Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Begrepet langvarige helseutfordringer dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne. Målet er styrket mestring og bedret livskvalitet for pasienter.

Tjenesten retter seg mot både spesialist- og kommunehelsetjenesten, helsepersonell, brukere og pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus.

Oppgaver og resultat
VURDERING AV AKTIVITETEN OPP MOT OPPGAVESPEKTERET A) Bygge opp og formidle kompetanse Tjenesten arbeider målrettet med kompetansebygging gjennom utviklingsprosjekter og forskning i tråd med mandat og sentrale føringer. Formidlingsaktivitet er en avgjørende del av arbeidet. Tjenesten har utarbeidet en overordnet kommunikasjonsstrategi og kompetansespredningsplan. I 2016 har tjenesten lagt spesiell vekt på å utvikle kunnskapsbaserte anbefalinger og verktøy for å bidra til økt kompetanse innen helsepedagogikk, samt styrke lærings- og mestringsvirksomhet som del av helhetlige forløp. Flere utviklingsprosjekter er i en sluttfase og resultatene implementeres i 2017. Dette er blant annet håndbøker, filmer og anbefalinger for kompetanseheving i helsepedagogikk. B) Overvåke og formidle behandlingsresultater Tjenesten jobber systematisk med målsettingen om å bidra til likeverdige tjenester i alle regioner og å sikre kvalitet på tjenestene som leveres. I 2016 har tjenesten lagt vekt på å kartlegge lærings- og mestringsvirksomheten i spesialisthelsetjenesten og dagens dokumentasjonspraksis. Kartleggingene har gitt en oversikt over leverte tjenester, samt innsikt i utfordringer og muligheter knyttet til registrering av aktivitet. Se mer under Vurdering av aktivitet opp mot målene. Hva gjelder arbeid med å sikre kvalitet, er tjenesten godt i gang med å etablere et kunnskapsgrunnlag som basis for arbeidet med å videreutvikle og sikre kvalitetssystemer for tilbudene som gis. C) Delta i forskning og etablering av forskernettverk Tjenesten viser til økt forskningsaktivitet og samarbeid om kunnskapsutvikling. Det er i 2016 ferdigstilt sentrale kunnskapsoppsummeringer, samt igangsatt nye prosjekter i samsvar med avdekket behov. Blant annet er forskning knyttet til E-helse prioritert, i tråd med nasjonal helsepolitisk satsing. I forskningsprosjekter der kompetansetjenesten har prosjektledelse er alle helseregioner representert og brukermedvirkning ivaretatt. Tjenesten har i 2016 engasjert erfaringskonsulenter for å styrke brukermedvirkning i egen forskning. Tjenesten drifter et nasjonalt forskernettverk som samles årlig til konferanse. I tillegg deltar tjenesten aktivt i flere nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Se oversikt under Krav om kompetansespredning. D) Bidra i relevant undervisning Kompetansetjenesten bidrar i undervisning på ulike nivåer ved høyskoler og universitet landet over og underviser blant annet om læring og mestring ved langvarige helseutfordringer, helsepedagogikk og brukermedvirkning. Undervisningen er ofte gjennomført i samarbeid med erfaringskonsulenter. Tjenesten har også undervist gjennom videokonferanser. E) Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere Kompetansetjenesten arbeider systematisk med å bygge opp og spre kompetanse om læring og mestring. Tjenesten har utarbeidet en plan for kompetansespredning som beskriver hvilke tiltak vi prioriterer for å oppnå tjenestens resultatmål. Planen er utviklet i dialog med praksisfeltet og forankret i overordnet strategi og resultatmål. F) Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester Kompetansetjenesten har en rekke tiltak for å sikre likeverdig tilgang, eksempelvis: - Drifter egen nettside; mestring.no - Produserer regelmessige nyhetsbrev - Deltar aktivt i sosiale medier - Arrangerer og deltar på relevante konferanser/seminarer - Utstrakt nettverksaktivitet G) Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis Tjenesten arbeider kontinuerlig med å bidra til implementering av sentrale føringer relevante for lærings- og mestringsfeltet, samt med å samle, utvikle og spre kunnskap som bidrar til kunnskapsbasert praksis. I denne sammenheng er tjenesten i dialog med Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og andre relevante kompetansemiljøer. I 2016 har tjenesten spesielt lagt vekt på å bidra til å implementere veileder og opptrappingsplan innen habilitering og rehabilitering. Tjenesten har også vært involvert i arbeid med veiledere for pårørende og frisklivssentraler, samt pakkeforløp for psykisk helse og rus. H) Etablere faglige referansegrupper Kompetansetjenesten har en faglig referansegruppe med representanter fra regionale helseforetak, Kommunesektorens organisasjon (KS), brukerorganisasjoner, høgskoler, lærings- og mestringstjenesten og tilgrensende kompetansetjenester.

VURDERING AV AKTIVITETEN OPP MOT KRAV OM KOMPETANSESPREDNING Tjenesten arbeider systematisk med å bygge og spre kompetanse på alle nivåer i helsetjenesten i samtlige regioner. Med forankring i tjenestens strategi og resultatmål er det utarbeidet en plan for kompetansespredning. Planen gir en oversikt over målgruppene for de ulike tiltakene og hvilke virkemidler som tas i bruk. Et tiltak som er gitt høy prioritet i 2016 er eksternt samarbeid om FoU-aktvitet og formidling knyttet til dette. Viktige samarbeidspartnere er frivillige, bruker- og interesseorganisasjoner, relevante fagmiljøer, helsemyndigheter, KS, tilgrensende kompetansetjenester med flere. Kompetansetjenesten er i dialog med helsenorge.no i forbindelse med en enhetlig fremstilling av lærings- og mestringstilbud til brukere, pasienter og pårørende på de nye nettsidene. Tjenestens årlige forskerkonferanse la i 2016 spesielt vekt på brukermedvirkning og nytteverdi. Konferansen hadde en mer tverrfaglig profil denne gang og antall innsendte sammendrag (abstracts) var betraktelig høyere enn tidligere. Arbeidet med konferansen var godt faglig forankret i alle regioner, i spesialist- og kommunehelsetjenesten og inkluderte nordisk samarbeid både i planlegging og gjennomføring. Nettverksaktivitet har også i 2016 vært et sentralt tiltak for å bygge og formidle kompetanse. Dette omhandler å drifte nasjonale nettverk og å være aktive medlemmer i nettverk av betydning for lærings- og mestringsfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt deltar vi i nettverk som spenner fra undervisningssektoren til ulike fagmiljøer innen hele helse- og omsorgstjenesten. Internasjonalt strekker nettverkene seg fra å være globale til å være nordisk orientert. Nettverk som tjenesten drifter: - Kommunikasjonsnettverk - SMIL (Styrket mestring i livet) – nettverk om tilbud for barn og unge som pårørende - Kommunenettverk knyttet til samhandling om lærings- og mestringsvirksomhet - Starthjelp – nettverk om tilbud til foreldre som nylig har fått barn med nedsatt funksjonsevne - Forskernettverk med medlemmer fra hele Norden Et utvalg av nettverk som tjenesten deltar i: - The International Network of Healthpromoting Hospitals and Health Services (HPH) - Oslo Communication in Health Care Education and Research (OCHER) - Nettverk for pårørendeforskning - Nätverk för socialt arbete inom helso- og sjukvård - Nordlandsforskning, Nord Universitet - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende I 2016 arrangerte kompetansetjenesten en nasjonal nettverkssamling for fagpersoner og brukerrepresentanter involvert i SMIL-tilbud. Tjenesten har også støttet faglig og økonomisk opp om regional nettverksaktivitet knyttet til samhandling om lærings- og mestringsvirksomhet og helhetlige forløp, blant annet ved å engasjere regionale nettverkskontakter for økt forankring, kompetansespredning og –oppbygging lokalt. Nettsiden mestring.no er tjenestens viktigste formidlingskanal. Her informeres det om aktivitet i feltet, forskningsprosjekter, utviklingsarbeid og tjenestens høringsinnspill til sentrale myndigheter med mer. Nettsiden inneholder en verktøykasse til hjelp i etablering og drift av lærings- og mestringstilbud. Innholdet blir kontinuerlig videreutviklet og oppgradert i tråd med meldte behov, innspill fra tjenestens referansegruppe og kommunikasjonsnettverk. I 2016 ble det satt i gang et omfattende arbeid med å forbedre deler av innholdet i verktøykassen, blant annet håndbok for Starthjelp. Verktøykassen har også blitt oppgradert med nye praksiseksempler innen helsepedagogikk, oversikt over sentrale føringer og norske omtaler av relevant forskning. I 2017 vil mestring.no gjennom en større strukturell og innholdsmessig oppdatering med bakgrunn i utvidet nedslagsfelt. Arbeidet med å planlegge dette ble påbegynt høst 2016. Nytt grafisk materiell: Generell brosjyre om lærings- og mestringstilbud, oppdatert SMIL-brosjyre og felles friskliv- og mestringslogo. Nye filmer: fire filmer om brukermedvirkning i praksis. Dialog med praksisfeltet, myndigheter og befolkningen ivaretas også gjennom sosiale medier (Facebook og Twitter). Antall følgere på Twitter har eksempelvis økt med 80 prosent i løpet av 2016. I tillegg videreformidler kompetansetjenesten jevnlig enkeltstudier og systematiske oversikter, master- og doktorgrader og nyhetssaker om forskning, samt veileder per telefon eller e-post.

TJENESTENS RESULTATMÅL OG VURDERING AV AKTIVITETEN OPP MOT MÅLENE Tjenesten har formulert tre overordnede resultatmål: A) Bidra til en kunnskapsbasert lærings- og mestringspraksis gjennom faglige nettverk Tjenesten bidrar kontinuerlig til å bygge kompetanse gjennom eget forsknings- og utviklingsarbeid (FoU), samt deltar i og videreformidler andres arbeid. Tjenesten jobber systematisk med spredning av kunnskap gjennom faglige nettverk i alle helseregioner og kan i 2016 vise til økt nettverksaktivitet, nasjonalt og internasjonalt. Påbegynt FoU-arbeid i 2016 samsvarer med tidligere avdekket behov. Innen forskning har tjenesten satt i gang flere kunnskapsoppsummeringer, bl.a. om helseøkonomisk effekt av mestringsstøttende tilbud. I tillegg har tjenesten prioritert arbeid som bidrar til en styrket og felles praksis for kompetanseheving innen helsepedagogikk. Økt kompetanse innen brukermedvirkning har vært vektlagt, gjennom blant annet utvikling av filmer om brukermedvirkning på tjenestenivå. 2017 vil handle mye om implementering av kunnskapsbaserte anbefalinger og verktøy for praksisfeltet. Tjenesten har i 2016 videreført arbeid med å styrke et felles teori- og begrepsgrunnlag. Det er også utviklet et diagnoseuavhengig lærings- og mestringstilbud for kommunal praksis, samt et tilbud for eldre innvandrere med psykiske utfordringer. I tillegg er det videreført forskningsprosjekter om hhv bruk av e-verktøy for å aktivere styrker og ressurser (Styrkestudien) og betydning av sosiale nettverk for egenomsorg og mestring. Tjenesten kan vise til betydelig vekst nasjonalt i antall tilbud for foreldre som nylig har fått barn med nedsatt funksjonsevne (Starthjelp). B) Bidra til å etablere dokumentasjonssystemer for lærings- og mestringstilbud. Tjenesten viderefører målsettingen om å bedre dokumentasjonssystemer som ivaretar lærings- og mestringsvirksomhet, for å sikre data av god kvalitet og synliggjøre virksomhetens merverdi. Tjenesten har i 2016 ferdigstilt følgende: • Kartlegging av diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbud • Kartlegging av lærings- og mestringsvirksomhet i sykehusene • Kartlegging av registreringspraksis innen lærings- og mestringsfeltet i sykehus Kartleggingen av lærings- og mestringsvirksomhet i sykehusene bekrefter høy grad av uønsket variasjon og lav prioritering av denne lovpålagte oppgaven. Tjenesten arbeider med å formidle funnene til myndigheter, sykehusledelse og andre relevante mottakere, for økt oppmerksomhet om og prioritering av virksomheten. Kartlegging av registreringspraksis avdekker store mangler knyttet til både dagens kodeverk og praksis i det enkelte foretak. Kompetansetjenesten har foreslått en rekke tiltak for å forbedre registrering av lærings- og mestringsaktivitet og slik legge til rette for et helhetlig system som overvåker hvilke tilbud som gis og hvem som mottar. Iverksettelse av disse tiltakene vil kreve samarbeid mellom samtlige helseregioner, kompetansetjenesten og Helsedirektoratet. Tjenesten har igangsatt arbeidet med å ta tak i problemstillingene kartleggingen belyser. C) Bidra til å styrke det systematiske arbeidet med å bedre kvaliteten i lærings- og mestringstjenesten. Kompetansetjenesten har i 2016 arbeidet videre med målsettingen om å etablere et overordnet system for kvalitetssikring på de leverte tjenestene. En sentral aktivitet i dette arbeidet er systematiske litteraturgjennomganger og oppsummeringer for å tydeliggjøre kunnskapsgrunnlaget. I 2016 fikk tjenesten publisert flere artikler i vitenskapelige tidsskrifter om blant annet effekt- og opplevd nytteverdi av lærings- og mestringstilbud for voksne og om hvilken kompetanse en helsepedagog bør ha. Nye litteraturstudier i 2016: • Brukermedvirkning – hva som hemmer og hva som fremmer medvirkning i utvikling av tjenester • Effekt og nytte av lærings- og mestringstilbud for barn og unge • Helseøkonomiske effekter av lærings- og mestringstilbud Kunnskapsoppsummeringene utgjør en sentral del av grunnlaget for å etablere et system for kvalitetssikring av lærings- og mestringstilbud. Tjenesten har imidlertid etablert et kvalitetssystem for å overvåke resultater av et enkeltstående nasjonalt lærings- og mestringstilbud (Starthjelp). En fagartikkel om de første resultatene fra dette ble publisert i Sykepleien i 2016. Med dette som utgangspunkt arbeider kompetansetjenesten videre med å definere egnede verktøy for å evaluere kvalitet og nyttverdi av lærings- og mestringsvirksomhet generelt.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
1 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
5 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
3 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
136 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
3 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
23 timer

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Klinisk aktivitet inngår ikke som en del av kompetansetjenestens oppdrag.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Utvikling og drift av kurs om brukermedvirkning og helsepedagogikk for brukerrepresentanter. (Kurs).
 • Funkis studieledersamling foredrag i Trondheim. (Seminar).
 • Workshop - Planlegging og gjennomføring av Innovation Jam. (Seminar).
 • Halvårige møter i Kommunikasjonsnettverket. (Seminar).
 • Informasjons- og samarbeidsmøte med Pårørendesenteret i Stavanger. (Seminar).
 • Informasjons- og samarbeidsmøte med Funkis. (Seminar).
 • Helsepedagogikknettverket NK LMH halvårige møter. (Seminar).
 • Funkis gruppearbeid studieledersamling Trondheim. (Veiledning).
 • Brukerrepresentantmøte, Sunnås sykehus. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Foredrag om læring og mestring Jubileumskonferanse Selvhjelp Norge. (Konferanse).
 • Stand Ungdomshelseuka, Rikshospitalet. (Veiledning).
 • Norsk helseinformatikk, Pårørende blir ofte selv utslitte og syke, publisert 13.12.2016. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 475 følgere på Twitter. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 587 følgere på Facebook. (Intervjuer/oppslag i media).
 • 767 faste mottakere av våre nyhetsbrev. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Publisert 56 artikler på vår nettside mestring.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Vår nettside mestring.no hadde 117 421 sidevisninger i 2016. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Stand Ungdomshelseuka, Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus HF. (Veiledning).
 • Publisert to artikler til "Rehab-info." Målgruppen er fagpersoner og brukere, samt brukerorganisasjoner. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Foredrag: Læring og mestring. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. (Konferanse).
 • Stand: Læring og mestring. Åpen dag på Aker sykehus. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Kompetansehevende kurs i helsepedagogikk for 13 kommuner. 3 dagerskurs i Trondheim og i Molde. (Kurs).
 • Deltakelse Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2016. (Konferanse).
 • Deltakelse ved nasjonal konferanse Kvalitet i registrering og rapportering av pasientopplysninger. (Konferanse).
 • Nasjonal forskerkonferanse - Arrangør NK LMH. Presentasjon av forskningsresultater. (Konferanse).
 • Presentasjon av forskningsresultater på internasjonal nettverkssamling. Karolinska Institutet, Sverige. (Konferanse).
 • Foredrag for sykehussosionomer Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo. (Konferanse).
 • Innlegg i paralellsesjon på Nasjonal forskerkonferanse (NK LMH) ca 50 personer. (Konferanse).
 • NSHs rehabiliteringskonferanse deltager. (Konferanse).
 • Helsekonferansen 2016 deltakelse. (Konferanse).
 • Forskerkonferansen 2016 NK LMH arrangør. (Konferanse).
 • Innlegg om kompetanseheving innen helsepedagogikk i Helsedirektoratet. (Seminar).
 • Arbeidsgruppe i nasjonalt prosjekt: Dokumentasjon av lærings- og mestringstjenester. (Seminar).
 • Deltakelse i arbeidsgruppe for Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester. (Seminar).
 • Foredrag om læring og mestring, Senter for sjeldne diagnoser. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte med Senter for sjeldne diagnoser, Ungdomsprosjekt. (Seminar).
 • Presentasjon av forskningsresultater for helsepersonell fra kommuner. (Seminar).
 • Workshop - Personlig kunnskapsoversikt for innbyggere, Direktoratet for e-helse. (Seminar).
 • Årsmøte Norsk nettverk for unges helse (NNUH) 2 deltakere fra NK LMH. (Seminar).
 • Arrangør av nasjonal erfaringssamling SMIL /Styrket mestring i livet med deltagere fra hele landet. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte/informasjonsmøte med Ergoterapeut-forbundet. (Seminar).
 • Informasjonsmøte med Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet. (Seminar).
 • Diskusjonsseminar for Nasjonalt nettverk for kommunal lærings- og mestringsvirksomhet. (Seminar).
 • Evalueringsseminar for utvikling av håndbok/faglig anbefaling Mestringstreff, Trondheim. (Seminar).
 • Workshop om brukermedvirkning. (Seminar).
 • Dialogmøte med Kunnskapssenteret. (Seminar).
 • Møte med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. (Seminar).
 • Møte med Selvhjelp Norge. (Seminar).
 • Halvårige referansegruppemøter NK LMH. (Seminar).
 • Helsepedagogisk samarbeidsmøte med Høgskolen i Oslo og Akershus/Oslo universitetssykehus HF. (Seminar).
 • Lansering av Ungdomshelsestrategien 2016. (Seminar).
 • Halvårlige dialogmøter med Helsedirektoratet. (Seminar).
 • Fagsamling i regi av Frisklivsentralene og Helsedirektoratet. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. (Seminar).
 • Presentasjon på samarbeidsmøte om demensskoler med Friskliv og Helsedirektoratet. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte med Norsk Ergoterapeutforbund. (Seminar).
 • Innlegg og veiledning per Lync - samling Helse Midt om brukermedvirkning og helsepedagogikk. (Nettmøte).
 • Telefonintervju med ledere i alle helseforetak i lærings- og mestringsentrene i spesialisthelsetjenesten. (Nettmøte).
 • Foredrag i Helsedirektoratet. Brukerskoler for personer med demens. (Veiledning).
 • Artikkel i Fontene 2016(3) s54-59. Når barna har nedsatt funksjonsevne. Olsson, A.B Sandvin; Fønhus, MS; Heimestøl, S; Strøm, A. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Artikkel Barnesykepleietidskriftet om ungdomshelse. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Artikkel om lærings- og mestringsvirksomhet. Publisert i Ergoterapeuten nr 1/2016/59. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Foredrag: Treffe de andre og hverandre. Læring og mestring i klinikk for barn og unge, Molde. (Kurs).
 • Foredrag fagsamling om brukermedvirkning og helsepedagogikk Helse Vest. (Konferanse).
 • Foredrag Rehab 2016, Trondheim. (Konferanse).
 • Regional nettverkskonferanse, Helse Midt. (Konferanse).
 • Regional nettverkskonferanse, Helse Vest. (Konferanse).
 • Foredrag: Helsepedagogikk. Helse Vest, Haraldsplass Bergen. (Seminar).
 • Foredrag for FFO om NK LMH kartlegging i helseforetak. (Seminar).
 • Seminar Lev godt med sykdom. Mentale verktøy for selvhjelp ved sykdom, Diakonhjemmet. (Seminar).
 • Felles gjennomgang av nytt fra NK LMH (om forskning). (Seminar).
 • Foredrag om litteraturgjennomgang (helsepedagogikk). (Seminar).
 • Foredrag Regional fagsamling i Helse Midt, Trondheim. (Seminar).
 • Foredrag Regional fagsamling i Helse Nord, Mosjøen. (Seminar).
 • Foredrag Regional fagsamling i Helse Vest, Bergen. (Seminar).
 • Representasjon ved regional fagsamling i Helse Sør-Øst, Fevik. (Seminar).
 • Nettverksamling Helse Vest (presentasjon). (Seminar).
 • Nettverkssamling Helse Nord, deltagelse. (Seminar).
 • Nettverkssamling Helse Midt, deltagelse. (Seminar).
 • Veiledet fagpersoner Røros LHL om kompetansemoduler innen helsepedagogikk. (Veiledning).
 • Deltakelse i referansegruppe HIOA Forskningsprosjekt: Minoritetsspråklige familier med barn som har funksjonsnedsettelser. (Veiledning).
 • Deltakelse i forskningssøknad ved NFR, Høgskolen i Oslo og Akershus, YoungQOL. (Veiledning).
 • Deltakelse i forskningssøknad ved NFR, UIO og AFI, Men only. Learning and mastery courses for men with serious illness. (Veiledning).
 • Workshop: Pedagogiske verktøy og arbeidsformer for å tilrettelegge for læring-og mestring i utdanning og i arbeidsliv, HIOA. (Veiledning).
 • Arbeidsutvalget i nettverk for læring og mestring, Helse Vest. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Presentasjon av forskningsresultater for forskere og helsepersonell Diakonhjemmets sykehus og VID. (Seminar).
 • Presentasjon av forskningsresultater for forskere på AHUS. (Seminar).
 • Presentasjon av forskningsresultater for forskere og helsepersonell ved Oslo universitetssykehus HF. (Seminar).
 • Presentasjon av forskningsresultater for helsepersonell ved Oslo universitetssykehus HF. (Seminar).
 • Nettverk-/fagmøte for ansatte ved frisklivssentralene i Oslo og Akershus, Oslo. (Seminar).
 • Nettverksmøte Bærum kommune og Lørenskog kommune. (Seminar).
 • Foredrag om litteraturgjennomgang (helsepedagogikk). (Seminar).
 • Fag- og brukerseminar Moss kommune. (Seminar).
 • Fagmøte med Bærum og Lørenskog kommune. (Seminar).
 • Fagmøte interkommunalt samarbeid Hallingdal kommune (6 kommuner). (Seminar).
 • Dialogmøte med innlegg Vestre Viken HF Samhandlingsenheten. (Seminar).
 • Dialogmøte Høgskolen i Oslo og Akershus. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte med Helse Sør Øst. (Seminar).
 • Presentasjon av lærings- og mestringsvirksomhet for seks Hallingdal-kommuner. (Seminar).
 • Presentasjon av lærings- og mestringsvirksomhet til representanter for Nittedal og Gjerdrum frisklivssentral. (Seminar).
 • Deltakelse prosjektgruppe ved Oslo universitetssykehus, Prosedyrer for læring og mestring. (Veiledning).
 • Brukerrepresentantmøte, LFS Oppland/leder Brukerkontoret Lillehammer sykehus. (Veiledning).
 • Veiledning i forskningsprosjekt ved Vestre Viken HF. (Veiledning).
 • Møter med to representanter fra NK LMH i Nettverk Ungdom, RBUP Øst og Sør. (Veiledning).
 • Veiledning ansatte på Høgskolen i Oslo og Akerhus. (Veiledning).
 • Prosedyre samtalegrupper- Glittreklinikken. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Rapporter og notater: NK LMH 4/2016, notat: Kommunal lærings- og mestringsvirksomhet: Samlede resultater fra nasjonal kartlegging gjennomført i 2015 (pdf). Berg, Bente. NK LMH 3/2016, rapport: Dokumentasjon av gruppebaserte lærings- og mestringstilbod i sjukehusa (pdf). Eika, Kari; Berg, Bente. NK LMH 2/2016, notat: Fokusgruppeintervju om kurs i helsepedagogikk (pdf). Vågan, Andre; Børve, Hilde. NK LMH 1/2016, notat: Nasjonal kartlegging av lærings- og mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten (pdf). Berg, Bente. Høringsinnspill: * Høringsuttalelse til Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) * Innspill til Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. * Høringsinnspill til oppdatert frisklivsveileder * Høringssvar til råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse * Høringsuttalelse til Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo. Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 * Høringssvar til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte)

Kvalitetsverktøy

 • Plan for kompetansespredningstiltak NK LMH (revideres årlig), 2010, Kompetansespredningsplan
Utfyllende informasjon

Det foreligger per idag ingen nasjonale retningslinjer spesifikt for lærings- og mestringsfeltet. Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator (2015) legger imidlertid anbefalinger for læring og mestring i både sykehus og kommuner. Kompetansetjenesten har utviklet en webbasert verktøykasse på mestring.no til etablering og drift av lærings- og mestringsvirksomhet. Verktøykassen inneholder kunnskapsbaserte anbefalinger og pedagogiske verktøy for praksisfeltet. I tillegg har tjenesten utviklet interne verktøy for kvalitetssikring av virksomheten som f. eks. strategi- og kommunikasjonsplan og håndbok for prosjektgjennomføring.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Mirkovic J, Kristjansdottir OB, Stenberg U, Krogseth T, Stange KC, Ruland CM

Patient Insights Into the Design of Technology to Support a Strengths-Based Approach to Health Care.

JMIR Res Protoc 2016 Aug 24;5(3):e175. Epub 2016 aug 24

PMID:
27558951
Stenberg U, Haaland-Øverby M, Fredriksen K, Westermann KF, Kvisvik T

A scoping review of the literature on benefits and challenges of participating in patient education programs aimed at promoting self-management for people living with chronic illness.

Patient Educ Couns 2016 Nov;99(11):1759-1771. Epub 2016 jul 18

PMID:
27461944
Bossy D, Knutsen IR, Rogers A, Foss C

Institutional logic in self-management support: coexistence and diversity.

Health Soc Care Community 2016 Nov;24(6):e191-e200. Epub 2015 okt 1

PMID:
26429669
Hertzberg TK, Skirbekk H, Tyssen R, Aasland OG, Rø KI

The good doctor - strong and persevering.

Tidsskr Nor Laegeforen 2016 Oct;136(19):1631-1634. Epub 2016 okt 25

PMID:
27790889
Hertzberg TK, Skirbekk H, Tyssen R, Aasland OG, Rø KI

The hospital doctor of today - still continuously on duty.

Tidsskr Nor Laegeforen 2016 Oct;136(19):1635-1638. Epub 2016 okt 25

PMID:
27790890
Marita S Fønhus, Therese K Dalsbø, Marit Johansen, Atle Fretheim, Helge Skirbekk, Signe Flottorp

Cochrane protocol: Patient-mediated interventions to improve professional practice. DOI 10.1002/14651858.CD012472

Kunnskapssenteret, 2016

Vågan, Andre; Eika, Kari; Skirbekk, Helge

Brukermedvirkning og mestring - emner i fremtidens legeutdanning?

UNIPED 2016, volum 39.(4) s. 316-329

Sporstøl Fønhus MS; Dahm, Kristin Thuve; Hvinden, Kari.

Mestringstiltak kan bedre livskvaliteten hos personer med hjerneslag.

Sykepleien Forskning, 21/10- 2016

Vågan, Andre

Helsepedagogisk kompetanse, læring og mestring.

Sykepleien Forskning 2016; volum 11

Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Mirkovic, Jelena; Frigstad, Anne; Demiri, Gro; Zangi, Heidi Andersen; Ruland, Cornelia.

Hvordan hjelper fagpersoner pasienter til å ta i bruk sine styrker? Foreløpige resultater

Nasjonal forskerkonferanse; 2016-11-03

Eika, K.

Hva med de sosiale dimensjonene? Kvalitetsindikatorer i velferdstjenestene.

Tidsskrift for velferdsforskning. Årgang 19, nr 4-2016, s. 359-365.

Skirbekk, Helge; Vågan, Andre.

User participation in medical schools - is it enough/does it help? Fagfellevurdert abstract

OCHER konferanse, 2016

Mirkovic, Jelena; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Jessen, Stian; Krogseth, Tonje; Koricho, Absera Teshome; Ruland, Cornelia.

Potentials of technology to promote identification and mobilization of personal strengths in self-management

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring: Forskerkonferanse 2016

Forskningsprosjekter

Self-care support for people with long term conditions: A whole system approach – EU-Wise

Dagmara Bossy, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Systematisk kunnskapsoversikt om effekt av tilbud for barn og unge

Andre Vågan, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Rapport, artikler og fagbok om læring og mestring

Andre Vågan, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Gjennomgang av litteraturen knyttet til betydning av brukermedvirkning på tjenestenivå

Ann Britt Sandvin Olsson, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Helseøkonomiske effekter og nytteverdi av tilbud innen læring og mestring, friskliv og rehabilitering

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Evalueringsstudie av lærings- og mestringstilbud for personer som lever med ME

Anne-Cathrine Berg, Vestre Viken HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Evaluering av tilbud innen læring og mestring, friskliv og rehabilitering

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Evaluering av pasient- og pårørendeopplæring i revmatologi (POPOPP)

Heidi Andersen Zangi, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Patient-Identified Personal Strengths (PIPS) vs Deficit Focused Model of Care. Senter for Pasientmedvirkning og samhandling

Cornelia Ruland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Gjennomgang av litteraturen på effekt og nytte av lærings- og mestringstilbud

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Kari Skredsvig

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Sølvi Heimestøl (leder fom. 1.12.16)
Referansegruppens leder (HV)
Anne-Grethe Terjesen
Brukerrepresentant
Borghild K. Lomundal
Representant Helse Midt-Norge
Christel Meyer
Representant Helse Sør-Øst
Elsa Hamre
Representant Helse Nord
Grete Müller
Brukerrepresentant
Gretha Evensen
Andre
Kari Midtbø Kristiansen
Andre
Ole Petter Askheim
Høgskolerepresentant
Randi Hovde
Kommunal representant
Sigrid Askum
Kommunal representant
Siw Anita Bratli
Representant for tjenesten
Siw Merete Paulsen
Representant for tjenesten
Stein Arne Rimehaug
Andre

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler