Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer og omfatter både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Gjennom forsknings- og utviklingsarbeid, kommunikasjon og formidling støtter vi opp under landets lærings- og mestringstjenester. Tjenestene legger til rette for at personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende tilegner seg kunnskap som kan bidra til styrket mestring og bedret livskvalitet. Begrepet langvarige helseutfordringer dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne. Sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter er en forutsetning for lærings- og mestringstjenestene. NK LMH har en sentral rolle i å bidra til at lærings- og mestringstjenester i hele landet holder god kvalitet og er kunnskapsbasert. Kompetansetjenestens primærmålgruppe er fagpersoner som arbeider i tilknytning til lærings- og mestringsfeltet. NK LMH driver ikke selv behandling eller direkte opplæring av brukere, pasienter eller pårørende. Et førende prinsipp for NK LMH er at representanter fra ulike fagmiljøer og bruker- og interesseorganisasjoner samarbeider om utviklings- og forskningsprosjekter. Samarbeidet bidrar til å sikre kvaliteten på den kunnskapen som utvikles og formidles nasjonalt.

Oppgaver og resultat
I januar 2014 ferdigstilte NK LMH strategiplan for de neste tre år. Et hovedfokus i 2014 har vært å utarbeide planverk og iverksette tiltak i tråd med strategien. Rekruttering av fagpersonell har inngått som viktig del av arbeidet. Omfattende fou-aktivitet og kunnskaps- og kompetanseformidling er igangsatt, samtidig er tidligere arbeid videre- eller sluttført. Strategiplanen for 2014-2016 omhandler følgende fire overordnede satsingsområder: - Nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet - Kunnskapsgrunnlag - Helsepedagogikk - Kommunale lærings- og mestringstjenester Satsingsområdene er sortert under hovedoppgavene forskning, utvikling, kommunikasjon og kompetanseformidling. Områdene er prioritert for å bidra til systematisk fag-og tjenesteutvikling og å bringe fram ny kunnskap som er relevant for fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. FORSKNING NK LMH kan vise til økt forskningsaktivitet og økt samarbeid om kunnskapsutvikling og –utveksling. I 2014 har vi blant annet prioritert: - Litteraturgjennomganger som vil gi resultater mht effekt av lærings- og mestringstilbud, helsepedagogiske tilbud og brukermedvirkning - Evalueringsarbeid ifm utviklingsprosjekter og et utvalg lærings- og mestringstilbud - Nytte/kostnads-analyser for å kartlegge merverdien for samfunnet av lærings- og mestringstjenester - Doktorgradsprosjekt om betydningen av lokalsamfunn og sosiale nettverk for egenomsorg og mestring (EU-prosjekt, samarbeid med UiO) - Styrkestudien: om personidentifiserte styrker og utvikling av nettbasert verktøy for mestring (samarbeidsprosjekt, forankret ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning) - Kreftforeningens likepersonsarbeid: mestring gjennom likepersoners støtte - Kartlegging av registreringsrutiner i alle regioner (Forprosjekt, kvalitetsindikatorarbeid) - Gjennomført forskerkonferanse og drift av nasjonalt forskernettverk - Deltakelse og bidrag i faglige sammenhenger og nettverk nasjonalt og internasjonalt - Løpende innsamling, kritisk vurdering og forskningsformidling på mestring.no FAGUTVIKLING NK LMH kan også vise til betydelig aktivitet ifm fag- og kompetanseutvikling, av relevans for både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Av kompetanseoppbygging har vi i 2014 blant annet lagt vekt på: - kartlegging av lærings- og mestringstjenester i alle landets kommuner - faglig støtte og veiledning ifm kommunale lærings- og mestringstjenester - nettverksetablering og nasjonal nettverkssamling ifm kommunale lærings- og mestringstjenester - tydeliggjøring av teorigrunnlag og sentrale begreper - utforming av nasjonal planskisse for satsing på helsepedagogikk i samarbeid med representanter fra hele landet, og påbegynt kartlegging av helsepedagogiske tilbud - videreføring av samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Oslo og Akershus, om helsepedagogikk i helseprofesjonsutdanningene og lærings- og mestringstjenesten som praksisarena for bachelorstudenter - sluttføring av UMM-prosjektet (2012–2014), med utvikling av lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for ungdom (12–16 år) og unge voksne (17–26 år) som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre. I tillegg kompetansehevingsprogrammet Treff meg! for fagpersoner - videre oppfølging av tilbudene Starthjelp og SMIL– styrket mestring i livet NK LMH har i tillegg prioritert fortsatt arbeid og dialog opp mot sentrale myndigheter for å styrke forankring av virksomheten og synliggjøre viktigheten av tjenester som ivaretar læring og mestring i et leve-med perspektiv, som nødvendig supplement til behandling. Vi har spesielt lagt vekt på behov for en tydeligere satsing på feltet, herunder utvikling av veileder for læring og mestring og samarbeid om nasjonale kvalitetsindikatorer. Dialogen og arbeidet er forankret og har støtte i NK LMHs faglige referansegruppe. For øvrig er høringsuttalelser gitt prioritet i 2014. Vi har særlig løftet fram arbeidsmåten i lærings- og mestringstjenestene, med brukermedvirkning på systemnivå og sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter, samt helsepedagogiske prinsipper som egner seg for større deler av helsetjenesten. KOMMUNIKASJON OG FORMIDLING Kommunikasjon og formidlingsarbeid har vært en gjennomgående og sentral aktivitet ved NK LMH i 2014. En rekke tiltak er prioritert for å bidra til økt synlighet, likeverdig tilgjengelighet og spredning av kompetanse.

Mestring.no og nyhetsbrev Vi har styrket www.mestring.no som nasjonal nettressurs ved å videreutvikle og synliggjøre innholdet. Nettsiden og nyhetsbrev er vår viktigste formidlingskanal. Disse får gode tilbakemeldinger. Vi har • publisert hva som skjer ved NK LMH, praksiseksempler, omtale av andres arrangementer og spalten Nytt fra andre; totalt 142 nyhetssaker i 2014 • lagt nyhetene på vår Facebook-side og Twitter-konto • gjennomført brukerundersøkelse om hva brukerne ønsker på nettsiden. Tre på topp ble: o forskningsnytt ifm læring og mestring o omtale av lærings- og mestringstilbud o oversikt over tilbud for ulike brukergrupper Vi har fulgt opp med å • omstrukturere forsiden på mestring.no med verktøykassen som bærende element. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at fagstoffet stemmer med brukernes behov • opprette spalten Forskningsnytt • utarbeide flere praksiseksempler • samle oversikt over tilbud og nettbaserte kurs i HF Nettverk NK LMH har videreført og initiert fagnettverk og samarbeid med aktuelle miljøer. Alle nettverk og arbeidsgrupper har representanter fra HF, kommuner og brukerorganisasjoner jf. prinsippet om brukermedvirkning. Vi har etablert • nasjonalt nettverk ifm kommunale lærings- og mestringstjenester, og arrangerte nettverkssamling. Nettside for nettverket er opprettet på mestring.no • kommunikasjonsnettverk som høringsgruppe i vårt kommunikasjonsarbeid. Nettverket bidrar til at kommunikasjonsarbeidet stemmer med brukernes behov. Medlemmene bidrar til å spre informasjon i egen region Vi har videreført • forskernettverk og arrangert forskerkonferanse, og opprettet Facebook-gruppe for informasjon og erfaringsutveksling • nettverk ifm Starthjelp. Medlemmene bidrar til evaluering som gir grunnlag for forskning Vi har • planlagt nettverk ifm SMIL fra 2015 • hatt møter med FFO og SAFO om brukermedvirkning NK LMH deltar i Helsedirektoratets arbeid med veileder for pårørenderørendearbeid Seminarer og konferanser NK LMH har arrangert og hatt nyhetssaker fra • Nettverkssamling om kommunale lærings- og mestringstjenester • Forskerkonferanse • Erfaringskonferanse for Ung medvirkning og mestring • Erfaringsseminar for SMIL • Konferanse om unges helse (medarrangør) NK LMH har deltatt • på nordiske regionale samlinger, fagdager og regionale samlinger for lærings- og mestringsfeltet • på konferanser og holdt innlegg/hatt stand Referansegruppe, arbeidsgruppe for kommunale lærings- og mestringstjenester, plangruppe for helsepedagogikk og kommunikasjonsnettverket hatt flere møter gjennom året. Her utveksles informasjon og medlemmene bidrar til forankring og likeverdig tilgang til tjenesten Vi har sammen med Helsedirektoratet begynt arbeid ifm nasjonal konferanse i 2015 Forskningsformidling • Forskerne publiserer i vitenskapelige tidsskrifter, presenterer egen forskning på konferanser/seminarer, bidrar med omtaler av oppsummert forskning og drifter spalten Forskningsnytt • Forskerne ble ansatt i løpet av året og formidlingsarbeidet har vært i startfase. Alle forskningsprosjekter har formidling som eget punkt • Arbeid ifm forskernettverk, forskerkonferanse og Facebook-gruppe har vært viktig del av formidlingsarbeidet Elektroniske verktøy I prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM) har vi utviklet kompetansehevingsprogrammet Treff meg! og nettbasert håndbok for lærings- og mestringstilbudene Helt sjef!. Dette har blitt prøvd ut med gode tilbakemeldinger. Nettressursene inngår som del av satsingsområdet helsepedagogikk Navneendring og grafisk profil Nytt navn: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) Vi har utarbeidet • ny logo og grafisk profil • egen logo og grafisk profil for lærings- og mestringstjenester og div maler • brosjyre om lærings- og mestringstilbud og -tjenester, sendt til brukerråd og rådmenn i alle kommuner og alle lærings- og mestringstjenester • brosjyremateriell og håndbok for lærings- og mestringstilbudene Helt sjef! for unge og foreldre • hefte med praksiseksempler for kommuner, distribuert til alle kommuner Spredningsprosjekt Vi jobber kontinuerlig for økt spredning av fagstoff, med vekt på elektroniske og trykte publikasjoner som våre målgrupper leser. I Ung medvirkning og mestring (UMM) har pilotstedene bidratt til å spre informasjon på egne nettsider, i lokalavis og tidsskrift. SMIL ble evaluert av SINTEF som har omtalt evalueringen på egne nettsider, eget tidsskriftside, forskning.no og sciencenordic.org.

SATSINGSOMRÅDER OG RESULTATMÅL Med utgangspunkt i strategiplanen, har NK LMHs resultatmål for 2014 vært knyttet til våre overordnede satsingsområder, med planarbeid og igangsetting av målrettet aktivitet som en viktig første fase. Aktiviteten ved NK LMH er nå i all hovedsak prosjektorganisert og gjennomgående basert på samarbeid med representanter fra brukerorganisasjoner, lærings- og mestringsfeltet og tilstøtende fagmiljøer i hele landet. Innen satsingsområdet Nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet har vi som sentral målsetting å få bedre oversikter over og økt kunnskap om lærings- og mestringsfeltet. Dette som grunnlag for beslutninger, for forskning innen feltet og for tiltak som kan fremme likeverdige tjenester. Et sentralt resultatmål for 2014 har vært kartlegging av kommunale lærings- og mestringstjenester. Kartleggingen er utført og notat om resultatene er i prosess, for deretter å publiseres på mestring.no. Gjennom satsingsområdet Kunnskapsgrunnlag vil NK LMH bidra med kunnskap som støtter opp under en kunnskapsbasert lærings- og mestringspraksis i helseforetak og kommuner. Dette for å øke kvaliteten på tjenestene. Et resultatmål for 2014 har vært å definere sentrale begreper og å beskrive grunnlagstenkningen for feltet. Arbeidet er godt i gang og vil ferdigstilles i første halvdel d.å. Et annet resultatmål har vært systematiske litteraturgjennomganger av relevant forskning. Resultater fra dette arbeidet vil formidles i 2015. I tillegg har vi hatt som mål å initiere arbeid med nytte/kostnads-analyse og kvalitetsindikatorer, hvilket er gjort. Satsingsområdet Helsepedagogikk omhandler arbeid med å definere, videreutvikle og kvalitetssikre helsepedagogiske tilbud og har kunnskapsbaserte faglige anbefalinger som hovedmål. I 2014 har et resultatmål vært å utforme en nasjonal planskisse for arbeidet, etablere samarbeidsrelasjoner og få styrket oversikt over den helsepedagogiske virksomheten i landet. Et annet resultatmål har vært å videreføre samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og prosjektaktivitet for å styrke fokus på helsepedagogikk i helseprofesjonsutdanninger. NK LMH og HiOA fikk i 2014 nye midler til samarbeid om etablering av lærings- og mestringstjenester som praksisarena for utdanningene. Gjennom satsingsområdet Kommunale lærings- og mestringstjenester skal NK LMH bidra til et styrket og felles kunnskapsgrunnlag for tjenestene, god kvalitet på tilbudene og likeverdige tilbud. NK LMH skal faglig støtte opp under kommunale og interkommunale lærings- og mestringstjenester og samhandling mellom helseforetak og kommuner. Hovedmålet for satsingen er å utarbeide og formidle kunnskapsbaserte faglige anbefalinger. I 2014 har et sentralt resultatmål vært å få en samlet oversikt over praksisfeltet, å formidle gode praksiseksempler, å etablere et nasjonalt nettverk og å gjennomføre en nasjonal nettverkssamling. Innen alle fire satsingsområder er prosjektarbeidet godt i gang i henhold til planverk. I samtlige prosjekter inngår formidling via egne og andres kanaler som egne resultatmål. Store deler av aktiviteten er imidlertid av mer langsiktig karakter, og vi ser derfor fram til videre utvikling og leveranser utover i strategiperioden. Den samlede aktiviteten ved NK LMH vil bidra til å danne et godt grunnlag for framtidsrettede brukerorienterte lærings- og mestringstjenester og tilbud.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
12 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
4 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
10 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
5 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
39 timer
Utfyllende informasjon

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)- fakultet for helsefag og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har inngått samarbeidsavtale for helse- og sosialfagstudenter mellom helseforetakene og høgskolen. Prosjektnavn er "Prosjektutvikling: Lærings- og mestringstjenesten som praksisarena for helsefaglig utdanning på bachelor-nivå innen helsefremmende og forebyggende arbeid". HIOA og NK LMH arbeider med å etablere lærings- og mestringstjenester som praksisarena for helseprofesjonsutdanninger og å styrke fokuset på helsepedagogikk i disse utdanningene. I forlengelse av prosjektet ønsker HIOA og NK LMH å vurdere mulighetene for å utvikle et kompetansetilbud innen helsepedagogikk for helsepersonell og høgskoleansatte, og vurdere om denne modell kan anvendes ved utdanningsinstitusjoner også andre steder i landet.

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

NK LMH driver ikke selv klinisk aktivitet i form av behandling eller direkte opplæring av brukere, pasienter eller pårørende.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Kurs i "Forskning om pårørende"i regi av NK LMH arrangert av Kreftforeningen. (Kurs).
 • Presentasjon av forskningsresultater fra Likemannsprosjektet, Kreftforeningen. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • NK LMH kommunikasjonsnettverk fagmøter. (Seminar).
 • Facebook 331 følgere per 16.1.2015. (Nettmøte).
 • Twitter 152 følgere per 16.1.2015. (Nettmøte).
 • Nyhetsbrevmottakere 556 følgere per 16.1.2015. (Nettmøte).
 • Besøkende www.mestring.no cirka 130 000 sidevisninger. (Nettmøte).
 • Høringssuttalelser 5 stk. (Veiledning).
 • Intervju "Likepersonsprosjektet" i Kreftforeningens infoskriv 1/14. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju i "Leve med" 4/14. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Intervju "Det hjelper å snakke med en som vet" 4/14. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Notis i "Leve med" 4/14. "Historien bak likepersonstjenesten". (Intervjuer/oppslag i media).
 • Presentasjon i Tidsskrift for den norske legeforeningen 10/14. "Reservasjon - tilpasning eller trussel?". (Intervjuer/oppslag i media).
 • Hjemmeside www.mestring.no - publisert 142 nyhetssaker i 2014. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Hjemmeside www.mestring.no - publisert 75 nye fagsider som beskriver våre aktiviteter og verktøy for tjenestene. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Omtale SMIL - "Det er ikke din skyld" (Gemini.no). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Omtale SMIL "Gruer seg til å være sammen med mor og far" (forskning.no). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Omtale SMIL "Talks help children with dysfunctional parents to cope" (sciencenordic.com). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Omtale Ung medvirkning og mestring "Mer innsats for ungdoms helse" (sshf.no). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Omtale Ung medvirkning og mestring "Hjelper å snakke med andre unge" (rb.no). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Omtale Ung medvirkning og mestring "Lærer å meste sykdom i fellesskap" (sykepleien.no). (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Retorikk. (Kurs).
 • Foredrag og diskusjon "Forskning i støpeskjeen" Presentasjon av nye forskningsprosjekter. NK LMH nasjonale forskerkonferanse. (Konferanse).
 • Foredrag "Kaffe, kake og konversasjon. En kvalitativ studie av mestring i kreftbehandling". NK LMH nasjonale forskerkonferanse. (Konferanse).
 • Foredrag "Gjensidig tillit i helsevesenet?" Norsk forum for kvalitet i helsetjenesten. (Konferanse).
 • Foredrag "Conversation and cake in cancer care. International conference on Communication in Healthcare, Amsterdam. (Konferanse).
 • Foredrag nasjonal forskerkonferanse NK LMH. 3 innlegg om forskningsprosjekter ved NK LMH. (Konferanse).
 • Foredrag "Forskning om pårørende". NTNU. (Konferanse).
 • Foredrag Rehabiliteringskonferansen, Trondheim. (Konferanse).
 • Foredrag Nasjonal forskerkonferanse NK LMH. (Konferanse).
 • Folkehelsekonferansen stand. (Konferanse).
 • Foredrag Omsorgsforskningskonferansen. "Kvalitetsindikatorar i helse- og omsorgstenestene". (Konferanse).
 • Foredrag Nasjonal forskerkonferanse, NK LMH. Brukerorientering av helsetjenesten, begrep, målemetoder og resultater. (Konferanse).
 • Helsekonferansen stand. (Konferanse).
 • Presentasjon NK LMH. Nasjonal konferanse om kommunale lærings- og mestringstjenester. (Konferanse).
 • Åpningsinnlegg erfaringskonferanse Ung medvirkning og mestring. (Konferanse).
 • Åpningsinnlegg Nasjonal forskerkonferanse, NK LMH. (Konferanse).
 • Foredrag og stand Rehab 2014. (Konferanse).
 • Samhandlingskonferanse KS/Hdir. (Konferanse).
 • Folkehelsekonferansen 2014 stand UMM. (Konferanse).
 • Dialogkonferanse kommunesatsningen. (Konferanse).
 • Foredrag Erfaringskonferanse Ung medvirkning og mestring. (Konferanse).
 • NK LMH forskerkonferanse. Poster, abstract og foredrag. (Konferanse).
 • Ungdomshelsekonferansen 2014. Foredrag og stand. (Konferanse).
 • NK LMH nasjonal forskerkonferanse. (Konferanse).
 • Konferanse for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. (Konferanse).
 • Folkehelsekonferansen stand. (Konferanse).
 • Foredrag "Tillit i helsevesenet" fagsamling nettverk for læring og mestring Helse Vest. (Seminar).
 • Samling Nordisk regionalt nettverk for læring og mestring, Karlstad. (Seminar).
 • Kunnskapssenteret seminar "Hvordan innhente og benytte brukerenes erfaring til kvalitetsforbedring. (Seminar).
 • Foredrag "Likemannsprosjektet". A quality study on voluntary peer support in cancer care". Ocher workshop. (Seminar).
 • Nordisk regional nettverkssamling, Karlstad. (Seminar).
 • Presentasjon NK LMH. Samling prosjekt Helsepedagogikk. (Seminar).
 • Presentasjon NK LMH. SMIL erfaringsseminar. (Seminar).
 • Presentasjon NK LMH. Nettverkssamling Helse Vest. (Seminar).
 • Presentasjon NK LMH referansegruppe "Nasjonale oversikter over lærings- og mestringstjenester og tilbud". (Seminar).
 • Foredrag Erfaringsseminar SMIL prosjekt. (Seminar).
 • Boklansering Empowermentdagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. (Seminar).
 • Foredrag og stand kommunal nettverkssamling. (Seminar).
 • Nasjonalt KOLS-råd LHL fagmøter. (Seminar).
 • Fagseminar Ung medvirkning og mestring. (Seminar).
 • Evalueringsseminar Ung medvirkning og mestring, arrangør. (Seminar).
 • Ungdata. (Seminar).
 • Nordisk regionalt nettverk. (Seminar).
 • Norefjell strategisamling. (Seminar).
 • Erfaringsseminar prosjekt SMIL. (Seminar).
 • Nettverkssamling kommunale lærings- og mestringstjenester. (Seminar).
 • Veiledning pilotsteder i prosjekt Ung medvirkning og mestring. (Veiledning).
 • Prosjekt Starthjelp veiledning estimert 100 timer. (Veiledning).
 • Helsedirektoratet. (Veiledning).
 • Omtale i forbindelse med SINTEF evalueringsrapport for prosjekt SMIL (Sintef.no). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Omtale "Den 3. nasjonale konferansen om unges helse" (ungdomsmedisin.no). (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Foredrag "Likepersonprosjektet". (Konferanse).
 • FOUSAM Helse Vest. (Konferanse).
 • Foredrag og diskusjon "Kan man lære uten tillit?". LMS-samling Helse Midt. (Seminar).
 • Innlegg stipendiatsamling Diabetes forskningskonferanse. (Seminar).
 • Foredrag "Helsepedagogikk". Nettverkssamling Helse Nord. (Seminar).
 • Foredrag "Helsepedagogikk". Regional nettverkssamling Helse Midt. (Seminar).
 • Foredrag "Helsepedagogikk". Fagråd Stange kommune, Lærings- og mestringsstilbud i kommunen. (Seminar).
 • Fagdag Senter for profesjonsutd. "Brobygging - kvalitet og relevans i profesjonsutdanningene". (Seminar).
 • Fagmøte Helse Nord. (Seminar).
 • NOVA-publisering av tidsskrift for ungdomsforskning. (Seminar).
 • NOVA -publisering av rapport. (Seminar).
 • Helse Midt, LMS-samling Trondheim. (Seminar).
 • Doktorgradskandidater HIOA foredrag. (Seminar).
 • HIOA foredrag fagpersoner. (Seminar).
 • Lovisenberg høgskole foredrag. (Seminar).
 • Ågrenska sykehus (Sverige). (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Fagkonferanse HIOA-OUS. (Konferanse).
 • Forum for Pasient- og pårørendeopplæring, 19.3.14, OUS HF. (Seminar).
 • Forum for Pasient- og pårørendeopplæring, 27.08.14, OUS HF. (Seminar).
 • Forum for Patient- og pårørendeopplæring, 19.11.2014, OUS HF. (Seminar).
 • Foredrag "Om aktuell forskning på opplæring av pasienter og pårørende". Forum for Pasient- og pårørendeopplæring, OUS HF. (Seminar).
 • Foredrag "Forskning om pårørende". AHUS. (Seminar).
 • Fagdag Høgskolen i Oslo og Akershus. Lansering av rapport Fagdag "Helse på barns premisser". (Seminar).
 • Innlegg Sosialt nettverk og helse, Universitetet i Oslo. (Seminar).
 • Presentasjon NK LMH. Seminar HIOA. (Seminar).
 • Åpen dag Aker sykehus stand. (Seminar).
 • Fagdag Høgskolen i Oslo og Akershus. Lansering av rapport Fagdag "Helse på barns premisser". (Seminar).
 • Sandefjord kommune formidling. (Seminar).
 • Fredrikstad kommune formidling. (Seminar).
 • Forskningsseminar Høgskolen i Østfold "Adferdsvitenskap, endring av livsvaner og samhandlingskompetanse". (Seminar).
 • Sørlandet sykehus innlegg avslutning av prosjekt Ung medvirkning og mestring. (Seminar).
 • Prosjekt Ung medvirkning og mestring estimert 180 timer. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Publikasjon på mestring.no - Kunnskapsbasert praksis avgjerande for gode helse- og omsorgstilbod. Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) 2014 Oppsummert forskning - tolkninger og vurderinger: Fønhus, M.S. "Langvarige helseutfordringer-parorienterte tiltak". Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). 2014. ISBN 978-82-92686-05-8. Fønhus, M.S. "Mestringskurs - hva har form og innhold å si for utbytte?". Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). ISBN 978-82-92686-06-5. Fønhus, M.S. "Mestringskurs for personer som har langvarige helseutfordringer. Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). ISBN 978-82-92686-03-04. Fønhus, M.S. "Slik finner du frem i forskningslitteraturen". Oslo: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Fønhus, M.S, Munthe-Kaas, Menzies, H., Mosdøl, A. "Diabetes type 2 - er kulturelt tilpasset pasientopplæring effektivt?" (Cochrane-omtale). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2014 2 s. HIOA NOCK OUS. Skirbekk, H. "Du trenger ikke trekke kølapp". Rapport om Likepersonsprosjektet i regi av Kreftforeningen.

Kvalitetsverktøy

 • NK LMH webaserte verktøykasse for lærings- og mestringstilbud. Oppdateringer, nye tekster, omstrukturering, webarbeid, 2009, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Husted Gitte R, Thorsteinsson Birger, Esbensen Bente Appel, Gluud Christian, Winkel Per, Hommel Eva, Zoffmann Vibeke

Effect of guided self-determination youth intervention integrated into outpatient visits versus treatment as usual on glycemic control and life skills: a randomized clinical trial in adolescents with type 1 diabetes.

Trials 2014;15():321. Epub 2014 aug 12

PMID:
25118146
Juul Lise, Maindal Helle T, Zoffmann Vibeke, Frydenberg Morten, Sandbaek Annelli

Effectiveness of a training course for general practice nurses in motivation support in type 2 diabetes care: a cluster-randomised trial.

PLoS One 2014;9(5):e96683. Epub 2014 mai 5

PMID:
24798419
Meinich Petersen Sandra, Zoffmann Vibeke, Kjærgaard Jesper, Graff Steensballe Lone, Greisen Gorm

Disappointment and adherence among parents of newborns allocated to the control group: a qualitative study of a randomized clinical trial.

Trials 2014;15():126. Epub 2014 apr 15

PMID:
24731249
Husted Gitte R, Esbensen Bente Appel, Hommel Eva, Thorsteinsson Birger, Zoffmann Vibeke

Adolescents developing life skills for managing type 1 diabetes: a qualitative, realistic evaluation of a guided self-determination-youth intervention.

J Adv Nurs 2014 Nov;70(11):2634-50. Epub 2014 apr 3

PMID:
25312443
Weis Janne, Zoffmann Vibeke, Egerod Ingrid

Improved nurse-parent communication in neonatal intensive care unit: evaluation and adjustment of an implementation strategy.

J Clin Nurs 2014 Dec;23(23-24):3478-89. Epub 2014 apr 3

PMID:
24698260
Jørgensen Rikke, Munk-Jørgensen Povl, Lysaker Paul H, Buck Kelly D, Hansson Lars, Zoffmann Vibeke

Overcoming recruitment barriers revealed high readiness to participate and low dropout rate among people with schizophrenia in a randomized controlled trial testing the effect of a Guided Self-Determination intervention.

BMC Psychiatry 2014;14():28. Epub 2014 feb 3

PMID:
24490977
Gjevjon Edith R, Eika Kari H, Romøren Tor Inge, Landmark Brynjar Fowels

Measuring interpersonal continuity in high-frequency home healthcare services.

J Adv Nurs 2014 Mar;70(3):553-63. Epub 2013 jul 22

PMID:
23869982
Stefansen, K., Smette, I., Bossy, D.

Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaring med uønsket beføling

Tidsskrift for Kjønnsforskning årgang 39, nr 1-2014

Andenæs R, Bentsen SB, Hvinden K, Fagermoen M.S, Lerdal A.

The relationships of self-efficacy, physical activity, and paid work to health-related quality of life among patients with COPD

Journal of Multidisciplinary Healthcare

Kyvik S., Vågan A.

Forskningsbasert utdanning?

Abstrakt Forlag/ISBN: 978-82-7935-359-1

Vågan A., Kyvik S.

Forskningsbasert grunnskolelærerutdanning.

Bedre Skole/ISSN: 0802-183X

Kyvik S., Vågan A.

For mye vekt på forskning i korte profesjonsutdanninger?

Forskningspolitikk/ISSN: 0333-0273

Kyvik S., Vågan A. mfl.

Research-based education in undergraduate professional programmes. From vocational to professional education.

Routledge ISBN: 9781138797444

Smeby JC., Heggen K., Vågan A.

Coherence. A longitudinal approach. From vocational to professional education

Routledge ISBN: 9781138797444

Forskningsprosjekter

Kunnskapsoppsummering av forskning relevant for helsepedagogiske tilbud

Andrè Vågan , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2015
Deltakende helseregion:
HSØ
Evalueringsinstrument Ung medvirkning og mestring

Petronelle Herbern , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2015
Deltakende helseregion:
HSØ
Hvordan lette overganger til voksenlivet for unge som har langvarige helseutfordringer. Systematisk litteratursøk.

Petronelle Herbern, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ
Helsepedagogikk i profesjonsutdanningene

Nina Bjerketveit Ødegaard, Høgskolen i Oslo og Akershus

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
"Å utforske verdien og innholdet i lokale nettverk for personer med Diabetes type 2 i Norge

Ingrid Christina Foss, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Pasient- og pårørendeopplæring i revmatologi

Heidi Andersen Zangi, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Litteraturgjennomgang

Una Stenberg, NK LMH, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2015
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Styrkestudien

Una Stenberg, NK LMH, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Likepersonprosjektet

Arnstein Finset, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Direktør Tove Strand

Referansegruppen har i 2014 bestått av:
Borghild K. Lomundal
Referansegruppens leder (HMN)
Anne-Grethe Terjesen
Brukerrepresentant
Cathrine Bjorvatn
Representant Helse Vest
Christel Meyer
Representant Helse Sør-Øst
Elsa Hamre
Representant Helse Nord
Eva Bjørnsborg
Andre
Gretha Evensen
Andre
Gurli Vagner
Brukerrepresentant
Ida Marie Bregård
Andre
Karen Hultgren
Brukerrepresentant
Randi Hovde
Kommunal representant
Sigrid Askum
Kommunal representant
Siw Anita Bratli
Representant for tjenesten
Wenche Sørfonden
Universitetsrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler