Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Begrepet langvarige helseutfordringer dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne. Målet er styrket mestring og bedret livskvalitet for pasienter.

Tjenesten retter seg mot både spesialist- og kommunehelsetjenesten, helsepersonell, brukere og pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus.

Oppgaver og resultat
VURDERING AV AKTIVITETEN OPP MOT OPPGAVESPEKTERET A. Bygge opp og formidle kompetanse Tjenesten jobber målrettet med kompetansebygging gjennom utviklingsprosjekter og forskning i tråd med strategiplan. Kommunikasjons- og formidlingsaktivitet er en avgjørende del av arbeidet, med forankring i en overordnet kommunikasjonsstrategi og kompetansespredningsplan. I 2018 har tjenesten videreført arbeid med å utvikle faglige anbefalinger og kvalitetsverktøy for å bidra til økt kompetanse innen helsepedagogikk, samt styrke lærings- og mestringsvirksomhet som del av helhetlige forløp. B. Overvåke og formidle behandlingsresultater Tjenesten jobber systematisk med mål om å bidra til likeverdige tjenester og å sikre kvalitet på tjenestene som leveres. Å legge til rette for mer enhetlig og systematisk dokumentasjon av aktivitet og resultater er et arbeid som tjenesten prioriterer høyt. Tjenesten har i stor grad tydeliggjort et kunnskapsgrunnlag som basis for systematisk evaluering og bedre dokumentasjon av deltakerutbytte. I 2018 har tjenesten vektlagt tiltak som på sikt skal bidra til å sikre kvalitetssystemer for lærings- og mestringsvirksomhet. Les mer i kapittelet om tjenestens vurdering av aktivitet opp mot resultatmål. C. Delta i forskning og etablering av forskernettverk Tjenesten viser til fortsatt økt forskningsaktivitet og samarbeid om kunnskapsutvikling. I 2018 har tjenesten kommet i mål med flere sentrale publikasjoner. Nye prosjektsamarbeid er samtidig igangsatt, både under egen ledelse og i regi av samarbeidspartnere. Med en tverrfaglig og samarbeidsbasert tilnærming ønsker tjenesten å bidra til praksisnær forskning med god kvalitet og nytte for praksisfeltet. Å sidestille fag- og erfaringskunnskap er viktig, ikke bare i utvikling av lærings- og mestringstilbud, men også i forskning. Derfor samarbeider tjenesten gjennomgående med brukere og fagpersoner i enhver forskningsprosess. Tjenesten drifter et nasjonalt forskernettverk. I tillegg bidrar tjenesten aktivt i flere nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. D. Bidra i relevant undervisning Tjenesten underviser ved høyskoler og universitet landet over om læring og mestring, helsepedagogikk, brukermedvirkning med mer. Tjenesten bidrar i undervisning på forespørsel og som del av egne satsinger. Ved en rekke anledninger blir undervisningen gjennomført i samarbeid med erfaringskonsulenter. Undervisning gjennom video har vært vektlagt for å øke nasjonal spredning og redusere kostnader. E. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere Tjenesten arbeider systematisk med å bygge opp og spre kompetanse om læring og mestring. Tjenesten har utarbeidet en plan for kompetansespredning som beskriver hvilke tiltak som prioriteres for å oppnå tjenestens resultatmål. Planen er utviklet i dialog med praksisfelt, forankret i overordnet strategi og resultatmål, samt diskutert med faglig referansegruppe. Veiledning per telefon, epost eller video er aktiviteter tjenesten prioriterer høyt. F. Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester Tjenesten har en rekke tiltak for å sikre likeverdig tilgang, eksempelvis: - Drifter egen nettside; mestring.no - Produserer regelmessige nyhetsbrev - Deltar aktivt i sosiale medier - Arrangerer og deltar på relevante konferanser og seminarer - Driver utstrakt nettverksaktivitet - Presentasjoner og undervisning per video G. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis Tjenesten arbeider kontinuerlig med å bidra til implementering av sentrale føringer relevante for lærings- og mestringsfeltet, samt med å utvikle, samle og spre kunnskap som bidrar til kunnskapsbasert praksis. Tjenesten har fortsatt prioritert å bidra inn i arbeid med veiledere og pakkeforløp. I denne sammenheng er tjenesten i dialog med sentrale samarbeidspartnere, som Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Kunnskapssenteret og andre relevante aktører. I 2018 har tjenesten vært en sentral pådriver for nasjonalt samarbeid om oppdrag knyttet til ungdomshelse i nasjonal helse- og sykehusplan. H. Etablere faglige referansegrupper Tjenesten har etablert en bredt sammensatt faglig referansegruppe. Gruppen består av representanter fra alle regionale helseforetak, Kommunesektorens organisasjon (KS), brukerorganisasjoner, høgskoler, lærings- og mestringstjenester og tilgrensende kompetansetjenester. Gruppen møtes 2 x per år.

VURDERING AV AKTIVITETEN OPP MOT KRAV OM KOMPETANSESPREDNING Med forankring i tjenestens strategi og overordnede målsettinger er det utarbeidet en plan for systematisk kompetansespredning. Tjenestens faglige referansegruppe og nasjonale kommunikasjonsnettverk har gitt innspill til planen. Tiltakene i denne planen er av løpende karakter så lenge tjenesten er operativ. I alle sine prosjekter utarbeider tjenesten separate handlingsplaner som inkluderer datofestede kommunikasjonsaktivteter med beskrivelser av spesifikke interessenter og målrettede tiltak. Tjenesten vurderer kontinuerlig behov for kompetansespredning med utgangspunkt i: • Samarbeid med praksisfeltet i utviklingsprosjekter og fagnettverk • Dialog med tilgrensende kompetansemiljøer og aktører i helseforvaltningen • Tett samarbeid med sentrale brukerorganisasjoner • Et dedikert nasjonalt kommunikasjonsnettverk • Trafikk og brukeratferd på mestring.no • Forskning som bidrar til å avdekke kompetansebehov • Kunnskapssenterets nasjonale pasienttilfredshetsundersøkelser • Sentrale retningslinjer og veiledere Sentrale spredningstiltak i 2018: Nettsiden mestring.no er tjenestens primære formidlingsplattform. Her tilgjengeliggjøres kunnskapsgrunnlag for lærings- og mestringsvirksomhet og anbefalinger og verktøy til støtte for praksisfeltet. I tillegg inneholder nettsiden informasjon om praksiseksempler og aktivitet i feltet, forsknings- og utviklingsarbeid, høringsinnspill til sentrale myndigheter mm. Innholdet på mestring.no blir kontinuerlig videreutviklet i tråd med meldte behov. For å bedre tilgjengeligheten til tjenestens faglige ressurser, gjorde tjenesten i 2018 en grundig gjennomgang og revisjon av innhold og struktur. Dette ble gjort på bakgrunn besøksstatistikk og innspill fra praksisfeltet. Tjenesten har fått svært gode tilbakemeldinger på den nye nettsiden. Mestring.no har godt over 100 000 sidevisninger årlig, med et gjennomsnitt på 200 per dag. Med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra feltet og egne erfaringer har tjenesten i stadig større grad prioritert film som tiltak for kompetansespredning. I 2018 ble fire nye kortfilmer utviklet og lansert. Filmene har blitt godt mottatt og benyttes nå i alt fra kurs- og undervisningssammenheng til møter med helseledere og beslutningstakere. Det har vært mangel på gode bilder som kan illustrere lærings- og mestringsvirksomheten. I 2018 har tjenesten derfor prioritert å ta nye bilder. Tema for bildene og hvilke elementer som vil gi gjenkjennelseseffekt i praksisfeltet, har vært diskutert i tjenestens kommunikasjonsnettverk. Høsten 2018 gjennomførte tjenesten en nasjonal konferanse med tittelen Læring og mestring 2018 – for god kvalitet og likeverdige tjenester. Med utgangspunkt i både forskning, fag og erfaring ble blant annet temaer som medvirkning, samhandling og kommunikasjon løftet frem. Det var et innholdsrik og bredt program, i plenum og parallell. Programmet ble utformet i samarbeid med representanter fra relevante fag-, forsknings- og brukermiljøer. Konferansen representerer den eneste nasjonale møteplassen for erfaringsutveksling, faglig påfyll og nettverksbygging innen lærings- og mestringsfeltet som helhet. Nettverksaktivitet er et sentralt tiltak for å bygge og formidle kompetanse, og tjenesten jobber kontinuerlig med en rekke faglige nettverk, både i egen og andres regi. I tillegg legger tjenesten ned en stor innsats i arbeid med uformell nettverksaktivitet til støtte for praksis- og fagfelt. Se mestring.no for en oversikt over de formelle nettverkene tjenesten selv drifter. I likhet med tidligere år har tjenesten i 2018 støttet faglig opp om de regionale nettverkssamlingene med bidrag og deltakelse. Tjenesten har i tillegg vært medarrangør i forbindelse med kompetansehevende samlinger i Helse Vest. De regionale samlingene favner bredt med deltakelse fra både sykehus, kommune og brukerorganisasjoner og er viktige arenaer for å nå ut til kompetansemiljøer i hele landet. Utover dette jobber tjenesten kontinuerlig med foredrag for ulike fag- og brukermiljøer og driver utstrakt veiledningsvirksomhet per epost og telefon. For å nå flere og redusere kostnader bruker tjenesten aktivt video som kommunikasjonsverktøy. Tjenestens nyhetsbrev, som er en sentral kanal inn til nettsiden, har nå nærmere 950 abonnenter. Dialog med praksisfeltet, styrende myndigheter og befolkningen generelt ivaretas også gjennom sosiale medier. Antall følgere på Twitter og Facebook øker jevnt.

TJENESTENS RESULTATMÅL OG VURDERING AV AKTIVITETEN OPP MOT MÅLENE Tjenesten har som formål å bidra til at lærings- og mestringsvirksomhet i sykehus og kommuner holder god kvalitet og er kunnskapsbasert. For å oppnå dette har tjenesten formulert tre overordnede resultatmål (se under). Resultatoppnåelse knyttet til arbeidet er i stor grad avhengig av en felles innsats fra både praksisfelt, styrende myndigheter og tjenesten. A. Bidra til en kunnskapsbasert praksis gjennom faglige nettverk For å bidra til kompetansespredning, forankring og eierskap regionalt er nettverksvirksomhet et kontinuerlig fokus for tjenesten. I tillegg til selv å drive utstrakt nettverksvirksomhet, støtter tjenesten faglig opp om regionale nettverk og samarbeid mellom sykehus og kommuner knyttet til både kompetanseheving i helsepedagogikk og til lærings- og mestringstilbud generelt. I 2018 har tjenesten eksempelvis bidratt under flere fagsamlinger og kurs om læring, mestring og helsepedagogikk – med deltakelse fra både kommuner, sykehus og brukerorganisasjoner. Etterspørselen etter kunnskapsformidling på disse arenaene er stor, noe som bekrefter fortsatt behov for kompetansebygging og kunnskapsspredning innen feltet. For å imøtekomme kompetansebehov har tjenesten i 2018 igangsatt et Train the trainer-prosjekt for å styrke og videreutvikle eksisterende kompetansemiljøer innen helsepedagogikk. Det er et stort behov for flere kursledere som kan holde kompetansehevingskurs i helsepedagogikk. B. Bidra til systematisk registrering av aktivitet i sykehus og kommuner Uønsket variasjon med hensyn til registreringspraksis innen lærings- og mestringsvirksomheten er fortsatt en stor utfordring. Dette medfører mangelfulle nasjonale aktivitetsdata og et utilstrekkelig grunnlag for styring, kvalitetssikring, forskning og fagutvikling. Et langsiktig mål for tjenesten er pålitelig statistikk og felles nasjonale kvalitetsindikatorer for feltet. En forutsetning for resultatoppnåelse er samarbeid mellom sentral helseforvaltning, sykehus- og kommuneledelse og praksisfelt. Tjenesten har i 2018 videreført dialog og samarbeid med Direktoratet for e-helse om utbedring av kodeverk og veileder, samt dialog med Helsedirektoratet om tydeliggjøring av kriterier for bruk av finansieringskode. Tjenesten har oppnådd enkelte utbedringer i årets kodeveileder, men det gjenstår betydelig arbeid hos både helsemyndigheter, praksisfelt og tjenesten for å kunne sikre tilstrekkelig dokumentasjon. I tillegg har tjenesten jobbet med å utarbeide en egen nettside med informasjon og veiledning til feltet knyttet til registreringspraksis og kodeverk. Hva gjelder kommunal lærings- og mestringsvirksomhet er omfanget økende, men dagens system for dokumentasjon, KPR (Kommunalt pasient- og brukerregister), tar ikke høyde for denne virksomheten. Tjenesten har på flere vis gitt innspill til både KPR og ulike pasient- og pakkeforløp, men erfarer at dette er prosesser som er i tidlig fase og at feltet ennå ikke er modent for de nødvendige utbedringene. Tjenesten har besluttet å videreføre arbeidet i ny 5-års strategiperiode. C. Bidra til systematisk arbeid med kvalitetsforbedring Et sentralt mål for tjenesten har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag for virksomheten. Tjenesten er i ferd med å runde av et langsiktig arbeid med å tydeliggjøre et bilde av hva internasjonal forskning sier om betydningen av lærings- og mestringsvirksomhet. Dette arbeidet inkluderer effekt og utbytte både på individ- og samfunnsnivå. Det samlede kunnskapsgrunnlaget utgjør et viktig fundament for arbeidet med systematisk evaluering av tilbud som gis og dokumentasjon av resultater. For å bidra til å etablere kvalitetssystemer for tilbudene som gis, har tjenesten som mål å kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre et sett av evalueringsverktøy. Blant annet har tjenesten i 2018 invitert praksisfeltet til å delta i et prosjekt om hvordan vi best kan evaluere lærings- og mestringsvirksomhet. Samtidig har tjenesten påbegynt arbeidet med å innhente, vurdere og formidle validerte spørreskjemaer for evalueringsforskning. Tjenesten har i 2018 videreført det nasjonale arbeidet med å overvåke resultater fra lærings- og mestringstilbudet Starthjelp. Erfaringene fra dette evalueringsarbeidet vil tjenesten bruke i sitt videre arbeid knyttet til kvalitetssystemer for tilbud generelt. Å legge til rette for systematisk evaluering er et langsiktig arbeid som tjenesten viderefører som eget satsingsområde i ny 5-års strategiperiode.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
31 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
9 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
22 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
23 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
6 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Presentasjon om brukermedvirkning i forskning, Seminar for brukere, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. (Seminar).
 • Innspill til Direktoratet for e-helse i forbindelse med helsenorge.no. (Veiledning).
 • Intervju og artikkel i magasin for Norsk Revmatikerforbund 1:18, om Mestringstreff - håndbok. (Intervjuer/oppslag i media).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Presentasjon av Phd-prosjekt "Samarbeid om å fremme helse" på samling for 18 brukerorganisasjoner. (Seminar).
Allmennheten - alle regioner
 • Ledet parallellsesjoner 2 dager, Nasjonal konferanse, Læring og mestring 2018. (Konferanse).
 • Presentasjon av studieresultater, Nasjonal konferanse for læring og mestring 2018 - for god kvalitet og likeverdige tjenester. (Konferanse).
 • Representasjon Unges psykisk helse/media, Helsedirektoratet. (Seminar).
 • Møte x 2 i Helsedirektoratet sammen med Unge Funksjonshemmede. (Veiledning).
 • Innspill til Helsedirektoratets arbeid med unges helse som medlem i programkomité. (Veiledning).
 • Innspill til Diabetesforbundet for utarbeidelse av Foreldreveiledningsprogrammet ved diabetes. (Veiledning).
 • Samarbeid med Barns Beste om høringsinnspill til Pakkeforløp, utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge. (Veiledning).
 • Faglig samarbeid med Barns Beste for utarbeidelse av informasjon rettet mot ungdom som er pårørende. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Unge Funksjonshemmede. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Selvhjelp Norge. (Veiledning).
 • Nettartikkel Forskning.no. Publisert 18.1.18. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Facebookgruppe (åpen) med 173 medlemmer med Samhandling om læring og mestring. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Mediaoppslag i Erfaringskompetanse.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Facebookgruppe (åpen) for forskernettverk - 294 medlemmer. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Twitter - offisielle side for NK LMH - 125 nye følgere i 2018 (totalt 740). (Intervjuer/oppslag i media).
 • Twitter - leders profil - 352 følgere. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Facebook - offisiell side NK LMH - 164 nye følgere i 2018 (totalt 891). (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Lansering av ny film: Hvordan gjennomføre et planleggingsmøte. (Kurs).
 • Plenumsforedrag, Kunnskap om læring og mestring - hvor står vi? Nasjonal konferanse, Oslo Plaza. (Konferanse).
 • Foredrag parallellsesjon, Studenters erfaringer med helsepedagogikk, Nasjonal konferanse læring og mestring, NK LMH. (Konferanse).
 • Foredrag parallellsesjon, Om effekter av lærings- og mestringstilbud, Internasjonal forskningskonferanse (CHC). (Konferanse).
 • Presentasjon om "Scoping review om brukermedvirkning i helsetjenesteutvikling". Nasjonal konferanse i regi av NK LMH. (Konferanse).
 • Presentasjon forskningsresultater internasjonal konferanse ICHH/EACH Portugal "Preliminary results from a scoping review". (Konferanse).
 • Workshop x 2 innen helsepedagogikk prekonferanse til Nasjonal konferanse om Læring og mestring 2018. (Konferanse).
 • Presentasjon av forskningsresultater, Nasjonal konferanse for påførendeforskning 2018. (Konferanse).
 • Presentasjon av forskningsresultater, Nasjonal konferanse for læring og mestring innen revma. (Konferanse).
 • Presentasjon av forskningsresultater, Nasjonal konferanse for læring og mestring 2018. (Konferanse).
 • Presentasjon av forskningsresultater, Nasjonal konferanse om seneffekter ved kreft- Kreftforeningen. (Konferanse).
 • Posterpresentasjon: Implementation Strategies used in the implementation of ehealth interventions. (Konferanse).
 • Poster: Implementation Strategies used for the Implementation of e-health. 11th annual conference on the science in health. (Konferanse).
 • Poster: Implementation Strategies used for the Implementation of e-health. Nordic Implementation Conference 2018. (Konferanse).
 • Poster: A scoping review of facilitators of multi-professional collaboration in primary care.18th Int Conference. (Konferanse).
 • Poster: Patients’ experiences with a mobile application. Supporting Health by Technology. (Konferanse).
 • Poster: Evaluation of patient education. Results from scoping reviews.Internation Conference in Communication in Healthcare 2018. (Konferanse).
 • Presentasjon om betydningen av sosiale nettverk for helsefremmende arbeid. Nasjonal konferanse Læring og mestring 2018. (Konferanse).
 • Representasjon 4 dager. Internasjonal konferanse innen helsekommunikasjon. (Konferanse).
 • Deltagelse 2 dager, ledet parallellsesjon. Nasjonal konferanse Læring og mestring 2018. (Konferanse).
 • Posterpresentasjon: Evaluation of patient education. Internasjonal konferanse ICHH/EACH Portugal. (Konferanse).
 • Representasjon på Toppmøte 2018 - Barn som pårørende. (Konferanse).
 • Representasjon jubileumskonferanse Barns Beste: Gode og helhetlige tjenester for barn som pårørende. (Konferanse).
 • Representasjon ved Nasjonal konferanse i regi av HPH-nettverket (Health Promoting Hospitals). (Konferanse).
 • Arrangør og ledelse av Nasjonal konferanse Læring og mestring 2018 - for god kvalitet og likeverdige helsetjenester. (Konferanse).
 • Deltagelse ved konferanse om nasjonale tjenester i regi av Helsedirektoratet. (Konferanse).
 • Representasjon på oppstartsseminar om Recovery. (Seminar).
 • Presentasjon og deltagelse. Fagdag om brukermedvirkning i forskning i regis av Sintef, NTNU og St. Olavs Hospital. (Seminar).
 • Deltagelse seminar Extrastiftelsen. (Seminar).
 • Deltagelse disputas for phd Edel Jennecke Svendsen "Restraint during medical procedures in hospitalized preschool children". (Seminar).
 • Deltager fagdag. Sex som funker, Unge Funksjonshemmede. (Seminar).
 • Heldagsmøte i faglig referansegruppe NK LMH. (Seminar).
 • Møte med NK LMHs nasjonale kommmunikasjonsnettverk. (Seminar).
 • Videomøte med faglig referansegruppe NK LMH. (Nettmøte).
 • Veiledning og informasjon om helsepedagogisk kompetanse og samhandling, LMS, Sørlandet sykehus. (Veiledning).
 • Foredrag om praktisk helsepedagogikk og didaktisk relasjonsmodell. Prekonferanse Rikshospitalet. (Veiledning).
 • Deltager i arbeidsgruppe for utarbeidelse av nye læreplaner i helseprofesjoner, i regi av OsloMet Universitet. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøter med brukerrepresentant, Bergen kommune. (Veiledning).
 • Informasjonsmail 4 ganger i 2018 til Nasjonalt nettverk for samhandling og kommunal læring og mestring (300 på e-postliste). (Veiledning).
 • Deltatt på møte med Universitet i Oslo om nye masterprogrammer. (Veiledning).
 • Deltatt på møte Helsedirektoratet om lansering av KPR. (Veiledning).
 • Innspill og samarbeid til E-helsedirektoratet - Målbildet for personlig kunnskapsoversikt. (Veiledning).
 • Innspill til E-helsedirektoratet - Symptomkartlegging. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. (Veiledning).
 • Innspill til Direktoratet for e-helse i forbindelse med kodeveileder. (Veiledning).
 • Innspill til Helsedirektoratet ifm ISF kodeverk. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte x 2 med Helsedirektoratet og Unge Funksjonshemmede om ungdomshelse. (Veiledning).
 • Representasjon på Helsedirektoratets konferansen for lansering av pakkeforløp Psykisk helse/rus. (Veiledning).
 • Innspillsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i forbindelse med ny helse- og sykehusplan. (Veiledning).
 • Presentasjon av NK LMH for nasjonal programkomite ifm Læring og mestring 2018. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Nasjonal IKT om utvikling av systemer for registrering av aktivitet. (Veiledning).
 • Nyhetsartikkel Forskning.no: Derfor lønner det seg med mestringstilbud når du er syk. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Nyhetsartikkel i Dagens Medisin: Helseøkonomi - Mestring hos pasienter er lønnsomt. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Fagartikkel i Sykepleien: Læring + mestring = god helseøkonomi. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Facebookgruppe (åpen) Nettverk for ung mestring og medvirkning. 335 medlemmer. 212 innlegg i 2018. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Medarrangør og presentasjon, Regional nettverkssamling Helse Vest, Bergen (Helse Førde på nett). (Konferanse).
 • Medarrangør og presentasjon, Regional nettverkssamling Helse Vest, Stavanger (Helse Fonna på nett). (Konferanse).
 • Presentasjon av forskningsresultater, Fevikkonferansen (Regional konferansen for Helse Sør-Øst). (Konferanse).
 • Foredrag fagsamling, Om studie av helsepedagogikk i utdanningenes læreplaner, Lærings- og mestringssenteret, Helse Midt. (Seminar).
 • Foredrag om gruppeledelse og samhandling sammen med erfarne brukerrepresentanter, 2 dager, Fagsamling i Bergen og Stavanger. (Seminar).
 • Studietur om Recovery, København. (Seminar).
 • Presentasjon av status innen forskning på læring og mestring, Regional samling for læring og mestring i Helse Nord. (Seminar).
 • Presentasjon av status innen forskning på læring og mestring, Regional samling for Helse Midt. (Seminar).
 • Videokonferanse med Phd ressursgruppe i prosjektet "Samarbeid om å fremme helse". (Nettmøte).
 • Deltagelse forskningskonferanse Helse Midt. (Nettmøte).
 • Presentasjon om brukerstemmen i helsepedagogikk. Regional helsepedagogikksamling, Helse Vest. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Bergen kommune, etat for psykisk helse og rus. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte samarbeidskommuner i Indre Østfold. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Nye Namsos kommune. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Helgelandssykehuset HF. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Trondheim kommune. (Veiledning).
 • Innspill retningslinje Overføring av ungdom fra fra BUK til voksen somatisk avdeling ved SUS/overføring primærhelsetjenesten. (Veiledning).
 • Presentasjon av NK LMHs arbeid i møte med kommuner fra Indre Østfold. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Presentasjon og deltagelse på regional nettverkssamling, Helse Sør-Øst, Fevik. (Konferanse).
 • Presentasjon av forskningsresultater, Regional konferanse om brukermedvirkning og pasientsikkerhet, Helse Sør Øst. (Konferanse).
 • Deltakelse på seminar om kvalitetsregistre, Oslo universitetssykehus. (Seminar).
 • Deltakelse på Watt-seminaret: Sosiale konsekvenser av helseteknologi OsloMet. (Seminar).
 • Representasjon på seminaret SAMSVAR: Pasienten i morgendagens helsevesen OsloMet. (Seminar).
 • Presentasjon av forskningsresultater, Seminar kommuner Indre Østfold. (Seminar).
 • Presentasjon av PhD-prosjekt og deltagelse, VID vitenskapelige høyskole. (Seminar).
 • Innspill i forbindelse med utarbeidelse av lokal prosedyre for pasient- og pårørendopplæring, Oslo universitetssykehus HF. (Veiledning).
 • Utarbeidelse av lokal retningslinje ved OUS. Ungdom og unge voksne pasienter (12-26 år) Mottak, ivaretagelse og oppfølging. (Veiledning).
 • Innspill ifm utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse ved OUS for ungdomsansvarlige på enhetsnivå. (Veiledning).
 • Innspill på programplaner og deltakelse i fagutvalg for helse- og oppvekstfag, Fagskolen i Oslo og Akershus. (Veiledning).
 • Presentasjon av NK LMHs arbeid på møte for Stab og Samhandling ved Oslo universitetssykehus HF. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Kompetansespredningsplan for NK LMH ligger på mestring.no under fanen Om oss - Planer og årsrapporter, 2016, Kompetansespredningsplan
 • Evaluering av Starthjelp ved Helse Bergen , 2015, Nasjonal retningslinje
 • Evaluering av Starthjelp ved Sykehuset Telemark, 2015, Regional retningslinje
 • Evaluering av Starthjelp ved Helse Møre og Romsdal, Sjukehuset i Ålesund, 2015, Regional retningslinje
 • Evaluering av Starthjelp ved Sykehuset Østfold, 2015, Regional retningslinje
 • Evaluering av Starthjelp i regi av Trondheim kommune, høst 2018, 2015, Regional retningslinje
 • Evaluering av Starthjelp i regi av Trondheim kommune, vår 2018, 2015, Nasjonal retningslinje
 • Evaluering av Starthjelp ved Oslo universitetssykehus, høst 2018, 2015, Regional retningslinje
 • Evaluering av Starthjelp ved Oslo universitetssykehus, vår 2018, 2015, Regional retningslinje
 • Evaluering av Starthjelp ved Sykehuset Østfold, 2015, Regional retningslinje
 • Evaluering av Starthjelp ved Arendal kommune, 2015, Regional retningslinje
 • Evaluering av Starthjelp ved Helse Fonna, Sjukehuset i Haugesund, 2015, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Stenberg U, Vågan A, Flink M, Lynggaard V, Fredriksen K, Westermann KF, Gallefoss F

Health economic evaluations of patient education interventions a scoping review of the literature.

Patient Educ Couns 2018 06;101(6):1006-1035. Epub 2018 jan 12

PMID:
29402571
Fønhus MS, Dalsbø TK, Johansen M, Fretheim A, Skirbekk H, Flottorp SA

Patient-mediated interventions to improve professional practice.

Cochrane Database Syst Rev 2018 09 11;9():CD012472. Epub 2018 sep 11

PMID:
30204235
Sørensen M, Stenberg U, Garnweidner-Holme L

A Scoping Review of Facilitators of Multi-Professional Collaboration in Primary Care.

Int J Integr Care 2018 Aug 30;18(3):13. Epub 2018 aug 30

PMID:
30220896
Kristjansdottir OB, Stenberg U, Mirkovic J, Krogseth T, Ljoså TM, Stange KC, Ruland CM

Personal strengths reported by people with chronic illness: A qualitative study.

Health Expect 2018 Aug;21(4):787-795. Epub 2018 feb 25

PMID:
29478260
Bossy D, Knutsen IR, Rogers A, Foss C

Moving between ideologies in self-management support-A qualitative study.

Health Expect 2018 Oct 09. Epub 2018 okt 9

PMID:
30289189
Stenberg, U., Hvinden, K., Vågan, A., Flink, M., Fredriksen, K., Gallefoss, F.

Læring og mestring = god helseøkonomi. Fagartikkel.

Sykepleien 2018

Vågan, A., Sandvin Olsson, A.B.

Sentrale begreper og teorier for fagområdet læring og mestring innen helse. Fagrapport

Mestring.no, 2018

Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una

Kan et digitalt verktøy bidra til refleksjon om egne styrker og ressurser? Foreløpige resultater fra en pilotstudie

Læring og mestring 2018

Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, U.; Zangi, H.A; Kelders, Saskia M; Weiss, Karen; Stubhaug, Audun; Børøsund, Elin; Ødegaard, Marte; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Asbjørnsen, Rikke Aune; Eide, Hilde.

Posterpresentation: Implementation Strategies used in the implementation of ehealth interventions

Nordic Implementation Conference, 2018

Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Kristjansdottir, O.B; Stenberg, U.; Zangi, Heidi Andersen; Kelders, Saskia M; Weiss, Karen; Stubhaug, Audun; Børøsund, Elin; Ødegaard, Marte; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Gjerde, Eli Synnøve; Eide, Hilde.

Posterpresentation: Implementation Strategies used for the Implementation of e-health Interventions for patients with chronic illness – a systematic literature review

11th annual conference on the science of dissemination and implementation in health, 2018

Sørensen, Monica; Stenberg, Una; Garnweidner-Holme, Lisa.

Posterpresentation: A scoping review of facilitators of multi-professional collaboration in primary care

18th International Conference on Integrated Care, 2018

Kristjansdottir, Olöf Birna; Mirkovic, Jelena; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen; Westeng, Marianne; Stange, Kurt; Ruland, Cornelia.

Posterpresentation: Patients’ experiences with a mobile application to promote awareness of personal strengths: Preliminary results.

Supporting Health by Technology, 2018

Heldal, K.; Varsi, C.; Solem, Ledel. I.K.; Mirkovic, J.; Solberg Nes, L.; Kristjansdottir, O.B; Eide, H.; Schreurs, K.; Waxenberg, L-; Weiss, K.; Morrison, E.; Bevan, K.; Stenberg, U.; Zangi, H.A.; Storvik, K.; Stubhaug, A.; Josefsen, K.K; Midtvedt, S.H.

Journal article and posterpresentation: Building an e-health program for chronic pain management; Experiences and input from health care providers.

Annals of Behavioral Medicine, 2018

Stenberg, Una; Haaland-Øverby, Mette; Vågan, Andre; Fredriksen, Kari; Kvisvik, Toril; Westermann, Karl Fredrik; Lynggaard, Vibeke; Flink, Maria; Gallefoss, Frode.

Posterpresentation: Evaluation of patient education. Results from scoping reviews of the literature

Internation Conference in Communication in Healthcare, 2018

Solem, I.K. Ledel; Varsi, C.; Heldal, K; Kristjansdottir, O.B; Eide, H.; Mirkovic, J.; Schreurs, K.; Waxenberg, L.; Weiss, K.; Morrison, E.; Bevan, K.; Stenberg, U.; Zangi, H.A; Storvik, K.; Stubhaug, A.; Josefsen, K.K; Midtvedt, S.H; Solberg Nes, L.

Posterpresentation: User identified needs and requirements in the development of an eHealth pain management intervention

Annals of Behavioral Medicine, 2018

Forskningsprosjekter

Helseøkonomiske effekter og nytteverdi av tilbud innen læring og mestring, friskliv og rehabilitering

Una Stenberg, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HN

Internasjonalt samarbeid

Qualitative studies of primary health care professionals’ and patients’ experiences

Monica Sørensen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Scoping review: utbytte fra helsepedagogiske tilbud til pårørende

Una Stenberg, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Scoping review: utbytte fra helsepedagogiske tilbud til barn og unge

Una Stenberg, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
The Power of Personal Strengths - using gamification to support patients in chronic illness management

Cornelia Ruland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Patient-Identified Personal Strengths (PIPS) vs. Deficit-Focused Models of Care

Cornelia Ruland, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Nytte av samtaleagent med kunstig intelligens og maskinlæring i mestring av helseutfordringer og endring av levevaner

Henning Åge Skarbø, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Systematisk evaluering av tilbud innen læring og mestring, friskliv og rehabilitering

Una Stenberg, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Styrkebasert sykdomsmestring med spillaktig design

Lise Solberg Nes, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Styrker hos personer med revmatisk sykdom

Olöf Birna Kristjansdottir, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Living well with chronic pain: using a person-centered e-health design to support self-management

Lise Solberg Nes, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Gjennomgang av litteratur av tiltak for å heve helsepedagogisk kompetanse hos helsepersonell

Olöf Birna Kristjansdottir, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2018 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Samarbeid om å fremme helse

Ann Britt Sandvin Olsson, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Systematisk litteraturstudie om brukermedvirkning i tjenesteutvikling - oppdatert søk til 01.03.2018

Ann Britt Sandvin Olsson, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2018 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Kari Skredsvig

Referansegruppen har i 2018 bestått av:
Sølvi Heimestøl
Referansegruppens leder (HV)
Adrian Lorentsson
Brukerrepresentant
Borghild Lomundal
Representant Helse Midt-Norge
Cecilia Sønstebø
Representant for tjenesten
Christel Meyer
Representant Helse Sør-Øst
Grete Müller
Brukerrepresentant
Gretha Evensen
Andre
Kirsti Hotvedt
Andre
Ole Petter Askheim
Høgskolerepresentant
Simen Brændhaugen
Brukerrepresentant
Siw Anita Bratli
Representant for tjenesten
Stein-Arne Rimehaug
Andre
Torun Risnes
Kommunal representant
Tove Lill Røreng Falstad
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler