Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose

Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose arbeider etter tildelt mandat med fokus på kompetansebygging på diagnostikk og behandling av multippel sklerose og veiledning, undervisning og kompetansespredning til helsetjenesten og brukerne. Tjenesten er ansvarlig for et nasjonalt kvalitetsregister som understøtter kvalitetssikring og implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis for diagnostikk og behandling av sykdommen. Registeret er et unikt redskap for multippel sklerose forskning og kvalitetssikring av helsetjenesten. Kompetansetjenesten har også etablert nasjonale og internasjonale forskernettverk og bidrar gjennom disse til viktig forskning innen årsaksforhold, sykdomsmekanismer og behandling av sykdommen.

Oppgaver og resultat
Nasjonal kompetansetjeneste for MS arbeider med kompetansebygging og formidling gjennom inkluderende og effektive fag- og forskernettverk. Norsk MS Register og Biobank er etablert og vil bidra til overvåking og formidling av behandlingspraksis og resultater, samt generere grunnlag for god MS-forskning. Tjenesten arrangerer og deltar i relevant undervisning for helsepersonell, andre tjenesteytere, brukere/brukerorganisasjon og pårørende. Likeverdig tilgang til tjenesten sikres gjennom kurs, seminar og web-basert tjenester, informasjonsbrosjyrer og -filmer for brukerne. Mye av arbeidet mot brukerne og allmennheten gjøres i samarbeid med MS-forbundet. Faglige retningslinjer for diagnostikk og sykdomsmodulerende behandling er etablert og implementert. Retningslinjer for symptombehandling og rehabilitering er under utarbeiding. Kunnskapsoppsummeringer og medisinsk metodevurderinger gjøres i forbindelse med dette arbeidet. Siste året har tjenesten i tillegg gjort særskilt oppsummering av CCSVI ved MS, og en oppsummering av autolog benmargstransplantasjon ved særlig aktiv MS under utarbeiding. I forskernettverksamarbeid med Holmøy og medarbeidere er det også gjort evaluering av grunnlag for vitamin D inntak ved MS (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23278659 ). Nasjonale og internasjonale forskernettverk er sentrale bidragsytere i pågående prosjekter innen både basal- og klinisk forskning. Dette inkluderer biomarkør-studier i ryggmargsvæske, dyremodeller og hjernevev, samt deltakelse i genetikk prosjekter. Det er tidligere gjennomført intervensjonsstudier innen rehabilitering (CIOPIMS) og flerumettede fettsyrer (OFAMS). Dette har generert vellykkede nasjonale forskernettverk med deltakelse fra et stort antall nevrologiske og radiologiske avdelinger. Andre studier inkluderer kartleggingsundersøkelse av pasient motivasjon for MS-behandling (MOMS) og epidemiologiske studier av risikofaktorer (offshore- /fødselsmåned-/kjønnsratio- kohortanalyser). Basert på denne brede aktiviteten med utstrakt samarbeid fikk Nasjonal kompetansetjeneste for MS gradering ”excellent” i den nylige NFR-evalueringen av klinisk forskning. Aktiviteten har også siste året gitt flere nasjonale og internasjonale utmerkelser/forskningspriser. Forskningsproduksjonen i 2012 viser at gruppen var hoved- eller medforfatter på totalt 32 PubMed indekserte vitenskapelige artikler i 2012. I alt 25 var direkte MS-relatert (1 som «collaborator») og 7 var relatert til metodeutvikling eller metodebidrag fra faggruppen. Senteret var også hoved- eller medforfatter på 43 andre forskningspublikasjoner og deltar i 46 store og små prosjekter – dels med nasjonal og internasjonal deltakelse/ledelse. Forskernettverkene er også sentrale i klinisk kompetansebygging og effektive for kompetansespredning i fagmiljøene. Kompetansetjenesten bidrar også i utdanning av helsepersonell og med informasjon rettet mot helsetjenesten, helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum. To «storsatsninger» trakk mye resurser i 2012. Dette inkluderte utvikling av MS-registeret til web-basert online-registrering, inkludert organisering av et internasjonalt seminar med deltakelse av om lag 120 helsearbeidere og forskere fra samtlige helseregioner, Nasjonalt folkehelseinstitutt, nasjonalt registermiljø (SKDE), MS-forbundet samt forskere fra Europa, USA og Canada (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ane.2012.126.issue-s195/issuetoc ). I tillegg ble det produsert 7 informasjonsfilmer om MS som fortrinnsvis er rettet mot pasienter og pårørende. Dette var et samarbeid med MS-forbundet og TakePart Media & Science (Køln), med finansieringsstøtte fra ExtraStiftelsen. Filmene er distribuert på egne og MS-forbundets nettsider og på sosiale medier. Plan for kompetansespredning i 2013 inkluderer kurs i videre og etterutdanning for leger, bidrag på «MS-konferansen» som er et årlig arrangement i regi av MS-forbundet, deltakelse på årsmøtet i Norsk Nevrologisk Forening, samt bidrag på lokale, regionale og nasjonale kurs/seminar. Det vil også tilbys opplæring og informasjonsmøter i forbindelse med omlegging av Norsk MS-register til web-basert registrering. Det arbeides også med pasientversjon av nasjonale faglige retningslinjer, samt veileder for symptomatisk behandling og rehabilitering. I tillegg er det satt i gang et prosjekt for etablering av modeller for pasientforløp i samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, som vil inngå i kompetansespredningsplanen for 2013-2014.

Tjenestens innhold er beskrevet. Likeverdig tilgjengelighet sikres gjennom plan for kompetansespredning som vil bli utvidet i samråd med referansegruppen. Kunnskapsoppsummeringer gjennomføres ved faglige retningslinjer. Kvalitetssystemer som Norsk MS Register og Biobank er etablert og faglige retningslinjer er utarbeidet og implementert. Forskning og forskningsnettverk gir betydelig kompetansebygging og forskningsproduksjon Kompetansespredning sikres med bidrag i utdanning av helsepersonell og informasjon rettet mot helsetjenesten, helsepersonell, pasienter, pårørende og publikum. Tjenesten bidrar også til å utvikle og spre nasjonale retningslinjer. Kostnadseffektivitetsvurdering vil gjennomføres i samråd med Helseforetak/Hdir Overordnede resultatmål for tjenesten er under utarbeiding og vil defineres i samråd med referansegruppen. Referansegruppe med region-representanter og brukerrepresentant er etablert – og medvirkning fra primærhelsetjenesten vurderes.

Nasjonal kompetansetjeneste for MS og Norsk MS Register og Biobank (MS-senteret) har fast ansatt overlege (100%), daglig leder (100%), statistiker (100%), to sykepleiere (100%), laboratorium ingeniør (80%), og i tillegg en seniorforsker/ statistiker og en sykepleier i bistillinger (20%). Senteret har knyttet til seg en rekke forskere i eksternfinansierte prosjekter. I løpet av 2012 har senteret gjennom pågående prosjekter hatt hovedveilederansvar for 9 stipendiater, 2 forskerlinjestudenter og medveilederansvar for ytterligere 2 stipendiater. Disse er finansiert via Helse Vest (2), Helse-Bergen (4), Innovest (1), Universitetet i Bergen/KG Jebsen (5) og annet helseforetak (1). I tillegg har kompetansesenteret gjennom ekstern finansiering (Helse Vest/UiB/KG Jebsen) tilknyttet 6 post doc /forsker stillinger, 1 laboratorium tekniker (Helse-Bergen), samt 2 to seniorforskere i bistilling (40% og 20%).

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
36 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
10 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
16 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
15 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
12 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Annen tilhørighet - 0 pasienter

Formidling

Pasienter og pårørende
 • Info-film. Norsk MS Register og Biobank. http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/ms/Sider/video.aspx. (Veiledning).
 • Info-film. MS-diagnosen. http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/ms/Sider/video.aspx. (Veiledning).
 • Info-film. Forebyggende behandling. http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/ms/Sider/video.aspx. (Veiledning).
 • Info-film. Å leve med balanseforstyrrelse. http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/ms/Sider/video.aspx. (Veiledning).
 • Info-film. Blære og tarmforstyrrelse. http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/ms/Sider/video.aspx. (Veiledning).
 • Info-film. Å leve med blære og tarmforstyrrelse. http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/ms/Sider/video.aspx. (Veiledning).
 • Info-film. Seksualitet og samliv. http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/ms/Sider/video.aspx. (Veiledning).
Kommunehelsetjenesten
 • Haugstad R. Hva er MS, og sykepleie til MS pasienter. Nykirkehjemmet, Bergen kommune, 11. april 2012. (Seminar).
 • Haugstad R. Temadag om MS. Furuly, Askøy kommune, 30. mai 2012. (Seminar).
Spesialisthelsetjenesten
 • Bø L. Pathogenesis and Histopathology of MS pathology. Gøteborg, Sverige mars 2012. (Kurs).
 • Torkildsen Ø. Month of birth among Norwegian MS patients. Internasjonalt MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012. (Konferanse).
 • Torkildsen Ø. Fødselsmåned er en breddegradsavhengig risikofaktor for MS I Norge. Nevrodagene, Oslo, mars 2012. (Konferanse).
 • Bø L. Biomarkers and histopathology in MS. Internasjonalt MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012. (Konferanse).
 • Grytten Torkildsen N. HRQoL and DMT continuation in MS. Internasjonalt MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012. (Konferanse).
 • Glad S. Benign MS - Poster Internasjonalt MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012. (Konferanse).
 • Mørk S. Norwegian MS-Registry and tissue-biobank. MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012. (Konferanse).
 • Aarseth JH et al. Norsk Multippel Sklerose Register og Biobank. Poster, Internasjonalt MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012. (Konferanse).
 • Myhr KM. Elektronisk registrering i Norsk MS register og biobank. Nasjonalt LIS-MS seminar, Trondheim 19. Januar 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. Bladder dysfunction in MS – the Bergen model. Nordisk Neurourology seminar, Gøteborg, Sverige, 20. september 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. Novel treatment strategies for multiple sclerosis. Nasjonalt NevroNor seminar, Oslo 27. november 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. Blæredysfunksjon ved MS. Nevr. avd. Haukeland Universitetssykehus, 15. des. 2012. (Seminar).
 • Svendsen B. Påvirker innsatsstyrt finansiering (ISF) legemiddelvalg? Nasjonalt LIS-MS seminar, Trondheim 19. Januar 2012. (Seminar).
 • Bø L. MS, kan patologien fortelle oss noe nyttig i klinikken? Nevr avd. Haukeland Universitetssykehus. 21. sept. 2012. (Seminar).
 • Glad S. Differensial diagnoser ved MS: Nevr. avd. Haukeland Universitetssykehus, Bergen 2012. (Seminar).
Helsepersonell
 • Skår ABR. Hvordan kan behandlingsopphold skape mestring hos personer med multippel sklerose? Bergen, feb. 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. Multippel sklerose – Diagnose – årsak – og prognose. Medisinerstudent undervisning, UiB, 31. jan. 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. Multippel sklerose – attakk og sykdomsmodulerende behandling. Medisinerstudent undervisning, UiB, 7. febr. 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. ADEM, NMO og andre inflammatoriske CNS sykdommer. Medisinerstudent undervisning, UiB 24. febr. 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. Multippel sklerose – Diagnose – årsak – og prognose. Medisinerstudent undervisning,UiB 15. mars. 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. Multippel sklerose – attakk og sykdomsmodulerende behandling. Medisinerstudent undervisning UiB 20. mars 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. Multippel sklerose – Diagnose – årsak – og prognose. Medisinerstudent undervisning,uiB 15. mars. 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. Multippel sklerose – attakk og sykdomsmodulerende behandling. Medisinerstudent undervisning,UiB 20. mars 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. ADEM, NMO og andre inflammatoriske CNS sykdommer. Medisinerstudent undervisning UiB 24 april 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. Multippel sklerose – Diagnose – årsak – og prognose. Medisinerstudent undervisning, UiB 20. aug. 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. Multippel sklerose – attakk og sykdomsmodulerende behandling. Medisinerstudent undervisning UiB 21. aug. 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. ADEM, NMO og andre inflammatoriske CNS sykdommer. Medisinerstudent undervisning UiB 28. aug. 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. Multippel sklerose – Diagnose – årsak – og prognose. Medisinerstudent undervisning, UiB 23. okt. 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. Multippel sklerose – attakk og sykdomsmodulerende behandling. Medisinerstudent undervisning UiB 23. nov. 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. ADEM, NMO og andre inflammatoriske CNS sykdommer. Medisinerstudent undervisning UiB 29. nov. 2012. (Kurs).
 • Skår ABR. Recognition of self and identity is important for empowerment. RIMS Hamburg, 1. juni 2012. (Konferanse).
 • Skår ABR. Health related quality of life and disease modifying treatment continuation in MS. RIMS Hamburg, 1. juni 2012. (Konferanse).
 • Øen Jones K. WalkAide – A multidisciplinary model for adjustment and evaluation. Poster RIMS juni Hamburg, mai 2012. (Konferanse).
 • Gjerald H. Assessment of bladder dysfunction in MS - a quality improvement intervention. RIMS Hamburg, 1/6 2012. (Konferanse).
 • Skår ABR. Copaxone treatment in MS - compliance. København 7. sept. 2012. (Seminar).
 • Bø L. Pathogenesis in MS. NNIMS, Nordic Neuro Immunology Meeting, Stockholm, Sverige, mai. 2012. (Seminar).
 • Gjerald H. Blæredysfunksjon ved MS. Gøteborg, okt 2012. (Seminar).
Andre
 • Gavasso S. Evaluation of neutralizing antibodies effects to IFNB in MS. UiB School of Inflammation, Bergen, 2012. (Kurs).
 • Gavasso S. Immunogenic effects of recombinant IFNB therapy disrupt the Jak/Stats pathway in primary. Nordic BD FACS, 2012. (Konferanse).
 • Aye TT. Stable Isotope Dimethyl Labeling Coupled to SRM Enhances Throughput. HUPO 11th Congress, Boston 2012. (Konferanse).
 • Berven F. Discovery and verification of biomarker candidates in MS.BioMS EU consortia meeting, Lyon France 9. Oct 2012. (Konferanse).
 • Wesnes K. Overweight as a risk factor for Multiple Sclerosis. EFNS Stockholm sept. 2012. (Konferanse).
 • K. Wesnes.The relationship between body size and the risk of multiple sclerosis. The EnvIMS study. ECTRIMS okt. 2012. (Konferanse).
 • Fjær S. Regional assessment of Magnetization Transfer Ratio in the mouse brain. MedViz, Bergen 2012. (Konferanse).
 • Fjær S. Regional assessment of Magnetization Transfer Ratio in the mouse brain. ISMRM mai Melbourne 2012. (Konferanse).
 • Fjær S. Comparison of SNR and reproducibility of MTR on 7 Tesla scanners in Bergen and Trondheim. MedIm Trondheim nov. 2012. (Konferanse).
 • Smedal T. GAITRite- Adjusting for speed» RIMS; SIG mobility, Milano nov. 2012. (Konferanse).
 • Grytten Torkildsen N. Avbrudd i immun terapi: multisenter- studie av en kohort av pasienter med MS. Poster UiB, 2012. (Konferanse).
 • Grytten Torkildsen N. Month of birth as a latitude-dependent risk factor for MS in Norway. Poster ECTRIMS, Lyon Oct. 2012. (Konferanse).
 • Grytten Torkildsen N. Fødselsmåned som risikofaktor for MS. Kvalitetsregisterkonferansen, Bergen, April 2012. (Konferanse).
 • Aarseth JH et al. Norsk MS Register og Biobank. Poster, Nasjonal kvalitetsregisterkonferanse, Bergen, april, 2012. (Konferanse).
 • Haugstad R. Multippel Sklerose. Askøy vid. gående skole, 16. okt. 2012. (Seminar).
 • Berven F. PROBE-Unit research. 7th Norwegian National Proteomics Meeting, Tromsø, 19th – 20th March 2012. (Seminar).
 • Berven F. Discovery of biomarker candidates in MS. Norwegian Biochemical Society 48th Contact-meeting 19.-22.Jan. 2012. (Seminar).
 • Wesnes K. Overvekt og risiko for MS i Norge og Italia- resultater fra EnviMS. Inst. for samf. med. UiB, Bergen 2012. (Seminar).
 • Fjær S. Imaging at The Norwegian Multiple Sclerosis National Competence Centre. MedViz september 2012. (Seminar).
 • Riise T. Er multippel sklerose en livsstilssykdom? Inst. for samfunnsmed. fag, Bergen 2012. (Seminar).
 • Bjørnevik K. Medscape: http://www.medscape.com/viewarticle/772537. ECTRIMS Lyon Oct 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Haugstad R. Motivasjon til å stå i behandling, MS konferansen - Stavanger, 20. april 2012. (Konferanse).
 • Haugstad R. Motivasjon til å stå i behandling, MS konferansen - Oslo, 31. mai 2012. (Konferanse).
 • Haugstad R. Motivasjon til å stå i behandling, MS konferansen - Drammen, 25. september 2012. (Konferanse).
 • Haugstad R. Motivasjon til å stå i behandling, MS konferansen - Kristiansand, 2. oktober 2012. (Konferanse).
 • Haugstad R. Motivasjon til å stå i behandling, MS konferansen - Larvik, 25. oktober 2012. (Konferanse).
 • Haugstad R. Motivasjon til å stå i behandling, MS konferansen - Førde, september 2012. (Konferanse).
 • Myhr KM. Norwegian MS Competence Centre. Nordic MS Society Seminar, Bergen, 8. oktober 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. Vitamin D and smoking – risk factors and disease modifiers in MS. Nordic MS Society Seminar, Bergen, 8. oktober 2012. (Seminar).
 • (Torkildsen) Ny studie: Sykere med lite D-vitamin. MS-forbundet. 2012. http://www.ms.no/forskning/d-vitamin-2/. (Intervjuer/oppslag i media).
 • MS Rapporten; MS-bladet nr. 5 - 2012:19-20. «Kognitiv atferdsterapi bør inngå i behandlingen». T. Smedal. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Myhr) Tidlig behandling er viktig. Olav Førde MS- bladet nr. 1/2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Glad) 27 prosent har godartet forløp. Olav Førde omtale av i MS- bladet nr. 2/2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Myhr/Svendsen) Skarp debatt om MS behandling. Olav Førde omtale i MS bladet nr. 2/2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Mørk/Nyland) Løsningen ligger i hjernebarken. Olav Førde omtale i MS bladet nr. 3/2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Nyland/Mørk) På forsiden av New York Times. Olav Førde omtale i MS bladet nr. 3/2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Nyland og Mørk takker av. Olav Førde omtale i MS bladet nr. 3/2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Myhr) Ny start for MS registeret. Olav Førde omtale i MS bladet nr. 3/2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Aarseth) Norsk MS Register og biobank. Olav Førde omtale i MS bladet nr. 3/2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Myhr) Monrad-Krohns pris for 2012 . Olav Førde omtale i MS bladet nr. 3/2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Register- Myhr) Danskene har klart det. Olav Førde omtale i MS bladet nr. 3/2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Torkildsen Ø) Sykere med lite D vitamin. Olav Førde omtale i MS bladet nr. 4/2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • OFAMS - vitamin D prosjekt (Løken). Høyt nivå av vitamin D i blodet - lavere sykdomsaktivitet. MS rapporten 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Smedal T. Kognitiv atferdsterapi bør inngå i behandlingen. MS rapporten 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Wergeland S. Myelinstatus på bilde bidrar til tidlig diagnose. MS rapporten 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Glad S. God arbeidsevne etter mange års sykdom. MS rapporten 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Myhr KM. Omtale av benmargstransplantasjon. MS rapporten 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Lunde HMB. Snakk med legen - det finnes hjelp! MS rapporten 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Haugstad R & Grytten Torkildsen N. Lav motivasjon ved bremsemedisin ved dårligere mental helse. MS rapporten 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Myhr KM. NOKBIL - Resultatene skal komme pasientene til gode. MS rapporten 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Myhr KM. Gir penger til gen forskning. Gave fra Bergen og Hordaland MS forening omtalt i MS bladet nr. 1. (Intervjuer/oppslag i media).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Skår ABR. MS en del av livet. MS-foreningen i Bergen, 24. mai 2012. (Kurs).
 • Skår/Haugstad. Temadager for nydiagnostiserte 23-24. mai 2012. (Kurs).
 • Bø L. Hva er MS? Temadager for nydiagnostiserte MS-pasienter, Bergen 24.05.12. (Kurs).
 • Bø L. Hva er MS? Temadager for nydiagnostiserte MS-pasienter, 05.12. 2012. (Kurs).
 • Haugstad R. MS en del av livet. Temadag for nydiagnostiserte MS pasienter. Bergen 24. mai 2012. (Kurs).
 • Haugstad R. MS en del av livet. Temadag for nydiagnostiserte MS pasienter. Bergen 4. desember 2012. (Seminar).
Helsepersonell - flere regioner
 • Myhr KM. Multippel Sklerose; Nevroimmunologi og medikamentell behandling. Spesialistutdanningskurs: B-25455 - Bergen 2012. (Kurs).
 • Myhr KM. Autonom dysfunksjon ved MS. Spesialistutdanningskurs B-26096: Autonome forstyrrelser Bergen 2012. (Kurs).
 • Haugstad R. The international MS Clinic - Bladder and Bowel Dysfunction. Barcelona, 20.-22. sept. 2012. (Konferanse).
 • Gavasso S. Single cell Stats activation in immune cells reveals Nab effects in vivo. ECTRIMS Lyon 10.-13. oktober, 2012. (Konferanse).
 • Gavasso S. Single cell pStat1 activation, a promising biomarker to evaluate NAB effects. ISNI Boston 4. nov 2012. (Konferanse).
 • Berven f. Search for MS-biomarkers in cerebrospinal fluid. Internasjonalt MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012. (Konferanse).
 • Olberg H. Does immunotherapy influence the vaccination response among patients with MS? Poster ECTRIMS, Lyon 2012. (Konferanse).
 • Aarseth JH. Norwegian MS Registry & Biobank – The WEB-based MRS system. Internasjonalt MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012,. (Konferanse).
 • Bjørnevik K. An age at exposure effect and sun exposure and the risk of MS in Norway and Italy. ECTRIMS, Lyon Oct. 2012. (Konferanse).
 • Grytten Torkildsen N. HRQoL and DMT continuation in MS. Poster Sykepleieforbundet, Oslo 2012. (Konferanse).
 • Myhr KM. The Norwegian MS-registry & Biobank. Internasjonalt MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012. (Konferanse).
 • Riise T. How to proceed in MS-epidemiology; the EnvIMS study. Internasjonalt MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012. (Konferanse).
 • Riise T. MS-risk among off-shore workers in the oil industry. Internasjonalt MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012. (Konferanse).
 • Wergeland S. The OFAMS study – consequences for MS-treatment? Internasjonalt MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012. (Konferanse).
 • Myhr KM. Tidlig Diagnose & Behandling ved Multippel Sklerose. Monrads Krohns Nevrologipris forelesning. Nevrodagene, Oslo 2012. (Konferanse).
 • Myhr KM. The influence of immunomodulatory therapy on vaccination response. Congress on Neur. & Epidemiol, Nice 9. nov 2012. (Konferanse).
 • Skår ABR. Å være pårørende. Oslo 26. september 2012. (Seminar).
 • Skår ABR. Å møte andre i samme situasjon kan skape ringvirkninger. Oslo 23. nov. 2012. (Seminar).
 • Haugstad R. Motivasjon til å stå i behandling, spl møte, Bergen 18. oktober 2012. (Seminar).
 • Haugstad R. Motivasjon til å stå i behandling, Vestnorsk spl møte, Kristiansand 26. april 2012. (Seminar).
 • Haugstad R. Motivasjon til å stå i behandling, MS akademiet for spl., Oslo, 21.-22. mai 2012. (Seminar).
 • Haugstad R. Motivasjon til å stå i behandling, NODA - Norsk-Dansk spl.-gruppe, DK, 11.-13. juni 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. MS-epidemiologi. Skandinavisk - MS-update, Gøteborg, 23. mars 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. JC-virus og Tysabri behandling - testing og registrering. Nasjonalt Tysabri-møte, Oslo, juni 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. Survival in MS – Data from Registries. International MS Patient Advocate Advisory Board Meeting, Oslo 22. juni 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. Nasjonale retningslinjer for MS behandling. Oslo, 13. september 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. Blæredysfunksjon hos pasienter med multippel sklerose. Nasjonalt Nevrourologi seminar, Oslo, 25. september 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. MS-behandling og register. Symptomatisk behandling av MS – med fokus på spastisitet, Bergen Oktober 2012. (Seminar).
 • Svendsen B. Finansieringssystem og konsekvenser for MS-legemidler. Nasjonalt - Dagens Medisin Fagseminar, Oslo 9. februar 2012. (Seminar).
 • Gjerald H. Blæredysfunksjon ved MS. Hakadal 2012. (Seminar).
 • No benefits seen with omga-3 supplementation for multiple sclerosis. Medscape 2012. http://www.medscape.org/viewarticle/762547. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Torkildsen 2012) Ingen effekt av omega-3 tilskudd ved multippel sklerose. TDNLF.2012. http://tidsskriftet.no/article/2275692. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Torkildsen 2012) Omega-3 uten effekt mot MS. Fysioterapeuten. http://www.fysioterapeuten.no/xp/pub/venstre/nyheter/594345. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Olberg H. Immunotherapy and vaccination response among MS-patients. TV interju med fransk nevr. forening. ECTRIMS Lyon 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Grytten Torkildsen 2012) Blogg Oruen neurology network – EFNS: http://www.oruen.com. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Glad S. Omtale av avhandling. Godartet multippel sklerose. Tidsskr Nor Legeforen nr. 2, 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Glad S. Bokanmeldelse - Å leve med multippel sklerose. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:552. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell - egen region
 • Skår ABR. Å møte andre i samme situasjon kan skape ringvirkninger. Høyskolen i Bergen 8. nov. 2012. (Kurs).
 • Skår ABR. Multippel Sklerose. Høyskolen i Bergen. 13. nov. 2012. (Kurs).
 • Haugstad R. Multiple Sklerose. Høyskolen i Bergen 13. november 2012. (Kurs).
 • Smedal T. Fatigue ved MS. Høgskolen i Bergen, nov. 2012. (Kurs).
 • Smedal T. MS og fysisk aktivitet. Høgskolen i Bergen, nov. 2012. (Kurs).
 • Skår ABR. Å møte andre i samme situasjon kan skape ringvirkninger. Høyskolen i Bergen. 13. nov. 2012. (Kurs).
 • Haugstad R. Medikamentell behandling til MS. Nevr. avd. Haukeland Universitetssykehus, 16. april 2012. (Seminar).
 • Smedal t. Pasientforløp ved MS – et samarbeid mellom Helse Bergen HF og primærhelsetjenesten. ReHab-dag Bergen kommune okt. 2012. (Seminar).
 • Smedal T. Effekt av fysioterapi og varmt klima ved MS. Forskningsseminar, Bergen, nov. 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. MR som redskap i oppfølging av MS pasienter. Nevr. avd. Haukeland Universitetssykehus, mai 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. Multiple Sclerosis – diagnosis and treatment. Research seminar at University of Bergen 28. september 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. Nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling av MS. Stavanger, 30. oktober 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. Praktisk MS-diagnostikk og behandling – kasuistikker. Stavanger, 30. oktober 2012. (Seminar).
 • Myhr KM. Blæredysfunksjon hos pasienter med multippel sklerose. Bergen, 28. november. (Seminar).
 • Myhr KM. MS-behandling for allmennpraktikere – anno 2012. Lokalt kveldsmøte, Bergen 27. august. (Seminar).
 • S. Wergeland. Kan vitaminer og fettsyrer i maten påvirke immunforsvaret? Immunologiens dag, UiB, Bergen 27. april 2012. (Seminar).
 • S. Glad. Nevropsykiatriske sykdommer og symptomer hos MS pasienter. Nevr. avd. Haukeland Universitetssykehus, Bergen 2012. (Seminar).
Allmennheten - flere regioner
 • Myhr KM. Nasjonale faglige retninger for diagnostikk og behandling av MS. Dagens Medisin Fagseminar, Oslo 9. febr 2012. (Seminar).
 • (Torkildsen 2012) Fish oil supplements don’t help MS patients. ChicagoTribune 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Torkildsen 2012) Multiple sclerosis sufferers who take omega-3 fish oil supplements may be wasting their time. Daily Mail 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Torkildsen 2012) Omega-3 fatty acids do not help sclerosis paitents. The times of India. 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Torkildsen 2012) Fish oil dissapoints as MS therapy. Daily Rx 2012. http://www.dailyrx.com/feature-article/18744.html?page=0,1. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Torkildsen 2012) Omega-3 supplements give no MS relief, http://sciencenordic.com/omega-3-supplements-give-no-ms-relief. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Torkildsen 2012) Do omega-3 fatty acids help MS? Apparently not. Medicalnewstoday 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Torkildsen 2012) Omega-3 tilskudd hjelper ikke MS-syke. Forskning.no,2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Kroksveen 2012) Proteiner kan gi bedre MS-diagnose. http://www.dn.no/talent/article2373184.ece. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Kroksveen 2012) Proteiner kan gi bedre MS-diagnose.http://www.nito.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Bjørnevik K. http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/ECTRIMS/35271. 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • K. Wesnes - http://www.medscape.com/viewarticle/772537. ECTRIMS Lyon Oct 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Myhr/Svendsen m/fl 2012) http://www.dagensmedisin.no/nyheter/tar-ms-behandlingen-opp-til-debatt/. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Myhr/Svendsen m/fl 2012) http://www.dagensmedisin.no/nyheter/faget-ma-bestemme-ms-medisineringen/. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Myhr 2012) http://www.dagensmedisin.no/nyheter/vil-ha-raskere-ms-behandling/. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Lunde 2012) http://www.dagensmedisin.no/nyheter/vanlig-at-ms-pasienter-sover-darlig/. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Torkildsen/Løken 2012) http://www.dagensmedisin.no/nyheter/sykere-med-lave-d-vitaminniva/. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Myhr 2012) http://www.dagensmedisin.no/nyheter/stamcelletransplantasjon-jobber-med-et-tilbud-i-norge/. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Smedal/Myhr 2012) http://www.dagensmedisin.no/nyheter/mangler-dokumentasjon-ved-behandlingsreiser/. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Myhr/Svendsen 2012) http://www.dagensmedisin.no/debatt/ms-behandling-best---og--rimeligst/. (Intervjuer/oppslag i media).
 • (Torkildsen 2012) http://www.dagensmedisin.no/nyheter/omega-3-tilskudd-uten-effekt-ved-ms/. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Forskningspris til Ø. F. G. Torkildsen, Dagens Medisin 6. desember 2012. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Myhr KM. Developing high quality research. Publisert i Public Service review: European Union: issue 23:176-177. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Bjørn Svendens omtale i Science Nordic http://sciencenordic.com/goverment-payouts-reduce-ms-costs. 2012. (Intervjuer/oppslag i media).

Kvalitetsverktøy

 • Nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodifiserende behandling av multippel sklerose, 2011, Nasjonal retningslinje
 • Norsk MS register og Biobank, 2007, Biobank
 • Norsk MS register og Biobank, 2001, Medisinsk kvalitetsregister
Forskning

Vitenskapelige artikler

Gavasso S, Torkildsen O, Marøy T H, Ulvestad E, Myhr K-M, Vedeler C A

Fc? receptors in Norwegian multiple sclerosis patients and healthy controls.

Acta Neurol Scand Suppl 2012.

PMID:
23278662
Wergeland S, Torkildsen O, Bø L, Myhr K-M

Polyunsaturated fatty acids in multiple sclerosis therapy.

Acta Neurol Scand Suppl 2012.

PMID:
23278660
Holmøy T, Torkildsen O, Myhr K-M, Løken-Amsrud K I

Vitamin D supplementation and monitoring in multiple sclerosis: who, when and wherefore.

Acta Neurol Scand Suppl 2012.

PMID:
23278659
Torkildsen O, Grytten N, Aarseth J, Myhr K-M, Kampman M T

Month of birth as a risk factor for multiple sclerosis: an update.

Acta Neurol Scand Suppl 2012.

PMID:
23278658
Wergeland Stig, Torkildsen Øivind, Myhr Kjell-Morten, Mørk Sverre Jarl, Bø Lars

The cuprizone model: regional heterogeneity of pathology.

APMIS 2012 Aug;120(8):648-57. Epub 2012 feb 24

PMID:
22779688
Kroksveen Ann C, Aasebø Elise, Vethe Heidrun, Van Pesch Vincent, Franciotta Diego, Teunissen Charlotte E, Ulvik Rune J, Vedeler Christian, Myhr Kjell-Morten, Barsnes Harald, Berven Frode S

Discovery and initial verification of differentially abundant proteins between multiple sclerosis patients and controls using iTRAQ and SID-SRM.

J Proteomics 2013 Jan 14;78():312-25. Epub 2012 okt 8

PMID:
23059536
Kroksveen A C, Guldbrandsen A, Vedeler C, Myhr K M, Opsahl J A, Berven F S

Cerebrospinal fluid proteome comparison between multiple sclerosis patients and controls.

Acta Neurol Scand Suppl 2012.

PMID:
23278663
Grytten N, Aarseth J H, Espeset K, Johnsen G B, Wehus R, Lund C, Haugstad R C

Stoppers and non-starters of disease-modifying treatment in multiple sclerosis.

Acta Neurol Scand 2013 Feb;127(2):133-40. Epub 2012 aug 25

PMID:
22924678
Grytten N, Aarseth J H, Espeset K, Berg Johnsen G, Wehus R, Lund C, Riise T, Haugstad R

Health-related quality of life and disease-modifying treatment behaviour in relapsing-remitting multiple sclerosis - a multicentre cohort study.

Acta Neurol Scand Suppl 2012.

PMID:
23278657
Gavasso S, Gjertsen BT, Anderssen E, Myhr KM, Vedeler C

Immunogenic effects of recombinant interferon-beta therapy disrupt the JAK/STAT pathway in primary immune cells from patients with multiple sclerosis.

Mult Scler 2012 Aug;18(8):1116-24. Epub 2012 jan 27

PMID:
22287540
Grimaldi L, Barkhof F, Beelke M, Burton J, Holmoy T, Hupperts R, Killestein J, Rieckmann P, Schluep M, Smolders J, eUtils.ItemsChoiceType2[]

A randomized trial of high-dose vitamin D2 in relapsing-remitting multiple sclerosis.

Neurology 2012 Mar;78(11):841.

PMID:
22411961
Mero Inger-Lise, Smestad Cathrine, Lie Benedicte A, Lorentzen Åslaug R, Sandvik Leiv, Landrø Nils Inge, Aarseth Jan H, Myhr Kjell-Morten, Celius Elisabeth G, Harbo Hanne F

Polymorphisms of the BDNF gene show neither association with multiple sclerosis susceptibility nor clinical course.

J Neuroimmunol 2012 Mar;244(1-2):107-10. Epub 2012 feb 15

PMID:
22341604
Aye Thin Thin, Low Teck Yew, Bjørlykke Yngvild, Barsnes Harald, Heck Albert J R, Berven Frode S

Use of stable isotope dimethyl labeling coupled to selected reaction monitoring to enhance throughput by multiplexing relative quantitation of targeted proteins.

Anal Chem 2012 Jun;84(11):4999-5006. Epub 2012 mai 15

PMID:
22548487
Bertelsen A K, Tøndel C, Krohn J, Bull N, Aarseth J, Houge G, Mellgren S I, Vedeler C A

Small fibre neuropathy in Fabry disease.

J Neurol 2013 Mar;260(3):917-9. Epub 2012 des 21

PMID:
23263477
Boström Inger, Riise Trond, Landtblom Anne-Marie

Mortality statistics for multiple sclerosis and amyotrophic lateral sclerosis in Sweden.

Neuroepidemiology 2012;38(4):245-9. Epub 2012 jun 5

PMID:
22678224
Mjaavatten Olav, Nygaard Gyrid, Berven Frode S, Selheim Frode

Minimization of side reactions during Lys Tag derivatization of C-terminal lysine peptides.

Anal Chim Acta 2012 Jan;712():101-7. Epub 2011 nov 19

PMID:
22177071
Gjelsvik Bente, Breivik Kyrre, Verheyden Geert, Smedal Tori, Hofstad Håkon, Strand Liv Inger

The Trunk Impairment Scale - modified to ordinal scales in the Norwegian version.

Disabil Rehabil 2012;34(16):1385-95. Epub 2011 des 23

PMID:
22191850
Bøe Lunde Hanne Marie, Aae Tommy F, Indrevåg William, Aarseth Jan, Bjorvatn Bjørn, Myhr Kjell-Morten, Bø Lars

Poor sleep in patients with multiple sclerosis.

PLoS One 2012;7(11):e49996. Epub 2012 nov 14

PMID:
23166808
Skrede Silje, Fernø Johan, Vázquez María Jesús, Fjær Sveinung, Pavlin Tina, Lunder Niclas, Vidal-Puig Antonio, Diéguez Carlos, Berge Rolf Kristian, López Miguel, Steen Vidar Martin

Olanzapine, but not aripiprazole, weight-independently elevates serum triglycerides and activates lipogenic gene expression in female rats.

Int J Neuropsychopharmacol 2012 Mar;15(2):163-79. Epub 2011 aug 19

PMID:
21854679
Nesvåg Ragnar, Bergmann Ørjan, Rimol Lars M, Lange Elisabeth H, Haukvik Unn K, Hartberg Cecilie B, Fagerberg Thomas, Söderman Erik, Jönsson Erik G, Agartz Ingrid

A 5-year follow-up study of brain cortical and subcortical abnormalities in a schizophrenia cohort.

Schizophr Res 2012 Dec;142(1-3):209-16. Epub 2012 okt 30

PMID:
23116883
Oveland Eystein, Karlsen Tine V, Haslene-Hox Hanne, Semaeva Elvira, Janaczyk Bartlomiej, Tenstad Olav, Wiig Helge

Proteomic evaluation of inflammatory proteins in rat spleen interstitial fluid and lymph during LPS-induced systemic inflammation reveals increased levels of ADAMST1.

J Proteome Res 2012 Nov;11(11):5338-49. Epub 2012 okt 24

PMID:
23025351
Pugliatti M, Casetta I, Drulovic J, Granieri E, Holmøy T, Kampman M T, Landtblom A-M, Lauer K, Myhr K-M, Parpinel M, Pekmezovic T, Riise T, Zhu B, Wolfson C

A questionnaire for multinational case-control studies of environmental risk factors in multiple sclerosis (EnvIMS-Q).

Acta Neurol Scand Suppl 2012.

PMID:
23278656
Myhr K-M, Grytten N, Aarseth J H

The norwegian multiple sclerosis registry and biobank.

Acta Neurol Scand Suppl 2012.

PMID:
23278652
Svendsen B, Myhr K-M, Nyland H, Aarseth J H

The cost of multiple sclerosis in Norway.

Eur J Health Econ 2012 Feb;13(1):81-91. Epub 2010 nov 16

PMID:
21080024
Myhr K M, Grytten N, Torkildsen O, Wergeland S, Bø L, Pugliatti M, Aarseth J H

A need for national registries and international collaborative research in multiple sclerosis.

Acta Neurol Scand Suppl 2012.

PMID:
23278648
Saltyte Benth J, Myhr K-M, Løken-Amsrud K I, Beiske A G, Bjerve K S, Hovdal H, Midgard R, Holmøy T

Modelling and prediction of 25-hydroxyvitamin D levels in Norwegian relapsing-remitting multiple sclerosis patients.

Neuroepidemiology 2012;39(2):84-93. Epub 2012 jul 17

PMID:
22814117
Torkildsen Oivind, Wergeland Stig, Bakke Søren, Beiske Antonie G, Bjerve Kristian S, Hovdal Harald, Midgard Rune, Lilleås Finn, Pedersen Tom, Bjørnarå Bård, Dalene Frøydis, Kleveland Grethe, Schepel Jan, Olsen Inge Christoffer, Myhr Kjell-Morten

?-3 fatty acid treatment in multiple sclerosis (OFAMS Study): a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.

Arch Neurol 2012 Aug;69(8):1044-51.

PMID:
22507886
Frugård J, Rokne B, Rundhovde Skår AB, Nortvedt M

Blæredysfunksjon hos personer med multippel sklerose

Sykepleien Forskning 2012;7(2)

N. Grytten Torkildsen, O. Torkildsen et al..

Month of birth is a latitude-dependent risk factor

ECTRIMS: Multiple Sclerosis Journal 2012; 18: (S4) 144-145

K. Wesnes, T. Riise, K. Bjørnevik et al.

The relationship between body size and the risk of multiple

ECTRIMS: Multiple Sclerosis Journal 2012; 18: (S4) 91

N. Barrizzone, M.A. Leone, F. Esposito, A. Lucenti, H.F...Myhr KM et al.

Association of genetic markers with the presence of

ECTRIMS: Multiple Sclerosis Journal 2012; 18: (S4) 130

H.K. Olberg, R.J. Cox, J.K. Nøstbakken, J.H. Aarseth, et al.

Does immunotherapy influence the vaccination response

ECTRIMS: Multiple Sclerosis Journal 2012; 18: (S4) 188

S. Gavasso, T. Marøy, E. Mosleth, K. Jørgensen, B.-T. Gjertsen et al.

Single cell Stats activation in immune cells reveals NAb effects

ECTRIMS: Multiple Sclerosis Journal 2012; 18: (S4) 468

K. Bjørnevik, T. Riise, K. Wesnes, E. Granieri, I. Casetta, J.

An age at exposure effect in the association between sun exposure

ECTRIMS: Multiple Sclerosis Journal 2012; 18: (S4) 15-16

Gavasso S, Marøy T, Mosleth E, Jørgensen K, Nakkestad HL, Gjertsen BT, Myhr BT, Vedeler CA

Single cell pStat1 activation, a promising biomarker to evaluate NAB effects in IFNB treated MS patients

ISNI 2012: Journal of Neuroimmunology 2012;253:S18

Myhr KM, Grytten Torkildsen N

Survival in MS: Current insights from International registries and databases.

International Journal of MS Care 2012 (14), Suppl. 4

Myhr K.M., Olberg H.K.a, Cox R., Nastbakken J.K., Aarseth J.H., Vedeler C.A.

The Influence of Immunomodulatory Therapy on Vaccination Response Among Patients with Multiple Sclerosis.

2nd International Congress on Neurology and Epidemiology. Nice, France, November 8–10, 2012. Neuroepidemiology 2012;39:S220

Wesnes, K.; Riise, T.; Pugliatti, M.; et al.

Overweight as a risk factor for multiple sclerosis

EFNS: EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY Volume: 19 Special Issue: SI Supplement: 1 Pages: 353-353

Lunde, H. M.; Aae, T.; Indrevag, W.; et al.

Poor sleep in patients with multiple sclerosis

EFNS: EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY Volume: 19 Special Issue: SI Supplement: 1 Pages: 706-706

Øen Jones K; Myhr, K. -M.; Skar, A. B. Rundhovde; et al.

WalkAide - A multidisciplinary model for adjustment and evaluation

RIMS: MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL Volume: 18 Issue: 5 Pages: S30-S30 Published: MAY 2012

Skar, A. B.; Smedal, T.; Torkildsen, N. G.

Recognition of self and identity is important for empowerment - A focus group-study in multiple sclerosis rehabilitation

RIMS: MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL Volume: 18 Issue: 5 Page: S58

Torkildsen, N. Grytten; Johnsen, G. B.; Espeseth, K.; et al.

Health related quality of life and disease modifying treatment continuation among multiple sclerosis patients

RIMS: MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL Volume: 18 Issue: 5 Page: S58

Nordvag, B-Y; Bernklev, T.; Slevolden, E.; KM Myhr et al.

Norwegian quality registry for biological drugs: the NOKBIL project

SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY Volume: 41 Supplement: 126 Page: 50

Lunde HM, Bø L

Forekomst og behandling av søvnvansker ved Multippel Sklerose

Best Practice, 10.05.2012: 25-29

B. Svendsen

Kostnaden ved multippel sklerose i Norge

Best Practice 10.05.2012:9-13

KM Myhr

KM Myhr: Store fremskritt i diagnostikk og behandling - men også store utfordringer.

Best Practice, 12.11.2012:8

T. Tekand

Spastisitet ved multippel sklerose

Best Practice 12.11.2012:14-15

S. Glad

Arbeidsevne ved multippel sklerose

Best Practice 11.09.2012:36-39

KM Myhr

Norwegian hope for biomarker research in multiple sclerosis.

Pan European networks: Government. 2012;1:143

Glad SG, Aarseth JH, Nyland H, Riise T, Myhr KM

Arbeidsstatus ved benign MS

Nevrodagene, Oslo mars 2012:P38.

Lunde HMB, Aae TF, Indrevåg, W, Aarseth JH, Bø L.

MS og Søvn

Nevrodagene, Oslo mars 2012:P39

Mero IL, Gustavsen MW...Myhr KM, Harbeo HF et al.

Genetiske forskjeller med og uten oligoklonale bånd i speinalvæsken

Nevrodagene, Oslo mars 2012:P40

Løken-Amsrud KI, Myhr KM Holmøy T et al

Vitamin A og D er assosiert med sykdomsaktivitet ved MS

Nevrodagene, Oslo mars 2012:P42

Torkildsen Ø, Grytten Torkildsen N, Aarseth JH et al.

Fødselsmåned er en breddegradavhengig risikofaktor for MS i Norge

Nevrodagene, Oslo mars 2012:P43

Wergeland S, Fjær S, Bø L

Magnetization Transfer Imaging - in vivo deteksjon av endringer i myelininnhold

Nevrodagene, Oslo mars 2012:P45

Myhr KM

Developing high quality research.

Public Service review: European Union 2012: issue 23:176-177.

Fjær S et al

Comparison of SNR and reproducibility of MTR on 7 Tesla scanners in Bergen and Trondheim.

Abstrakt: MedIm ,Trondheim 2012

Fjær S et al

Regional assessment of Magnetization Transfer Ratio in the mouse brain.

Abstrakt: ISMRM, Melbourne 2012

TT Aye, TY Low, Y Bjørlykke, H Barsnes, AJR Heck, F Berven.

Stable Isotope Dimethyl Labeling Coupled to SRM Enhances Throughput by Multiplexing Relative Quantitation of Targeted Proteins.

Abstrakt: HUPO 11th Annual World Congress, Boston 2012

Astrid Guldbrandsen

Glycoproteomics in Human Cerebrospinal Fluid. Mapping the CSF Proteome,and Biomarker Discovery and Qualification in MS

Masteroppgave, UiB 2012

Heidrun Vethe

Mass spectrometry-based proteomics of human cerebrospinal fluid. Biomarker discovery and verification in MS

Masteroppgave, UiB 2012

Ann Cathrine Kroksveen

Quantitative proteomics analysis of cerebrospinal fluid - Biomarker discovery and verification in MS

PhD Thesis UiB 2012

Glad S

Å leve med multippel sklerose - bokanmeldelse

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:552

Aarseth JH, Myhr KM, Grytten Torkildsen N.

Norsk Multippel Sklerose Register og Biobank

Nasjonal kvalitetsregisterkonferanse, Bergen, april, 2012

Aarseth JH, Myhr KM, Grytten Torkildsen N

Norsk Multippel Sklerose Register og Biobank

Internasjonalt MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012

Glad SB, Aarseth JH, Nyland HI, Riise T, Myhr KM

The definition of benign multiple sclerosis: a methodical approach

Internasjonalt MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012

Gavasso S

Immunogenic effects of recombinant IFNB therapy disrupt the JAK/STATs pathway in primary immune cells from patients with MS

Internasjonalt MS-symposium, Os 17.-18. april, 2012

Harkjerr MH

CNS demyelining disease - Akutt disseminert encefalomyelitt (ADEM).

Studentoppgave UiB 2012

Grytten Torkildsen N, Grytten Torkildsen Ø, Aarseth JH, Myhr KM, Kampman M

Fødselsmåned som risikofaktor for multippel sklerose

Nasjonal kvalitetsregisterkonferanse, Bergen, april, 2012

Gjerald H

Assessment of bladder dysfunction in multiple sclerosis

RIMS: MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL Volume: 18 Issue: 5 Page: S51

Avlagte doktorgrader

Anne Cathrine Kroksveen

Quantitative proteomics analysis of cerebrospinal fluid : biomarker discovery and verification in multiple sclerosis

Disputert:
April 2012
Hovedveileder:
Frode Berven

Forskningsprosjekter

Persist - Avonex Pen Study

Åse Morsund Hagen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Pasientforløp ved multippel sklerose – eit samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetenesta.

Tori Smedal, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Cortical brain volume changes in MS - a longitudinal study

Ørjan Bergmann, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Neutralizing antibodies against interferon beta in multiple sclerosis

Sonia Gavasso, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
MS og overlevelse

N. Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Prevalens av MS i Hordaland 1953 - 2013

N. Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Kohortstudie av nydiagnostiserte MS pasienter 1998 - 2000

H. Nyland / J.P Larsen, Helse Stavanger HF

Prosjektperiode:
2002 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Norsk multippel sklerose register og biobank

Myhr KM, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2019
Deltakende helseregion:
HV
Motivasjon for sykdomsmodulerende behandling hos personer med MS

C. Lund, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2007 - 2013
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Remyelinisering i Cuprizone- modellen

Agnes Nystad, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Tysabri Observasjon Program TOP observasjonsstudie for økt kunnskap om sikkerhet og langtidseffekt ved Tysabri behandling

Myhr KM, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2007 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Mucosal vaccination against autoimmune disease. Norges Forskningsråd

R. Jonsson, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
BAF - Fase II studie av behandling av attakkvis MS

Myhr KM, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Tynergy - Fatigue og gangfunksjon ved Tysabri behandling av attakkvis multippel sklerose

E.G. Celius, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
ORACLE - Cladrabin behandling ved første attakk av demyeliniserende sykdom (CIS)

Myhr KM, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Ocrelizumab ved primær progressiv MS

Myhr KM, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Effekt av flerumettede N-3 fettsyrer fra marin kilde i EAE-modell

H. Shamsolebad, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
MS og cancer

N. Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
European Register for Multiple Sclerosis - EUREMS

Tsveta Schyns-Liharska, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2010 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
The SOLAR study (vitamin D + interferon beta) in RRMS

T. Holmøy, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2010 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Hvordan kan behandlingsopphold skape mestring hos personer med multippel sklerose?

AB Rundhovde Skår, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Biomarker discovery and verification in multiple sclerosis

Frode Berven, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Multi-metabolite profiling of brain tissue and serum

Rajalathi Kvalheim T, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Kvalitetssikring og utprøving av ganghjelpemiddelet WalkAide for pasienter med multippel sklerose

Tori Smedal, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Prevalence of JC-virus among Norwegian MS- patients

Myhr KM, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
OPERA - en studie med ocrelizumab hos pasienter med relapserende multippel sklerose

Myhr KM, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Liberate; en observasjonsstudie for sikkerhet og klinisk praksis ved Fampyra® behandling ved redusert gangfunksjon ved MS

Myhr KM, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
MS i Mor og barn studien

Trond Riise, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
EnvIMS (Environmental risk factors in Multiple Sclerosis)

T. Riise/KM Myhr/ , Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Søvnforstyrrelse ved nydiagnostisert MS

Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ HMN
Søvn og mestring ved MS

Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Responsiveness of short and long walking capacity tests in multiple sclerosis: a multicenter trial (MC-Walking Study, part IIb)

Peter Feys/ Tori Smedal, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
Utvikling og validering av vwMTR som indikator på de-/remyelinering i dyremodeller for multippel sklerose

Sveinung Fjær, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Proteomikk-studier av hjernevev ved MS og dyremodeller for demyelinisering

Mohammad Intakhar Ahmad, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Søvnforstyrrelser ved multippel sklerose, - forekomst, årsaker og konsekvenser

Hanne Marie Lunde, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Vitamin D og livsstilsfaktorer som årsaksfaktorer til multippel sklerose- en multinasjonal kasus-kontroll studie (EnviMS)

Kristin Wesnes, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HN
Vitamin D og sollys eksponering som risikofaktorer ved multippel sklerose

Kjetil Bjørnevik, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Vaksine respons ved immunmodulerende behandling ved MS

H. Olberg, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Effekten av vitamin D på demyelinisering i cuprizonemodellen

Stig Wergeland, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Histopatologisk karakterisering av cuprizonemodellen

Stig Wergeland, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
Epstein-Barr virus serologi som en sykdomsmarkør for MS

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Endringer i kjønnsratio over tid for MS-pasienter

Margitta T. Kampmann/Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2007 - 2012
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Fødselsmåned for MS-pasienter

Nina Grytten Torkildsen/ Margitta T. Kampmann, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2007 - 2012
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
CYP27B1-mutasjoner som en risikofaktor for MS

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2012
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Effekt av fettløselige vitaminer på sykdomsaktiviteten ved MS

Kristin I Løken-Amsrud, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2014
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Effekt av omega-3 tilskudd på sykdomsaktivitet ved MS (OFAMS-studien)

Kjell-Morten Myhr, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2003 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Direktør Håkon Nordli

Referansegruppen har i 2012 bestått av:
Antonie G. Beiske
Annen tilhørighet
Astrid Edland
Helse Sør-Øst RHF
Christian Vedeler
Helse Vest RHF
Elisabeth Farbu
Helse Vest RHF
Elisabeth Gullowsen Celius
Helse Sør-Øst RHF
Harald Hovdal
Helse Midt-Norge RHF
Mona Enstad
Annen tilhørighet
Rune Midgard
Helse Midt-Norge RHF
Svein Ivar Mellgren
Helse Nord RHF
Trygve Holmøy
Helse Sør-Øst RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler