Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Pasient og pårørendeopplæring er en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver (Lov om spesialisthelsetjeneste,2001, § 3-8). Etablering av lærings- og mestringssentre (LMS) er en nasjonal satsning for å styrke helseforetakenes ressurser i opplæringsvirksomheten. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring (NK LMS) skal understøtte lærings- og mestringssentre i hele landet og styrke kompetanse på læring og mestring i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Våre viktigste oppgaver er å bygge opp og formidle kompetanse, bidra til og delta i forsknings- og utviklingsarbeid, veilede og gi råd på nasjonalt nivå, sikre spredning av kompetanse til landet forøvrig og undervise i grunn-, etter og videreutdanninger. NK LMS skal også iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester samt bidra til implementering av aktuelle nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. Det er pr 2012 etablert 63 LMS i spesialisthelsetjenesten, samt et økende antall kommunale lærings- og mestringstjenester. Stimulering til etablering av LMS ved helseforetakene anses ikke lenger som en hovedoppgave for NK LMS. Vi skal ha en sterkere satsing på utviklingsarbeid, forskning og kompetansespredning, og skal styrke den faglige plattformen for pasient- og pårørendeopplæring med utgangspunkt i lærings- og mestringsvirksomhet i hele helsetjenesten.

Oppgaver og resultat
1)UTVIKLINGSARBEID a)Prosjekt SMIL. Sluttrapport er ferdigstilt for et vellykket implementeringsprosjekt, med spredning av tilbudet i alle helseregioner. Hdir har bevilget midler til ekstern evaluering, gjennomføring 2013. b)Nasjonalt nettverk for læring og mestring innen feltet psykisk helse og rus. Drift av nettverket er videreført, herunder ressursgruppe bestående av representanter fra alle helseregioner. c)Prosjektet Starthjelp - om familie og mestring. Prosjektrapport er ferdigstilt. Tilbudet er etablert eller under etablering i alle helseregioner. Utviklet informasjonsfilm om tilbudet, se www.mestring.no. Utviklet guide for etablering,foreldreveiledningshefte, samt evalueringsskjema og etablert rutiner for evaluering ved NK LMS. d)Prosjektet Ung medvirkning og mestring er initiert. Etablert styrings- og prosjektgruppe, pilotsteder og påbegynt utvikling av tilbud. e)Nasjonal kursdatabase. NK LMS er medlem av styringsgruppen for utvikling av databasen. Prosjektet er til vurdering etter fagdirektørmøte i 2012. f) Kartleggingsundersøkelse av lærings- og mestringstilbud for ungdom med langvarige helseutfordringer, finansiert av Hdir. Prosjektet er gjennomført og presentert for direktorat og fagmiljø. g)Kartleggingsundersøkelse av lærings- og mestringstilbud innen feltet psykisk helse og rus. Prosjektet er gjennomført og presentert for fagmiljøet. h)Etablert ny faglig referansegruppe med solid bredde og tyngde, fou-kompetanse og brukerrepresentasjon. Ledet av Borghild K. Lomundal, Helse Midt. i)Dialogforum. NK LMS har deltatt i 4 årlige 2-dagersmøter med ledere for LMS-nettverk på RHF-nivå. j)Utviklingsprosjekt for ny funksjonell webside 2)FORSKNINGSRELATERT ARBEID a)Prosjektet Læring og mestring ved kronisk sykdom. Forstudie om endringsprosesser hos personer som har gjennomført kurs ved lærings- og mestringssentra (LMS)er gjennomført på oppdrag av NK LMS og avsluttet innen tidsrammen des.2012.Det er publisert fem artikler, to er under vurdering, en under revidering, to under skriving, og for ytterligere to pågår analyser. b) Utvikling av notat om Overvåking og forbedring av kvaliteten i gruppebasert pasientundervisning. c)Utvikling av prosjektsøknad Does one size fit all? Recruitment and outcomes of patient education from different socioeconomic groups. d) Utvikling av plan for videreutvikling av vitenskapelig kompetanse og for forskningssatsning ved NK LMS. e)Utvikling av instrument samt mal for rapportering fra funn fra evaluering av tilbudet Starthjelp. f)Ferdigstilt prosjektskisse for opptak til doktorgradsprogram An investigation of the function and role of different social networks in the provision of support for people with cronic illness. Innsamling av data for første artikkel er påbegynt. g)Ferdigstilt prosjektsøknad til HiOA. 3)HØRINGSSVAR/UTTALELSER a)Ny helse og omsorgsplan, HOD b)Veileder for habilitering av barn og ungdom, Hdir c)Veileder for Frisklivssentraler i kommunehelsetjenesten, Hdir d)Anbefalinger for etablering og utvikling av LMS-tiltak i kommunehelsetjenesten, Hdir. e)Om helsetilbud for unge, Rambøll på oppdrag fra Hdir f)Strategiplan for pasient- og pårørendeopplæring for Helse Sør-Øst g)Strategiplan for pasient- og pårørendeopplæring for Helse Nord h)Strategiplan for pasient- og pårørendeopplæring for Helse Vest 4)NK LMS`VERV a)Hdir: Referansegruppe for ny Handlingsplan for re-/habilitering av barn og unge b)Hdir: Prosjektgruppe for utvikling av veileder for Frisklivssentraler. c)Bufdir: Referansegruppe og oppfølging/videreutvikling av Familienettet.no d)Bufdir: Prosjektgruppe for samarbeid i gjennomføring av Starthjelp. e)Norsk Forening for Unges Helse: Referansegruppe for gjennomføring av Ungdomskonferanser. f)R-LMS: Nettverk Psykisk helse og rus g)Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune: Arbeidsgruppe for utvikling av kvalitetsindikatorer for barn og unges psykiske helse. h)BarnsBeste: Referansegruppe i)BarnsBeste: Ressursgruppe Barnegrupper j)R-BUP Øst-Sør: Nettverket Klient- og resultatstyrt praksis i Norge Arbeidsutvalg for k)Nordisk nettverkssamarbeid PPO Forsking Nordisk samarbeidsnettverk for lærings- og mestringstjenester l)Pårørendesenteret i Stavanger: Ressursgruppe for pårørende-opplæringsprogram 5)LØPENDE VEILEDNING OG FAGLIG OPPFØLGING a)Veiledning og faglig oppfølging har blitt gjennomført for senterets målgrupper og for ressurspersoner tilknyttet NK LMS´utviklingsprosjekter.

Relevansen av en nasjonal kompetansetjeneste som fremmer pasient- og pårørendeopplæring i et lærings- og mestringsperspektiv er styrket i kjølvannet av samhandlingsreformen. Kommunal lærings- og mestringsvirksomhet er i betydelig vekst og det er nødvendig at denne virksomheten understøttes faglig. NK LMS har en sentral og viktig rolle i å bidra til at læring og mestring i både kommune- og spesialisthelsetjeneste kunnskapsbaseres i langt større grad enn i dag. NK LMS har i 2012 satset spesielt på økt kompetanseutvikling og -formidling ovenfor landets kommuner, og har styrket samarbeidet med nettverk og aktuelle miljøer i alle helseregioner. Forskningsrelatert aktivitet og diverse utviklingsarbeid er initiert og videreført med kvalitetsforbedring og kompetanseheving som overordnet målsetting. NK LMS har i tillegg påbegynt videreutvikling av strategigrunnlaget for de neste tre årene, herunder plan for kompetansespredning og tydelige resultatmål for tjenesten.

NK LMS har i 2012 rekruttert og styrket intern FoU-kompetanse. Faglig ansatte har kompetanse innen helsefag på master/hovedfag/doktorgradsnivå. Fagretninger representert ved senteret: Sosialantropologi, sosiologi, pedagogikk, fysioterapi, sykepleie, biologi, medisin, kommunikasjon, ledelse. Stab i 2012: Leder 100%, 2 spesialrådgivere 100%, 2 seniorforskere i hhv 100%(fom sept.) og 20%. 1 stipendiat 100% (75% forskertid ved UIO,25 % arbeidsplikt ved NK LMS)5 prosjektledere i hhv 100%,50%,20%,10%.1 komm.rådgiver 50%, 1 sekretær 100%. Det er fortsatt behov for økte personalressurser for å imøtekomme vårt mandat. NK LMS har fått utvidet ansvarsområde fra et begrenset antall lærings- og mestringssentre i spesialisthelsetjenesten til også å gjelde et økende antall kommunale lærings- og mestringstjenester. Dette innebærer en betydelig større arbeidsmengde. NK LMS er imidlertid ikke styrket økonomisk, og understreker behovet for økt finansiering for å ivareta senterets oppgaver.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
3 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
16 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
8 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
3 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
3 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
16 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
8 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
24 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
1 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
3 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
3 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
2 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
1 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
2 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
2 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
16 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
48 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
40 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
2 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
3 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
3 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
3 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
1 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
1 timer

Formidling

Kommunehelsetjenesten
 • Situasjonsbeskrivelse av aktiviteten i lærings- og mestringssentrene ved oppstart av samhandlingsreformen. (Konferanse).
Spesialisthelsetjenesten
 • Presentasjon av NK LMS - Helsedirektoratet; Oslo, 12.12. (Kurs).
Helsepersonell - flere regioner
 • EU-Wise Mestring i nærmiljøet. (Konferanse).
 • The Norwegian model of patient education - and a presentation of ongoing research in the field. (Konferanse).
 • Brukermedvirkning for eldre- ideal eller mulighet?. (Konferanse).
 • Nasjonal konferanse om utviking av kommunal lærings- og mestringsvirksomhet, Trondheim 31.5.-1.6. (Konferanse).
 • Helsekonferansen 2012, 8-9.05. (Konferanse).
 • Jubileumskonferanse - Læring og mestring, UNN HF, 07.11.12. (Konferanse).
 • I møte med pårørende ved Hdir; Oslo, 22.11. (Konferanse).
 • Barn i Norden, Nordens Velderdssenter, Stockholm, 3-4-12.12. (Konferanse).
 • Erfaringskonferanse Familieveiviserprosjektet Tromsø 20.11. (Konferanse).
 • Barnekonvensjonen - Høstseminar - 26.10. (Seminar).
 • Møter med barn og unge ved Mia Børjesson, Diakonhjemmet sykehus, 05.12. (Seminar).
 • Helsetilbud for unge voksne, Rambøll og Hdir, 15.11.12. (Seminar).
 • Ung medvirkning og mestring - oppstartsseminar 25.9. (Seminar).
 • Barn og unge som omsorgsgivere; Oslo, 15.11. (Seminar).
 • Bidrag i utvikling av evalueringsinstrument. (Veiledning).
Politikere
 • Presentasjon av NK LMS - Helse- og omsorgsdepartementet; Oslo, 15.3. (Kurs).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Paneldebatt Handy filmfestival, Oslo 23.11. (Konferanse).
 • Workshop unge - Ung medvirkning og mestring 6.11. (Seminar).
Helsepersonell - egen region
 • Regional habiliteringskonferanse, Oslo 3.12. (Konferanse).
 • Arbeidsseminar i Regionalt LMS Nettverk Helse Nord 22-23.05. (Seminar).
 • Strategiseminar for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring, 17-18.09. (Seminar).
 • Superbrukerforum for læringsportalen; Oslo, 15.11. (Seminar).
 • Visjon ung helse 2020; Oslo 23.5. (Seminar).
 • Nettverkssamling Helse Sør-Øst, Kristiansand 7-8.6. (Seminar).
 • Et annerledes og ensomt foreldreskap; Oslo, 31.8. (Seminar).
Helsepersonell - flere regioner
 • Ung medvirkning og mestring - workshop grunnmodul. (Seminar).
 • Barn og unges rettigheter i helseinstitusjon; Oslo, 26.10. (Seminar).
 • Regional LMS-samling; Trondheim, 19-20.11. (Seminar).
 • Unge funksjonshemmede; Oslo, 6.12. (Seminar).
 • Informasjonsmøte Starthjelp Helse Stavanger; Stavanger mars. (Seminar).
 • Informasjonsmøte Starthjelp Sykehuset i Vestfold; april. (Seminar).
 • Informasjonsmøter om SMIL i alle helseregioner. (Seminar).
Helsepersonell - alle regioner
 • Klient og resultatstyrt praksis (KOR) samling; Oslo, 23.3. (Kurs).
 • NK LMS Erfaringskonferanse Starthjelp - Om familie og mestring; Oslo, februar. (Konferanse).
 • Selvhjelp Norge - Arbeidskonferansen; Oslo, 12.10. (Konferanse).
 • La oss få det til å virke - 2012; Trondheim, 4.5. (Konferanse).
 • Nordic Self-Help; Oslo 8.11. (Seminar).
 • Nordisk nettverkssamling, Gøteborg 19.11. (Seminar).
 • Psykososiale utfordringer ved somatisk sykdom hos barn og unge. 27.4, Oslo. (Seminar).
 • Kursledersamling i Bufdir, Hva med oss; Oslo, oktober. (Seminar).
 • Presentasjon av SMIL- styrket mestring i livet; Oslo, 29.3. (Seminar).
 • Presentasjon av NK LMS - Videokonferanse; Oslo, 19.4. (Nettmøte).
 • Er standard metode en standard metode; Oslo, 5.6. (Nettmøte).
 • Fagfellevurdering i boken Psykisk helse og samfunn. (Veiledning).
 • Kommunal lærings- og mestringsvirksomhet, napha.no og nklms.no. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - alle regioner
 • Presentasjon av NK LMS, dialogkonferanse i regi av NAPHA og NASEP; Oslo, 13.5. (Konferanse).
 • Værsågod neste ved Barneombudet, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo, 6.3. (Seminar).

Kvalitetsverktøy

 • Logo og grafisk profil til prosjekt "Ung medvirkning og mestring", 2012, Annet
 • Introduksjonsbrosjyre om Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, 2012, Annet
 • Guide for etablering av LMS-tilbudet SMIL - rev.versjon., 2012, Nasjonal retningslinje
 • Grunnmodul for lærings- og mestringstilbud prosjekt UMM, 2012, Annet
 • Kompetansehevingsprogram inkludert e-læring UMM, 2012, Annet
 • Presentasjonsfilm Ung medvirkning og mestring, 2012, Annet
 • Prosjektbeskrivelse- Ung medvirkning og mestring, 2012, Annet
 • Presentasjonsfolder Ung medvirkning og mestring, 2012, Annet
 • Nettbasert Verktøykasse for LMS-tilbud, 2012, Nasjonal retningslinje
 • Powerpointpresentasjon for fagpersoner som skal informere om Starthjelp, 2012, Annet
 • Prosjektrapport - SMIL, 2012, Annet
 • Prosjektrapport - Starthjelp - Om familie og mestring, 2012, Annet
 • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring - Årsrapport 2011, 2012, Annet
 • Læring og mestring - noter som gir god klang. Erfaringer fra lærings- og mestringsvirksomheten i Norge., 2012, Annet
 • Kartlegging av LMS-tilbud innen feltet psykisk helse og rus., 2012, Annet
 • Kartlegging av gruppebaserte tilbud for ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer. Oppdrag fra Hdir., 2012, Annet
 • Foreldreveiledningshefte - Starthjelp - Om systemene rundt oss, 2012, Nasjonal retningslinje
 • Guide for etablering av LMS-tilbudet Starthjelp - Versjon 3, 2012, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Bragstad Line Kildal, Kirkevold Marit, Hofoss Dag, Foss Christina

Factors predicting a successful post-discharge outcome for individuals aged 80 years and over.

Int J Integr Care 2012 Jan;12():e147. Epub 2012 feb 10

PMID:
22371693
Bonsaksen Tore, Lerdal Anners, Fagermoen May Solveig

Factors associated with self-efficacy in persons with chronic illness.

Scand J Psychol 2012 Aug;53(4):333-9. Epub 2012 jun 10

PMID:
22680700
Christiansen Bjørg, Borge Lisbet, Fagermoen May Solveig

Understanding everyday life of morbidly obese adults-habits and body image.

Int J Qual Stud Health Well-being 2012;7():17255. Epub 2012 jul 31

PMID:
22866062
Andenæs Randi, Fagermoen May S, Eide Hilde, Lerdal Anners

Changes in health-related quality of life in people with morbid obesity attending a learning and mastery course. A longitudinal study with 12-months follow-up.

Health Qual Life Outcomes 2012 Aug;10(1):95. Epub 2012 aug 18

PMID:
22901031
Foss Christina

Aktivitet ved og organisering av lærings- og mestringssentre.

2012 Sykepleien Forskning 2012; 1:24-30.

Foss Christina

Lærings- og mestringsvirksomhetene i et forskningsperspektiv. Kapittel i "Læring og mestring- noter som gir god klang", NK LMS

2012

Berg, Bente og Strøm, Anita

"Et annerledes og ensomt foreldreskap"

2012 Sykepleien Forskning

Forskningsprosjekter

Uvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer innen pasient- og pårørendeopplæringsfeltet.

MaritaSporstøl Fønhus , Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ
Forskningsformidling-et løpende prosjekt hvor forskning på feltet samles, analyseres og kritisk vurderes

Marita Sporstøl Fønhus, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Direktør Tove Strand

Referansegruppen har i 2012 bestått av:
Anne-Grethe Terjesen
Annen tilhørighet
Borghild K. Lomundal
Helse Midt-Norge RHF
Cathrine Bjorvatn
Helse Vest RHF
Christel Meyer
Helse Sør-Øst RHF
Elsa Hamre
Helse Nord RHF
Eva Bjørnsborg
Annen tilhørighet
Gretha Evensen
Annen tilhørighet
Gurli Vagner
Annen tilhørighet
Ida Marie Bregård
Annen tilhørighet
Karen Hultgren Olsen
Annen tilhørighet
Randi Hovde
Annen tilhørighet
Sigrid Askum
Annen tilhørighet
Siw Anita Bratli
Annen tilhørighet
Tone Nøren
Annen tilhørighet
Wenche Sørfonden
Annen tilhørighet

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler