Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Kompetansetjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om tverrfaglig spesialisert utredning og behandling av rusmiddelavhengige. Kompetansetjenesten favner kunnskapsutvikling både innenfor det allmenne og det sjeldne og nye gjennom ulike fagutviklings- og forskningsprosjekter. Målgruppen er først og fremst klinikere i spesialisthelsetjenesten, brukere og forskere. 

Tjenestens overordnede mål er å bidra til at pasientene får tilgang til likeverdige og kunnskapsbaserte spesialisttjenester.

Tjenesten skal bygge opp kompetanse i alle helseregioner og bidra til at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Tjenesten driver ikke pasientbehandling.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Gaustad sykehus.

Oppgaver og resultat
Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB) startet ordinær drift 01092013 og har nå hatt fem fulle driftsår. Strategien revideres i samarbeid med en bredt sammensatt nasjonal referansegruppe på bakgrunn av behov i fagområdet, erfaringer og femårsevaluering fra Helsedirektoratet. Forankring i et klinisk universitetsforankret sykehusmiljø i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus er fortsatt viktig for arbeidet ved kompetansetjenesten. For å desentralisere kunnskapen driver tjenesten veiledning, kunnskap- og kompetansespredning. Kunnskap og tilgang på kvalitativ god utredning og behandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, skal være tilgjengelig i hele landet. Oppgavespekteret til NK-TSB er krevende med tanke på tilgjengelige økonomiske ressurser. Det årlige basistilskuddet fra HSØ er 4,4 MNOK og har vært på samme nivå siden opprettelsen. Vi har forventninger om at det på bakgrunn av den helhetlige gjennomgangen av NK-TSBs arbeid får økonomiske rammer som står i forhold til oppgavespekteret. Familienettverket blir eksempelvis nedlagt fra 2019 pga. manglende finansiering fra HSØ på tross av at behovet for virksomheten er dokumentert. Hovedtyngden av aktivitetene er organisert i prosjekter i tre kategorier: fag- og kompetanseutviklingsprosjekter, nasjonale nettverk og eksternt finansierte forskningsprosjekter. Implementering av nasjonale faglige retningslinjer er fokus i opplæringsaktiviteter og kommunikasjonstiltak i de ulike prosjektene/nettverkene, i tillegg til å være organisert som et eget prosjekt. Pakkeforløp TSB har også vært et fokusområde. Prosjektene er satt sammen i en portefølje som bidrar til en samlet fagutvikling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Arbeidsmetodene som prioriteres er nettverk og praksisnære arbeidsseminarer. Opplærings- og kommunikasjonsaktiviteter er sentrale i majoriteten av prosjektene. Arbeidet med opplæringstiltak som e-læring og andre web-baserte undervisningstiltak som informasjons- og opplæringsfilmer, har vært prioritert også i 2018. For å styrke nettverkene er det i 2018 sendt ut målretta nyhetsbrev til hhv Familienettverket og Nasjonalt TSB-ledernettverk. Etter vår vurdering understøtter valg av arbeidsformer bredden i oppgavene til kompetansetjenesten, både når det gjelder forskning, formidling av kompetanse, formidling av behandlingsresultater samt implementering av kunnskapsbaserte metoder i klinikk. Brukerorganisasjoner inviteres til å delta i alle fagutviklingsprosjekter og nettverk. Forskningsprosjekter tilstreber å ivareta brukerperspektivet, spesielt ved hypotesegenerering, NK-TSB har i 2018 utarbeidet 6 høringsuttalelser. Faglige rammebetingelser og organisering av TSB har vært et gjennomgangstema i uttalelser om pakkeforløp, læringsplaner i helse- og sosialfagene og regional utviklingsplan i HSØ. NK-TSB har fortsatt arbeidet med å gjøre nasjonale faglige retningslinjer kjent og informere om pakkeforløpet i TSB, slik at lokalt implementeringsarbeid kan iverksettes eller forsterkes. NK-TSB formidler kunnskap om implementering, både generelt og konkret, i prosjektene bl.a. utvikler vi modenhetsanalyser (hvor klare organisasjoner er for endring) og GAP analyser (i samarbeid med NK-ROP). Utvikling av helseregistre er en viktig og langsikt satsing for utviklingen av fagfeltet. Helse Stavanger v/KORFOR fikk høsten 2018 godkjent etableringen av et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk/avhengighet av rusmidler (KVARUS). NK-TSB leder fagrådet for etablering av registeret. Implementeringsarbeidet vil være krevende fordi organisering og struktur i TSB er svært ulik, tekniske løsninger på pasientadministrative systemer/kvalitetssystemer er forskjellige og erfaringen med å samle forskningsdata er begrenset. NK-TSB har i 2018 informert om etableringen av registeret bl.a i det nasjonale TSB-ledernettverket (nyhetsbrev og konferanse). Etableringen av KVARUS er sentralt for at NK-TSB skal kunne overvåke og følge opp behandlingsresultater. Arbeidet i det nasjonale forskningsnettverket har fortsatt i 2018, med deltagelse fra alle universitetssykehus, aktuelle kompetansetjenester og forskningssentra. Nettverket bidrar med erfaringsdeling og har som mål å øke forskningsinnsatsen på klinisk relevante tema. NK-TSB fortsetter eget forskningsarbeid (eksternt finansiert) spesielt innen steroideforskning og deltar også i flere forskningsprosjekter i samarbeid med andre forskere/forskningsmiljøer.

NK-TSBs strategi inneholder en overordna plan for kompetansespredning. Denne er også i 2018 konkretisert i alle prosjektplaner. Det vil arbeides med formatet på kompetansespredningsplanen i tråd med tilbakemeldinger i den helhetlige gjennomgangen. Kompetansetjenestens oppdrag er ikke avsluttet før kunnskap er tatt i bruk. Dette fordrer aktive kommunikasjons- og opplæringstiltak. Vi ser en økende tendens til at gevinstrealiseringen i de ulike prosjektene kommer etter at det aktive utviklingsarbeidet i prosjektet er avsluttet. Et aktivt informasjons- og formidlingsarbeid er nødvendig for at kunnskapen skal bli bredt kjent og tatt i bruk. Eksempelvis har Helsedirektoratet etablert drop-out som en kvalitetsindikator. Tallene viser imidlertid at ca. 60 % av alle avslutta behandlingsopphold ikke er rapportert i 2018 hovedsakelig pga rapporteringsutfordringer i DIPS. Hvorvidt våre tiltak for kompetansespredning har fått effekt hos pasientene er derfor vanskelig å måle fullt ut. Vår primære målgruppe er klinikere. I formidling av kompetanse brukes et bredt spekter av virkemidler og kanaler: nettsider, Facebook, Youtube, Vimeo, e-læring, konferanser, praktisknære arbeidsseminarer og kurs. Vi evaluerer regelmessig om aktivitetene når deltagere fra hele landet både på nett og seminarer/kurs. Trafikken til www.tsb.no analyseres regelmessig og den viser en jevn økning av treff. I 2018 har vi hatt 84 857 unike sidevisninger noe som innebærer vekst på nesten 40 %. Kompetansetjenesten har i 2018 omlag 1600 faste følgere på Facebook, hvorav ca. 200 er rekruttert i 2018. Kompetansetjenesten benytter primært YouTube for å distribuere undervisningsvideoer, informasjonsfilmer etc. Tjenesten hadde totalt 75 filmer på YouTube. I tillegg til YouTube, benytter vi tjenesten Vimeo for videoer som primært benyttes i undervisningsøyemed. NK-TSB har i 2018 utvidet bruken av flere digitale flater i tillegg til tsb.no. Erfaringene viser at dette er effektive kompetansespredningstiltak for å nå ut til flere målgrupper i hele landet gjennom å øke tilgjengeligheten på plattformer mennesker allerede bruker som Facebook, og youtube/Vimeo. www.tsb.no er kompetansetjenestens hovednettsiden, men domenene mestrerus.no, steroidelab.no og larkonferansen.no er også tatt i bruk. Steroideprosjektet bruker også Helsedirektoratets nettside: ung.no. Kompetansetjenesten er innholdsleverandør til felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. Nasjonal kompetansetjeneste TSB har etablert et samarbeid med Avdeling for rettsmedisinske fag for å utvikle faktaark om effekt og behandling av ulike rusmidler. Ansatte i Senter for rus- og avhengighetsforskning og andre ressurspersoner bidrar med kvalitetssikring av innhold. NK-TSB vurderer det som sentralt å levere innhold til informasjonskanaler til pasienter, pårørende, studenter, fagfolk og forskere når de søker informasjon. Nasjonal kompetansetjeneste TSB bruker også eksisterende læringsplattformer for e-læring i helseforetakene og KS. I 2018 har vårt arbeid med opplæring og undervisningsaktiviteten blitt forsterket ved at flere arrangementer er formelt kompetansegivende som etterutdanning for leger, psykologer og helse- og sosialfaglig personell. Vi arrangerer også kompetansegivende kurs i feedbackverktøy og nettverk for erfaringsdeling for trenere. Målet er at TSB-miljøene selv skal ha tilstrekkelig kunnskap til å vedlikeholde kunnskapen lokalt. Analyser viser at majoriteten av undervisningsaktiviteten og arbeidsseminarer/konferanser har deltagere fra hele landet. Når det gjelder formelle veilederavtaler er det også i år en overrepresentasjon i HSØ. NK-TSB bruker nyhetsbrev for målrettet kompetanseformidling i Nasjonalt TSB-ledernettverk og Familienettverket. Brevene sendes direkte til abonnentene sin e-post, men gjøres også tilgjengelig på www.tsb.no for å sikre transparens også for andre interesserte. I 2018 har vi på to prioriterte områder arbeidet med kompetansespredning til allmennheten, Steroidelab kampanjen og kampanjen Aldring og alkohol. Felles for disse satsingene er manglende kunnskap om skadevirkninger og muligheter for behandling.

NK-TSBs overordna resultatmål er at pasientene får tilgang til likeverdige og kunnskapsbaserte spesialisthelsetjenester av god kvalitet. Dette er et mål der tidslinjen også er avhengig av strategiske satsinger hvor særlig: oppbygging av tilgjengelige basistjenester med tilstrekkelig antall spesialister i alle helseforetak er en forutsetning. Samarbeid med aktører i kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste må være avklart for å sikre helhetlige pasientforløp. Implementering av nasjonale faglige retningslinjer, pakkeforløp og oppbygging av registre er også nødvendig. Kompetansetjenesten skal overvåke og formidle behandlingsresultater. Det har også i 2018 vært arbeidet med å understøtte etablering av en struktur i form av kvalitetsregister som gjør dette mulig. Kvalitetsregisteret er nå godkjent. NK-TSB har, i nært samarbeid med KORFOR, arbeidet for å spre informasjon til særlig ledere om mulighetene som ligger i registeret. Når registeret blir tatt i bruk, ventelig fra 2020, vil vi kunne få data på behandlingsresultater fra hele landet. NK-TSBs prosjekter og nettverk er en portefølje som bidrar til en samlet kunnskapsutvikling i feltet. Prosjektene har prosjektplaner med konkrete målsetninger, milepæler og aktiviteter knyttet til undervisning og formidling, kunnskap og kompetansespredning. Fremdrift og resultater følges opp gjennom regelmessige trafikklysskåringer av tid, kostnads og kvalitetsutvikling i prosjektene og en samlet gjennomgang av porteføljen. På den måten sikres koordinering av aktiviteter og fokus på resultater. Flere av prosjektene og nettverkene gjennomføres i samarbeid med andre. Resultatet fra flere av prosjektene kan også vurderes ved å følge utviklingen på nasjonale kvalitetsindikatorer og andre variabler til Norsk pasientregister. Vår erfaring er at prosjektarbeidsformen, nettverk, arbeidsseminarer og økt bruk av ulike digitale flater, bidrar til kunnskapsdeling på en god måte. Dette legger til rette for at tjenestetilbud lokalt kan ta kunnskapen i bruk. Vi får gjennomgående gode tilbakemeldinger på prosjekt- og nettverksarbeidsformen. Det er imidlertid en utfordring å sikre tilstrekkelig bredde i prosjektene slik at hele TSB-feltet blir dekket. NK-TSB har en prosjektportefølge på områder med manglende kunnskap (forskningsprosjekter), områder hvor vi har kunnskap men hvor den ikke har nådd praksisfeltet (implementeringsprosjekter) og der tjenestene har etablert en praksis men, utøver den ulikt (nettverksprosjekter). NK-TSB har etablert en struktur som tilrettelegger for at hele bredden i tjenestens kunnskapsutfordringer kan dekkes. Realisering av dette innebærer imidlertid behov for økt finansiering og et enda tettere samarbeid med de kliniske miljøene og andre kompetansemiljøer. Variasjonen i struktur og organisering av tjenestetilbudene gjør det også krevende å drive kompetanseutvikling og nettverk. Dette forsterkes av at både holdninger til pasientene (skam og tabu) og kunnskaper om rus- og avhengighetstilstander og behandling på mange områder er fraværende eller lavt, både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Informasjons- og kunnskapsformidlingsoppgaver er derfor krevende. Vi erfarer at satsinger som e-læring, opplæringsfilmer, nyhetsbrev og veiledingsaktiviterer o.l. understøtter lokal tjenesteutvikling og kompetanseheving. NK-TSB har opparbeidet et stort nettverk både blant brukere, klinikere og forskere, i eget og tilstøtende fagfelt. Det benyttes i økende grad nettmøter til ulike aktiviteter. NK-TSB hadde samme nivå på antall vitenskapelige artikler som årene tidligere. NK-TSB har gjennom året deltatt i regelmessige samarbeidsmøter med representanter fra alle regionale helseforetak, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. NK-TSB har også dialog med andre kompetansemiljøer som KORFOR, SERAF, KoRus, NAPHA, NK-ROP og NAPP. NK-TSB har også i år prioritert å delta i flere fagråd og referansegrupper bl.a. NK-ROP, Fysisk aktivitet og psykisk helse, SALTO, Social Cognitive and Affective Neuroscience, American Sports Institute, RVTS prosjekt «Midt Vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging», A-larm sitt prosjekt «Et bedre liv», Pakkeforløp somatisk helse og levevaner, Pakkeforløp psykisk helse og rus. NK-TSB leder referansegruppen til SANKS og fagråd for kvalitetsregister rus, KORFOR.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
26 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
747 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
31 timer
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
8 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
57 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
68 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
4 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
43 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
43 timer
Utfyllende informasjon

Nasjonal kompetansetjeneste TSB sin strategi om undervisning og opplæring, prioriterer utvikling og tilgjengeliggjøring av undervisningsmateriell som undervisningsfilmer og annet materiell som kan brukes lokalt. E-læring er et sentralt virkemiddel som vi ser at bidrar til å nå flere brukere enn tradisjonelle undervisningsaktiviteter. Våre e-læringskurs er godkjent som formelt kompetansegivende hos Den norske legeforening og Norsk Psykologforening og er derfor registrert som formell videreutdanning av helsepersonell. Undervisningsaktiviteten er om lag på samme nivå som i 2017. I 2018 har vi systematisert arbeidet på andre digitale flater og bl.a. gjort tilgjengelig tematiske spillelister som brukes i undervisningsaktivitet, både i vår og andres regi. I flere av prosjektene er "training for trainers" et sentralt virkemiddel i seminarer og kurs. NK-TSB prioriterer praksisnære arbeidsseminarer hvor undervisningsaktivitet settes i en pedagogisk sammenheng, hvor deltagerne også får mulighet til å bruke egne erfaringer og utfordringer. Dette muliggjør bruk av kunnskapen lokalt. NK-TSB har også i 2018 bidratt med undervisning og foredrag på seminarer og konferanser. Vi har hatt arrangøransvar for gjennomføring av rusfeltets største bransjetreff: LAR-konferansen. Hovedaktiviteter i de ulike prosjektene i 2018 oppsummeres kort her: FAG-OG KOMPETANSEUTVIKLINGSPROSJEKTER: ASPERGER OG RUS PROSJEKTET har utarbeidet en håndbok for klinikere og skrevet en vitenskapelig artikkel. Håndboken er tilgjengeliggjort for klinikere gjennom arbeidsseminar, på nett og i papir. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Seksjon ruspoliklinikker og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier. Prosjektet AKUTTETJENESTERS målsetninger er å kartlegge status i dagens akuttilbud i TSB og påpeke hva som kjennetegner et godt akuttilbud. ProsjektetS erfaringer oppsummeres i Et magasin som publiseres i januar 2019. HINDRE DROP-OUT FRA RUSBEHANDLING er over i fase 2 i prosjektet. Hovedaktiviteten i 2018 har vært å gjennomføre første del av et to-årig nasjonalt opplæringsprogram for bruk av feedbackverktøy. Samarbeid med andre aktører i feltet er forsterket gjennom året. Det er utviklet et scenariobasert e-læringsprogram om bruk av feedbackverktøy som er tilgjengelig i læringsportalene i helseforetakene, KS-læringsportal og tsb.no. E-læring er en svært effektiv undervisningsaktivitet som når et bredt publikum. Det er nå ca. 2000 gjennomførte økter i våre to e-læringskurs. Det er også godkjent som videreutdanningsaktivitet for leger og psykologer. Det er gjennomført 3 dagskurs og 5 trenerkurs for trenere, hvorav 2 lokale (i samarbeid med hhv Bergensklinikken og Sørlandet sykehus). Dette er i tråd med kompetansetjenestens strategi om å prioritere aktiviteter som bidrar til å understøtte lokale implementeringsprosesser, slik at man kan ta kunnskapen i bruk lokalt. Det er også etablert et nettverk for trenere i bruk av feedbackverktøy som har hatt 2 heldagssamlinger. Det arbeides med å få oversikt over ulike TSB-miljøer som er i oppstart/i gang med å ta i bruk feedbackverktøy og etablere aktiv samhandling med og mellom disse miljøene. Prosjektet har i enkelte sammenhenger også bidratt med foredrag og mer tradisjonell undervisningsaktivitet, hovedsakelig for å understøtte lokalt implementeringsarbeid. IMPLEMENTERING AV RETNINGSLINJER er et prosjekt som skal bidra til å gjøre Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet (IS-2219) og Nasjonal faglig retningslinje for avrusning og vanedannende legemidler (IS-2211) kjent. I 2018 har hovedfokus vært å bidra til at de faglige retningslinjene blir sett i sammenheng med, og implementert parallelt med, pakkeforløp TSB. Prosjektet bidrar også med å gi faglige innspill til NK-ROPs arbeid med å utvikle GAP analyser. LAR-KONFERANSEN NK-TSB hadde i 2018, på vegne av Avdeling rus- og avhengighet og i samarbeid med SERAF, hatt ansvar for å arrangere den 12. LAR-konferansen. Det var et allsidig program med 50 innledere med foredrag fordelt på plenumsforedrag og 18 ulike parallelle sesjoner med foredrag/undervisningsaktiviteter. LAR-konferansen har tradisjon for å være det mest sentrale "bransjetreffet" i rusfeltet med over 700 deltakere fra hele landet. PRIORITERING AV PASIENTER I TSB, RETT OG FRIST. Målet med prosjektet er at vurderingsteamene i TSB tar Prioriteringsveileder-TSB aktivt i bruk og å redusere uønsket variasjon i rettighetsvurderingene. Det arbeides med å oppsummere arbeidet. SOMATISK HELSE OG RUS sin målsetning er å øke og formidle kunnskapen om sammenhengen mellom rusbruk og somatisk helse for å bedre utredning, oppfølging og behandling av somatisk helse hos personer med rusmiddelproblematikk. I 2018 har prosjektleder bidratt i et utviklingsarbeid med å lage en faglig prosedyre om forebygging og behandling av alkoholdelirium. Denne er nå en rutine i Oslo universitetssykehus og vil gjøres tilgjengelig for øvrig helsetjeneste i 2019. NK-TSB har utviklet et opplegg for undervisning om ruskartlegging på flere nyansattdager i OUS som det kliniske miljøet i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling nå har overtatt ansvaret for. NK-TSB har deltatt i Helsedirektoratets arbeid med pakkeforløp for "Somatiske levevaner og rus". Arbeidet med å planlegge, og søke om midler om en videreføring av prosjektet Somatisk helse og rus har vært en prioritert arbeidsoppgave. Det har lykkes prosjektet å etablere finansiering for en videreføring i de neste tre årene. STEROIDEPROSJEKTET er et behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt med hovedfokus på behandling etter bruk av anabole steroider. Siden prosjektet ble etablert i februar 2014, har hovedoppgaven vært å samle og spre kunnskap og kompetanse om bruk, konsekvenser av bruk og behandling for å klare å avslutte bruk eller redusere helseplager som følge av bruken. Prosjektmedarbeidere har i 2018 undervist og holdt foredrag totalt 129 timer til 2382 helsepersonell. Undervisningen har vært med deltagere fra hele landet. Det er laget håndbøker, informasjonsveileder til leger, informasjonsfilmer, artikler og annet kunnskapsmateriell, men på tross av en rekke tiltak er det fortsatt få brukere som oppsøker behandling og få TSB-miljøer som har tatt tilgjengelig kunnskap i bruk for å gi adekvat hjelp. Det ble derfor i 2018 igangsatt en folkehelsekampanje i sosiale media som har som mål å bidra til at brukere av anabole steroider med helseproblemer får kunnskap om og tilgang til helsehjelp i TSB. YouTube-filmene hatt 9,8 millioner treff og 431.000 avspillinger i tillegg til trafikk til nettstedet steroidelab.no. Det har vært en merkbar økning i antall som har tatt kontakt med prosjektet etter oppstart av folkehelsekampanjen. Antall pasienter og pårørende som har tatt kontakt med prosjektet har mer enn doblet seg, og var i 2018 totalt 236 personer. Antall klinikere som har bedt om veiledning har økt med 20 prosent fra i fjor, til 150 fagpersoner. Det er etablert dialog med Norsk pasientregister for å få oversikt over antall pasienter som oppsøker TSB for behandling. Målet er å sikre likeverdig tilgang til helsehjelp i hele landet. NASJONALE NETTVERK: FORSKNINGSNETTVERKET NK-TSB har i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitet i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste ROP etablert et nasjonalt forskernettverk med deltagelse fra alle universitetssykehus, Regional kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) Helse Stavanger, samt brukerrepresentant. I 2018 har hovedfokus vært erfaringsutveksling. NK-TSB deltar også i interimsstyret for forskningsnettverket SOMATISK HELSE OG RUS som arrangerer et årlig nasjonalt forskningsseminar med forskere fra alle helseregioner. Formålet er økt fokus og samarbeid rundt forskning på somatisk helse blant personer med rus- og avhengighetslidelser. NASJONALT TSB-LEDERNETTVERK arrangerte i 2018 den andre nasjonale TSB-lederkonferansen med 195 deltagere fra hele landet. I tillegg til lederutvikling var nasjonale faglige retningslinjer, pakkeforløp og nasjonalt kvalitetsregister hovedtema på denne konferansen. Det er også engasjert 8 erfarne TSB-ledere som mentorer for 8 nettverksgrupper, med til sammen 48 deltagere, som møtes regelmessig for å understøtte endringsprosesser den enkelte TSB-leder står i. Det utgis også regelmessige elektroniske lederbrev som sendes direkte til TSB ledere som abonnerer. Ved årsskiftet var det 318 abonnenter. Det ble i 2018 utgitt 8 lederbrev som omtalte et bredt spekter av tema med høy relevans og aktualitet for TSB-ledere. En prosjektgruppe med deltakere fra alle helseregioner og to brukerorganisasjoner leder arbeidet. FAMILIENETTVERKET er etablert i samarbeid med Barns Beste og ledes av en styringsgruppe hvor også RHF’ene og brukerorganisasjoner deltar. Nettverket er for klinikere ved familiambulatoriene og døgntilbud for gravide og familier i TSB - og andre fagmiljøer bl.a. i psykisk helsevern barn og unge, samt brukerorganisasjonene. På grunn av manglende finansiering fra HSØ avvikles nettverket i 2019. I 2018 har det vært arrangert en tredagers nettverkssamling med klinikere fra hele landet. Familienettverkets nyhetsbrev har hatt tre utgaver i 2018 til 155 abonnenter. FORPROSJEKT: PAKKEFORLØP er en varslet stor nasjonal satsing for hele rusfeltet. Kompetansetjenesten har gjennom året arbeidet med høringsuttalelser, informasjon bl.a. på nettsiden og i elektroniske nyhetsbrev, samt bidratt til at det blir satt fokus på sammenhengen mellom pakkeforløp, nasjonale faglige retningslinjer og det varslede kvalitetsregisteret. RETT BEHANDLINSGVALG er et forprosjekt for å se på mulighetene for og utvikle og etablere et samvalgsverktøy for at pasienter og deres hjelpere, pårørende og profesjonelle, skal ha tilgjengelig informasjon til å kunne velge rett behandlingssted. FORSIGHT er et forprosjekt for å beskrive mulige arenaer for fremtidstenkning slik at rusfeltet øker sitt mulighetsrom for å gripe fremtidens utfordringer.

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Somatisk helse og rus. Portrett av Pernille Næss. 08.10. A-larm magasinet. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. Folkeopplysningskampanje. Steroidelab.no. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - alle regioner
 • Somatisk helse og rus. Aldring og rus. Samarbeid med aldring og helse. Arendalsuka 14.08. (Konferanse).
 • Steroideprosjektet, Foredrag 6 timer. (Seminar).
 • Somatisk helse og rus. Filmen "Det gode liv" TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Livsstil, TV 2 Nyheter, Sport 1 og 2.TVN Pinse/ jul. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Somatisk helse og rus. Informasjonsfilm."Hvilepuls" på fastlegekontor. Juni og Juli. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Somatisk helse og rus. Mye helse i at eldre blir bevisst sine alkoholvaner. Aldring og helse og Allmennlegeforeningen. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Somatisk helse og rus. Aldring og helse. 11.08 EKKO.NRK. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. Steroidelab. Frokost TV og nyhetskanalen TV2 09.04. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. Steroidelab ble youtube suksess. 20.08. Kreativt forum. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. Deltagelse 2 podcast. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. Helsekontrollen TV 2. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Mobilavhengighet. Forbrukerinspektørene NRK 09.04. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Å blir hørt på veien til rusfrihet. Dagsavisen 15.03. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideforskning. Hvordan påvirker treningsdop hjerte og hjernen. Ekspertsykehuset 09.04. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideforskning. Effekt av steroider. TV2 13.06. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 3 dagskurs om bruk av feedbackverktøy for ledere og nøkkelpersonell. (Kurs).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 5 to-dagers kurs for trenere i bruk av feedbackverktøy. (Kurs).
 • Spesialistkurs. Norsk psykologforening 8.05. (Kurs).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. Parallellseminar. LAR-konferansen. 19.10. (Konferanse).
 • Implementeringsprosjektet. Foredrag. Faglig forum 07.02. Rus & psykisk helse konferansen. (Konferanse).
 • Steroideprosjektet. Steroideforskning. 13.02. (Konferanse).
 • Nasjonalt TSB-ledernettverk Den 2. nasjonale TSB-lederkonferansen. 13-14.september. (Konferanse).
 • LAR-konferansen. Landets største bransjetreff. 18-19.10. (Konferanse).
 • Akuttprosjektet: Foredrag. Årsmøte Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin. 25.10. (Seminar).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 2 nettverksamlinger om bruk av feedbackverktøy. (Seminar).
 • Steroideprosjektet. Steroideforskning. 02.05 Seminar. (Seminar).
 • Steroideprosjektet. Nettverkssamling for klinikere. (Seminar).
 • Steroideprosjektet. Foredrag for TSB, Fengsel, Primærhelsetjeneste, Organisasjoner m.fl 40 timer. (Seminar).
 • Familienettverket. Arbeidsseminar for klinikere. 3 dager 3-5.09. (Seminar).
 • Nasjonalt forskningsnettverk. Nettverksamlinger. (Seminar).
 • Nasjonalt TSB-ledernettverk, Mentorsamlinger 2 dager 24.05, 18.06. (Seminar).
 • Rusbehandling. Frivillige organisasjoner i rusfeltet 23.03. (Seminar).
 • Et bedre liv. Dialogseminar. Samarbeid med A-larm, BAR, LMS..30.08. (Seminar).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 8 timer. (Veiledning).
 • Div. veiledning 23 timer. (Veiledning).
 • Akuttprosjektet: "Avrusning - kun ved offentlige sykehus?" Dagens medisin. 25.10. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Asperger og rus prosjektet: Asperger og rus. Rus& Samfunn. Rus.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Somatisk helse og rus. Ny kampanje Eldre og alkohol. Rusfeltet.no, ROP.no, Forebygging.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Somatisk helse og rus. Aldring og alkohol. 10.09. Magasinet SPOR. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. Informasjonsveileder til alle fastlegekontor. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Steroideprosjektet. Informasjon til alle TSB virksomheter og fengselhelsetjenesten. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Familienettverket. 3 nyhetsbrev. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Nasjonalt TSB-ledernettverket. 8 nyhetsbrev. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Nasjonalt TSB-ledernettverk. Kan LAR-avtalen komme pasienter til gode? Sykehusinnkjøp 17.10. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Portrett av Espen Ajo Arnevik. Rus og samfunn. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Hvorfor er det farligere for ungdom og rus seg enn voksne? Ekspertsykehuset 27.01. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 4 timer foredrag. (Seminar).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. Inspirasjonsdag Helse Bergen. 12.12. (Seminar).
 • Steroideprosjektet. Foredrag for TSB, Fengsel, Primærhelsetjeneste, Organisasjoner m.fl 32. (Seminar).
 • Somatisk helse og rus. 20 timer Phd kandidat. (Veiledning).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. Feedbackverktøy-bare et nytt skjema eller noe mer? www.sørlandetsykehus.no. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Asperger og rus prosjektet: Lansering av håndbok. (Seminar).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. 1 time foredrag. (Seminar).
 • Steroideprosjektet. Foredrag for TSB, Fengsel, Primærhelsetjeneste, Organisasjoner m.fl 53 timer. (Seminar).
 • Hindre drop-out fra rusbehandling. Phd-kandidat 60 timer. (Veiledning).
 • Steroideforskning. Veiledning Phd kandidat 180 timer. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

NK-TSBs strategi inneholder en overordna plan for kompetansespredning. Denne er også i 2018 konkretisert i alle prosjektplaner. Det vil arbeides med formatet på kompetansespredningsplanen i tråd med tilbakemeldinger i den helhetlige gjennomgangen. NK-TSB har i 2018 utvidet bruken av flere digitale flater i tillegg til tsb.no. Erfaringene viser at dette er effektive kompetansespredningstiltak for å nå ut til flere målgrupper i hele landet. I vår formidling er vi opptatt av å bruke plattformer klinikere allerede bruker eksempelvis Facebook, og YouTube. tsb.no er kompetansetjenestens hjemmeside. TSB.no informerer om TSB, pasienttilbud, faglige rammer som retningslinjer og pakkeforløp, verktøy for fagutvikling, forskning osv., i tillegg til å informere om NK-TSBs prosjekter og nettverk. Domenene mestrerus.no, steroidelab.no og larkonferansen.no er også tatt i bruk til spesifikke målgrupper. Steroideprosjektet bruker også Helsedirektoratets nettside: ung.no. Trafikken til www.tsb.no analyseres regelmessig og den viser en jevn økning av treff. I 2018 har vi hatt 84 857 unike sidevisninger. Det representerer nesten 40 % økning fra året før. Kompetansetjenesten har i 2018 omlag 1600 faste følgere på Facebooksiden hvorav ca. 200 er kommet til siste år. Styrken med tiltak på ulike digitale flater er at de gir lik tilgang for hele landet. Kompetansetjenesten benytter primært YouTube for å distribuere undervisningsvideoer, informasjonsfilmer etc. Tjenesten hadde totalt 75 filmer på YouTube, hvorav 14 nyproduksjoner i 2018. I tillegg til YouTube, benytter vi tjenesten Vimeo for videoer som primært benyttes i undervisningsøyemed. Formidling på ulike digitale kanaler er under kontinuerlig utvikling og potensialet på ulike digitale flater er stort. Det publiseres nyhetsbrev i Familienettverket og TSB-ledernettverket for å sikre relevant formidling til spesifikke målgrupper. Kompetansetjenesten er bl.a. innholdsleverandør til felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten med en informasjonstekst til pasienter om pakkeforløp. Nasjonal kompetansetjeneste TSB har etablert et samarbeid med Avdeling for rettsmedisinske fag for å utvikle faktaark om effekt og behandling av ulike rusmidler. Senter for rus- og avhengighetsforskning og andre ressurspersoner bidrar med kvalitetssikring av innhold. NK-TSB vurderer det som sentralt å levere innhold til informasjonskanaler til pasienter, pårørende, studenter, fagfolk og forskere når de søker informasjon. Nasjonal kompetansetjeneste TSB bruker også eksisterende læringsplattformer for e-læring i helseforetakene og KS. Vi arbeider fortsatt for å informere om tilgjengelige fagressurser i form av sjekklister, håndbøker, informasjons- og undervisningsfilmer på nett, e-læring osv. Nye produkter som er utviklet i 2018 er: Oppsummering av hvordan kravet om akuttilbud i TSB praktiseres og kartlegging av lavterskeltilbud i spesialisthelsetjenesten til gravide, barn og foreldre med rus- og psykisk helseutfordringer. Skriftserie på begge tema ferdigstilles tidlig i 2019. Oppsummering: Håndbok om «behandling av Asperger syndrom og rus - kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling». Somatisk helse og rus har i kampanjen «Aldring og alkohol», utarbeidet fire opplysningsfilmer i samarbeid med Aldring og Helse som henviser til nettsiden mestrerus.no. Filmen «Et bedre liv» ble vist gjennom Hvilepuls»-løsningen på fastlegekontorer i 7 uker i sommermånedene. ( 906.000 unike seere per måned), på TV2 /TVNorge i julen og pinsen, i tillegg er den sett av 200 000 på YouTube og Facebook. Steroideprosjektet har hatt en folkeopplysningskampanje for å informere om konsekvenser og behandlingstilbud for mennesker som bruker anabole androgene steroider hvor sosiale medier er brukt som hovedkanal samt kampanjesiden steroidelab.no. De har også sendt ut informasjonsveileder til alle landets 8887 fastlegekontor med informasjon om pasientpopulasjonen og behandlingstilbud. Det er også sendt ut informasjon til alle TSB virksomheter i helseforetak/private avtalepartnere samt helseavdelinger i alle landets fengsler. Steroideprosjektet har også bidratt i et kapittel i en bok om doping, en dansk informasjonsbok samt skrevet ekspertvitne uttalelse til en rettsak knyttet til import og salg av dopingmidler i stort omfang. NK-TSB har i 2018 avgitt høringsuttalelse i følgende saker: 1) Pakkeforløp somatisk helse og rus 2)Pakkeforløp gravide 3) Retningslinjer for et nytt system for styring av læringsutbytte i helse- og sosialfagutdanningene 4) Sprøyterom 5)Regional utviklingsplan HSØ og 6) Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta.

Kvalitetsverktøy

 • Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler, 2018, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • LAR statusundersøkelsen, 2000, Register med nasjonal dekningsgrad
 • IS-2219 Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, 2016, Regional retningslinje
 • IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler , 2016, Nasjonal retningslinje
 • IS-1876 Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige, 2011, Nasjonal retningslinje
 • IS-1948 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, rehabilitering og behandling av pasienter med ROP-lidelser, 2011, Regional retningslinje
 • Samarbeid med andre forskningsmiljøer i Oslo Universitetssykehus, 2016, Biobank
Utfyllende informasjon

I 2018 er Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler godkjent opprettet. Det er nå etablert en struktur for å kunne måle effekten av behandling i TSB. NK-TSB leder fagrådet/rådgivende fagutvalg for etablering av registeret. Implementeringsarbeidet vil være krevende fordi organisering og struktur i TSB er svært ulik, tekniske løsninger på pasientadministrative systemer/kvalitetssystemer er forskjellige og erfaringen med å samle forskningsdata er begrenset. NK-TSB har i 2018 informert om etableringen av registeret bl.a. i det nasjonale TSB-ledernettverket (nyhetsbrev og konferanse). De faglige retningslinjene (IS-2211 Avrusning) og IS-2219 (Behandling og rehabilitering) ble lansert av Helsedirektoratet i mars 2016. I 2018 har vi fortsatt arbeidet med å gjøre retningslinjene kjent, og gjennom prosjektene arbeider vi med å bidra til dybdeimplementering av enkelte anbefalinger. NK-TSB har gitt faglig innspill til NK-ROPs arbeid med å utvikle GAP-analyser. GAP-analysene vil kunne tas i bruk fra 2019 og vil kunne bidra til at det enkelte tjenestested kan få oversikt over avstanden mellom nasjonale faglige retningslinjer og faglig praksis. NK-TSB utgir sammen med SERAF de årlige statusundersøkelsene om LAR. Dette er en årlig evaluering som bygger på rapportering om antall i behandling, sammen med en status for hver enkelt pasient av de vel 7000 pasientene som er i LAR-behandling. I 2018 var det en utvidet rapport i forbindelse med markeringen av at LAR-behandling i Norge er 20 år. Det er ikke mange land det er naturlig å sammenligne seg med, som har et system med en årlig statusrapport for LAR. Gjennom det systematiske arbeidet som er gjort i Norge de siste år, er vi i en relativt god posisjon til å dokumentere og evaluere utviklingen i LAR-behandling, selv om det finnes forbedringspotensiale for samordning med andre datakilder/registre og kobling til pasientadministrative systemer, og det ikke er formelt opprettet som et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Haabrekke K, Siqveland T, Nygaaard E, Bjornebekk A, Slinning K, Wentzel-Larsen T, Walhovd KB, Smith L, Moe V

COGNITIVE AND SOCIOEMOTIONAL FUNCTIONING AT 4½ YEARS IN CHILDREN BORN TO MOTHERS WHO HAVE RECEIVED TREATMENT FOR SUBSTANCE-ABUSE PROBLEMS WHILE PREGNANT.

Infant Ment Health J 2018 Sep;39(5):581-594. Epub 2018 aug 7

PMID:
30084491
Muller AE, Havnes IA, Rognli EB, Bukten A

Inmates with Harmful Substance Use Increase Both Exercise and Nicotine Use Under Incarceration.

Int J Environ Res Public Health 2018 11 27;15(12). Epub 2018 nov 27

PMID:
30486386
Henriksen K, Jacobsen JA, Henriksen EM, Gomes L, Waal H, Krajci P

The LASSO Program in Oslo: Harm Reduction Using Buprenorphine-Naloxone (Suboxone®) in a Low Threshold Setting.

Eur Addict Res 2018;24(6):286-292. Epub 2018 nov 22

PMID:
30466108
Edvardsen HE, Tverborgvik T, Frost J, Rogde S, Morild I, Waal H, Clausen T, Slørdal L, Vindenes V

Corrigendum to "Differences in combinations and concentrations of drugs of abuse in fatal intoxication and driving under the influence cases" [Forensic Sci. Int. 281 (2017) 127-133].

Forensic Sci Int 2018 02;283():219. Epub 2017 des 30

PMID:
29324351
Utfyllende informasjon

NK-TSB har i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitet i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste ROP etablert et nasjonalt forskernettverk med deltagelse fra alle universitetssykehus, samt brukerrepresentant. Vi deltar også i interimsstyret for forskningsnettverket for Somatisk helse og rus som arrangerer årlige nasjonale forskningsseminar med deltakende forskere fra alle helseregioner, der formålet er økt fokus og samarbeid rundt forskning på somatisk helse blant personer med rus- og avhengighetslidelser. Medarbeidere i NK-TSB har veiledet 6 masterstudenter, 3 phd kandidater (hovedveileder) og 1 phd kandidat (biveileder) samt en kandidat på forskerlinja medisin profesjonsstudiet UiO.

Jørstad, Skogheim, Bergsund

"Mer hjelp, mindre moralpreken". Hva brukere av anabole-androgene steroider ønsker fra helsetjenestene.

Nordic Studies om alcohol and drugs. 2018 Volum:35 issue:1. page(s) s69-76

Waal H, Bussesund K, Clausen T, Lillevold P, Skeie I

SERAF RAPPORT 3/2018

Senter for rus- og avhengighetsforskning Universitet i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Forskningsprosjekter

Hooked on hormones-Applying computational approaches to identify mechanisms for anabolic steroid dependence

Astrid Bjørnebekk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Health care, pain medication and treatment outcome after discharge from trauma hospital among survivors after accidental trauma

Jenaette Finstad, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Psykiske lidelser og/eller ruslidelser i spesialisert rehabilitering

Marianne Løvstad, Sunnaas sykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2021
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Samtaleterapi ved AAS-bruk. Pilotprosjekt

Ingrid Amalia Havnes, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Opplevde barrierer mot å søke behandling for helseproblemer etter bruk av anabole androgene steroider

Ingrid Amalia Havnes , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Prioritering av pasienter i TSB

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Personlighet og rus. Normering Sipp-118

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ
MOCA-Validering av verktøy for kognitiv screening av ruspasienter

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Steroidebruk blant pasienter i TSB-prevalensstudie

Astrid Bjørnebekk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Anabolic steroide effects on brain morphology, cognitive functioning, and emotional processing

Astrid Bjørnebekk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Alkoholidentifikasjon og intervensjon i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Statusrapport LAR 2018

Helge Waal m.fl , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2018 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Drop-out in addiction treatment

Hanne Helene Brorson, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Cycling with anabolic steroids; studying how large fluctuations affects brain

Astrid Bjørnebekk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Lederutvikling gjennom mentorordning

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
The Norwegian Offender Mental Health and Addiction study

Anne Bukten, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2013 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Behandlingsønske og informasjonsbehov blandt brukere av anabole steoider med helseproblemer

Ingrid Amalia Havnes, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Utfyllende informasjon

NK-TSB har i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitet i Oslo og Nasjonal kompetansetjeneste ROP etablert et nasjonalt forskernettverk med deltagelse fra alle universitetssykehus, samt brukerrepresentant. Vi deltar også i interimstyret for forskningsnettverket for Somatisk helse og rys som arrangerer årlige nasjonale forskningsseminar med deltakende forskere fra alle helseregioner der formålet er økt fokus og samarbeid rundt forskning på somatisk helse blant personer med rus- og avhengighetslidelser. Medarbeider i NK-TSB veileder/har 6 masterstudenter, 3 phd kandidater (hovedveileder) og 1 phd kandidat (biveileder) samt en kandidat på forskerlinja UiO. Abstract og posteren “Altered connectivity within resting state networks in male users of anabolic androgenic steroids” Sixth Biennial Conference on Resting State and Brain Connectivity. Montreal, September 2018

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus, ved Avdelingssjef Anne Beate Sætrang

Referansegruppen har i 2018 bestått av:
Espen Enoksen
Referansegruppens leder (HV)
Erik Torjussen
Brukerrepresentant
Frode Nordhelle
Representant Helse Sør-Øst
Geir Iversen
Representant Helse Vest
Guri Spilhaug
Representant for tjenesten
Hilde Harwiss
Representant for tjenesten
Kari Sundby
Brukerrepresentant
Kristin Smedsrud
Representant Helse Midt-Norge
Lars Lien
Andre
Ronny Bjørnstad
Brukerrepresentant
Ruben Sletteng
Representant Helse Nord
Thomas Clausen
Universitetsrepresentant
Tone Helene Bergly
Representant Helse Sør-Øst
Trond Ljøkjell
Andre

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler