Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

NK LMH er en kompetansetjeneste på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer og omfatter både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Gjennom forsknings- og utviklingsarbeid, kommunikasjon og formidling støtter vi opp under landets lærings- og mestringstjenester. Tjenestene legger til rette for at personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende tilegner seg kunnskap som kan bidra til styrket mestring og bedret livskvalitet. Begrepet langvarige helseutfordringer dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne. Sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter er en forutsetning for lærings- og mestringstjenestene. NK LMH har en sentral rolle i å bidra til at lærings- og mestringtjenester i hele landet holder god kvalitet og er kunnskapsbasert. Kompetansetjenestens primærmålgruppe er fagpersoner som arbeider i tilknytning til lærings- og mestringsfeltet. NK LMH driver ikke selv behandling eller direkte opplæring av brukere, pasienter eller pårørende. Et førende prinsipp for NK LMH er at representanter fra ulike fagmiljøer og bruker- og interesseorganisasjoner samarbeider om utviklings- og forskningsprosjekter. Samarbeidet bidrar til å sikre kvaliteten på den kunnskapen som utvikles og formidles nasjonalt.

Oppgaver og resultat
MERKNAD: Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) endrer fra og med 21. mars 2014 navn til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, med forkortelsen NK LMH. FORSKNING Forskningsaktiviteten ved NK LMH har økt i 2013, og kompetansesenteret har på ulike måter bidratt i å stimulere til økt forskningsaktivitet, blant annet gjennom å arrangere nasjonal forskerkonferanse og revitalisere forskernettverk innen fagområdet læring og mestring. Forskere tilknyttet kompetansetjenesten deltar og bidrar ved seminarer, konferanser og i ulike nettverk hvor andre helseregioner og land deltar. Eksempler på nettverk NK LMH er representert i er: Scan-TRICC (Translational Interventions to assist people with Chronic Conditions to live better – a Scandinavian initiative, PSAD (Psycho Social Aspects of Diabetes), Marginalitet i møte med helsetjenesten, Nordisk nettverk. Gjennom løpende innsamling, kritisk vurdering og formidling av forskning, bidrar NK LMH til å synliggjøre dokumentasjonsgrunnlag, identifisere kunnskapsbehov, og stimulere til økt forsknings- og utviklingsarbeid innen feltet. På denne måten er NK LMH med på å utvikle og formidle kunnskap i tråd med dagens utfordringsbilde og aktuelle behov. Videre har kompetansesenteret forskningsaktivitet i form av primærforskning bl.a. med vekt på betydning av sosiale nettverk for mestring ved langvarige helseutfordringer. Dette arbeidet inngår som del av et større EU-prosjekt, EU- wise. I tillegg har translasjonsforskning vært vektlagt, med fokus på å realisere empowerment i samspillet mellom pasienter, pårørende og helsepersonell. Forskningsaktiviteten innebærer deltakelse i ulike forskningsprosjekter og publikasjoner av artikler i den sammenheng. NK LMH har prioritert evalueringsarbeid i tilknytning til utviklingsprosjekter ved kompetansesenteret, herunder lærings- og mestringstilbudene Ung medvirkning og mestring (UMM), SMIL - Styrket mestring i livet og Starthjelp. NK LMH har innledet et prosjektsamarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), med fokus på helsepedagogikk i profesjonsutdanningene. I 2013 gjennomførte NK LMH og HIOA en analyse av programplaner for helseprofesjonsutdanninger ved HIOA. NK LMH har for øvrig synliggjort behovet for, og tatt initiativ til dialog om samarbeid med Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret om utvikling av felles kvalitetsindikatorer for fagområdet læring og mestring. Hovedansvaret for å lede dette arbeidet ligger imidlertid til Helsedirektoratet. Arbeid med utvikling av en langsiktig forskningsstrategi for NK LMH, og rekruttering av vitenskapelig fagpersonell har i tillegg krevd ressurser i 2013.

FAGUTVIKLING NK LMH kan vise til betydelig aktivitet i 2013 hva gjelder kompetanseoppbygging og formidling gjennom samarbeid med fagnettverk, brukerorganisasjoner og praksisfelt i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Resultatmål for virksomheten i 2013 har blitt utarbeidet og er innfridd i henhold til planverk. Et viktig arbeid i 2013 var utredning av ansvarslinjer og oppgavedeling for lærings- og mestringstjenester i spesialisthelsetjenesten, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Videre har oppstart av utviklingsarbeid i tilknytning til kommunale lærings- og mestringstjenester stått sentralt. NK LMH har også initiert nasjonalt samarbeid om videreutvikling og kvalitetssikring av helsepedagogiske tilbud. I tillegg har NK LMH og HIOA inngått samarbeid om å etablere lærings- og mestringstjenester som praksisarena for helseprofesjonsutdanninger. Prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) er videreført med utvikling av tilbud for ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer, og for deres foreldre. UMM inneholder også kompetansehevingstilbud for helsepersonell og har utviklet e-læringsressurser i form av filmer med refleksjonsspørsmål. For øvrig har Starthjelp og SMIL- tilbud blitt fulgt opp, evaluert og videreutviklet. Tilbudene er implementert flere steder i landet. Likeverdig tilgang til kompetansetjenesten er sikret gjennom web-baserte tjenester og møter i NK LMH´s referansegruppe, og løpende kontakt med landets fagmiljøer ved bl.a. seminar- og konferansedeltakelse, veiledning og rådgivning via tlf og e-post. NK LMH bidrar også i utdanning av helsepersonell innen helsepedagogikk. Videre tilbyr NK LMH informasjon rettet mot helsetjenesten generelt, pasienter, brukere, pårørende, frivillige/brukerorganisasjoner og befolkningen for øvrig. Viktige kanaler i denne sammenheng er mestring.no og helsenorge.no. NK LMH har en faglig referansegruppe med representanter fra regionale helseforetak, kommunesektorens organisasjon (KS), brukerorganisasjoner, høgskoler, lærings- og mestringssenter i kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt andre nasjonale kompetansesentra. Hva gjelder kvalitetsregister, har NK LMH undersøkt eksisterende registre og funnet at feltet per i dag mangler utfyllende registre å dra nytte av. Denne oppgaven vil NK LMH prioritere fremover i samarbeid med aktuelle aktører i spesialist- og kommunehelsetjeneste. Hva gjelder biobank, ser vi ikke dette som relevant iht NK LMH´s virksomhetsområde. Høyt prioritert i 2013, har for øvrig vært å ferdigstille NK LMH´s strategiplan for 2014 – 2016, utarbeide handlingsplaner i tråd med strategien, samt å rekruttere fagpersonell for oppfølging av definerte satsingsområder og oppgaver. Videre har NK LMH i 2013 hatt utstrakt møtevirksomhet med Helse Sør-Øst og Helsedirektorat for en styrket forankring av virksomheten og fagområdet. Vi vil spesielt løfte fram en positiv dialog om utvikling av en veileder for læring og mestring, og ser fram til videre samarbeid.

KOMMUNIKASJON OG FORMIDLING NK LMH viser til utstrakt kommunikasjons- og formidlingsaktivitet i 2013, i tråd med utarbeidet kommunikasjonsplan og resultatmål. NK LMH vektlegger å være en synlig og tilgjengelig kompetansetjeneste, med fokus på faglig støtte, veiledning og oppdatert informasjon. Nettsiden mestring.no er styrket som en nasjonal nettressurs. I 2013 har NK LMH i vesentlig grad økt produksjonen og formidlingen av nyhetssaker, gode praksiseksempler, forskning, fagstoff og utviklingsarbeid. Dette vises igjen ved økt trafikk på nettsiden. I 2013 har kompetansetjenesten også gjennomført skrivekurs for fagpersoner og brukerrepresentanter i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), med påfølgende skrivestøtte, kvalitetssikring og publisering av artikler på våre respektive nettsider. NK LMH deltar i ulike nettverk og på fagsamlinger og konferanser i alle helseregioner, nasjonalt og internasjonalt. NK LMH bidrar også med konferanser og seminarer, samt fag- og forskernettverk i egen regi. I 2013 har kompetansetjenesten i tillegg initiert et nasjonalt kommunikasjonsnettverk på fagområdet, samt arrangert den 4. nasjonale forskerkonferansen innen feltet læring og mestring, og pasient- og pårørendeopplæring.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
3 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
1 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
1 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
5 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
3 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
5 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
7 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
2 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Ungdomsgruppe Ungdom med MS- 47 timer undervisning. (Veiledning).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Fokusgruppe Ungdom med MS. (Veiledning).
Helsepersonell - alle regioner
 • Skrivekurs - samarbeid mellom NAPHA og NK LMS, Trondheim. (Kurs).
 • Frisklivskonferansen, Oslo. (Konferanse).
 • EASD posterpresentasjon, Barcelona. (Konferanse).
 • Nettverkskonferanse Region Sør Øst, Oslo. (Konferanse).
 • Kunnskap, utvikling og det virkelige liv- konferanse om selvhjelp. (Konferanse).
 • Forskerkonferanse NK LMS, Gardermoen. (Konferanse).
 • Evalueringskonferanse Ungdomshelse Unge funksjonshemmede. (Konferanse).
 • Lungerehabiliteringskonferansen 2013, innlegg. (Konferanse).
 • Nordisk forum. (Konferanse).
 • Dialogforum, Trondheim. (Seminar).
 • Nordisk nettverk for læring og mestring, Kristiansand. (Seminar).
 • Inspirasjonsseminar med Mia Børjesson- organisator/innlegg/stand. (Seminar).
 • KOR- Klient og resultatsstyrt praksis. (Seminar).
 • Pårørende nettverk- presentasjon Stavanger. (Seminar).
 • Marginalitet i møte med helsetjenesten, Bergen. (Seminar).
 • NOVA, Ung i dag, Oslo. (Seminar).
 • Litteraturhuset, Ung og vellykket, Oslo. (Seminar).
 • Unge funksjonshemmede, Med kjepper i hjulene, Oslo. (Seminar).
 • Unge funksjonshemmede, Ung og ufør. (Seminar).
 • Studieforbundet Funkis - møte og fremlegg. (Veiledning).
 • Nasjonalt Kolsråd, LHL. (Veiledning).
 • Nyhetsbrev Starthjelpprosjektet. (Veiledning).
 • Evaluering med tilbakemelding til arrangører i Starthjelp. (Veiledning).
 • Prosjekt Ung medvirkning og mestring. (Veiledning).
 • Definere og forberede systematiske søk til forskningformidling eksterne henvendelser. (Veiledning).
 • Kritisk vurdering og formidling av systematiske oversikter- publisert på egne nettsider. (Veiledning).
 • Formidling av enkeltstudier, doktorgradsarbeid og masterstudier. (Veiledning).
 • Publisert protokoll i Cochrane Collaboration. (Veiledning).
 • Revmatikeren 1:13. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Barnesykepleierforbundets tidsskrift, februar 2013, artikkel om unges rettigheter. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell - flere regioner
 • Ung og kreft, Oslo. (Kurs).
 • Jubileumskonferanse Diakonhjemmet LMS, Oslo. (Konferanse).
 • Nettverkssamling LMS Helse Nord RHF, innlegg. (Konferanse).
 • Nettverkssamling LMS Helse Vest RHF, innlegg. (Konferanse).
 • Regional samling pasient- og pårørendeopplæring Helse Sør-Øst, Hamar. (Seminar).
 • Regional nettverkssamling Helse Vest, Bergen. (Seminar).
 • Frokostseminar Unge funksjonshemmede, Oslo. (Seminar).
 • Fagdag, Ung medvirkning og mestring, "Treff meg!", Sørlandet sykehus. (Seminar).
 • Fagdag, Ung medvirkning og mestring, "Treff meg!", Sørlandet sykehus. (Seminar).
 • Workshop Nasjonalt senter for telemedisin, 19-20.6.2013. (Seminar).
 • Arbeidsseminar Barnelegeforeningen. (Seminar).
 • Fagdag Akershus universitetssykehus HF, innlegg og stand. (Seminar).
 • Høgskolen i Oslo og Akershus, deltaker. (Seminar).
 • Workshop Ung medvirkning og mestring "Treff meg!"-organisator. (Seminar).
 • Deltagelse regionale samling Hammerfest. (Seminar).
 • Regional samling, Hamar. (Seminar).
 • Høgskolen i Oslo og Akershus og Telemedisin, Tromsø. (Seminar).
 • Nettverksamling, RBUP, Helse Sør Øst, presentasjon. (Seminar).
 • Oppfølging Starthjelp Helse Bergen. (Veiledning).
 • Oppfølging Starthjelp Helse Nordmøre og Romsdal, Ålesund og Kristiansund. (Veiledning).
 • Oppfølging Starthjelp Universitetssykehuset i Nord-Norge. (Veiledning).
 • Oppfølging Starthjelp Nordlandssykehuset. (Veiledning).
 • Oppfølging Starthjelp Sykehuset i Telemark, Skien. (Veiledning).
 • Oppfølging Starthjelp Helse Fonna, Haugesund. (Veiledning).
 • Oppfølging Starthjelp Førde. (Veiledning).
 • Oppfølging Starthjelp Universitetssykehuset i Stavanger. (Veiledning).
Helsepersonell - egen region
 • Blended learning, Oslo. (Kurs).
 • Fagdag, pasient og pårørendeopplæring, Oslo. (Seminar).
 • Fagdag; Ung medvirkning og mestring, AHUS. (Seminar).
 • NK LMS samling, 5.-6. mars. (Seminar).
 • Biveileder masterstudent. (Veiledning).
 • Høgskolen i Oslo og Akershus. (Veiledning).
 • LHL Helse AS- Glittreklinikken. (Veiledning).
 • Oppfølging Starthjelp Oslo universitetssykehus. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Helsekonferansen, Oslo. (Konferanse).
 • Forarbeid kvalitetsindikatorer. (Veiledning).
 • Formidling av systematiske oversikter innen fagfeltet læring og mestring. (Veiledning).
 • Høringssvar Helsdirektoratets veileder IS-2076. (Veiledning).
Andre fagpersoner - alle regioner
 • KS kommunedag, Oslo. (Konferanse).
 • Helsekonferansen, Oslo. (Konferanse).
 • Nasjonal forskerkonferanse læring og mestring, Gardermoen. (Konferanse).
 • Forskerkonferansen 2014, NK LMS, deltaker. (Konferanse).
 • Folkehelsekonferansen 2013, poster, abstract, stand. (Konferanse).
 • Sosiologisk vinterkonferanse, paper og innlegg. (Konferanse).
 • Nasjonale tjenester Helsedirektoratet 25.11. (Konferanse).
 • Forskerkonferansen 2014, NK LMS, leder. (Konferanse).
 • Arrangør av Nasjonal forskerkonferanse innen læring og mestring, og pasient- og pårørendeopplæring. (Konferanse).
 • Helseforetakene inn i helsenorge.no, Stavanger. (Seminar).
 • Innbyggerenes helse-IKT, Innomed, Gardermoen. (Seminar).
 • Helsesosiologisk seminar, deltaker. (Seminar).
Andre fagpersoner - flere regioner
 • Vestre Viken HF Samhandlingskonferanse, Sundvollen. (Konferanse).
 • Ung og vellykket, deltaker. (Seminar).
Andre fagpersoner - egen region
 • NOVA, Ung utenfor, deltaker. (Seminar).
 • Sosiologforeningen, innlegg og paneldeltaker. (Seminar).

Kvalitetsverktøy

 • Helsepedagogisk modul innen ungdomshelse, 2013, Nasjonal retningslinje
 • Verktøykasse for helse- og omsorgspersonell i spesialist- eller kommunehelsetjenesten. , 2009, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Bonsaksen T, Lerdal A, Fagermoen MS

Trajectories of illness perceptions in persons with chronic illness: An explorative longitudinal study.

J Health Psychol 2015 Jul;20(7):942-53. Epub 2013 okt 18

PMID:
24140616
Bonsaksen Tore, Kottorp Anders, Gay Caryl, Fagermoen May Solveig, Lerdal Anners

Rasch analysis of the General Self-Efficacy Scale in a sample of persons with morbid obesity.

Health Qual Life Outcomes 2013;11():202. Epub 2013 nov 25

PMID:
24268204
Zoffmann V, Vistisen D, Due-Christensen M

A cross-sectional study of glycaemic control, complications and psychosocial functioning among 18- to 35-year-old adults with Type 1 diabetes.

Diabet Med 2013 Nov. Epub 2013 nov 16

PMID:
24236961

Forskningsprosjekter

Helsepedagogikk i profesjonsutdanningene

Nina Bjerketveit Ødegaard, Høgskolen i Oslo og Akershus

Prosjektperiode:
2013 - 2015
Deltakende helseregion:
HSØ
Hva betyr lokalsamfunnet for egenomsorg og mestring?

Dagmara Bossy , Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Ung medvirkning og mestring- evaluering

Marita Sporstøl Fønhus , Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Starthjelp - evaluering

Ann Britt Sandvin Olsson, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ
Starthjelp- videreevaluering

Marita Sporstøl Fønhus , Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2013 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Direktør Tove Strand

Referansegruppen har i 2013 bestått av:
Borghild K. Lomundal
Referansegruppens leder, Helse Midt-Norge RHF
Cathrine Bjorvatn
Regional representant, Helse Vest RHF
Christel Meyer
Regional representant, Helse Sør-Øst RHF
Elsa Hamre
Regional representant, Helse Nord RHF
Randi Hovde
Representant for tjenesten, Annen tilhørighet
Siw Anita Bratli
Representant for tjenesten, Annen tilhørighet
Tone Nøren
Representant for tjenesten, Annen tilhørighet
Anne-Grethe Terjesen
Brukerrepresentant, Annen tilhørighet
Gurli Vagner
Brukerrepresentant, Annen tilhørighet
Karen Hultgren
Brukerrepresentant, Annen tilhørighet
Sigrid Askum
Kommunal representant, Annen tilhørighet
Wenche Sørfonden
Høgskolerepresentant, Annen tilhørighet
Eva Bjørnsborg
Andre, Annen tilhørighet
Gretha Evensen
Andre, Annen tilhørighet
Ida Marie Bregård
Andre, Annen tilhørighet

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler