Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Begrepet langvarige helseutfordringer dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne. Målet er styrket mestring og bedret livskvalitet for pasienter.

Tjenesten retter seg mot både spesialist- og kommunehelsetjenesten, helsepersonell, brukere og pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus.

Oppgaver og resultat
VURDERING AV AKTIVITETEN OPP MOT OPPGAVESPEKTERET A. Bygge opp og formidle kompetanse Tjenesten arbeider målrettet med kompetansebygging gjennom utviklingsprosjekter og forskning i tråd med strategiplan. Kommunikasjons- og formidlingsaktivitet er en avgjørende del av arbeidet, med forankring i en overordnet kommunikasjonsstrategi og kompetansespredningsplan. I 2017 har tjenesten videreført arbeid med å utvikle faglige anbefalinger og kvalitetsverktøy for å bidra til økt kompetanse innen helsepedagogikk, samt styrke lærings- og mestringsvirksomhet som del av helhetlige forløp. Tjenesten har eksempelvis ferdigstilt og formidlet et lærings- og mestringstilbud, med tilhørende håndbok, for kommunal praksis. I tillegg er det utviklet syv filmer om brukermedvirkning og samhandling i praksis som kompetansehevende verktøy. B. Overvåke og formidle behandlingsresultater Kompetansetjenesten jobber systematisk med målsetting om å bidra til likeverdige tjenester og å sikre kvalitet på tjenestene som leveres. Tjenesten har videreført arbeidet med å etablere et kunnskapsgrunnlag som basis for systematisk evaluering og økt rapportering av deltakerutbytte. Arbeidet skal bidra til å sikre kvalitetssystemer for tilbudene som gis. Tiltak for å legge til rette for en mer enhetlig registreringspraksis er vektlagt for å styrke rapportering av aktivitetsdata. C. Delta i forskning og etablering av forskernettverk Kompetansetjenesten viser til økt forskningsaktivitet og samarbeid om kunnskapsutvikling. Det er i 2017 ferdigstilt flere sentrale studier, samt igangsatt nye prosjekter i samsvar med avdekket behov. I forskningsprosjekter der kompetansetjenesten har prosjektledelse er alle helseregioner representert og brukermedvirkning ivaretatt. Tjenesten fortsettter i 2018 med erfaringskonsulenter ansatt for å styrke brukermedvirkning i egen forskning. Kompetansetjenesten drifter et nasjonalt forskernettverk som samles årlig til konferanse. I tillegg deltar tjenesten aktivt i flere nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. D. Bidra i relevant undervisning Kompetansetjenesten underviser ved høyskoler og universitet landet over om læring og mestring, helsepedagogikk, brukermedvirkning med mer. Tjenesten bidrar i undervisning på forespørsel og som del av egne satsinger. Ved en rekke anledninger blir undervisningen gjennomført i samarbeid med erfaringskonsulenter. Undervisning gjennom videokonferanser og –seminar er økt i 2017. Tjenesten har i tillegg gitt høringsinnspill til felles rammeplaner for helse- og sosialfagutdanninger. E. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere Kompetansetjenesten arbeider systematisk med å bygge opp og spre kompetanse om læring og mestring. Tjenesten har utarbeidet en plan for kompetansespredning som beskriver hvilke tiltak som prioriteres for å oppnå tjenestens resultatmål. Planen er utviklet i dialog med praksisfeltet, forankret i overordnet strategi og resultatmål, samt diskutert med faglig referansegruppe. F. Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester Kompetansetjenesten har en rekke tiltak for å sikre likeverdig tilgang, eksempelvis: - Drifter egen nettside; mestring.no - Produserer regelmessige nyhetsbrev - Deltar aktivt i sosiale medier - Arrangerer og deltar på relevante konferanser og seminarer - Driver utstrakt nettverksaktivitet G. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis Kompetansetjenesten arbeider kontinuerlig med å bidra til implementering av sentrale føringer relevante for lærings- og mestringsfeltet, samt med å utvikle, samle og spre kunnskap som bidrar til kunnskapsbasert praksis. Tjenesten har fortsatt prioritert å bidra inn i arbeid med veiledere og pakkeforløp. I denne sammenheng er tjenesten i dialog med sentrale samarbeidspartnere, som Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Kunnskapssenteret og andre relevante kompetansemiljøer. I 2017 har tjenesten spesielt lagt vekt på å utvikle kvalitetsverktøy som støtter opp om retningslinjer for brukermedvirkning og samhandling i praksis. H. Etablere faglige referansegrupper Kompetansetjenesten har en faglig referansegruppe med representanter fra regionale helseforetak, Kommunesektorens organisasjon (KS), brukerorganisasjoner, høgskoler, lærings- og mestringstjenester og tilgrensende kompetansetjenester.

VURDERING AV AKTIVITETEN OPP MOT KRAV OM KOMPETANSESPREDNING Med forankring i tjenestens strategi og resultatmål er det utarbeidet en plan for systematisk kompetansespredning. Planen er diskutert i tjenestens faglige referansegruppe og nasjonale kommunikasjonsnettverk. Tjenesten vurderer kontinuerlig behov for kompetansespredning med utgangspunkt i: • Samarbeid med praksisfeltet i utviklingsprosjekter og fagnettverk • Dialog med tilgrensende kompetansemiljøer og aktører i helseforvaltningen • Tett samarbeid med sentrale brukerorganisasjoner • Et dedikert nasjonalt kommunkasjonsnettverk • Trafikk og brukeradferd på mestring.no • Forskning som bidrar til å avdekke kompetansebehov hos helsepersonell og brukerrepresentanter • Kartlegging av studenters egenerfarte kompetanse, samt innhold i studieplaner • Kunnskapssenterets nasjonale pasienttilfredshetsundersøkelser • Sentrale retningslinjer og veiledere Sentrale spredningstiltak: I 2017 lanserte tjenesten fire filmer som belyser muligheter og utfordringer ved brukermedvirkning i utvikling av tilbud. Filmene har blitt til i et samarbeid med FFO for å heve kompetanse om brukermedvirkning i helsetjenesten generelt og i kommunene spesielt. Filmene ligger tilgjengelig på vimeo.com og har blitt vist mer enn 2000 ganger. Filmene inngår i ulike undervisningsopplegg, også hos eksterne kompetansemiljøer. I forlengelsen av dette samarbeidet utviklet tjenesten ytterligere tre filmer som verktøy for kompetanseheving innen helsepedagogikk. Kompetansetjenesten gjennomførte i 2017 en nasjonal videokonferanse om forskning relevant for praksis. Alle fire helseregioner bidro med innlegg om aktuelle temaer innen læring og mestring. Konferansen fikk god oppslutning med rundt 200 deltakere fra sykehus og kommuner. Arrangementet ble gjennomført i et samarbeid med region Midt-Norge. Eksternt samarbeid om forsknings- og utviklingsaktivitet, og formidling knyttet til dette har også vært høyt prioritert i 2017. Et eksempel er det nasjonale samarbeidet om kompetanseheving knyttet til Mestringstreff – et diagnoseuavhengig lærings- og mestringstilbud for kommunal praksis. Her har brukerrepresentanter, ansatte i sykehus og kommuner, samt andre nasjonale aktører samarbeidet om ulike spredningstiltak. Nettverksaktivitet er fortsatt et sentralt tiltak for å bygge og formidle kompetanse. I 2017 opprettet tjenesten et nytt nettverk om ungdom i helsetjenesten. «Nettverk for ung medvirkning og mestring» har allerede over 300 medlemmer. Tjenesten arrangerte i 2017 nasjonale erfaringssamlinger for to av nettverkene; Starthjelp og SMIL. Se mestring.no for en oversikt over våre nettverk. Tjenesten har også støttet faglig opp om de regionale nettverkssamlingene med innlegg og deltakelse. Samlingene favner bredt med deltakelse fra både sykehus, kommune og brukerorganisasjoner og er en viktig arena for å nå ut til kompetansemiljøer i hele landet. Utover disse holder tjenesten løpende presentasjoner for ulike fag- og brukermiljøer. Tjenesten driver også utstrakt veiledningsvirksomhet per epost og telefon. Kompetansetjenesten har i 2017 hatt økt samarbeid med Direktoratet for e-helse for å bidra til å sikre kvalitet på digitale innbyggertjenester (helsenorge.no). Tjenesten har i 2017 prioritert innspill på rammeplaner og læringsmål innen høyere helsefaglig utdanning. Videre har tjenesten igangsatt utvikling av undervisningsopplegg innen helse- og sosialfag ved høgskoler og universitet for å sikre nasjonal spredning. Nettsiden mestring.no er kompetansetjenestens primære formidlingsplattform. Her informeres om aktivitet i feltet, forsknings- og utviklingsarbeid, høringsinnspill til sentrale myndigheter med mer. Nettsiden inneholder en verktøykasse til hjelp i etablering av lærings- og mestringstilbud. Innholdet blir kontinuerlig videreutviklet i tråd med meldte behov. For å bedre tilgjengeligheten til tjenestens faglige ressurser, er det i 2017 jobbet med en grundig gjennomgang av trafikken på mestring.no, samt med en revisjon av forside og innhold i samarbeid med praksisfeltet. Arbeidet videreføres, og ny forside og struktur vil være på plass i løpet av 2018. Tjenestens nyhetsbrev, som er en sentral kanal inn til nettsiden, har nå nærmere 900 abonnenter. Dialog med praksisfeltet, styrende myndigheter og befolkningen generelt ivaretas også gjennom sosiale medier (Facebook og Twitter). Antall følgere på Twitter og Facebook øker jevnt.

TJENESTENS RESULTATMÅL OG VURDERING AV AKTIVITETEN OPP MOT MÅLENE Tjenesten har som formål å bidra til at lærings- og mestringsvirksomhet i sykehus og kommuner holder god kvalitet og er kunnskapsbasert. For å oppnå dette har tjenesten formulert tre overordnede resultatmål: A. Bidra til en kunnskapsbasert praksis gjennom faglige nettverk Tjenesten bidrar kontinuerlig til å bygge kompetanse og spre kunnskap gjennom samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Arbeidet er tett knyttet til oppgaven om komptansespredning, og tjenesten vektlegger systematisk spredning av kunnskap gjennom ulike faglige nettverk i alle helseregioner. Nettverksaktiviteten muliggjør en mer målrettet kunnskapsspredning. I 2017 opprettet tjenesten et nytt nettverk for helsepersonell og brukerrepresentanter som jobber med ungdom og unge voksne. Her legger tjenesten til rette for nettverksdialog og samarbeid gjennom en åpen gruppe på facebook (daglige innlegg) og sender ut regelmessige nyhetsbrev per e-post. I tillegg har tjenesten utvidet det etablerte nettverket for kommunal lærings- og mestringsvirksomhet til å omfatte samhandling mellom kommuner, sykehus, brukerorganisasjoner og frivillig sektor. Også her er det opprettet en åpen facebookgruppe. Videre deler tjenesten kunnskap og henter inspirasjon gjennom deltakelse i andre nasjonale og internasjonale nettverk. Blant annet deltar tjenesten i Nettverk for pårørendeforskning, The International Network of Healthpromoting Hospitals and Health Services (HPH) og Oslo Communication in Health Care Education and Research (OCHER). Dette er nettverk med brede og tverrfaglige nedslagsfelt. B. Bidra til systematisk registrering av aktivitet i sykehus og kommuner Tjenesten viderefører den langsiktige målsettingen om å styrke dokumentasjon av aktivitet innen praksisfeltet, for å oppnå bedre data- og styringsgrunnlag og et mer likeverdig tilbud. I 2017 har tjenesten arbeidet med å formidle funn fra tidligere kartlegginger, for økt oppmerksomhet om og prioritering av virksomheten. Det er fortsatt en utfordring at ulik registreringspraksis og et utydelig kodeverk medfører mangelfulle aktivitetsdata. Tjenesten har derfor igangsatt flere initiativer for å forbedre registrering av lærings- og mestringsaktivitet. Sentralt står samarbeid med Direktorat for e-helse, representanter fra ulike helseregioner og brukerrepresentanter om å utbedre kodeverk og legge til rette for en mer enhetlig registreringspraksis. I tillegg har tjenesten gitt innspill til nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). For å sikre registerets nytteverdi mht lærings- og mestringsvirksomhet bør det være sammenlignbare dataelementer i KPR og Norsk pasientregister (NPR). Sammenlignbare data er viktig blant annet for å kunne koordinere tilbud mellom kommuner og sykehus og for informasjonsflyt om helhetlige pasientforløp for pasienter med behov for tilbud i både sykehus og kommune. C. Bidra til systematisk arbeid med kvalitetsforbedring Tjenesten har i 2017 videreført den langsiktige målsettingen om å etablere et overordnet system for kvalitetssikring. En sentral aktivitet i dette arbeidet er systematiske litteraturgjennomganger og andre studier for å tydeliggjøre kunnskapsgrunnlaget. I 2017 ferdigstilte tjenesten en litteraturgjennomgang om helseøkonomiske effekter av læring og mestring (Publ. januar 2018), og spredningstiltak knyttet til resultatene er igangsatt. I tillegg fikk tjenesten blant annet publisert artikler om følgende: • Betydningen av likepersoner for pasienter og pårørende (kvalitativ studie). • Viktige kompetanseområder hos helsepersonell for godt utbytte av lærings- og mestringstilbud (engelskspråklig artikkel). Tjenesten har videreført litteratursøk om utbytte av tilbud for barn og unge, samt igangsatt søk knyttet til pårørendes utbytte – dette for å komplettere allerede gjennomførte oppsummeringer. Kunnskapsoppsummeringene utgjør en sentral del av grunnlaget for å utvikle og etablere et system for kvalitetssikring av lærings- og mestringsvirksomhet. Med dette som utgangspunkt arbeider kompetansetjenesten videre med målsettingen om å utvikle egnede verktøy for å evaluere kvalitet og nytteverdi av lærings- og mestringsvirksomhet. Tjenesten har imidlertid videreført det nasjonale arbeidet med å overvåke resultater fra lærings- og mestringstilbudet Starthjelp som et enkeltstående tilbud. I tillegg har tjenesten utviklet ulike kvalitetsverktøy, som omtalt tidligere i dokumentet.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
10 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
9 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
14 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Presentasjon av forskningsresultater. Temadag for pårørende ved Pårørendeskoler- demens. (Seminar).
 • Veiledningsmøte i regi av Norsk Revmatikerforbund. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte med Hdir og Unge Funksjonshemmede: Ungdomsråd i helseforetak. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte med Pårørendealliansen. (Seminar).
 • Dialogmøte med Unge Funksjonshemmede. (Seminar).
 • Presentasjon for kontaktforum i HOD. Kartlegging av lærings- og mestringsvirksomhet i sykehusene. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med FUNKIS. (Veiledning).
 • Informasjonsmail til brukerorganisasjoner om Mestringstreff. (Veiledning).
 • Møte med HOD sammen med Unge Funksjonshemmede, Barnesykepleieforbundet og Barne- og ungdomsprogrammet. (Veiledning).
 • Oppfølgingsbrev etter møte med Hdir og Unge Funksjonshemmede: Prioriterte tiltak for en ungdomsvennlig helsetjeneste. (Veiledning).
 • Intervju til bladet R-magasinet (Norsk Revmatikerforbund). (Intervjuer/oppslag i media).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Foredrag brukerrådet Oslo universitetssykehus HF. Utvikling av prosedyrer. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Informasjonsmail til alle fylkesmenn i Norge. Håndbok for mestringstreff. (Veiledning).
 • Workshop x 2 hos Direktoratet for e-helse om helsenorge.no. (Veiledning).
 • Brev til oppfølging fra møte med HOD med tekst til oppdragsdokumentet for 2018. (Veiledning).
 • Fagartikkel Pårørendesenteret.no "Om Starthjelp- et nasjonalt tilbud for nye foreldre av barn med nedsatt funksjonsevne". (Intervjuer/oppslag i media).
 • Twitter: 615 følgere (en økning på 30% fra 2016). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Facebook: 727 følgere på NK LMH hovedside (økning 24% fra 2016). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Facebook: 300 medlemmer i gruppe "Ung medvirkning og mestring". (Intervjuer/oppslag i media).
 • Facebook: 105 medlemmer i gruppe "Samhandling om læring og mestring". (Intervjuer/oppslag i media).
 • Facebook: 271 medlemmer i gruppe "Forskernettverk for læring og mestring". (Intervjuer/oppslag i media).
 • Nyhetsbrev: 855 abonnenter (økning 12% fra 2016). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Mestring.no: 55 nyhetsartikler. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Hvorfor er det viktig med lærings- og mestringstilbud? Blogginnlegg Ekspertsykehuset OUS HF. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Å leve med sykdom. Blogginnlegg. Ekspertsykehuset OUS HF. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Ny håndbok om mestringstreff: Hvordan starte mestringstreff i din kommune? Selvhjelp.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Kommunale lærings- og mestringstilbud- selvhjelpens plass og rolle. Selvhjelp.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Nytt verktøy for brukermedvirkning. Nyhetssak FFO.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Vet du at du har et opplæringsansvar? Nyhetssak OUS nettside. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Mestringsstøtte til foreldre. Nyhetssak nettside Pårørendeprogammet.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Oppfølgingsmøte i Helse- og omsorgsdepartementet om Ungdomshelsestrategi. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Stand. Oslo universitetssykehus HF. Fagdag om pasient- og pårørendeopplæring i regi av PPO/OUS. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Foredrag. Oslo. Dagssamling for leger i spesialisering (LIS). Foredrag om brukermedvirkning og helsepedagogisk kompetanse. (Kurs).
 • Foredragsholder nasjonal konferanse. "Barn og unges kompetanseutvikling", Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. (Konferanse).
 • Stand for NK LMH. Nasjonal konferanse, FoU, Klinikk psykisk helse og rus, Vestre Viken HF. (Konferanse).
 • Konferanse i regi av NK LMH. Erfaringssamling for lærings- og mestringstilbudet Starthjelp. (Konferanse).
 • Deltager og referent. Toppmøte 2017. Erfaringskompetanse. (Konferanse).
 • Innlegg og deltakelse nasjonal konferanse om forskning og utvikling. Kreftforeningens konferanse om forskning og utvikling. (Konferanse).
 • Presentasjon av forskningsresultater. Nasjonal konferanse for pårørendeforskning 2017. (Konferanse).
 • Presentasjon av forskningsresultater. Nasjonal nettverkskonferanse Starthjelp. (Konferanse).
 • Presentasjon av forskningsresultater. Rehabiliteringskonferansen. (Konferanse).
 • Presentasjon av forskningsresultater. Nasjonal konferanse for læring og mestring. (Konferanse).
 • Presentasjon av forskningsresultater. Nasjonal konferanse for brukermedvirkning. (Konferanse).
 • Foredrag. Formidling av forskning internasjonalt. 25th International Conference on Health Promoting Hospitals. (Konferanse).
 • Representasjon. International Conference on Communication in Healthcare. (Konferanse).
 • Representasjon. Nasjonalt nettverk for brukermedvirkning i forskning. (Konferanse).
 • Presentasjon. Erfaringssamling i SMIL- styrket mestring i livet. (Konferanse).
 • Representasjon. Toppmøte innen psykisk helse og rus. (Konferanse).
 • Representasjon. Nasjonal helsekonferanse 2017. (Konferanse).
 • Bidragsyter og representasjon. Nasjonal pårørendekonferanse. (Konferanse).
 • Innlegg og egen parallellsesjon. Rehabilitering i bevegelse. HSØ årlige rehabiliteringskonferanse. (Konferanse).
 • Representasjon på internasjonal konferanse om barn som pårørende. Every child has the right to... (Konferanse).
 • Innlegg på nasjonal konferanse/samling for SMIL. (Konferanse).
 • Arrangør og ledelse av nasjonal videokonferanse om Forskning innen lærings- og mestringstjenester. (Konferanse).
 • Deltagelse i referansegruppemøte ved Barns Beste. (Seminar).
 • Forprosjektgruppemøte. Diabetesforeningen. Foreldreveiledningsprogram for foreldre med barn som har diabetes. (Seminar).
 • Arrangert samarbeidsmøte for implementering av Mestringstreff. Hdir, Selvhjelp, FFO og NK LMH. (Seminar).
 • Innlegg. Helse Vest, Bergen. Regional nettverkssamling. Helsepedagogisk kompetanse. (Seminar).
 • Innlegg om helsepedagogisk kompetanse. Helse Midt- Norge, Trondheim. Kommunal og regional nettverkssamling. (Seminar).
 • Dialogmøte med NAPHA Trondheim. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte om Mestringstreff. Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser, Trondheim. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte. Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet. (Seminar).
 • Implementeringsmøte Mestringstreff. Hdir, Selvhjelp Norge, FFO og NK LMH. (Seminar).
 • Dialogmøte med Helsedirektoratet, halvårlig møte. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte om ungdomshelse med Helsedirektoratet. (Seminar).
 • Dialogmøte med Direktoratet for e-helse, presentasjon av NK LMH. (Seminar).
 • Foredrag og veiledning for Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte med Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte med KS. (Seminar).
 • Nasjonal videokonferanse i samarbeid NK LMH-NTNU. Om forskning. (Nettmøte).
 • Deltager i referansegruppe. Pakkeforløp psykisk helse og rus. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte om mestringstreff. NK SSL Trondheim. (Veiledning).
 • Informasjonsmail om Mestringstreff. Alle utviklingssentraler innen Friskliv i Norge. (Veiledning).
 • Informasjonsmail - 4 mail til Nasjonal nettverk for samhandling og kommunal læring og mestring. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Helsedirektoratet. (Veiledning).
 • Presentasjon av forskningsresultater og forslag til kunnskapsbaserte tiltak. Palliasjonsutvalget HOD, Statsministerens kontor. (Veiledning).
 • Referansegruppemøte halvårlige. (Veiledning).
 • Presentasjon av tilbudet Starthjelp tilgjengeliggjort på mestring.no. (Veiledning).
 • Mestring.no: 106679 sidevisninger. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Innlegg. Møre og Romsdal. Frisklivssamling. Om håndboka Mestringstreff. (Konferanse).
 • Representasjon i NORSMAN. Lovisenberg Diakonale sykehus. (Seminar).
 • Deltager samling psykisk helse og rus, Oslo universitetssykehus, Gaustad sykehus. (Seminar).
 • Prosessledelse og presentasjon. Ungdomsrådsmøte OUS/UNN/AHUS. (Seminar).
 • Presentasjon. Helse Nord, Narvik. Nettverk for læring og mestring. Om NK LMH og hva vi kan tilby. (Seminar).
 • Presentasjon. Helse Vest, Bergen. Nettverk for læring og mestring. Om begrepet mestring. (Seminar).
 • Presentasjon. Helse Vest, Bergen. Nettverk for læring og mestring. Status fra NK LMH. (Seminar).
 • Bidragsyter innspillsmøte til Toppmøtet 2018, i regi av Erfaringskompetanse. (Seminar).
 • Representasjon. Lovisenberg sykehus. Brukermedvirkning i forskning. (Seminar).
 • Innlegg på to-dagers samling. Region Midt-Norge. Regional nettverksamling for læring og mestring. (Seminar).
 • Innlegg på samarbeidsmøte. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, FFO, SAFO, St Olavs Hospital, Trondheim og Orkdal kommune. (Seminar).
 • Foredrag. Samling i Helsepedagogikk. Helse Førde, Lærings- og mestringssenteret. (Seminar).
 • Innlegg. Helse Vest, Bergen. Nettverk for læring og mestring . Innlegg om oppbygging og tilbud helsepedagogisk kompetanse. (Seminar).
 • Innlegg. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Fagdager om kommunikasjon og pasientinformasjon. (Seminar).
 • Innlegg. Region Helse Nord. Nettverkssamling. Mestringstreff. (Seminar).
 • Presentasjon av forskningsresultater. Seminar for helsepersonell fra alle sykehusene i Helse Midt. (Seminar).
 • Presentasjon av forskningsresultater. Samling Helse Vest- kommuner og sykehus for ansatte innen læring og mestring. (Seminar).
 • Samarbeidsmøte om Mestringstreff, Trondheim. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, FFO, SAFO, Selvhjelp Norge, St. Olavs Hospital. (Seminar).
 • Foredrag for ungdomsråd og koordinatorer ved UNN, Ahus og OUS. (Seminar).
 • Nettmøte med presentasjon og veiledning. Region Nord, Nettverk for læring og mestring. (Nettmøte).
 • Fagrådsutvalg Fagskolen i Oslo to årlige møter. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Presentasjon. Helseetaten, Oslo kommune. Brukermedvirkning på tjenestenivå; hva er det og hvorfor er det så viktig?. (Konferanse).
 • Innlegg og deltakelse på konferanse om kommunal læring og mestring. HallingHelse: Hemsedal, Gol, Nes, Ål, Hol og Flå. (Konferanse).
 • Innlegg og deltakelse konferanse om helsefremmende tiltak i kommunene. Fylkesmannen i Oppland og Hedmark. (Konferanse).
 • Representasjon Regional rehabiliteringskonferanse. (Konferanse).
 • Representasjon Fevik-konferansen. (Konferanse).
 • Presentasjon i Helseetaten, Oslo kommune. (Seminar).
 • Presentasjon av forskningsresultater. Seminar for helsepersonale fra alle sykehus i Helse Innlandet. (Seminar).
 • Presentasjon av forskningsresultater. Seminar for ansatte i Drammen kommune og Vestre Viken HF. (Seminar).
 • Presentasjon av forskningsresultater. Seminar for forskere og helsepersonell ved Oslo universitetssykehus HF. (Seminar).
 • Presentasjon av forskningsresultater. Seminar for helsepersonell ved Akershus universitetssykehus HF. (Seminar).
 • Styringsgruppemøte samarbeidsprosjekt HIOA x 2. (Seminar).
 • Fokusgruppeintervjuer x 4 i samarbeidsprosjekt med HIOA om helsepedagogikk. (Seminar).
 • Veiledningsmøte om oppstart av lærings- og mestringsaktivitet. Kommunene Bærum, Gjerdrum, Nittedal, Hallingdal. (Veiledning).
 • Veiledning om etablering av lærings- og mestringssenter. LHL, nytt sykehus, Gardermoen. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Diakonhjemmet, T. Berge og E. Fjerstad om Mestringstreff. (Veiledning).
 • Innlegg og veiledning i møte med Gjerdrum kommune. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøter HIOA -NK LMH Helsepedagogikk i studieløpene ved bachelorutdanningen innen sykepleie, fysioterapi og ergoterapi. (Veiledning).
 • Dialogmøte OUS og HIOA: Videreutdanning i psykososial støtte til unge voksne med kreft. Nasjonal videreutdanning. (Veiledning).
 • Dialogmøte seksjon for Forskning og utdanning, OUS om helsepedagogikk. (Veiledning).
 • Dialogmøte Pasient- og pårørendeopplæring, OUS om ungdomsvennlig helsetjeneste. (Veiledning).
 • Veiledning tilknyttet lokal fagprosedyre for pasient- og pårørerendeopplæring i gruppe. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Oversikt over lærings- og mestringstjenester i kommunene, 2015, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Oversikt over lærings- og mestringstjenester i spesialisthelsetjenesten , 2013, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Systematisk innhenting av resultater av tilbudet Starthjelp for kvalitetsutvikling, 2011, Register med nasjonal dekningsgrad
Forskning

Vitenskapelige artikler

Utfyllende informasjon

11.12.2017 Høringsuttalelse til Pakkeforløp hjerneslag (Fase 1). 07.11.2017 Høringssuttalelse til endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. 01.10.2017 Høringsinnspill til Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 01.10.2017 Høringsinnspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne. 01.10.2017 Høringsinnspill til Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge. 01.09.2017 Høringsinnspill til Veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov. 28.08.2017 Høringsinnspill til Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. 21.04.2017 Høringsinnspill til Forslag om forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. 15.03.2017 Høringsuttalelse til Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Vågan, A., Skirbekk, H., Eika, K.

Health education competence, self-management

Sykepleien Forskning/ISSN: 1890-2936 (2017)

Stenberg, U., Haaland-Øverby, M., Fredriksen, K., Kvisvik, T., Westermann, K.F., Vågan, A., Sandvin Olsson, A.B.

Utbytte av lærings- og mestringstilbud

Sykepleien Forskning 2017

Skirbekk, H., Korsvold, L., Finset, A.

To support and to be supported. A qualitative study of peer support centres in cancer care in Norway

PEC- Patient Education & Counseling, 2017

Knutsen, IR, Bossy, D, Foss, C.

Passer gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for alle med diabetes type 2?

Sykepleien forskning, publisert 24.01.2017

Trollvik, A., Rajka, L.G., Nordstrøm, Gun

Kartlegging av astmaundervisning til barn og foreldre i barneavdelinger mellom 2004-2006 og 2014

Nordisk tidsskrift for helseforskning Vol 13 Nr 1 (2017)

Forskningsprosjekter

Self-care support for people with long term conditions: A whole system approach – EU-Wise

Dagmara Bossy, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Helseøkonomiske effekter og nytteverdi av tilbud innen læring og mestring, friskliv og rehabilitering

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Qualitative studies of primary health care professionals’ and patients’ experiences

Monica Sørensen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Scoping review: utbytte fra helsepedagogiske tilbud til pårørende

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Scoping review: utbytte fra helsepedagogiske tilbud til barn og unge

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Styrker og ressurser hos personer med revmatisk sykdom

Cornelia Ruland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Living well with chronic pain: using person-centered e-health design to support self-management

Lise Solberg Nes, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Evalueringsstudie av lærings- og mestringstilbud for personer som lever med ME

Anne-Cathrine Berg, Vestre Viken HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Systematisk evaluering av tilbud innen læring og mestring, friskliv og rehabilitering

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Nytte av samtaleagent med kunstig intelligens og maskinlæring i mestring av helseutfordringer og endring av levevaner

Cathrine Bjorvatn, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Evaluering av pasient- og pårørendeopplæring i revmatologi (POPOPP)

Heidi Andersen Zangi, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Patient-Identified Personal Strengths (PIPS) vs. Deficit-Focused Models of Care

Cornelia Ruland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

The Power of Personal Strengths - using gamification to support patients in chronic illness management

Cornelia Ruland , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Søknad om opptak i PhD programmet ved VID vitenskapelige høgskole

Ann Britt Sandvin Olsson, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Sammen om å fremme helse. PHD søknad til Extrastiftelsen i kraft av FFO

Ann Britt Sandvin Olsson, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Systematisk litteraturstudie om brukermedvirkning i tjenesteutvikling

Ann Britt Sandvin Olsson, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Kari Skredsvig

Referansegruppen har i 2017 bestått av:
Sølvi Heimestøl
Referansegruppens leder (HV)
Adrian Lorentsson
Brukerrepresentant
Borghild K. Lomundal
Representant Helse Midt-Norge
Christel Meyer
Representant Helse Sør-Øst
Gretha Evensen
Andre
Grethe Müller
Brukerrepresentant
Kari Midtbø Kristiansen
Andre
Ole Petter Askheim
Høgskolerepresentant
Sigrid Askum
Kommunal representant
Simen Brændhaugen
Brukerrepresentant
Siw Anita Bratli
Representant for tjenesten
Siw Merete Paulsen
Representant for tjenesten
Tove Lill Røreng Falstad
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler