Loader

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oppdraget er å fremme forskning og kunnskapsformidling og bidra til fag- og tjenesteutvikling innen rusfeltet relatert til rusrelaterte helseskader, sosiale problemer og avhengighet av rusmidler.

Oppgaver og resultat
KORFOR er en nettverksorganisasjon hvor vi ser forskning, kunnskapsformidling og fag- og tjenesteutvikling i sammenheng. Vi har valgt å satse på forskning som er viktig for å forstå endringsprosesser knyttet til skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler og som derfor er viktig for å utvikle bedre behandlingstjenester. Forskningen tar utgangspunkt i en helhetlig forståelse av avhengighet som inkluderer biologiske-, psykologiske og sosiale dimensjoner ved avhengighet. Dette gjør forskningen svært relevant for fag- og tjenesteutvikling og KORFOR er etterspurt når det gjelder formidling og undervisning. Vi skiller oss ut fra mange forskningsmiljøer ved at vi har valgt å ha personer med brukererfaringer med i forskningsprosjekter som med forskere. Dette sammen med at vi har en tett dialog med brukerorganisasjonene på rusfeltet om hva som skal være problemstillingene i forskningsprosjektene er med på å gjøre forskningen svært aktuell. To tema vil fortsatt bli prioritert i KORFOR sin forskning: 1. Stayer-studien: Et knippe del-studier om endringsprosesser blant en stor og sammensatt gruppe rusmiddelavhengige (endringer i executive funksjoner, tidsopplevelser, søvnvansker, motivasjon og endringsatferd, anerkjennelse og recovery, mm). 2. Alkohol-studien: Arenaer og metoder for identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkohol-problematikk: viktigste utfallsmål: 1. mer tilgjengelige tjenester og redusert varighet av ubehandlet alkoholproblematikk 2. styrket evne til egen-endring. Det er etablert et internasjonalt samarbeid på begge disse temaene og på de fleste av våre øvrige forskningsprosjekter. KORFOR er involvert i mange fag- og tjenesteutviklingsaktiviteter, men de to mest sentrale er utvikling og implementering av Kvalitetsregister for behandling av rus- og avhengighetslidelser og drift av BrukerPlan. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente rusproblematikken i kommunen. Siden 2009 har KORFOR, på oppdrag fra Helse Vest, utviklet Kvalitetsregister for behandling av rus- og avhengighetslidelser. Arbeidet er blitt møtt med stor faglig og politisk interesse. Kvalitetsregisteret dekker hele spekteret av ruslidelser fra kortvarige og relativt lite komplekse lidelser med behov for kortvarig intervensjon, til langvarige og komplekse lidelser. Formålet med Kvalitetsregisteret er å kunne drive benchmarking, kvalitetsforbedring av tjenestene og benytte registeret i forskning. Formålet er også å bidra til kvalitetsforbedring av individuelle behandlingsforløp med et "ekspertsystem", som kan gi råd til behandlere om veivalg i behandlingsforløpet. Kvalitetsregisteret bygger på forskningsbasert kunnskap, klinikererfaringer og brukererfaringer. Kvalitetsregister for behandling av rus- og avhengighetslidelser skal utgjøre "kvalitetsgrunnmuren" innenfor TSB og kan kombineres med mer utdypende kartlegginger etter behov. I 2015 fikk vi konsesjon fra Datatilsynet og nå er implementeringen i gang i egen region. Det er søkt om nasjonal godkjenning og et positivt svar fra Helsedirektoratet forventes i 2016. BrukerPlan finansieres av Helsedirektoratet. Vi har det tekniske og faglige ansvaret for å videreutvikle verktøyet, for å gi den nødvendige opplæring og støtte til kommunene og for å analysere og formidle resultatene fra kartleggingene lokalt og nasjonalt. Til nå er det ca. 250 kommuner som har tatt i bruk BrukerPlan. Ved siden av at BrukerPlan er et helt sentralt verktøy for å videreutvikle tilbudet i kommunene, gir det også spesialisthelsetjenesten muligheter for å utforme rusrelaterte behandlingstjenester ut fra lokale behov. I 2015 ble Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 lagt fram for Stortinget. Tallmaterialet fra BrukerPlan er et helt sentralt grunnlagsmateriale for Opptrappingsplanen for rusfeltet og Helse- og omsorgsdepartementet vil benytte BrukerPlan for å kunne følge utviklingen i kommunene i opptrappingsperioden.

Som det fremgår av årsrapporten driver KORFOR en omfattende undervisnings- og formidlingsvirksomhet. Det meste av aktiviteten er i Helse Vest sitt foretaksområde, men en del er også nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt driver KORFOR en omfattende undervisnings- og formidlingsvirksomhet knyttet til utvikling og implementering av Kvalitetsregister for behandling av rus- og avhengighetslidelser og BrukerPlan. Gjennom BrukerPlan får flere tusen ansatte i kommunene og i spesialisthelsetjenesten en bedre forståelse av rusrelatert problematikk. Kompetansespredningen knyttet til BrukerPlan fungerer som et viktig kvalitetssikringstiltak for hele rusfeltet. Også når det gjelder temaet arenaer og metoder for identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkoholproblematikk er vi aktive nasjonalt og internasjonalt. Dette arbeidet setter et kraftig fokus på behovet for et mer tilgjengelig hjelpeapparat for å redusere varigheten av ubehandlet alkoholproblematikk. Her belyses også viktigheten av pasientens egne bidrag og hva som kan legge til rette for styrket evne til egen-endring. Fastleger og ansatte på somatiske avdelinger på sykehus er viktige målgrupper for dette arbeidet. Gjennom kompetansespredningen spiller KORFOR en viktig rolle når det gjelder å implementere nasjonale faglige retningslinjer og veiledere på rusfeltet. Et eksempel er undervisningen som skjer på temaet Motiverende Intervju hvor det er utviklet en omfattende undervisningsplan hvor en av forskerne fra KORFOR står i spissen av satsingen. En av forskerne ved KORFOR driver også en egen blogg og facebookside om rus og avhengighet, spesielt knyttet opp mot Stayer-studien. Bloggen har nærmere 1500 følgere og hvert innlegg har mellom 1500 og 8000 lesere. Stayer-studien er en forløpsstudie som startet i 2012. Den skal følge 250 mennesker med en avhengighet over mange år, med fokus på langtidsendringer knyttet til kognitiv fungering, motivasjon og tilfriskning. Publisering av data fra studien vil starte i 2016. Stayer-studien bygger på internasjonal forløpsforskning som er blitt utført de 25 siste årene. Denne forskningen som underbygger viktigheten av at hjelpen må være lett tilgjengelig, at en må sikre kontinuitet i behandling og at behandlingstilbudene må skreddersys den enkelte pasient er helt sentral for å heve kvaliteten på den hjelpen som blir gitt. Kompetansespredningen knyttet til Stayer-studien gir glimrende anledninger til å formidle denne kunnskapen. Vi har også et tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for TSB og leder kompetansetjenestens referansegruppe. Vi samarbeider i prosjektarbeid for å redusere drop out i rusbehandling og i et prosjekt for å heve kvaliteten på identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkoholproblematikk. På grunn av at det er mange aktører som tilbyr arenaer for undervisning og formidling på rusfeltet har vi i KORFOR brukt våre ressurser på å delta på de eksisterende arenaene framfor å utvikle nye undervisnings- og formidlingsarenaer. KORFOR er synlige i media og dette er en viktig kanal for kompetansespredning ut over helse- og sosialfeltet og til allmennheten. KORFOR er også aktive når det gjelder å bidra med vår kompetanse i styrende dokumenter for kvalitetsheving av arbeidet på rusfeltet. I 2015 ble Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 lagt fram for Stortinget. Tallmaterialet fra BrukerPlan er et helt sentralt grunnlagsmateriale for Opptrappingsplanen for rusfeltet og Helse- og omsorgsdepartementet vil benytte BrukerPlan for å kunne følge utviklingen i kommunene i opptrappingsperioden. KORFOR leverte også en utredning til Helse- og omsorgsdepartementet om eldres rusmiddelbruk, i forbindelse med Opptrappingsplanen.

Her vurderer vi vår aktivitet opp mot de vedtatte kriteriene for regionale kompetansesentre. 1. KORFOR har en høy kompetanse på området vi arbeider med og kompetansen kan dokumenteres. Vi har den nødvendige infrastruktur for å gjennomføre våre aktiviteter, men vil arbeide for at helseforetakene i Helse Vest tar et større ansvar for infrastrukturen slik at midler kan bli frigjort til forskning. 2. Gjennom denne års rapporteringen har vi dokumentert at KORFOR driver omfattende forskning, utvikling og undervisning med spredning av kunnskap til hele regionen. På flere områder arbeider vi også nasjonalt og er i Stortingsmeldingen: "Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk" (2011-2012) fremhevet som et av de viktige forskningsmiljøene på rusfeltet i Norge. 3. Vi kunne ikke drevet denne virksomheten om vi ikke hadde gode evner til samarbeid. Og vi har bygget opp et nødvendig fagnettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Men vi arbeider hele tiden for å styrke dette nettverket. 4. KORFOR driver ikke klinisk virksomhet. 5. KORFOR dokumenterer egen faglig virksomhet inkludert kompetanseoppbygging i helseregionen. 6. KORFOR har deltatt i arbeidet med å utforme nasjonale faglige retningslinjer for TSB og gjennom arbeidet med Kvalitetsregister for rus- og avhengighetslidelser bidrar vi sterkt når det gjelder opprettelse av registerfunksjoner på rusfeltet.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
12 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
13 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
59 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - egen region
 • Selvmyndiggjøringskurs – Co-produksjonsmetoden (Helse Førde, NAV Høyanger). (Kurs).
 • Dokumentasjonskurs – Co-produksjonsmetoden (Helse Førde). (Kurs).
 • Dialogseminar – Co-produksjonsmetoden (Helse Førde, NAV Høyanger). (Kurs).
 • Stayer-studien. Festlunsj for deltakere, pårørende og samarbeidspartnere i studien. Ca. 220 i publikum. (Konferanse).
 • «Veien til blodrødt. Ungdom og avhengighet». Rusdagen, Stavanger. (Konferanse).
 • Hva kjennetegner recovery- prosessene slik deltakere i Stayer-studien erfarer det?» Festlunsj; STAYER-studien, 7. desember 2015. (Konferanse).
Allmennheten - alle regioner
 • Gatemagasin og recovery, 28.mai, Stavanger, Gatemagasin-konferanse. (Konferanse).
 • Ungdom rus og psykose. Boklansering, 16.06.15. (Seminar).
 • Alkohol som velstandsindikator og helserisiko. NRK. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Tidligere dro damer på syklubb. Nå heter det vinklubb. Stavanger Aftenblad. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Egen blogg og facebookside om rus og avhengighet, spesielt knyttet mot Stayer-studien. Per i dag 1457 følgere. (Intervjuer/oppslag i media).
 • BA, 19.09.2015: «Flørter med rus». Intervju knyttet til forskningsfunn om rus, psykisk helse og ungdom. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju med dagsrevyen morgensending nrk (tv og radio) om cannabis og psykose - forskning. April 2015. (Intervjuer/oppslag i media).
 • ‘Edruelighet er den nye fylla’. Deltakelse i Ekko, NRK2, 9.juli 2015. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Forventninger til opptrappingsplanen, Rus & Samfunn. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Hvordan forstå avhengighet, =Oslo. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Må ha det, bare må ha det. Publikumsforedrag Schizofrenidagene. (Konferanse).
 • Cannabisveien til psykose: Innvirkning på psykosesårbarhet, Fagkonferanse arrangert av Mental Helse og Actis, 15.12.15. (Konferanse).
 • Rus og livsstil, Stavanger, 11.mars. Elevrådsledere. (Seminar).
 • Unge og rus, Randaberg, 15.sept, Vg1-elevsamling. (Seminar).
 • Unge og rus, Stavanger, 2.nov, Skoledagen. (Seminar).
 • Unge og rus, Stavanger, 4.nov, Vg1-elevsamling Jåttå. (Seminar).
 • Rus og Hjerne, Pasienter på Gauselskogen. (Seminar).
 • Rus til glede og besvær. Gatemagasinet Asfalt. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Stayer-studien: Fast spalte i Gatemagasinet Asfalt. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Haugesunds Avis, 19.09.2015: «3 av 4 med alko-rus: Fersk ungdomsundersøkelse i Hordaland». (Intervjuer/oppslag i media).
 • "Pårørende" - en diagnose? Stavanger Aftenblad. (06.07.2015). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Pårørende er med, blir det forsikret - men hvor? . Stavanger Aftenblad. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Rus og psykisk helse, Stavanger, 10.mars, Psykiatriveka. (Konferanse).
 • Rus i et samfunns- og familieperspektiv, Stavanger, 20.mai. (Konferanse).
 • Poster, Lisboa, 24.sept. (Konferanse).
 • Alkohol og arbeidsliv, Vettre, 22.okt, Vettre-konferansen. (Konferanse).
 • Eldre og rus, Stavanger, 28.okt, Rusnett-konferansen. (Konferanse).
 • Eldre og rus, Tromsø, 18.nov, Mørketidskonferansen. (Konferanse).
 • Må ha det, bare må ha det. Plenumsforedrag på Schizofrenidagene. (Konferanse).
 • Stayer – studien. Innlegg på internasjonal konferanse om sosialt arbeid og utdannelse. Milano. (Konferanse).
 • Stayer – studien. Innlegg på internasjonal konferanse om avhengighet. Lisboa. (Konferanse).
 • Stayer – studien. Innlegg på nasjonal ruskonferanse. Vettre. (Konferanse).
 • ”Avhengighet; Anerkjennelse; Recovery. En sosiologisk studie av tilfriskningsprosesser ved rusmiddelavhengighet”.Trondheim. (Konferanse).
 • “Into the unknown. A study of the transition from drug treatment to mainstream society from first person perspective”. Munich. (Konferanse).
 • Posterpresentasjon på konferansen den internasjonale forskningskonferansen «Lisbon Addictions 2015»., 23-25. (Konferanse).
 • “Health-related behaviour in relation to transition into age retirement: The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT3)”. (Konferanse).
 • Cannabisveien til psykose: mindre nevrobiologisk sårbarhet på nasjonale konferanse i akuttpsykiatri, 04.02.15. (Konferanse).
 • Alcohol and illicit drug use and school-related impairment among adolescents. Poster. Vettre. (Konferanse).
 • Alcohol related health problems in general practice. Odense. (Konferanse).
 • ISAM – Dundee, oktober 2015. «Treatment and care needs for the ageing opioid OMT patient, a nationwide investigation.». (Konferanse).
 • How storylines facilitate healing processes for families engaged in treatment for alcohol and drug problems. (Konferanse).
 • Addiction, families and treatment. A critical realist search for theories that can improve practice. (Konferanse).
 • Sykefraværsoppfølging ved rusproblematikk hos ansatte, Oslo, 16.jan. fagdag AKAN. (Seminar).
 • Alkoholintervensoner i sykehus, Stavanger, 16.april, nettverksmøte (rus i kroppen). (Seminar).
 • Eldre og rus, Oslo, 30.sept, nettverksamling. (Seminar).
 • Utfordringer for rusfeltet, Oslo, 14.okt, KoRus-samling. (Seminar).
 • BrukerPlan i store byer, Oslo, 12. nov, ASSS-nettverksmøte. (Seminar).
 • LAR i BrukerPlan, Oslo, 30.nov, LAR-leder-samling. (Seminar).
 • "Alkoholintervensjoner hos fastlegen", foredrag i Umeå, Sverige, 1.desember 2015. (Seminar).
 • Eldre og rus med fokus på LAR pasienter. LAR Nettverk. (Seminar).
 • Barn som vokser opp med rus i familien. (Seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Rusforebygging i arbeidslivet, Stavanger, 12.febr. (Kurs).
 • Brukermedvirkning i forskning, Kristiansand, 4.des, A-larm-konferansen. (Konferanse).
 • Ungdom, rus og psykisk helse. Arbeidsmiljødagene Trondheim. (Konferanse).
 • ”Bedringsprosesser; hva sier brukerne. Subjektive erfaringer fra tilfriskningsprosesser”. (Konferanse).
 • Kvalitetsregister rus, Oslo, 20.okt, Fagråd Helse SørØst. (Seminar).
 • Avhengighet og recovery, Oslo, 2.des, Fagdag-Tyrili,. (Seminar).
 • Stayer – studien. Fremlegg og diskusjon om relevans for Attende. (Seminar).
 • Helse Vest Pasientsikkerhetsråd: Co-produksjon. (Seminar).
 • Cannabisbruk hos pasienter med psykoselidelser – relasjon til kognitive faktorer, genetiske og bildediagnostiske funn. (Seminar).
 • Brukerplan. Formidlingsmøte. Oslo kommune. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Rusforebygging i skolen, Stavanger, 9.mars. (Kurs).
 • Rus i svangerskapet. Målgruppe: Videreutdanning i sped- og småbarn psykiske helse ved Universitetet i Bergen (RKBU). (Kurs).
 • Motiverende intervju, heldags kurs. Ansatte i LAR, Helse Stavanger. (Kurs).
 • Rus i svangerskapet. Målgruppe: Videreutdanning i sped- og småbarn psykiske helse ved Universitetet i Bergen (RKBU). (Kurs).
 • ‘Rus og somatikk’, foredrag 5.mars 2015 på kurset Rus og psykiske lidelser, Psykiatrisk divisjon, SUS. (Kurs).
 • ‘Når mistenke rusproblem?’ foredrag på kurs i rusmedisin for fastleger, Stord, 20.april 2015. (Kurs).
 • Foredragene ‘Fra ide til prosjekt – kvalitative metoder’ og ‘Alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis’ Sola. (Kurs).
 • ‘Skal fastlegen finne alle som drikker for mye?’, på Grunnkurs C, Stavanger, 9.sep 2015. (Kurs).
 • BrukerPlan-resultater Fonna HF 2014. (Konferanse).
 • BrukerPlan-resultater Stavanger HF 2014, Stavanger, 11.febr. (Konferanse).
 • «Belastede familier og individualiserte løsninger? Om familieperspektivets posisjon i tverrfaglig spesialisert rusbehandling». (Konferanse).
 • «Familier i recovery». Innlegg på ROP-konferanse Jæren DPS 16.09.2016. (Konferanse).
 • Kvalitetsregister for ruslidelser, Stavanger, 3.januar, fredagsundervisning. (Seminar).
 • Avhengighet og recovery, Stavanger, 4.sept, Fagdag Stavanger kommune. (Seminar).
 • Avhengighet og recovery, Sandnes, 14.okt, Fagdag Stavanger kommune. (Seminar).
 • Alkoholintervensjon, Stavanger, 15.okt, Fagdag Stavanger kommune. (Seminar).
 • Kvalitetsregister rus, Stavanger, 29.okt, Psyknett-vest. (Seminar).
 • Alkoholintervensjon, Stavanger, 9.nov, Fagdag Stavanger kommune. (Seminar).
 • Kvalitetsregister rus, Bergen, 16.nov, Kvalitetsregistersamling. (Seminar).
 • Rus i arbeidslivet, Stavanger, 19.nov, SUS-ledere/tillitsv. (Seminar).
 • Rusarbeid i kommunen, Strand, 16.des. (Seminar).
 • Stayerstudien foreløpige funn. PUT Stavanger. (Seminar).
 • Personlighetsforstyrrelser. For ansatte i Kriminalomsorgen. (Seminar).
 • Hjerne og avhengighet. Stavanger kommune. (Seminar).
 • Stayer – studien. Fremlegg og tilbakemeldinger. SUS, forsknings – og undervisningsavdelingen. (Seminar).
 • Stayer – studien. NAV Time fagmøte. (Seminar).
 • Rusteam Time kommune. Stayer-studien. (Seminar).
 • Stayer-studien og avhengighet. Kommuneansatte Haugesund. (Seminar).
 • Tiltak for å forhindre dropout i rusbehandling. Sandnes. (Seminar).
 • Forståelse av avhengighet or konsekvenser for organisering av tjenestetilbudet. Kirkens Bymisjon Stavanger. (Seminar).
 • «Hjernekartlegging med MR/fMRI etter rus i svangerskapet». Perinataldagene i Bergen. (Seminar).
 • Temamøte Brukerplan LAR Helse Vest Bergen. (Seminar).
 • Innføring Motiverende intervju, Miljøterapiens dag, SUS. (Seminar).
 • Innlegg på MI nettverk, Haugalandet: «Endringssnakk og hva er det med MI?». (Seminar).
 • Internundervisning Motiverende Intervju, PUT Sandnes. (Seminar).
 • Innlegg fagseminar Stavanger Kommune: Kartleggingsverktøy i rusbehandling – nyttig for bruker og behandler?. (Seminar).
 • Rus og psykose, fokus på Cannabisbruk på fagdag i Klinikk for sikkerhetspsykiatri, 17.04.15. (Seminar).
 • ‘Alcohol screening og BRIEF Intervention - anbefalt strategi på sviktende kunnskapsgrunnlag?’ Forskningsdagen, SUS,. (Seminar).
 • ‘Alkohol og helse’, foredrag på allmennlegemøte i Stavanger, 4.februar 2015. (Seminar).
 • ‘Den vanskelige samtalen hos fastlegen’, foredrag på kurset Litt for mye – litt for ofte, Stavanger kommune. (Seminar).
 • ‘Intervensjonsmuligheter i primærhelsetjenesten’, Bergen. (Seminar).
 • Eldre og rus med fokus på LAR pasienter. Stavanger Ledersamling LAR. (Seminar).
 • Eldre og rus med fokus på LAR pasienter. Bergen Ledersamling LAR. (Seminar).
 • «Familiesosiologi» . Forelesning på Diakonhjemmet Høgskole 14.01.2015. (Seminar).
 • Magasinet Helse i Vest 2015: «Den farlege flørten». Intervju knyttet til forskningsfunn om rus, psykisk helse og ungdom. (Intervjuer/oppslag i media).

Kvalitetsverktøy

 • Kvalitetsregister for behandling av ruslidelser, 2016, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
Utfyllende informasjon

Kvalitetsregister med regional dekning er ikke et av kategorivalgene ovenfor. Kvalitetsregisteret for behandling av ruslidelser er ferdig utviklet og implementeres nå i hele regionen. Det er søkt om nasjonal status, som sannsynligvis vil bli innvilget i løpet av 2016. Vi har derfor valgt å ta det med her.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Lid TG, Nesvåg S, Meland E

When general practitioners talk about alcohol: exploring facilitating and hampering factors for pragmatic case finding.

Scand J Public Health 2015 Mar;43(2):153-8. Epub 2015 jan 6

PMID:
25564115
Hayley AC, Skogen JC, Sivertsen B, Wold B, Berk M, Pasco JA, Øverland S

Symptoms of Depression and Difficulty Initiating Sleep from Early Adolescence to Early Adulthood: A Longitudinal Study.

Sleep 2015;38(10):1599-606. Epub 2015 okt 1

PMID:
26194578
Hayley AC, Skogen JC, Øverland S, Wold B, Williams LJ, Kennedy GA, Sivertsen B

Trajectories and stability of self-reported short sleep duration from adolescence to adulthood.

J Sleep Res 2015 Dec;24(6):621-8. Epub 2015 jul 14

PMID:
26172979
Myrtveit SM, Skogen JC, Sivertsen B, Steingrímsdóttir ÓA, Stubhaug A, Nielsen CS

Pain and pain tolerance in whiplash-associated disorders: A population-based study.

Eur J Pain 2016 Jul;20(6):949-58. Epub 2015 nov 16

PMID:
26568528
Skogen JC, Knudsen AK, Hysing M, Wold B, Sivertsen B

Trajectories of alcohol use and association with symptoms of depression from early to late adolescence: The Norwegian Longitudinal Health Behaviour Study.

Drug Alcohol Rev 2016 May;35(3):307-16. Epub 2015 okt 23

PMID:
26494431
Knudsen AK, Skogen JC

Monthly variations in self-report of time-specified and typical alcohol use: the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT3).

BMC Public Health 2015;15():172. Epub 2015 feb 21

PMID:
25884177
Knudsen AK, Ystrom E, Skogen JC, Torgersen L

Maternal heavy alcohol use and toddler behavior problems: a fixed effects regression analysis.

Eur Child Adolesc Psychiatry 2015 Oct;24(10):1269-77. Epub 2015 jan 14

PMID:
25586409
Sivertsen B, Skogen JC, Jakobsen R, Hysing M

Sleep and use of alcohol and drug in adolescence. A large population-based study of Norwegian adolescents aged 16 to 19 years.

Drug Alcohol Depend 2015 Apr 1;149():180-6. Epub 2015 feb 11

PMID:
25707706
Skogen JC, Bergh S, Stewart R, Knudsen AK, Bjerkeset O

Midlife mental distress and risk for dementia up to 27 years later: the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT) in linkage with a dementia registry in Norway.

BMC Geriatr 2015;15():23. Epub 2015 mar 10

PMID:
25886723
Skogen JC, Knudsen AK, Myrtveit SM, Sivertsen B

Abstention, alcohol consumption, and common somatic symptoms: the Hordaland Health Study (HUSK).

Int J Behav Med 2015 Feb;22(1):24-31.

PMID:
24687384
Årstad, J., Nesvåg, S. og Landheim, A. Tidsskrift for norsk psykologforening, Vol. 52 (9), 2015.

Kartleggingsverktøy i rusbehandling – nyttig for bruker og behandler?

Tidsskrift for norsk psykologforening, Vol. 52 (9), 2015.

Nesvåg S

Eldres rusmiddelbruk - Alkoholbruk og alkoholrelaterte helsemessige og sosiale problemer blant eldre

2015 Oppdrag for HOD knyttet til Opptrappingsplanen for rusfeltet

Nesvåg, S. & Duckert, F. (2015).

Work-related drinking and processes of social integration and marginalization in two Norwegian workplaces.

Culture and Organization. Published online 03/2015; DOI:10.1080/14759551.2015.1021800

Selbekk, A. S., Sagvaag, H. & Fauske, H.

Addiction, families and treatment: A critical realist search for theories that can improve practice

Addiction Research & Theory, 23, 196-204.

Selbekk, A. S.

Hvorfor protesterte Märta Tikkanen?

Kronikk i Rus og Samfunn 26.06. 2015

Forskningsprosjekter

The influence of illicit substance use on the effects of antipsychotics

Renata Alisauskiene, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Polyvinylpyrrolidone deposition disease - pathology contributes to understand disease and death in injecting opioid drug users

Heidi Grønseth, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Fanger faglige retningslinjer opp hva sentrale teorier for forståelse av rusavhengighet sier er viktig i behandling

Espen Kristian Arnevik, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Medikamentfri behandling av tunge rusavhengige i spesialisthelsetenesta.

Hallbjørg Hage, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Rusrelaterte overdosar i akuttavdelingar

Karl Trygve Druckrey-Fiskaaen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
E-meistring

Linn-Heidi Lunde, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Eldre og rusmiddelbruk

Linn-Heidi Lunde, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Mental health and substance use in opioid users

Arild Opheim, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Quality of life, abstinence motivation and treatment satisfaction

Zhanna Gaulen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Forståelse av komplekse traumer og opioidavhengighet som voksen

Marianne Fjæreide, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Prosjekt X: Pasienter i LAR med LAR X status

Marianne Fjæreide, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Endringer over tid hos pasienter i LAR

Siv-Elin Leirvåg Carlsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Fysisk trening og kognitiv fungering

Sylvia Alpers, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Fedre, rus og vold

Henning Mohaupt, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2009 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Familieinvolvering i rusbehandling

Anne Schanche Selbekk, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2009 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Cannabis og psykose

Siri Helle, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Bruker- og personalmedvirkning i tjenesteutvikling

Tone Larsen, Helse Førde HF

Prosjektperiode:
2008 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Barn eksponert for rus i svangerskapet

Eivind Sirnes, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Barn eksponert for rus i svangerskapet. Vekst helse og utvikling

Lisbeth Beate Sandtorv, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Mental health and alcohol- and drug-related problems among adolescents

Ove Heradstveit, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Søvnvansker blant LAR-pasienter

Berit Synnøve Stakland, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Rus og folkehelse

Jens Christoffer Skogen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2009 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Eldre og rus

Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Alkoholintervensjon på somatiske avdelinger - pasientaksept

Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Tverrfaglig alkoholintervensjon

Kristian Oppedal, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Lokal tjenesteutvikling i Norden – skoleprosjektet/alkoholprosjektet

Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Alkoholidentifikasjon og intervensjon i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2015 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Arenaer og metoder for identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkohol-problematikk

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Drop-out i behandlingssystemet

Anne-Lill Mjølhus Njå, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Stayer-studien: Using SMS – monitoring and psychosocial factors to retain participants in long-term research on addiction

Thomas Solgård Svendsen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2015 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien: Motivasjon og atferdsendring

Janne Årstad, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2013 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien: anerkjennelse, avhengighet og recovery

Inger Eide Robertson, Privat ideell institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Stayer-studien: døgnrytme, tidsopplevelse og dagliglivsorganisering

Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Stayer studien: Endringer i kognitiv fungering etter russtopp

Egon Hagen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Stavanger HF, ved Avdelingssjef Lars Conrad Moe

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler