Søk i forskningsregisteret

Forskning er en av fire lovfestede hovedoppgaver i sykehusene, – sidestilt med pasientbehandling (diagnostikk, behandling og rehabilitering), utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Forskning i sykehusene er viktig for å sikre høy kvalitet i diagnostikk og pasientbehandling, og de regionale helseforetakene har derfor fått et spesielt ansvar for pasientrettet klinisk forskning, forskerutdanning, formidling og implementering av forskningsresultat. Helseregionenes forskningsmidler skal medvirke til å sikre forskningsaktivitet i helseforetakene, og øke produktiviteten og kvaliteten på forskningen.

Om forskningsregisteret

Forskningsregisteret inneholder presentasjoner, herunder målsetting og resultater, av forskningsprosjekter finansiert av de regionale helseforetakene. Alle pågående prosjekter rapporterer til registeret en gang i året.