, veileder for rus- og psykisk helsearbeid i kommunene, nasjonale kvalitetsindikatorer for rus- og psykisk helsearbeid i kommunen og i nasjonal ekspertgruppe som skal bidra i arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan. KORFOR har også bidratt når det gjelder kunnskapsgrunnlaget for Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) 2014 -2018 og bidrar i arbeidet med Opptrappingsplanen for rusfeltet som regjeringen kommer med i 2015. KORFOR har et tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for TSB (NK-TSB) og leder kompetansetjenestens referansegruppe. Samlet gir aktivitetene til KORFOR en veldig omfattende kompetansespredning. Undervisning og tradisjonell formidling på kurs, seminarer og konferanser er bare noen av måtene dette skjer på.

Her vurderer vi vår aktivitet opp mot de vedtatte kriteriene for regionale kompetansesentre. 1. KORFOR har en høy kompetanse på området vi arbeider med og kompetansen kan dokumenteres. Vi har den nødvendige infrastruktur for å gjennomføre våre aktiviteter, men vil arbeide for at helseforetakene i Helse Vest tar et større ansvar for infrastrukturen slik at midler kan bli frigjort til forskning. 2. Gjennom denne års rapporteringen har vi dokumentert at KORFOR driver omfattende forskning, utvikling og undervisning med spredning av kunnskap til hele regionen. På flere områder arbeider vi også nasjonalt og er i Stortingsmeldingen: "Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk" (2011-2012) fremhevet som et av de viktige forskningsmiljøene på rusfeltet i Norge. 3. Vi kunne ikke drevet denne "butikken" om vi ikke hadde gode evner til samarbeid. Og vi har bygget opp et nødvendig fagnettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Men vi arbeider hele tiden for å styrke dette nettverket. 4. KORFOR driver ikke klinisk virksomhet. 5. KORFOR dokumenterer egen faglig virksomhet inkludert kompetanseoppbygging i helseregionen. 6. KORFOR deltar i arbeidet med å utforme nasjonale faglige retningslinjer for TSB og gjennom arbeidet med Kvalitetsregister for rusbehandling bidrar vi sterkt når det gjelder opprettelse av registerfunksjoner på rusfeltet.

Aktivitet

Undervisning

Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
10 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
6 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
13 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
60 timer
Egen region: Utdanning av annet personell
8 timer
Utfyllende informasjon

Pasientundervisning egen region: 32 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - egen region
 • Om co-produksjonsmetoden. Helse Førde. (Kurs).
 • Deltakersamling Stayer 12.mars. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • 3.12. Kites Trust, Wellington: ”The Co-production Method”. (Konferanse).
 • Boklansering Oslo 31.jan. (Seminar).
 • Bergens Tidene 20. oktober 2014: Hver femte ungdom har farlige rusvaner. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Bergens Tidende, 21. oktober 2014 «Har det kjekt uten alkohol». (Intervjuer/oppslag i media).
 • Snakk litt med fastlegen, du! Kronikk i Klassekampen, 2.april 2014. (Intervjuer/oppslag i media).
 • BrukerPlan. NRK -30.10. Dagsrevyen-Nyhetene kl. 1900. (Intervjuer/oppslag i media).
 • BrukerPlan. P4- 30.10 Nyhetssendingen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Ekko P2. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Hverdagsfilosofen P2. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Stortingspolitiker-besøk SUS 24.jan. (Seminar).
 • Intervju med Bergens Tidende. Tittel: Undervurderer egen avhengighet. Mars 2014. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Om Stayer-studien for Fellesorganisasjonen. 18.09. Stavanger. (Kurs).
 • Pensjonistuniversitetet Nærbø 13.mars. (Kurs).
 • Studentsamskipnaden i Bergens 40 års jubileumskonferanse; «Ungdom, prestasjon og den moderne trettheten». (Konferanse).
 • ”Familiebehandling i rusfeltet: Om hvorfor det er viktig, og hvordan vi kan tilrettelegge for det” Stavanger 30.10.2014. (Konferanse).
 • Hå kommune; foreldre og ansatte på ungdomsskolen. Ungdom og rusmidlene. (Seminar).
 • Boklansering UiS 18.mars. (Seminar).
 • Alor-nettverket 26.sept. (Seminar).
 • Oppslag i Gatemagasinet Asfalt om doping. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju med NRK Rogaland om doping. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Radiointervju NRK-Hordaland mai 2014: Lite penger kan stoppe LAR forskning. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Aftenbladet,17.09.2014 . Presentasjon av prosjektet «Fedre, Rus, og Vold». (Intervjuer/oppslag i media).
 • Fast spalte i Gatemagasinet Asfalt f.o.m. juni 2014. (Intervjuer/oppslag i media).
 • BrukerPlan. Asfalt januarutgaven. (Intervjuer/oppslag i media).
 • BrukerPlan. Rogalands Avis. 07.11. (Intervjuer/oppslag i media).
 • BrukerPlan. Stavanger Aftenblad oktober. (Intervjuer/oppslag i media).
 • BrukerPlan. Asfalt September. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Stiftelsen Bergensklinikkene 7-8. april 2014: ADHD som risikofaktor for utvikling av rusmiddelavhengighet. (Kurs).
 • ”Avhengighet; Anerkjennelse; Recovery. Nasjonal konferanse om psykisk helse og rusmiddelforskning, Trondheim, 3.-5.2-2014. (Konferanse).
 • Paper “Accounts of treatment relations in the course of recovery” på 40st Annual Alcohol Epidemiology Symposium 9.-13 juni 2014. (Konferanse).
 • «Posisjonering av kognitive og atferdsmessige dimensjoner av motivasjon for endring». Norsk Forskningsråds konferanse. (Konferanse).
 • “Patients with a substance use disorders’ narrative accounts of factors associated with a decision to make a change”. Italia. (Konferanse).
 • Bedre tiltak ved alkoholrelaterte helseproblemer. NFR konferanse om psykisk helse og rusmiddelforskning. 3.-5.feb 2014. (Konferanse).
 • «The GP-clinic as learning arena – with talks about alcohol as case», 19th Wonca Europe congress, 2.-5.juli 2014, Lisbo. (Konferanse).
 • Holdt foredraget Cannabis som risikofaktor ved psykose. Norsk forum for nevropsykiatri årskonferanse 14, 13.11.14. (Konferanse).
 • «Fedre som bruker vold i familien» Innlegg ved BuF Dirs nasjonale konferanse i Oslo, 20.11.2014. (Konferanse).
 • Rusproblematikk i somatiske avdelinger – identifikasjon og tiltak. Opptrappingsplanen for rusfeltet, Helsedirektoratet. (Konferanse).
 • University of Otago, Wellington:“Co-production leadership: A necessity to ensure transformative co-production “ 01.12.14. (Konferanse).
 • 5.12. Mind and Body Consulting, Auckland: ”The Co-production Method”. (Konferanse).
 • Nasjonal LAR-konferanse, oktober, 2014: ADHD og LAR – ja, takk begge deler? ADHD blant voksne rusmiddelavhengige. (Konferanse).
 • Norges Forskningsråd, april 2014: ADHD og rus. (Konferanse).
 • Oppstartskonferanse Nasjonal kompetansetjeneste TSB Oslo 10.jan. (Konferanse).
 • Rus og psykatrikonferanse Oslo 10. febr. (Konferanse).
 • Fagrådet 6.november. (Konferanse).
 • «Troubled families and individualized problems?"Heidelberg, Germany, March 6-8, 2014. (Konferanse).
 • ”Subjektive erfaringer fra tilfriskningsprosesser for mennesker diagnostisert med en rusmiddelavhengighet” på Schizofrenidagene. (Seminar).
 • A sociological study of recovery processes underlying problems caused by alcohol or drug addiction” på UiS. (Seminar).
 • «Forebygging av alkoholrelaterte helseproblemer – legesenteret som arena», 21.jan 2014, Århus. (Seminar).
 • «Hvordan forstår voldelige menn som fedre?». Ved Alternativ til Vold i Oslo. 5.9.2014. (Seminar).
 • BrukerPlan seminaret 19. -20.3. (Seminar).
 • BrukerPlan seminar 20. og 21.11. (Seminar).
 • 23.9. Brukerrådseminar. Oslo Universitetssykehus. «Brukeremdvirkning i tjenesteutvikling». (Seminar).
 • Presentasjon av paper om Stayer-studien på Nordic Alcohol and Drug Researchers Assembly. 28. august. (Seminar).
 • Nyhetsbrev uke 51, Rop. Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. (Intervjuer/oppslag i media).
 • «Bruk av fastlegekontor som arena gir bedre rusforskning».Kronikk i Utposten 5 (2014). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Innspilling av fagfilm ”Familieinvolvering i behandling” til pårørendeprogrammet.no:. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Opplæring i BrukerPlan, Drammen 6.2. for alle Hedmarkkommunene. (Kurs).
 • Opplæring i BrukerPlan, Kristiansand 14.2. for alle Sørlandskommunene. (Kurs).
 • Opplæring i BrukerPlan, Moss 25.3. for alle Østfoldkommunene. (Kurs).
 • Opplæring i BrukerPlan, Orkdal for noen St. Olavs kommunene. (Kurs).
 • Opplæring i BrukerPlan, Tjøme for alle Vestfoldkommuner. (Kurs).
 • Jubileumskonferanse i regi av Helse Vest. Foredrag: Minimum kvalitetstandarder for rusbehandling. Haugesund 12. juni. (Konferanse).
 • Koruskonferanse Bergen ang. overdosedødsfall 14.10. innlegg om registrering i BrukerPlan. (Konferanse).
 • Jubileumsseminar innen rusbehandling: «Brukermedvirkningens potensial. Marionetter eller medborger.» 13.06. (Konferanse).
 • Foredrag om bedre samarbeid om behandlingsforløp. For Nasjonalt læringsnettverk psykisk helse og rus i regi av KS. Oslo 14. mai. (Seminar).
 • Presentasjon av paper om utvikling av faglige retningslinjer på Nordic Alcohol and Drug Researchers Assembly. 28. august. (Seminar).
 • Schizofrenidagene. Foredrag: Utvikling av faglige retningslinjer på rusfeltet. Stavanger 4. november. (Seminar).
 • Oslo Universitetssykehus, Seksjon Rus- og avhengighetsbehandling Unge: «Co-produksjonsmetoden» 11.11.14. (Seminar).
 • Rusdag BrukerPlan Bodø 29.jan. (Seminar).
 • Rusdag BrukerPlan Moss 25.mars. (Seminar).
 • Rusdag BrukerPlan Trondheim 13.okt. (Seminar).
 • Belastede familier og individualiserte løsninger?, Sandefjord, 24.09.2014. (Seminar).
 • ”Relational being: Families in recovery”, Recovery workshop, UiS, 30.10.2014. (Seminar).
 • Presentasjon/intervju på fagseminar Lade behandlingssenter, 10.12.2014. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Foredrag: "Forståelse av avhengighet" Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger 6. mars. (Kurs).
 • Nav Rogaland- Hvordan snakke om å håndtere rusmidler i en trygdesammenheng. (Kurs).
 • Sola DPS – Hjerne, avhengighet og behandling. Behandlere DPS. (Kurs).
 • Strand DPS – Hjerne og behandling. Leger og psykologer. (Kurs).
 • Subjektive erfaringer fra tilfriskningsprosesser for mennesker diagnostisert med en rusmiddelavhengighet” Rogaland A-senter. (Kurs).
 • To dagers kurs i Motiverende Intervju (MI). Ansatte i LAR Helse Stavanger. (Kurs).
 • Alkoholrelaterte helseproblemer og sammensatte rusproblemer. Haugesund, 7.jan 2014. (Kurs).
 • «Rus på resept» Forskerskolen i klinisk medisin inviterer til debatt 20.februar 2014. (Kurs).
 • Om Stayer-studien. For kontorledere.18.09. Stavanger. (Kurs).
 • Opplæring i BrukerPlan, Bergen 2.4. for Bergen kommune. (Kurs).
 • Opplæring i BrukerPlan, Aksdal for alle Fonna kommune. (Kurs).
 • ”Individuelle eller relasjonelle tilnærminger? Perspektiver på familieorientert praksis i rusfeltet”, Stavanger, 06.03.2014. (Kurs).
 • “Addiction, families and treatment: A critical realist search for theories that can improve practice” Stavanger. (Kurs).
 • Stavanger Kommune: Ettervernkonferanse, Ka då ittepå. Innlegg om ungdom, prestasjon og rusmidler. (Konferanse).
 • Innlegg om Kvalitetsregister for rusbehandling på Den regionale kvalitetsregisterkonferansen, Sola, 20.11.14. (Konferanse).
 • «Rusdagen» 12.2.målgruppe: helse og sosialarbeidere, politikere og pårørende fra 17 Rogalandskommuner. (Konferanse).
 • Jubileumskonferanse Funkishuset 8.mai. (Konferanse).
 • Rusdag BrukerPlan Helse Fonna 3.febr. (Konferanse).
 • Rusdag BrukerPlan Stavanger 12.febr. (Konferanse).
 • StaRus-konferansen 2014. (Konferanse).
 • Jubileumskonferanse Helse Vest 12.-13. juni. (Konferanse).
 • Læringsnettverk gode pasientforløp psykisk helse og rus. KS Stavanger 23. oktober. (Seminar).
 • Workshop K46. Nevrokognisjon og behandling. Stavanger. (Seminar).
 • Sandnes kommune, ansatte i helse og sosial; Prestasjonsamfunnet, ungdom og identitet. (Seminar).
 • 6.mars-2014 i regi av kompetansesenter rus, region vest – Stavanger (KoRus). (Seminar).
 • Presentasjon av ”Avhengighet og tilfriskning; Anerkjennelse, identitet og (re) integrering” på Forskningsdagene i Stavanger. (Seminar).
 • Orienteringsseminar ”Recovery, hva snakker vi om?” på Kompetansesentersamling, 22.-23. oktober 2014. (Seminar).
 • ”Recovery. A theoretical approach?” på Workshop on recovery, UiS, 28.-30.10-2014. (Seminar).
 • «Motivert eller ikke motivert? Hvordan forstå - og fremme motivasjon hos våre pasienter/brukere?». SUS. (Seminar).
 • «MI, endringssnakk og relasjon til endring i atferd: et forskningsperspektiv». Nettverkssamling for lavterskel helsetiltak. (Seminar).
 • «Å snakke om alkohol – en utforsking av hemmende og fremmende faktorer for pragmatisk case-finding», IGS UiB, 3.sep 2014. (Seminar).
 • «Kan data fra elektronisk pasientjournal brukes for å fange opp mulig alkoholrelatert helseproblem tidligere?», UiB. (Seminar).
 • Innlegg debatmøte i regi av “KRAFT”oktober 2014: Rus og graviditet: Hvordan verne barna?. (Seminar).
 • «Farskap og aggresjon». Forelesning for familievernkontoret i Sør-Rogaland. Bryne, 3.12.14. (Seminar).
 • Barn av rusmisbrukere – sentrale risikofaktorer. (Seminar).
 • 4.9: Fagdagene Psykisk helsevern. Helse Førde. Brukarerfaring. Ein verdsett kompetanse?. (Seminar).
 • Om Stayer-studien. Rehabiliteringsseksjonen Stavanger. 20.03.14. (Seminar).
 • Formidlingsseminar med KORFOR 22. september, 2014: ADHD blant voksne rusmiddelavhengige. Bergen. (Seminar).
 • Ryfylkeseminaret Jørpeland 30.jan. (Seminar).
 • BrukerPlan-Fylkesmannen i Rogaland 24.mars. (Seminar).
 • Formidlingsseminar Bergen 22.sept. (Seminar).
 • LAR-seminar Strand 28. nov. (Seminar).
 • Om familieperspektivet posisjon i tverrfaglig spesialisert rusbehandling Stavanger, 15.10.2014. (Seminar).
 • Veiledning av tre masterstudenter 16 timer. (Veiledning).
 • Veiledning av phd-kandidat 7 timer. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

På mange av arrangementene for "helsepersonell og andre faggrupper" deltar også pasienter og pårørende.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Skogen Jens Christoffer, Sivertsen Børge, Lundervold Astri J, Stormark Kjell Morten, Jakobsen Reidar, Hysing Mari

Alcohol and drug use among adolescents: and the co-occurrence of mental health problems. Ung@hordaland, a population-based study.

BMJ Open 2014;4(9):e005357. Epub 2014 sep 22

PMID:
25245403
Veddegjærde Kari-Elise Frøystad, Sivertsen Børge, Wilhelmsen Ingvard, Skogen Jens Christoffer

Confirmatory factor analysis and item response theory analysis of the Whiteley Index. Results from a large population based study in Norway. The Hordaland Health Study (HUSK).

J Psychosom Res 2014 Sep;77(3):213-8. Epub 2014 jun 28

PMID:
25149031
Skogen Jens Christoffer, Stewart Robert, Knapstad Marit, Overland Simon, Mykletun Arnstein

Early life factors in relation to cardiovascular risk and cardiovascular disease in old age in Bergen: a Norwegian retrospective cohort study based on the Hordaland Health Study (HUSK).

JRSM Open 2014 Jul;5(7):2054270414527935. Epub 2014 jun 9

PMID:
25057406
Knudsen Ann Kristin, Skogen Jens Christoffer, Ystrom Eivind, Sivertsen Børge, Tell Grethe S, Torgersen Leila

Maternal pre-pregnancy risk drinking and toddler behavior problems: the Norwegian Mother and Child Cohort Study.

Eur Child Adolesc Psychiatry 2014 Oct;23(10):901-11. Epub 2014 jul 23

PMID:
25053124
Myrtveit Solbjørg Makalani, Sivertsen Børge, Skogen Jens Christoffer, Frostholm Lisbeth, Stormark Kjell Morten, Hysing Mari

Adolescent neck and shoulder pain--the association with depression, physical activity, screen-based activities, and use of health care services.

J Adolesc Health 2014 Sep;55(3):366-72. Epub 2014 apr 18

PMID:
24746679
Skogen JC, Knudsen AK, Myrtveit SM, Sivertsen B

Abstention, alcohol consumption, and common somatic symptoms: the Hordaland Health Study (HUSK).

Int J Behav Med 2015 Feb;22(1):24-31.

PMID:
24687384
Løberg Else-Marie, Helle Siri, Nygård Merethe, Berle Jan Øystein, Kroken Rune A, Johnsen Erik

The Cannabis Pathway to Non-Affective Psychosis may Reflect Less Neurobiological Vulnerability.

Front Psychiatry 2014;5():159. Epub 2014 nov 18

PMID:
25477825
Helle Siri, Gjestad Rolf, Johnsen Erik, Kroken Rune Andreas, Jørgensen Hugo A, Løberg Else-Marie

Cognitive changes in patients with acute phase psychosis--effects of illicit drug use.

Psychiatry Res 2014 Dec 30;220(3):818-24. Epub 2014 sep 8

PMID:
25240944
Brendryen Håvar, Lund Ingunn Olea, Johansen Ayna Beate, Riksheim Marianne, Nesvåg Sverre, Duckert Fanny

Balance--a pragmatic randomized controlled trial of an online intensive self-help alcohol intervention.

Addiction 2014 Feb;109(2):218-26. Epub 2013 nov 21

PMID:
24134709
Ole Næss & Ståle Opedal & Sverre M. Nesvåg

Room for action? How service managers in three Scandinavian cities experience their possibilities to develop their services

Volume 31, Issue 3 (Jun 2014) Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Lie T, Håland M, Nesvåg S, Stevenson B

Rusmiddelbruk i Norge. BrukerPlan - Statistikk 2013

Helse Stavanger 2014

Selbekk, A. S., Sagvaag, H., Fauske, H.

Addiction, families and treatment: Acritical realist search for theories that can improve practice.

Addiction Research & Theory, Early online (09, 1-9. 2014

Kloppen K, Mæhle M O, Kvello Ø, Haugland S, Breivik K,

Prevalence of intrafamilialchild maltreatment in the Nordic countries: a review.

Child Abuse Review. 2014

Forskningsprosjekter

Barn, rus og omsorgssvikt

Kathrine Kloppen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Bruker- og personalmedvirkning i tjenesteutvikling

Tone Larsen, Helse Førde HF

Prosjektperiode:
2008 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Amfetamin og psykose

Siri Helle, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Barn utsatt for rus i svangerskapet

Lisbeth Sandtorv, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Familieinvolvering i rusbehandling

Anne Schanche Selbekk, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2009 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Fedre, rus og vold

Henning Mohaupt, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2009 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Alkohol og folkehelse

Jens Skogen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2009 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Lokal tjenesteutvikling i Norden

Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Scandin Ancle

Kristian Oppedal, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2008 - 2014
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Alkohol/Dudit-E - evaluering av nytte

Janne Årstad, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Naltrexon depot

Johannes Skaar, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Tverrfaglig alkoholintervensjon

Kristian Oppedal, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien: døgnrytme, tidsopplevelse og dagliglivsorganisering

Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien: anerkjennelse, avhengighet og recovery

Inger Eide Robertson, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien: fysisk trening og kognitiv fungering

Asgeir Mamen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien: motivasjon og atferdsendring

Janne Årstad, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Endringer i kognitiv fungering etter russtopp

Egon Hagen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Stavanger HF, ved Klinikksjef Inger Kari Hagene Nerheim

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler