Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Begrepet langvarige helseutfordringer dekker utfordringer knyttet til kronisk sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning eller nedsatt funksjonsevne. Målet er styrket mestring og bedret livskvalitet for pasienter.

Tjenesten retter seg mot både spesialist- og kommunehelsetjenesten, helsepersonell, brukere og pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus.

Oppgaver og resultat
ÅRETS AKTIVITET OPP MOT TJENESTENS RESULTATMÅL Tjenestens overordnede resultatmål er justert iht ny strategi og tilbakemelding fra Helsedirektoratet. A. Godt dokumentert kunnskapsgrunnlag Tjenesten har kommet langt med å tydeliggjøre hva internasjonal forskning sier om betydning av lærings- og mestringsvirksomhet. Effekt og utbytte av tilbud samt organisering og samhandling i en norsk kontekst er imidlertid fortsatt lite dokumentert. Det er også mangelfullt hva gjelder systematisk innsamling av erfaringskunnskap. F.o.m. 2019 prioriterer tjenesten disse områdene. B. Kunnskapsbasert praksis Tjenesten har økt satsingen på implementeringsstøtte og nettverksaktivitet i alle fire helseregioner, med særlig vekt på kompetanseheving i helsepedagogikk. Med kunnskapsbaserte anbefalinger til grunn (håndbok utgitt 2019) står utvikling og nasjonal implementering av et kurslederkurskonsept sentralt. Denne satsingen svarer på den økende etterspørselen etter kompetanseheving som tjenesten erfarer. C. Dokumentert aktivitet Uønsket variasjon mht. registreringspraksis og et utilstrekkelig kodeverk er fortsatt en stor utfordring. Tjenesten har videreført dialog med sentrale aktører om utbedring av kodeverk og veileder. I tillegg har tjenesten prioritert implementeringsstøtte til praksisfeltet bl.a. i form av ny nettside med informasjon og veiledning. Ny nasjonal kartlegging ble satt på hold pga. tilleggsoppdrag til regionale helseforetak og helsedirektoratet om nasjonal revisjon på feltet.

STATUS FOR KOMPETANSESPREDNING, jf plan for dette Med forankring i ny strategi og overordnede målsettinger har tjenesten utarbeidet en plan for systematisk kompetansespredning. De fleste tiltak og virkemidler i denne planen jobbes det kontinuerlig med. Nye sentrale føringer i 2019 signaliserer behov for økt innsats på kompetansespredning innen lærings- og mestringsfeltet fremover. Dette samsvarer med tjenestens kjennskap til meldte behov fra praksisfeltet. Nettsiden mestring.no er tjenestens primære formidlingsplattform. Etter revisjon og omlegging av nettsiden i 2018, kan tjenesten vise til en betydelig økning i sidevisninger i 2019 (40%). Likeledes kan tjenesten vise til økt engasjement på Facebook, i form av flere følgere (38%) og nye gruppemedlemmer til samtlige grupper i tjenestens regi (23% i snitt). Tjenesten opplever også stadig økning i forespørsler hva gjelder foredrag, undervisning og veiledning. I november arrangerte tjenesten den nasjonale forskningskonferansen «Helsekompetanse innen læring og mestring» i samarbeid med Universitetet i Oslo og OsloMet. Konferansen samlet fagfolk fra sykehus og kommuner, brukerrepresentanter, undervisningspersonell, studenter og politikere. Det var godt oppmøte og svært gode tilbakemeldinger. Kompetansespredningsplanen viser bredden i tjenestens nedslagsfelt. Tilbakemeldinger fra fagmiljøer og praksisfelt (lokalt og regionalt) bekrefter fortsatt behov for et nasjonalt nav med hensyn til kunnskaps- og kompetanseutvikling.

SAMARBEID RUNDT TJENESTEN NK LMH har etablert faglig referansegruppe med representanter fra regionale helseforetak, KS, brukerorganisasjoner, høgskole- og universitetssektor, lærings- og mestringstjenesten og tilgrensende kompetansetjenester. Gruppen møtes to ganger årlig og har i tillegg kontakt med tjenesten per telefon og e-post etter behov. Tjenesten har også et nasjonalt kommunikasjonsnettverk med representanter fra helseforetak, kommuner og brukerorganisasjoner. Nettverket skal bidra til at tjenesten driver kommunikasjonsarbeid i tråd med brukernes behov. I tillegg driver tjenesten en rekke åpne nettverk knyttet til temaer som samhandling, pårørende, barn og unge, med mer. Aktiviteten ved NK LMH er i hovedsak prosjektorganisert og basert på samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer og bruker- og interesseorganisasjoner. Tjenesten drifter et nasjonalt forskernettverk. I tillegg bidrar tjenesten aktivt i flere nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Forskningsprosjekter i regi av tjenesten involverer alltid representanter fra andre helseregioner og brukermiljøer. Tjenesten samarbeider med andre nasjonale og regionale kompetansemiljøer innen eget og tilgrensende fagfelt. Utover fag- og forskningsmiljøer har tjenesten kontinuerlig dialog og samarbeid med sentrale aktører som KS, Helsedirektoratet, HOD, FFO, SAFO og Pårørendealliansen. I 2020 ønsker NK LMH å ytterligere styrke samhandlingen om helhetlige og likeverdige lærings- og mestringstjenester.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
46 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
45 timer
Flere regioner: Utdanning av annet personell
26 timer

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Samarbeidsmøte med FFO. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Mental Helse Ungdom. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med organisasjonen Human Aspect. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøter med flere kompetansetjeneste og brukerorganisasjoner innen pårørendefeltet. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Unge Funksjonshemmede. (Veiledning).
 • Kvalitetssikring av Foreldreveiledningsprogram ved Diabetesforbundet. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Oppslag hos Norilco https://www.norilco.no/aktuelt/det-hemmelige-tilbudet. (Oppslag i media).
 • Nyhetssak i LEVE MED - Magasinet for Personskadeforbundet LTN - Utgave 5 - 2019. (Oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Undervisning "Livsmestring i skolen". (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Innlegg på 3 samlinger med forskerskole MuniHealthCare webinar. (Kurs/seminar).
 • Ett innlegg og representasjon i forskernettverket CHAPAR over 3 samlinger. (Kurs/seminar).
 • Innlegg om helsekompetanse på workshop for tjenester innen sjeldenfeltet. (Kurs/seminar).
 • Representasjon på fagseminar om Health Literacy (helsekompetanse) på Rikshospitalet. (Kurs/seminar).
 • Representasjon på 2-dagers kurs om pasientrapporterte utfallsmål (PROM) på Rikshospitalet. (Kurs/seminar).
 • Samarbeidsmøte med nasjonal forskergruppe innen Health literacy på Rikshospitalet. (Kurs/seminar).
 • Representasjon/deltakelse på veiledersamlinger for doktorgradsveiledere i forskningsprogrammet MuniHealthCare v/ UiO. (Kurs/seminar).
 • Representasjon/deltakelse på dagsseminar om livsmestring som ny utdanning hos Fagskolen i Kristiania. (Kurs/seminar).
 • Representasjon/deltakelse på 3-dagers kurs i helsekompetanse ved Universitetet på Vestlandet (arrangert av MuniHealthCare). (Kurs/seminar).
 • Foredrag: "Kan en app bidra til refleksjon på pasienters styrker og ressurser?" Fagdag NBRR. (Kurs/seminar).
 • Arrangør av nettverkssamling for de som jobber med barn som pårørende (SMIL). (Kurs/seminar).
 • Flere presentasjoner på nettverkssamling om barn som pårørende (SMIL). (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av forskningsresultater på NK LMH forskningskonferanse om helsekompetanse. (Konferanse).
 • Arrangør av nasjonal forskningskonferanse om helsekompetanse. (Konferanse).
 • Representasjon på The Scandinavian Association for the Study of Pain (SASP) - konferanse, nettverksmiddag og workshop (2 dager). (Konferanse).
 • Representasjon på Folkehelsekonferansen (3 dager). (Konferanse).
 • Plenumsinnlegg på dagskonferanse på Frambu kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. (Konferanse).
 • Plenumsforedrag på 2-dagers konferanse Norsk Sykehus og Helsetjenesteforskning. (Konferanse).
 • Plenumsinnlegg på forskningsvideokonferanse koordinert av Helse Midt. (Konferanse).
 • Plenumsinnlegg på 2-dagers landskonferanse for sosialt arbeid innen helse. (Konferanse).
 • Representasjon på Nasjonal Helsekonferanse KS/HOD. (Konferanse).
 • Representasjon og deltakelse på konferanse om Nasjonal helse- og sykehusplan. (Konferanse).
 • Presentasjon, Oslo Communication in Healthcare Education and Research. (Konferanse).
 • Representasjon på Helsedirektoratets årlige konferanse for nasjonale tjenester. (Konferanse).
 • Samarbeidsmøte med flere kompetansetjeneste innen tilgrensende fagområder. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne sykdommer. (Veiledning).
 • Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om ungdomshelse. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Helsedirektoratet. (Veiledning).
 • Representasjon og deltakelse på Arendalsuka. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. (Veiledning).
 • Innspillsmøte med Autisme- og touretteutvalget i Helse- og omsorgsdepartementet. (Veiledning).
 • Møte med Helsedirektoratet om ungdomshelse. (Veiledning).
 • Arbeidsseminar om recoveryskoler, 2 dager i Sandnes. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med Institutt for spesialpedagogikk UiO. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med BarnsBeste. (Veiledning).
 • Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om helsekompetansesatsing. (Veiledning).
 • Medlem av arbeidsgruppe hos Barnelegeforeningen vedrørende ungdomshelse og rutine for gode overganger i tjenestene. (Veiledning).
 • Møte med Helsenorge.no om ungdomshelse. (Veiledning).
 • Medlem i referansegruppe for BarnsBeste, to møter i året. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Innlegg om brukermedvirkning på ph.d.-kurs. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon om helsepedagogikk for Nord-Aurdal barne- og ungdomsskole. (Kurs/seminar).
 • Foredrag på fellessamling om medisinsk avstandsoppfølging (Helsedirektoratet). (Kurs/seminar).
 • Representasjon og innlegg på nettverkssamling i Helse Vest. (Kurs/seminar).
 • Foredrag på fagnettverkssamling i Helse Nord. (Kurs/seminar).
 • Foredrag på fagnettverkssamling Helse Sør-Øst. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av masteroppgave om ungdom og mestring. (Kurs/seminar).
 • Presentasjon av forskningsresultater Sunnaas rehabiliteringskonferanse. (Konferanse).
 • Plenumsinnlegg på dialogkonferanse ved Sykehuset Innlandet for brukerrepresentanter og helsepersonell. (Konferanse).
 • Plenumsforedrag på 2-dagers konferanse Sykehuset Innlandet. (Konferanse).
 • Plenumsforedrag på jubileumskonferanse for læring og mestring i Levanger. (Konferanse).
 • Representasjon på forskningskonferanse Helse-Midt. (Konferanse).
 • Veiledning av masterstudent ved NTNU Volda om ungdom og mestringskurs. (Veiledning).
 • Veiledning til oppstart av lærings- og mestringstilbudet Starthjelp per Skype for Universitetssykehuset Tromsø. (Veiledning).
 • Medlem av ekspertgruppe i forbindelse med kunnskapsoppsummering om minoritetshelse og medvirkning. (Veiledning).
 • 2 dagers veiledning (hvorav 4 timer undervisning) på Karlstad universitetssykehus (Sverige). (Veiledning).
 • Workshop om Mestringstreff for fire kommuner i Lofoten + Nordlandssykehuset over 2 dager. (Veiledning).
 • Veiledning om Mestringstreff og helsepedagogikk per videokonferanse for Helgelandssykehuset + fire kommuner på Helgeland. (Veiledning).
 • Workshop om Mestringstreff for Sandnessjøen for Helgelandssykehuset + fire kommuner på Helgeland. (Veiledning).
 • Stand og representasjon på fagsamling i Stavanger. (Veiledning).
 • Representasjon på regional fagsamling i Helse Nord. (Veiledning).
 • Representasjon på regional fagsamling i Helse Midt. (Veiledning).
 • 2 x halvårlig møte i nasjonalt kommunikasjonsnettverk. (Veiledning).
 • 2 x møte i nasjonal referansegruppe. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte med ulike aktører innen rehabiliteringsfeltet. (Veiledning).
 • Foredrag på fagnettverkssamling i Helse Midt. (Veiledning).
 • Foredrag for Expertrådet för Patient- och närståendeutbilding i grupp Lära och Bemästra, Karlstad, Sverige. (Veiledning).
 • Veiledning for ledere ved Bergen recoveryskole, Bergen kommune. (Veiledning).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Representasjon på fagdag pasient- og pårørendeopplæring. (Kurs/seminar).
 • Innlegg seminar for brukerrepresentanter - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). (Kurs/seminar).
 • Deltakelse faglig nettverk ungdom (Regionsenter for barn og unges psykiske helse (4 timer). (Kurs/seminar).
 • Workshop ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning. (Kurs/seminar).
 • Plenumsforedrag på fagdag for pasient- og pårørendeopplæring Oslo universitetssykehus. (Kurs/seminar).
 • Representant fagutvalg Fagskolen i Oslo (FIO). (Kurs/seminar).
 • Representasjon/deltakelse på dagsseminar i Oslo kommune Helseetaten om forskning på kompetanseheving hos ansatte. (Kurs/seminar).
 • Representasjon på forskningsseminar "Interessekonflikter i brukermedvirkning" regi Extrastiftelsen og Kreftforeningen. (Kurs/seminar).
 • Workshop i Helsedirektoratet/deltaker i referansegruppa "Verktøy til fastleger om diabetes type 2, pasienter og kosthold". (Kurs/seminar).
 • 4 x erfaringssamling i kommunikasjonsform OUS. (Kurs/seminar).
 • Fagdag om og for nasjonale tjenester. (Kurs/seminar).
 • Veiledning om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp for Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge. (Veiledning).
 • Foredrag og veiledning om brukermedvirkning for Rådmannen og ledergruppa Nittedal kommune. (Veiledning).
 • Praksisstudent fra Fagskolen i Oslo i tre uker, daglig veiledning á 2 timer. (Veiledning).
 • Veiledet på minimetodevurdering - prosjekt OUS v/ direktørens stab. (Veiledning).
 • Kvalitetsvurdering av kunnskapsbasert fagprosedyre for Oslo universitetssykehus. (Veiledning).
 • Representasjon på regional fagsamling i Helse Sør-Øst. (Veiledning).
 • 2 x møte med Helse Sør-Øst om nasjonal kartlegging av lærings- og mestringsvirksomheten. (Veiledning).
 • Samarbeidsmøte om helsekompetanse med UiO og OsloMet. (Veiledning).
 • Presentasjon om SMIL og hvordan starte pårørendegrupper for barn. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

Twitter: 753 følgere (1,8% økning). Facebook-side: 1023 følgere (38% økning). Abonnenter NK LMH nyhetsbrev med aktuelt fra lærings- og mestringsfeltet er 947 personer (økning på 1,4%) - 10 utgaver i året. I tillegg sendes det kvartalsvise nyhetsbrev til henholdsvis medlemmer av Nettverk for Starthjelp og Nettverk for samhandling om læring og mestring. Våre Facebookgrupper: • Nettverk for ung medvirkning og mestring har 423 medl. (88 stk – 26% økning) • Nettverk for samhandling om læring og mestring har 227 medl. (45 – 25% økning) • Forskernettverk for læring og mestring innen helse har 347 medl. (53 – 18% økning) Det ble i 2019 publisert 44 artikler på vår nettside www.mestring.no. Nettstedet hadde 144 058 (41 042 – 40% økning) sidevisninger i 2019 dvs 395 visninger i gjennomsnitt per dag. 119 052 (34 476 – 41% økning) av disse var unike dvs 326 visninger i gjennomsnitt per dag. Gj.sn. tid på side: 2 minutter. Høringsinnspill: Seks stk. Se nettside for mer detaljer. Utover rapportert aktivitet bruker tjenesten betydelig med ressurser på veiledning og oppfølging per telefon og e-post.

Kvalitetsverktøy

 • Håndbok i helsepedagogikk, 2019, Ny retningslinje
 • Brosjyre: Kort og godt ... Om kursutvikling, 2019, Ny retningslinje
 • Evalueringsskjema for lærings- og mestringstilbudet Starthjelp, 2015, Ny retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Ledel Solem IK, Varsi C, Eide H, Kristjansdottir OB, Mirkovic J, Børøsund E, Haaland-Øverby M, Heldal K, Schreurs KM, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison EJ, Solberg Nes L

Patients' Needs and Requirements for eHealth Pain Management Interventions: Qualitative Study.

J Med Internet Res 2019 04 01;21(4):e13205. Epub 2019 apr 1

PMID:
30877780
Stenberg U, Haaland-Øverby M, Koricho AT, Trollvik A, Kristoffersen LR, Dybvig S, Vågan A

How can we support children, adolescents and young adults in managing chronic health challenges? A scoping review on the effects of patient education interventions.

Health Expect 2019 Oct;22(5):849-862. Epub 2019 mai 26

PMID:
31131527
Varsi C, Solberg Nes L, Kristjansdottir OB, Kelders SM, Stenberg U, Zangi HA, Børøsund E, Weiss KE, Stubhaug A, Asbjørnsen RA, Westeng M, Ødegaard M, Eide H

Implementation Strategies to Enhance the Implementation of eHealth Programs for Patients With Chronic Illnesses: Realist Systematic Review.

J Med Internet Res 2019 Sep 27;21(9):e14255. Epub 2019 sep 27

PMID:
31573934
Stenberg U, Vågan A, Fredriksen K, Bøckmann K, Hagen I, Haugstvedt KTS, Bergerød IJ, Hjärthag F, Bossy D.

Posterpresentasjon: Pårørendestøtte - hva vet vi om effekter og utbytte fra internasjonal forskning?

Pårørendekonferansen 2019

Asbjørnsen RA, Smedsrød ML, Hjelpmesæth J, Hertel JK, Gemert-Pijnen LV, Varsi C, Børøsund E, Johnson LK, Tonstad S, Svendsen M, Abildsnes E, Graff MM, Clark M, Ekstedt M, Kelders SM, Jobke W, Stea TH, Gallefoss F, Stenberg U, Solberg, Småstuen MC, Nes L.

Posterpresentasjon: Building an eHealth intervention for weight maintenance after weight loss - Identifying behavioral design elements & user needs

Society of Behavioral Medicine Annual Meeting 2019

Asbjørnsen RA, et al.

Posterpresentasjon: eCHANGE - E-helseverktøy for å støtte opp om langvarig vedlikehold av vekttap.

Fedmeforskningsdagene 2019

Solem IKL, Varsi C, Heldal K, Eide H, Kristjansdottir OB, Mirkovic J, Schreurs K, Waxenberg L, Weiss K, Morrison E, Bevan K, Stenberg U, Zangi HA, Storvik Kristin, Stubhaug A, Josefsen KK, Midtvedt SH, Nes L.

Abstract: User identified needs and requirements in the development of an eHealth pain management intervention

Annals of Behavioral Medicine 2019

Varsi C, Nes L, Kristjansdottir OB, Stenberg U, Zangi HA, Kelders SM, Weiss K, Stubhaug A, Børøsund E, Ødegaard M, Asbjørnsen RA, Westeng M, Gjerde ES, Eide H.

Posterpresentajon: Implementeringsstrategier benyttet ved implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk sykdom

Norsk sykepleierforbunds 18. nasjonale e-helsekonferanse 2019

Varsi C, Nes L, Kristjansdottir OB, Stenberg U, Zangi HA, Kelders SM, Weiss K, Stubhaug A, Børøsund E, Ødegaard M, Asbjørnsen RA, Westeng M, Gjerde ES, Eide H.

Posterpresentasjon: Implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk sykdom - Review av implementeringsstrategier.

Helsetjenesteforskningskonferansen 2019

Solem IKL, Varsi C, Heldal K, Kristjansdottir OB, Eide H, Mirkovic J, Schreurs KMG, Waxenberg LB, Weiss KE, Morrison E, Bevan K, Stenberg U, Zangi HA, Storvik Kristin, Stubhaug A, Josefsen KK, Midtvedt SH, Nes L.

Posterpresentasjon: Brukernes behov og ønsker i utviklingen av en e-helseintervensjon for personer med langvarig smerte

NOSF konferansen 2019

Vågan A, Raaen FD, Bjerketveit N, Rajka Kristofferense LG, Tveiten S

Helsepedagogikk i læreplaner - en didaktisk analyse

UNIPED, volum 42, 4, 368-380. 2019

Forskningsprosjekter

"Self care support for people with long term conditions" ph.d.-prosjekt finansiert av NK LMH

Dagmara Bossy, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Helsepedagogikk - kvalitetsutvikling av kurs over 5 dager

Ann-Helen Henriksen, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Litteraturgjennomgang: Tiltak for å heve helsepedagogisk kompetanse hos helsepersonell

Ólöf B. Kristjansdottir, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Styrkebasert sykdomsmestring med spillaktig design

Lise Solberg Nes, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Styrker hos personer med revmatisk sykdom

Ólöf B. Kristjansdottir, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Living well with chronic pain: using a person-centered e-health design to support self-management

Lise Solberg Nes, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Evaluering av endring i tjenesteyteres kunnskap og lokalt tjenestetilbud til brukerene etter veiledning

Torun Marie Vatne, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Scoping review: utbytte fra helsepedagogiske tilbud til barn og unge

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Systematisk evaluering av tilbud innen læring og mestring, friskliv og rehabilitering

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Scoping review: utbytte fra helsepedagogiske tilbud til pårørende

Una Stenberg, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HN HMN
Review om sosialt arbeid innen folkehelse

Amy Østertun Geirdal, Høgskolen i Oslo og Akershus

Prosjektperiode:
2019 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Ungdom og mestring - masteroppgave Høgskulen i Volda/følgeforskning NK LMH

Mette Haaland-Øverby, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2019 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
Å leve godt med langvarige smerter - personsentrert e-helseverktøy for å styrke selvhjelp

Lise Solberg Nes, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

"Sammen om å fremme helse" ph.d.-prosjekt finansiert av Stiftelsen Dam via FFO

Ann Britt Sandvin Olsson, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Systematisk litteraturstudie om brukermedvirkning i tjenesteutvikling

Ann Britt Sandvin Olsson, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2019 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN
Utfyllende informasjon

VID Vitenskapelige høgskole

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Avdelingsleder Kari Skredsvig

Referansegruppen har i 2019 bestått av:
Sølvi Heimestøl
Referansegruppens leder (HV)
Benedikte-Marie Lio
Brukerrepresentant
Bente Sandvik
Kommunal representant
Borghild K. Lomundal
Representant Helse Midt-Norge
Cecilia Sønstebø
Representant for tjenesten
Christel Meyer
Representant Helse Sør-Øst
Grete Müller
Brukerrepresentant
Kirsti Hotvedt
Andre
Ole Petter Askheim
Høgskolerepresentant
Simen Brændhaugen
Brukerrepresentant
Siw Anita Bratli
Representant for tjenesten
Stein-Arne Rimehaug
Andre
Torun Risnes
Kommunal representant
Tove Lill Røreng Falstad
Representant Helse Nord

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler