Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal bygge opp og spre kompetanse innen fagområdet demens og alderspsykiatri samt aldring ved utviklingshemning og funksjonshemning. Tjenesten, som retter seg mot både primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende, driver omfattende utviklings- og forskningsvirksomhet for å øke kunnskapen på sine felt. Formidling av kunnskap skjer ved produksjon av faglitteratur, utstrakt kurs-, undervisnings- og konferansevirksomhet, samt via internett.

Tjenesten har som mål å bygge opp faglige nettverk i alle helseregioner, slik at disse kan videreføre tjenestens oppgaver regionalt.

Tjenesten er lokalisert til Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus.

Oppgaver og resultat
Bygge opp og formidle kompetanse: Aldring og helse har utarbeidet en kompetansespredningsplan som ligger tilgjengelig på våre nettsider. Aldring og helse driver på oppdrag fra Helsedirektoratet flere av prosjektene i Demensplan 2020. I tillegg har vi ansvar for å videreføre kompetansen på områder som ikke lenger er egne satsinger i den nye Demensplanen. Innenfor alle våre fagfelt driver vi oppbygging av kompetanse og formidling, slik det vil framgå andre steder i denne rapporten. Overvåke og formidle behandlingsresultater: I tillegg til å drifte to kvalitetsregistre og en biobank, gjennomfører Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet hvert fjerde år en Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i alle norske kommuner. Flere av våre forskningsprosjekter bidrar også til å formidle behandlingsresultater. Delta i forskning og etablering av forskernettverk: Som det framgår av rapporten har Aldring og helse en betydelig forskningsvirksomhet. Nettverksbygging og såkornaktivitet fra Aldring og helse har ført til at flere selvstendige forskningsmiljøer innen våre fagområder er blitt etablert utenfor Aldring og helse. Fra at Aldring og helse hadde ansvar for alle faser av prosjektgjennomføring har vi nå gjerne en veilederfunksjon i samarbeid med andre forskningsmiljøer, mens hovedansvaret ligger hos det lokale miljøet. Vår ambisjon er å gjøre flere lokale miljøer i stand til å gjennomføre selvstendig forskning innen våre fagområder. Det er etablert forpliktende internasjonalt samarbeid om forskningsprosjekter på alle våre fagområder. Vi var ved utgangen av 2016 involvert i 34 forskningsprosjekter (se oversikt under «Forskning»). Medarbeidere har vært hoved- eller medforfattere på i alt 53 vitenskapelige artikler. Vi hadde i 2016 16 PhD-stipendiater og 6 postdoktor-stipendiater. Det var fem professorer ansatt og/eller tilknyttet Aldring og helse, hvorav to er prof. emeritus. Bidra i relevant undervisning: Aldring og helse har i 2016 hatt en betydelig undervisningsvirksomhet, både i egne satsinger og på forespørsel fra andre. Dette er beskrevet andre steder i rapporten. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere: Aldring og helse har tiltak og satsninger for alle målgrupper. For å styrke brukerstemmen i vårt arbeid, ansetter vi en erfaringsrepresentant og etablerer et brukerråd. Vi samarbeider med brukerorganisasjoner. Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester: Vi jobber systematisk med å sikre likeverdig tilgang til våre tjenester. Vi har opparbeidet et omfattende nettverk både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Fylkesmannsembetene er samarbeidspartnere for å spre informasjon om prosjekter. Gjennom samarbeid med høgskoler og universiteter blir våre tjenester gjort kjent for studenter og ansatte der. Informasjon om våre tilbud sendes til landets kommuner elektronisk. Gjennom våre nettsider og sosiale medier (spesielt facebook) har vi en betydelig spredning av våre tiltak og kompetanse på våre områder. I 2016 ansatte vi en filmjournalist og benytter nå film systematisk i vårt informasjons- og kompetansespredningsarbeid. Monitorering av facebook og nettsider har vist at film som virkemiddel når bredt ut. Mange ansatte i tjenestene får også kjennskap til våre tjenester gjennom fagtidsskriftet Demens & Alderspsykiatri og gjennom publikasjoner fra vårt forlag. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis: Vi planlegger sammen med Helsedirektoratet implementering av nasjonal retningslinje om demens. Vi har ikke mottatt noen tilbakemelding fra Helsedirektoratet på vårt utkast til Faglige råd i alderspsykiatri. På oppdrag fra Helsedirektoratet og HOD bidrar vi gjennom egen forskning og vurdering av eksisterende forskning til kunnskapsgrunnlaget for nasjonale retningslinjer og planer innenfor våre fagområder. Dette kunnskapsgrunnlaget sprer vi også gjennom våre kompetansehevingstiltak. Etablere faglige referansegrupper: Den faglige referansegruppen for Aldring og helse er uforandret det siste året. Vi er svært godt fornøyd med sammensetningen slik den er nå. Referansegruppen bidrar aktivt i prosesser vi involverer dem i, og er verdifulle diskusjonspartnere for Aldring og helse. Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer: Vi rapporterer årlig i elektronisk mal.

Våre nettsider skal være tilgjengelige for alle våre målgrupper, også pasienter og pårørende. Dette gjelder også siden "Om oss". Vi bestreber oss på et språk og en form som når fram til alle. Aldring og helse har utarbeidet en plan for kompetansespredning som ligger på våre nettsider. Planen omfatter alle våre fagområder. Aldring og helse sprer kompetanse gjennom formidling og deltakelse i forskning, samarbeid med andre miljøer, forlagsvirksomhet, eget tidsskrift, populærvitenskapelig litteratur, nettsider, apper, nyhetsbrev, artikler til forskning.no, intervjuer i media, systematisk bruk av facebook, instagram og twitter, læringsnettverk, kurs/konferanser, bibliotektjeneste, ABC-modellen inkludert Med ABC til helsefagarbeider og fagskoleutdanning med 2 studieretninger. Aldring og helse kartlegger behov for kompetansespredning og velger virkemidler på følgende måter: Vi har tett dialog med kommuner, regionale kompetansemiljøer, spesialisthelsetjeneste, fylkesmenn, H-dir og brukere om behov for kompetanse og virkemidler. Vi evaluerer systematisk eksisterende tilbud gjennom questback og skriftlige og muntlige evalueringer. Vi gjennomfører på oppdrag fra H-dir evalueringer av satsinger innenfor demens og nasjonale kartlegginger av tilbudet til personer med demens i norske kommuner hvert fjerde år. Dette gir verdifull informasjon om hvilken kompetanse det er behov for. Vi driver forskning som undersøker brukernes behov og legger vekt på at vår forskning skal gi informasjon om behov for kompetanse og kompetansespredning. Vi har gjennomført en kartlegging av hvordan fem ulike helse – og sosialfaglige bachelorutdanninger ved 54 studiesteder synliggjør eldre mennesker som pasient- og brukergruppe i sitt studietilbud. Denne kartleggingen er en del av vår analyse av behov for kompetansespredning og valg av virkemidler. Vi har utstrakt samarbeid med andre kompetansemiljøer om gjennomføring av kompetansetiltak. Vi arbeider systematisk etter prinsippet om å trene treneren.Vi utvikler læremateriell og bøker, digitalt og på papir, for å understøtte ulike kompetansespredningstiltak sentralt og lokalt. Dette innebærer blant annet utgivelse av bøker på vårt forlag, utgivelse av tidsskrift, nettbaserte ressurser til ulike satsinger, nettbaserte diskusjonsforum og læringsnettverk, filmer og ppt tilpasset ulike satsinger. Vi utvikler e-læring innenfor flere områder. Vi bruker sosiale medier bevisst, og vi har som mål at våre nettsider og vår facebookside skal være det foretrukne sted for å finne informasjon om aldring og helse for alle målgrupper. Der legger vi ut egne saker. Vi kvalitetssikrer og legger ut nyheter fra andre kilder, og vi legger ut informasjon om arrangementer. Vi livestreamer fra våre arrangementer. Vi monitorer bruken av vår facebookside og våre nettsider. I 2017 lanserer vi nye og mer brukervennlige nettsider. Vi tilbyr kurs på oppdrag fra og ofte i samarbeid med fylkesmenn, kommuner, spesialisthelsetjeneste, høgskoler, universiteter og andre. Ved større konferanser som Demensdagene, og konferanser og kongresser vi arrangerer i samarbeid med norske, skandinaviske eller nordiske kliniske miljøer, institusjoner og organisasjoner, danner evaluering fra deltakerne ved hjelp av questback grunnlag for justering av innhold og form til neste arrangement. En av satsingene i Demensplan 2020, som vi har ansvar for er et prosjekt om kartlegging av behov hos personer med demens sett fra deres eget, pårørendes og helsepersonells perspektiv. Dette vil gi kunnskap om behov for kompetansespredning. Vi bidrar i utvikling av masteremner i samarbeid med ulike høgskoler. Vi driver fagskole og på oppdrag fra H-dir helsefagarbeiderutdanning. Utdanningene evalueres jevnlig. Vår ABC-opplæring er utbredt, og kun 3-4 prosent av kommunene har enda ikke startet med denne modellen. Det er etablert utstrakt samarbeid med regionale og lokale fagmiljøer om undervisningstjenester i oppdraget. Det er laget eget kvalitetssystem med faglige kriterier og rutiner for systematisk gjennomføring tilknyttet ABC-opplæringen. Dette innebærer systematisk innhenting av evalueringer fra deltakere og samarbeidspartnere, hvor resultatene skal videreformidles til H-dir i rapporteringer i oppdraget. På oppdrag fra Helsedirektoratet og i samarbeid med andre kompetansemiljøer utvikles ABC-modellen stadig til nye områder og tema, og eksisterende materiell revideres.

I forbindelse St. melding nr. 50 (1993-94) foreslo Sosialkomiteen at det skulle opprettes et Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Stortinget vedtok forslaget, og Regjeringen ble bedt om å ta et initiativ. Sosial- og helsedepartementet oppnevnte i 1996 en arbeidsgruppe for å utrede spørsmålet om et Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. I august 1997 startet Kompetansesenteret som et samarbeid mellom Vestfold sentralsykehus, Granli senter, og Ullevål sykehus, Geriatrisk avdeling. Det skjedde på bakgrunn av arbeidet som tidligere hadde gjort i utviklingsprogrammet om aldersdemens (1990 - 1996) og utviklingsprogrammet om alderspsykiatri (1992 – 1995). Senteret skulle ha fire hovedoppgaver: Initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid, tilby rådgivning og veiledning til kommune- og spesialisthelsetjenesten, utvikle læremateriell og tilby undervisning. Senere har virksomheten blitt utvidet med områdene funksjonshemning og aldring (2002), utviklingshemning og aldring (2008) og til igjen å omfatte alderspsykiatri (2012). Senteret ble organisering innenfor modellen for nasjonale kompetansetjenester da dette ble opprettet. Det har hele tiden vært et mål å bedre behandlings- og omsorgstilbud til pasienter og pårørende innenfor våre fagområder. Aldring og helse er opptatt av å arbeide på tvers av våre fagområder, med en tverrfaglig tilnærming som også krysser linjene mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Vi søker en helhetlig forståelse av aldring og helse, hvor kompleksiteten og overlappingen mellom ulike fagområder ivaretas, og hvor det i tråd med sentrale prioriteringer blir mer fokus på forebygging og folkehelse. Vi mener denne helhetlige tilnærmingen vil bli enda tydeligere hvis vi også kan være nasjonal kompetansetjeneste i geriatri. Vi har derfor søkt om dette. Vårt overordnete resultatmål er: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal bidra til høy kvalitet i helse- og omsorgstilbudet til eldre i hele Norge. Det gjør vi gjennom utvikling av kunnskap og omfattende og variert kompetansespredning. Vi skal være det foretrukne stedet for beslutningsmyndigheter, samarbeidsparter i fag- og forskningsmiljøer og allmenheten når de vil søke informasjon og kompetanse innenfor våre fagfelt. Gjennom utstrakt samarbeid og utadrettet virksomhet skal vi bidra til å bygge opp fagmiljøer i forskning, kompetanseutvikling og klinisk praksis innenfor alle våre fagfelt regionalt og lokalt, knyttet til både spesialist- og kommunehelsetjeneste. For våre øvrige resultatmål vises det til Aldring og helses nettside http://www.aldringoghelse.no/?PageID=9831 . Andelen eldre i befolkning vil øke i mange år framover, så behov for kunnskap og kompetanse om aldring og helse vil være stort i uoverskuelig framtid, slik vi ser det. Det er langt igjen til helhetlige og likeverdige tjenester til eldre med ulike helseutfordringer. Vi mener det er riktig med en nasjonal overbygging og koordinering av aktivitet rettet mot aldring og helse. Det er mange ulike tjenestetilbydere og aktører både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten innenfor alle våre fagområder. Vi arbeider hele tiden for å utvikle oss i takt med tiden, både når det gjelder faglig forståelse og tenkning rundt hvordan vi best løser våre oppgaver. De demografiske endringene i befolkningen framover vil også kreve utvikling av nye modeller for helse og omsorg blant de eldre. Vi mener aldring og helse bør være den nasjonale koordinerende overbyggingen for dette. Hvorvidt et slik overordnet koordinerende organ bør være organisert som en nasjonal kompetansetjeneste eller bør ha en annen forankring er vi usikre på.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
4000 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
3510 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
129 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
708 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
1100 timer
Utfyllende informasjon

ABC-modellen. Som et kompetansehevende tiltak i Demensplan 2015 og Kompetanseløftet 2015 har Aldring og helse hatt ansvar for utvikling og implementering av Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC, et omfattende studiemateriale for bedriftsintern opplæring i helse- og omsorgssektoren. Satsingen er videreført i Demensplan 2020 og Kompetanseløft 2020. Implementering og oppfølging skjer i samarbeid med utviklingssentra for sykehjem og hjemmetjenester, alderspsykiatriske og geriatriske enheter i spesialisthelsetjenesten, interkommunale kompetansesamarbeid og ved fylkeskommunalt ressurssenter for voksenopplæring i videregående skole, samt med fylkesmannsembetene. Opplæringen er gjennomført med tverrfaglig sammensatte refleksjonsgrupper i den enkelte kommune, og halvårlige fagdager regionalt, ofte ved samarbeid mellom flere kommuner. Ved utgangen av 2016 hadde 413 kommuner hatt ABC-opplæring, hvorav 197 med pågående opplæring i 2016 og 5098 aktive deltakere i satsingen. Totalt er det fra 2007 til utgangen av 2016 registrert 24 794 deltakere. I løpet av året 2016 er det gjennomført 247 seminardager og veiledningsmøter med nærmere 9 300 registrerte deltakere. Det er i ABC Psykiske sykdommer i eldre år startet opp flere grupper. Det er stor etterspørsel etter denne permen og Aldring og helse bistår med undervisning i fagseminarer og med å formidle lokale fagpersoner som kan undervise. Det er enda ikke startet opp grupper i ABC Funksjonshemning og aldring, men vi er i dialog med kommuner som ønsker å starte. Aldring og helse viderefører på oppdrag fra Helsedirektoratet arbeidet med å ferdigstille opplæringsmaterialet og implementere Mitt Livs ABC. Denne opplæringen er rettet mot ansatte som jobber i tjenestene til barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming, og er laget etter modell av Demensomsorgens ABC. Mitt livs ABC ble utgitt høsten 2016 med de fire første heftene. De resterende 6 heftene i perm 1 utgis fortløpende. Mitt livs ABC ble også gitt ut digitalt sammen med Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming på mittlivsabc.no. Målet med «Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming» er å sikre at alle som arbeider i tjenester til personer med utviklingshemming har et minimum av relevant kunnskap. Heftet er tiltenkt vikarer, støttekontakter, personer med lite norskkunnskaper og ansatte uten relevant utdanning. I tillegg til papirutgaver av opplæringsmateriellet i Mitt livs ABC er det digitale utgaver som legges ut på nettsiden www.mittlivsabc.no. På nettsiden finnes digitale tilleggsressurser som lydfiler med all tekst innlest, filmer til refleksjon og fagstoff til fordypning. I Vest-Agder startet 280 deltagere fra 14 kommuner i oktober opp med Mitt livs ABC, perm 1. I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har vi utviklet ABC Musikkbasert miljøbehandling i eldre- og demensomsorg. Dette er en del av et større samarbeidsprosjekt ledet av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, på oppdrag fra Helsedirektoratet. ABC Musikkbasert miljøbehandling med 6 hefter ble utgitt i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Nord universitet og Bergen Røde Kors sykehjem. Vi er i gang med implementering, og de første gruppene startet høsten 2016. I 2016 ble det utgitt to ABC temahefter som selges separat eller kan inngå i en ABC-perm. Disse er Livsmot og fellesskap blant eldre personer med innvandrerbakgrunn og Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens. I 2016 ble det utviklet og implementert et elektronisk registreringssystem for ABC-deltakerne hvor de selv kan registrer seg som deltagere, følge opp deltakelsen og til slutt motta ABC-bevis ved gjennomført opplæring. På oppdrag fra Kompetanseløftet 2015 og nå 2020 har Aldring og helse utviklet og driver et studietilbud for ufaglærte der målet er fagbrev som helsefagarbeidere. Prosjektet legger til rette for at personell uten relevant fagutdanning skal få alternative veier til å oppnå autorisasjon som helsefagarbeider gjennom ulike opplæringsmodeller som bygger på ABC-konseptet. Tilbudet er samlingsbasert og nettbasert med egen læringsportal, og følges av veiledning i praksis. I løpet av 2016 er det gjennomført 18 fellessamlinger av 4/5 dager med 464 deltakere til sammen. Ved årsskiftet var 645 deltakere registrert i opplæringen, 285 deltakere har bestått tverrfaglig eksamen Vg3 i helsearbeiderfaget og av dem er det 151 som har bestått fagprøven og er helsefagarbeidere. Undervisningen er gjennomført i alle helseregioner. Vi har en lokal samarbeidspartner i 50% stilling som underviser og veileder i Finnmark. Demensplan 2020. 2016 var et år mellom Demensplan 2015 og 2020 og Aldring og helse fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å opprettholde aktivitet på satsingsområdene fra 2015 planen frem til nye tiltak ble iverksatt fra Demensplan 2020. Aldring og helse har i 2016 holdt kurs og gitt veiledning om utredning av demens og kognitiv svikt i kommuner, og om etablering og drift av hukommelsesteam. Det er avholdt en nasjonal hukommelsesteamkonferanse. 600 reviderte utredningskofferter til hukommelsesteam inkludert nye verktøy og ny håndbok om utredning av yngre personer med kognitiv svikt og demens, ble sendt ut i hele Norge. Det er gitt skreddersydd undervisning i regi av fylkesmannsembeter til kommuner om dagaktivitetstilbud for personer med demens. Boken Nasjonal håndbok Inn på tunet ble lansert i samarbeid med Matmerk som verktøy for planlegging, etablering og drift av et dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens. Et nytt hefte for tilskuddsordning for dagaktiviteter ble utgitt. For personer med demens og deres pårørende er det gjennomført 123 samtalegrupper og 150 pårørendeskoler i kommunene. Det er holdt 2 helgesamlinger for ungdom (Tid til å være ung) og 8 for yngre personer med demens og deres partnere (Møteplass for mestring) i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det er gjennomført sommerleir for barn med en mor eller far med demens. Animasjonsfilmen for barn som er pårørende til en forelder med demens vant diplom i kategorien samfunn på Gullblyanten og i oktober gull i kategorien Best «Animation and Graphics» samt sølv i kategorien «Best medical» under prestisjetunge Cannes Corporate Media & TV Awards. Filmen ble vist på reklamefri dag på TV2 1. juledag. To informasjonsfilmer for ungdom fra 13 til 18 er lansert. Det er etablert nettsider både for barn og ungdom med en forelder med demens. For pårørende med etnisk ikke-norsk bakgrunn inkluderte et åpent informasjonsmøte om demens og pårørendeskoler i Oslo over 100 deltakere, der mange startet i påfølgende Pårørendeskoler. "Jeg trodde jeg var den eneste som hadde det sånn..." er tittel på et nytt hefte for ungdom som har en yngre forelder med demens. Personsentrert tilnærming og miljøbehandling til personer med demens er formidlet gjennom kurs og konferanser for kommunene. Demensplan 2020 har 6 strategier for videre satsning, og Aldring og helse har fått nye oppdrag i tråd med disse, fra Helsedirektoratet. Aldring og helse i regi av Helsedirektoratet leder sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen et utviklingsprosjekt der 15 modellkommuner prøver ut måter å organisere og kombinere tiltak som skal sikre personer med demens og pårørende god og systematisk oppfølging etter at diagnose er gitt, etter prinsippet «Rett tiltak til rett tid». Aldring og helse skal evaluere prosjektet og utvikle materiell til kommunene på bakgrunn av dette. Aldring og helse har ansvar for faglig veiledning og rådgivning til kommunene. Fagskole Aldring og helse har eget nasjonalt fagskoletilbud med to studieretninger; Demensomsorg og alderspsykiatri (DA) og Utviklingshemning og aldring(UA). Fagskolen startet med DA-tilbudet i 2008, UA-tilbudet startet i 2013. Begge fagskoletilbudene er NOKUT-godkjent og gjennomføres som en helårsenhet fordelt på to år. Opplæringen består av samlinger og nettbasert undervisning med vekt på individuell oppfølging. Det er en ukessamling pr halvår og den er lagt til Tønsberg. Det har også vært samlinger i Lakselv for to studentgrupper fra Finnmark, til sammen 28 studenter. Dette er et samarbeid med Utviklingstjenesten for sykehjem og hjemmebaserte tjenester, Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Finnmark, som startet i 2015 og avsluttes i 2017. Totalt antall studenter per 31.12.15 er 108. Gjennomføringsprosenten er som ved forrige år, 85 %. Kandidatene får graden Vocational Diploma og 60 fagskolepoeng. Søkningen til fagskoletilbudene var økende i 2016 og 58 nye studenter startet høsten 2016. Pr 31.12.16 var det 134 studenter i fagskolen. Aldring og helse har i 2016 arrangert nasjonale dagskurs og konferanser i de større byene. I distriktene profilerer Aldring og helse andre prosjektkurs og de ulike ABC-modellene med fagseminar. Alle kurs ble søkt godkjente som meritterende til ulike spesialiteter og videre-og etterutdanninger i de aktuelle fagforbundene for målgruppene. Aldring og helse har et samarbeid med Diakonhjemmet Høgskole som innebærer at en del av kursene som tilbys om demens fra Aldring og helse kan bygges på til et mastergradsemne «Eldre og demens», som gir 10 studiepoeng. Emnet kan inngå som et valgemne dersom studenten tar mastergrad ved instituttet. Aldring og helse arrangerte totalt 33 kurs/konferanser i 2016. Aldring og helse og Norsk geriatrisk forening samarbeider om fjernundervisning i geriatri. Undervisningen holdes som telefonmøte og presentasjoner knyttet til foredragene blir lagt ut på hjemmesiden www.norskgeriatri.no - i forkant av hvert møte. I 2016 var det 18 møter. Aldring og helse bidrar med undervisning på oppdragskurs og underviser på forespørsel ved høgskoler og universiteter innenfor våre fagområder. Aldring og helse arrangerte sammen med Dansk Videnscenter for demens og Svensk Demenscentrum den 3. lederkonferansen for ledere i demensomsorg i Oslo i oktober med 282 deltakere. I tillegg arrangerte vi det årlige Geriatriseminar Vestfold i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Sykehuset i Vestfold, Fylkesmannen og faglige nettverk i fylket. Aldring og helse utgjør sammen med Norsk selskap for aldersforskning, Norsk geriatrisk forening, NOVA og Folkehelseinstituttet organisasjonskomiteen for 24. nordiske kongress i gerontologi som skal være i Oslo i 2018. Aldring og helse arbeider systematisk med å utvikle digitale ressurser og e-læring, både som en del av vår ABC-modell og skolevirksomhet og som enkeltstående moduler med relevante tema tilgjengelig på våre nettsider. Vi relanserte i 2016 opplæringsprogrammet for alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste, Psyk-IT. Psyk-IT har nå videoforelesninger. Hvert foredrag i "nye" Psyk-IT varer 20 minutter, og det er nytt tema hver gang. Forelesningene kan man se på nett eller laste ned som podcast. Deltakelse er gratis, men man må registrere seg for å få tilgang til foredraget mens det er mulighet til å stille foreleseren spørsmål. Etter at muligheten til å ende spørsmål til foreleser er over, legges foredragene ut fritt tilgjengelig. Psyk-IT har nå 333 abonnenter. Det er lagt ut 5 filmer, og hver film er sett mellom 300 – 400 ganger. Den digitale undervisningssatsingen i Aldring og helse har til hensikt å gjøre kompetansen ytterligere tilgjengelig i hele Norge og for alle målgrupper. Digitale ressurser muliggjør «learning og demand» og er en ressurs i «blended learning».

Formidling

Allmennheten - alle regioner
 • Media - TREN DEG til frisk alderdom, Dagbladet, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Kersten om eldre og medisinbruk, NRKP1+, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Stadig flere nordmenn rammes, VG, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Sådan kan du undgå at få demens, Jyllands-Posten, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Slik forebygger du Alzheimers, VG-Nett - helse, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Ny, norsk forskning:, Genfeil peker mot Alzheimers-løsning,; VG-nett - helse. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Han er frisk og bor hjemme. Hun er syk og bor på hjem.; VG, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Flere får demenshjelp, P4, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Flere får demenshjelp, Klassekampen, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Ekko om demenslandsbyer, NRK P2, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Smerten går aldri bort; Hjemmet papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Når mamma eller pappa har demens; Forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Overvekt kan gjøre HJERNEN eldre; Dagbladet, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Ny Alzheimermedisin viser gode resultater; Riks - papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Robin Williams led af verdens værste form for demens: Nu åbner enken op om tiden før selvmordet; Dagens.dk, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Robin Williams led av «den verste formen for demens».; Dagbladet nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Hvorfor blir noen raskt dårlige?; Dagbladet papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Radiokontakten. Gode stunder med den som har demens; NRK P1+, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Oppfølging etter demensdiagnose; Nasjonalforeningen for folkehelsen, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Norgesglasset. Angst og depresjon hos eldre; NRK P1, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Nedgang i andelen som får demens; Ukeavisen Ledelse - papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Tvang på sykehjem går ned; P4 - nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Et kvalitetsløft for tilbudet til personer med demens; Aldring og helse, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Håndbok for dagaktivitetstilbud til personer med demens; Landbruks- og m.d, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Et kvalitetsløft for tilbudet til personer med demens; NTB-pressemelding, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Har demensomsorg på 40 norske gårder Grete Patil Klar seier; Nationen, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - På denne gården er demenssyke en ressurs: – Det er ikke noe tulle-arbeid; TV2. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Ny håndbok for Inn på tunet; Norges Bondelag, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - flere regioner
 • Media - Med på å skape trivsel og ro, Sunnmørsposten, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Forsker på omsorg for eldre, Telemarksavisa, papiravi. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Bok om dagsenter i Lindås, Lindås kommune , nettsted. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Bok om dagsenter i Lindås, Strilen - Nyheiter, nettsted. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Bok om dagsenter i Lindås, Strilen, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Mellom to permar, Nordhordaland, s.31, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Aktivitetsvenninnen gir demente Astrid livslysten tilbake, Bergens Tidende - Lokalt, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Vennskapet ga demente Astrid livslysten tilbake, Bergens Tidende, side 12-13, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Nå skal hun endelig få fagbrev, Finnmarken, side 6-7, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Nå skal hun endelig få fagbrev, Finnmark Dagblad, side 6-7, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Travle tider stopper ikke disse damene; Fjordenes Tidende , nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - 100.000 eldre slit med depresjon; Porten - nyhende, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - 100.000 eldre slit med depresjon; Avisa Hordaland - Nynorsk pressekontor, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - 100.000 eldre sliter med depresjon; Stavanger Aftenblad - Norge, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Konferanse i alderspsykiatri, Rogalands avis , papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Flere får demenshjelp, Adresseavisen, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Flere får demenshjelp, Sunnmørsposten, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Flere får demenshjelp, Altaposten nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Flere får demenshjelp; iTromsø - nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Flere får demenshjelp; Romsdals Budstikke, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Flere får demenshjelp; Framtid i Nord, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Flere får demenshjelp; Firda Tidende, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Flere får demenshjelp; Harstad Tidende, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Flere får demenshjelp; Folkebladet, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Flere får demenshjelp; fvn.no- ntb- innenriks, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Flere får demenshjelp, Avisen Agder, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Skaper livsglede med frivillighet; Sør-Varanger avis, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Bokutstilling: En dag og en reise; Nordlys, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Cájáhus buriid beivviid birra; Avvir.no nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Professor emeritus: – Pensjonisttilværelsen er ikke noe for meg; Universitas-Magasin, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Gardsopphald som demensomsorg; Bømlo-nytt, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Gardsopphald som demensomsorg; Jærbladet, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Viktig satsing på kompetanseheving av ansatte innenfor Demensomsorgen i Harstad kommune!; Harstad kommune - nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Øker kompetansen på demens; Harstad Tidende, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Gratis opplæring i helsefag for ufaglærte; Firda, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Får ta fagprøve i helsefag; Firda, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Hva er Inn på tunet-tjenester?; Trønderavisa, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Sandra og Suzanne tar fagbrev gjennom nytt gratistilbod; Nordhordland - nyhende, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Ny veg mot fagbrev; Nordhordland, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Media - Med hjerte for demens, Sandefjords Blad, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Med hjerte for demens, Sandefjords Blad, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Om demens; Tønsbergsblad - papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - En dag og en reise; NRK-Vestfold, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - I Norge er 71.000 rammet av demens, Smaalenenes avis,papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Psykisk helse på pensum; Oppland Arbeiderblad - papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Vi ser bare toppen av isfjellet; Oppland Arbeiderblad - papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Sansetap og aldring; NRK Vestfoldsendingen - radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Informasjonsmøte om demens i Uvdal; Hallingdølen, Papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Få meir kunnskap om demens; Hallingdølen, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Nasjonalforeningen setter pris på Sylvi Jacobsen; Gjengangeren, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - retteteig om Demensboka; NRK Vestfoldsendinga, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Musikkterapi på timeplanen; Porsgrunn dagblad, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Hvem ser meg/Huske Cannes-pris; NRK Vestfoldsendinga, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Gardsopphald som demensomsorg; Telemarksavisa, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Får besøk av forskere; Driva, papiravis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Vestfoldsendinga. Om demensomsorg på gård-prosjektet; NRK Vestfoldsendinga, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Når mor endrer seg; Dagsavisen Fremtiden, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Buskerudsendinga: Åpen møte i Drammen; NRK Buskerud, radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Tyrkisk, eldre og glemsk?; Drammens Tidende, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - NTNU-forsker vil finne ut hvordan de eldre i Oppland har det; Oppland Arbeiderblad, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - NRK Hed-Op: Undersøkelse om alderdom; radio. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Han vil finne ut hvordan de eldre har det; Oppland arbeiderblad, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Demensteamet endrar namn til «Hukommelsesteamet.»; Bykle kommune, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Demensteamet endrar namn til «Hukommelsesteamet.»; Valle kommune, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Demensteamet skifter namn; Setesdølen, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Kurs - basiskurs Aldring hos personer med utviklingshemning (Oslo og Ålesund). (Kurs).
 • Kurs - basiskurs i demens (Bergen og Arendal). (Kurs).
 • Kurs - basiskurs i Geriatri (Moss og Kristiansund). (Kurs).
 • Kurs - Kursholderkurs i VIPS praksismodell for personsentrert omsorg (Oslo 2 stk). (Kurs).
 • Kurs - legekurs - Demenssykdommene - diagnostisering og behandling (Oslo). (Kurs).
 • Kurs - Velferdsteknologi og demens (Oslo). (Kurs).
 • Kurs - Velferdsteknologi som kommunal tjeneste til personer med kognitiv svikt (Oslo). (Kurs).
 • Kurs - GPS til personer med demens (Lillehammer og Stavanger). (Kurs).
 • Kurs - Utredning av demens i kommunehelsetjenesten (Oslo og Stavanger). (Kurs).
 • Kurs - Personsentrert omsorg i praksis og miljøbehandling (Stavanger). (Kurs).
 • Kurs - Tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens (Oslo 2 stk). (Kurs).
 • Kurs - Utredning og oppfølging av yngre personer med demens (Oslo). (Kurs).
 • Kurs - Kognitiv svikt og demens hos personer med innvandrerbakgrunn (Oslo). (Kurs).
 • Kurs - Psykiske lidelser i eldre år (Trondheim). (Kurs).
 • Kurs - Alderspsykiatri i praksis (legekurs) (Oslo). (Kurs).
 • Kurs - Utviklingshemning og aldring - utfordringer i VTA og arbeidssentra (Tromsø). (Kurs).
 • Kurs - Ernæringssvikt hos gamle (Oslo). (Kurs).
 • Kurs - Fall hos gamle, årsaker og behandling (Oslo). (Kurs).
 • Kurs - Behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag etter akuttfasen (Oslo). (Kurs).
 • Kurs - Fordypningskurs i kognitiv testing (leger) (Oslo). (Kurs).
 • Kurs - Geriatriseminar Vestfold (Horten). (Kurs).
 • Poster; A principal comp. geriartric Anxiety. Landskonferanse i alderspsykiatri, 18-20.4.16. (Konferanse).
 • Poster; Prognostic factors of ...(PADR)study.EUGMS Congress 5-7. 10.16. (Konferanse).
 • Poster; Progression of Alzheimer...Norwegian memory clinics.VASCOG 13-15.10.16. (Konferanse).
 • Poster; A prinsipal component analysis of the Locus of control...26th Alzheimer Europe Conference. 31.10.-02.11.16. (Konferanse).
 • Poster; cognitive characteristics in persons with young onset..Alzheimers disease in.conf. 24.04.16. (Konferanse).
 • Poster; Making individual characteristics matter. 23.NKG, 19-22.06.16. (Konferanse).
 • Poster; Living with dementia in a nursing home...Alzheimers disease international, 20-24.04.16. (Konferanse).
 • Poster; Ageing among people with disabilities...23.NKG, 19-22.06.16. (Konferanse).
 • Poster; The influence of day care centre programs ...Alzheimers disease international. 21-24.04.16. (Konferanse).
 • Poster; Implementering person centered care in...Alzheimers disease international. 21-24.04.16. (Konferanse).
 • Poster; The influence of day care centres for family ... Alzheimers disease international, 21-24.04 16. (Konferanse).
 • Vitenskapelig foredrag; The effects of interventions aiming.. Rokstad, IPA int. congress 6-9.09.16. (Konferanse).
 • Vitenskapelig foredrag; Consequences of young onset dementia...Hvidsen. IPA Int.Congress, 6-9.09.16. (Konferanse).
 • Vitenskapelig foredrag; Young onset frontotemporal dementia, Johannessen, IPA int. congress, 6-9.09.16. (Konferanse).
 • Vitenskapelig foredrag; Effect from robot-assisted... medforfatter; Rokstad, Int. conf. Alzheimer disease, 21-24.04 16. (Konferanse).
 • Vitenskapelig foredrag; Is it possible to get "evidence"... Kirkevold, IPA int. congress, 6-9-09.16. (Konferanse).
 • Faglig foredrag: Pårørendes opplevelse va mestring... Tretteteig, Nasj. forskerkonferanse, 3.11.16. (Konferanse).
 • Konferanse - Demensteam (Trondheim). (Konferanse).
 • Konferanse - Demensdagene (Oslo). (Konferanse).
 • Konferanse - Landskonferanse i alderspsykiatri (Stavanger). (Konferanse).
 • Konferanse - Temakonferanse om sansetap ved aldring (Oslo). (Konferanse).
 • Konferanse Hukommelsesklinikker (Oslo). (Konferanse).
 • Konferanse - Skandinavisk lederkonferanse - God demensomsorg - et spørsmål og ledelse (Oslo). (Konferanse).
 • Kurs - Fjernundervisning i geriatri; Ger-IT (18 ganger à 1 time). (Nettmøte).
 • Kurs - Opplæringsprogram for alderspsykiatrisk spes.tjenesten; Psyk-IT med videoforelesninger og podcast. (Nettmøte).
 • Media - Er smått godt i demensomsorgen?, Sykepleien, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Mer skrøpelige eldre av mange medisiner, Forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Slik kan risikoen for demens reduseres, Forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Hvem snakker om standardisert kommunikasjon?, Sykepleien, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Sådan reducerer du risikoen for demens, Videnskab.dk - Forside, nettavis. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Eldre med utviklingshemning er sjeldnere innlagt på sykehus, Forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Hveem; Eldrehelse har liten plass i helseutdanningene, Forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Hveem; Mer smertestillend på på sykehjem, Forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Hveem; Pårørende har dårligere livskvalitet, Forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Hveem, Slik tenker en forsker som begynner å dra på åra, Forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Hveem; Sår tvil om risikoenved antipsykotiske medisiner til eldre, Forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Demente eldre blir mindre deprimerte med gruppeaktiviteter; Forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Flere får demenshjelp; Fagbladet, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - 300 skandinaviske demensledere samles i Oslo; Magasinet - Pleje. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media – Ignorering av glemsomhet gjør vondt verre; ABC-helse, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Ny medisin mot Alzheimer viser lovende resultater; Forskning.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Vekttap og demens; Folkehelseinstituttet- Nytt på FHI, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Gir individuell OMSORG; Sykepleien - papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Gir individuell omsorg; Sykepleien - nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Vil stoppe Høies sykehjemsplaner; Kommunal Rapport, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media – Skrikende behov for mer kunnskap om eldres helse; ABC Helse, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Aldring og helse på pensum; Fysioterapeuten, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Grip sjansen før eldrebølgen; Kommunal Rapport, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Aldring og helse: En kartlegging av fire bachelorgrads- utdanninger i fysioterapi; Fysioterapueten, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Aldring og helse på pensum; Fysioterapeuten, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Krever at Høie følger opp kravet om geriatrisk kompetanse; ABC Helse, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Ønsker flere studenter; Fagbladet - Helse og sosial, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Delaktighet – en kärnfråga för alla med vård- och omsorgsbehov; Äldercentrum, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Eldres helse og behov må inn i fagplanen; Sykepleien - nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Rockegruppen «The Mentes», bestående av unge med demens, ..; Fagbladet - nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Hvem bryr seg?; Kommunal Rapport, papir. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Rokstad; En piller ikke nok; Kommuanl rapport. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Rokstad; God pleiekultur krever gode ledere; Kommunal rapport. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Rokstad; Hvem bryr seg?; Kommunal rapport. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Media - Opplæringsprogram "Mitt livs ABC"; Fylkesmannen i Telemark - Forsiden, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Media - Fagdag om kommunikasjon med personer med demens; Firda, nett. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Faglig foredrag: Sikker hverdag ofr personer med demens, Jacobsen, Dagseminar 6.06.16. (Seminar).
 • Faglig foredrag: Ensomhet i Norge. Nicoalisen, Ensomhetsseminar, 21.12.16. (Seminar).
 • Faglig foredrag: Demens, velferdsteknologi...Jacobsen; fagmøte for leger i Bærum, 30.11.16. (Veiledning).
 • Faglig foredrag: Demensvennlige fysiske omgivelser; Jacobsen, Viderutd. 20.09 16. (Veiledning).
 • Media - Lansering av den nye Demensboka; Fyleksmannen i Buskerud - nett. (Intervjuer/oppslag i media).
Utfyllende informasjon

Innenfor alle våre fagområder drives omfattende veiledning og rådgivning mot helsetjenesten og tverrsektorielt tjenesteapparat. Våre tjenester er tilgjengelige for spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, planleggere av helsetjenester, frivillige og brukere (pasienter og pårørende). Vi formidler ny kunnskap gjennom vår nettside, facebook og twitter. Våre medarbeidere tar imot henvendelser på telefon og mail. De reiser ut og gir råd og veiledning til kommuner og andre aktuelle, for eksempel i forbindelse med oppstart av nye tilbud til pasienter innenfor våre fagområder, og de deltar på lokale møter og arrangementer, både på fylkes- og kommunenivå. Aldring og helses bibliotek og litteraturtjeneste brukes hyppig av forskere, studenter og fagfolk fra hele landet. Det gis omfattende service til litteratursøk og utlån fra bibliotekets boksamling. I 2016 mottok biblioteket om lag 350 informasjonshenvendelser, hadde ca. 1200 utlån og hentet inn ca. 700 tidsskriftartikler. Det ble gjennomført omlag 700 litteratursøk for egne ansatte og for eksterne brukere. Bibliotekar har ansvaret for at det gjennomføres faglunsj en gang pr.mnd for ansatte ved en lokasjon. Forlaget Aldring og helse utga i 2016 i alt 25 publikasjoner, læremidler, temabøker og rapporter, på til sammen over 1683 sider. En del tidligere publikasjoner kom i nye opplag med mindre endringer. I alt formidlet forlaget 24751 publikasjoner hvorav 6742 var studiepermer i ABC-serien. I tillegg ble det solgt 1228 undervisningsfilmer(DVD) og 149 lydbøker(ABC). Fagtidsskriftet D&A utkom i 2016 fire ganger. Tidsskriftet hadde ved årsskiftet 2016/2017 1540 abonnenter. 53 abonnenter får levert mer enn ett blad på samme adresse. Noen får så mange som ti blader, som de fordeler til abonnenter internt, til ulike kommunale instanser eller avdelinger på større institusjoner. Det ble i 2016 sendt ut 1566 eksemplarer av hver utgave (gj.snitt) mot 1426 (gj.snitt) i 2015. Opplaget har i 2016 vært 2237 (mot 2100 i 2015). I anledning Tidsskriftets 20-årsjubileum i 2016, fikk det nytt design, noe som ble godt mottatt av lesere og abonnenter. Aldring og helses nettsider (www.aldringoghelse.no) hadde 713 590 sidevisninger i 2016 (23 prosents økning). Det var 151 575 unike brukere som besøkte sidene (42 prosents økning). Aldring og helses Facebookside hadde 10 664 likerklikk ved utgangen av 2016. Aldring og helses twitterkonto hadde ved årsskiftet 860 følgere. Aldring og helse lanserte i 2016 to apper; «Kunnskap om demens» er en app for ansatte, pårørende eller andre som vil lære mer om demens og hvordan man best møter personer med demens. Den er installert på 4785 enheter. «Aldring og helse konferanse» er en app til bruk for deltakere på våre kongresser og konferanser. Den er installert på 520 enheter. Ansatte i Aldring og helse har holdt diverse muntlige presentasjoner, foredrag og presentert postere på nasjonale og internasjonale konferanser og kongresser, se oversikt listet opp under Veiledning- og informasjonsvirksomheten.

Kvalitetsverktøy

 • Biobank - knyttet til NORKOG, lokalisert ved OUS, Ullevål, 2009, Biobank
 • Kvalitetsregister i alderspsykiatri (KVALAP), 2011, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenen (NORKOG) , 2013, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
 • Kompetansespredningsplan ligger tilgjengelig på vår nettside www.aldringoghelse.no/om-oss/kompetansespredningsplan, 2014, Kompetansespredningsplan
Utfyllende informasjon

Kvalitetsregistre: En prioritert satsing er drift av to landsdekkende register, Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NorKog) (tidligere Nasjonalt kvalitetsregister demens) og Kvalitets- og forskningsregister i alderspsykiatri (KVALAP). NorKog inkluderer omkring 6000 pasienter fra 29 poliklinikker som utreder demens. KVALAP har re-oppstart med ny konsesjon fra Datatilsynet i 2017. Allerede ved re-oppstart deltar 13 alderspsykiatriske avdelinger. Alle helseregionene er representert i begge registrene. Aldring og helse lager årlige rapporter der hvert senter som deltar i registrene kan sammenligne sitt pasientutvalg og sine metoder med andre senter og med gjeldende retningslinjer. Standardiserte kvalitetsindikatorer er inkludert i begge registrene. Det er dermed mulig å følge utvikling av kvaliteten i tjenesten over tid. NorKog er godkjent som nasjonalt kvalitetsregister og rapporterer årlig til nasjonalt servicemiljø for nasjonale registre. I tilknytning til demensregisteret drives en biobank og en systematisk registrering av billeddiagnostikk. Nasjonale retningslinjer/faglige råd: Aldring og helse er involvert i Helsedirektoratets arbeid med nasjonal retningslinje for demens. Høring for første del er avsluttet. Vi har hatt fagleder for arbeidet. I tillegg er flere medarbeidere med i den sentrale arbeidsgruppen og deltar på andre måter. Flere ansatte har bidratt til vurdering av forskningsgrunnlaget på de oppsatte PICO-spørsmål gjennom grade-systemet. Aldring og helse forbereder også implementering av retningslinjene i samarbeid med direktoratet. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Aldring og helse levert utkast til nasjonale faglige råd i alderspsykiatri som omhandler både spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Janssen EP, de Vugt M, Köhler S, Wolfs C, Kerpershoek L, Handels RL, Orrell M, Woods B, Jelley H, Stephan A, Bieber A, Meyer G, Engedal K, Selbaek G, Wimo A, Irving K, Hopper L, Marques M, Gonçalves-Pereira M, Portolani E, Zanetti O, Verhey FR

Caregiver profiles in dementia related to quality of life, depression and perseverance time in the European Actifcare study: the importance of social health.

Aging Ment Health 2016 Nov 21. Epub 2016 nov 21

PMID:
27869480
Rokstad AM, Døble BS, Engedal K, Kirkevold Ø, Benth Jš, Selbaek G

The impact of the Dementia ABC educational programme on competence in person-centred dementia care and job satisfaction of care staff.

Int J Older People Nurs 2016 Nov 20. Epub 2016 nov 20

PMID:
27868356
Rokstad AM, Engedal K, Kirkevold Ø, Šaltyte Benth J, Barca ML, Selbæk G

The association between attending specialized day care centers and the quality of life of people with dementia.

Int Psychogeriatr 2016 Nov 17. Epub 2016 nov 17

PMID:
27852334
Bakkane Bendixen A, Hartberg CB, Selbæk G, Engedal K

Symptoms of Anxiety in Older Adults with Depression, Dementia, or Psychosis: A Principal Component Analysis of the Geriatric Anxiety Inventory.

Dement Geriatr Cogn Disord 2016;42(5-6):310-322. Epub 2016 nov 4

PMID:
27811466
Persson K, Selbæk G, Brækhus A, Beyer M, Barca M, Engedal K

Fully automated structural MRI of the brain in clinical dementia workup.

Acta Radiol 2017 Jun;58(6):740-747. Epub 2016 sep 28

PMID:
27687251
Millenaar J, Hvidsten L, de Vugt ME, Engedal K, Selbæk G, Wyller TB, Johannessen A, Haugen PK, Bakker C, van Vliet D, Koopmans RT, Verhey FR, Kersten H

Determinants of quality of life in young onset dementia - results from a European multicenter assessment.

Aging Ment Health 2016 Sep 27. Epub 2016 sep 27

PMID:
27676211
Ferreira D, Jelic V, Cavallin L, Oeksengaard AR, Snaedal J, Høgh P, Andersen BB, Naik M, Engedal K, Westman E, Wahlund LO

Electroencephalography Is a Good Complement to Currently Established Dementia Biomarkers.

Dement Geriatr Cogn Disord 2016;42(1-2):80-92. Epub 2016 sep 6

PMID:
27595479
Goyal AR, Bergh S, Engedal K, Kirkevold M, Kirkevold Ø

Norwegian version of the rating anxiety in dementia scale (RAID-N): a validity and reliability study.

Aging Ment Health 2017 Dec;21(12):1256-1261. Epub 2016 sep 1

PMID:
27584559
Strand BH, Wills AK, Langballe EM, Rosness TA, Engedal K, Bjertness E

Weight Change in Midlife and Risk of Mortality From Dementia up to 35 Years Later.

J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2017 Jun 01;72(6):855-860.

PMID:
27510654
Rosness TA, Engedal K, Chemali Z

Frontotemporal Dementia: An Updated Clinician's Guide.

J Geriatr Psychiatry Neurol 2016 Sep;29(5):271-80.

PMID:
27502302
Watne LO, Idland AV, Fekkes D, Raeder J, Frihagen F, Ranhoff AH, Chaudhry FA, Engedal K, Wyller TB, Hassel B

Increased CSF levels of aromatic amino acids in hip fracture patients with delirium suggests higher monoaminergic activity.

BMC Geriatr 2016 Aug 02;16():149. Epub 2016 aug 2

PMID:
27484129
Goyal AR, Engedal K, Eriksen S

Clinicians' experiences of anxiety in patients with dementia.

Dementia (London) 2016 Jul 14. Epub 2016 jul 14

PMID:
27416951
Helvik AS, Corazzini K, Selbæk G, Bjørkløf GH, Laks J, Šaltyte Benth J, Østbye T, Engedal K

Health-related quality of life in older depressed psychogeriatric patients: one year follow-up.

BMC Geriatr 2016 Jul 07;16():131. Epub 2016 jul 7

PMID:
27388445
Hestad KA, Engedal K, Whist JE, Farup PG

The effect of ApoE e4 on blood pressure in patients with and without depression.

Neuropsychiatr Dis Treat 2016;12():1365-70. Epub 2016 jun 14

PMID:
27366067
Monteiro-Junior RS, da Silva Figueiredo LF, Maciel-Pinheiro PT, Abud EL, Braga AE, Barca ML, Engedal K, Nascimento OJ, Deslandes AC, Laks J

Acute effects of exergames on cognitive function of institutionalized older persons: a single-blinded, randomized and controlled pilot study.

Aging Clin Exp Res 2016 Jun 03. Epub 2016 jun 3

PMID:
27256080
Strøm BS, Engedal K, Grov EK

A Psychometric Evaluation of the Threadgold Communication Tool for Persons with Dementia.

Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2016 Jan-Apr;6(1):150-60. Epub 2016 apr 30

PMID:
27239188
Hestad KA, Engedal K, Whist JE, Aukrust P, Farup PG, Mollnes TE, Ueland T

Patients with depression display cytokine levels in serum and cerebrospinal fluid similar to patients with diffuse neurological symptoms without a defined diagnosis.

Neuropsychiatr Dis Treat 2016;12():817-22. Epub 2016 apr 13

PMID:
27110115
Baptista MA, Santos RL, Kimura N, Lacerda IB, Johannenssen A, Barca ML, Engedal K, Dourado MC

Quality of life in young onset dementia: an updated systematic review.

Trends Psychiatry Psychother 2016 Jan-Mar;38(1):6-13.

PMID:
27074338
Johannessen A, Engedal K, Thorsen K

Coping efforts and resilience among adult children who grew up with a parent with young-onset dementia: a qualitative follow-up study.

Int J Qual Stud Health Well-being 2016;11():30535. Epub 2016 apr 8

PMID:
27065463
Selbæk G, Aarsland D, Ballard C, Engedal K, Langballe EM, Benth Jš, Bergh S

Antipsychotic Drug Use Is Not Associated With Long-Term Mortality Risk in Norwegian Nursing Home Patients.

J Am Med Dir Assoc 2016 May 01;17(5):464.e1-7. Epub 2016 feb 28

PMID:
26935533
Helvik AS, Engedal K, Wu B, Benth Jš, Corazzini K, Røen I, Selbæk G

Severity of Neuropsychiatric Symptoms in Nursing Home Residents.

Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2016 Jan-Apr;6(1):28-42. Epub 2016 jan 19

PMID:
26933438
Helvik AS, Bjørkløf GH, Corazzini K, Selbæk G, Laks J, Østbye T, Engedal K

Are coping strategies and locus of control orientation associated with health-related quality of life in older adults with and without depression?

Arch Gerontol Geriatr 2016 May-Jun;64():130-7. Epub 2016 feb 6

PMID:
26874239
Smebye KL, Kirkevold M, Engedal K

Ethical dilemmas concerning autonomy when persons with dementia wish to live at home: a qualitative, hermeneutic study.

BMC Health Serv Res 2016 Jan 19;16():21. Epub 2016 jan 19

PMID:
26787190
Rosness TA, Engedal K, Bjertness E, Strand BH

Association Between Random Measured Glucose Levels in Middle and Old Age and Risk of Dementia-Related Death.

J Am Geriatr Soc 2016 Jan;64(1):156-61.

PMID:
26782866
Dröes RM, Chattat R, Diaz A, Gove D, Graff M, Murphy K, Verbeek H, Vernooij-Dassen M, Clare L, Johannessen A, Roes M, Verhey F, Charras K, The Interdem Social Health Taskforce

Social health and dementia: a European consensus on the operationalization of the concept and directions for research and practice.

Aging Ment Health 2016 Nov 21. Epub 2016 nov 21

PMID:
27869503
Eriksen S, Helvik AS, Juvet LK, Skovdahl K, Førsund LH, Grov EK

The Experience of Relations in Persons with Dementia: A Systematic Meta-Synthesis.

Dement Geriatr Cogn Disord 2016;42(5-6):342-368. Epub 2016 nov 19

PMID:
27866199
Følling IS, Solbjør M, Midthjell K, Kulseng B, Helvik AS

Exploring lifestyle and risk in preventing type 2 diabetes-a nested qualitative study of older participants in a lifestyle intervention program (VEND-RISK).

BMC Public Health 2016 Aug 25;16(1):876. Epub 2016 aug 25

PMID:
27557801
Gulla C, Selbaek G, Flo E, Kjome R, Kirkevold Ø, Husebo BS

Multi-psychotropic drug prescription and the association to neuropsychiatric symptoms in three Norwegian nursing home cohorts between 2004 and 2011.

BMC Geriatr 2016 Jun 01;16():115. Epub 2016 jun 1

PMID:
27245665
Halvorsen KH, Selbaek G, Ruths S

Trends in potentially inappropriate medication prescribing to nursing home patients: comparison of three cross-sectional studies.

Pharmacoepidemiol Drug Saf 2016 Dec 09. Epub 2016 des 9

PMID:
27935150
Helvik AS, Krokstad S, Tambs K

How sociodemographic and hearing related factors were associated with use of hearing aid in a population-based study: The HUNT Study.

BMC Ear Nose Throat Disord 2016;16():8. Epub 2016 jul 16

PMID:
27429594
Jøranson N, Pedersen I, Rokstad AM, Aamodt G, Olsen C, Ihlebæk C

Group activity with Paro in nursing homes: systematic investigation of behaviors in participants.

Int Psychogeriatr 2016 Aug;28(8):1345-54. Epub 2016 mar 28

PMID:
27019225
Jøranson N, Pedersen I, Rokstad AM, Ihlebaek C

Change in quality of life in older people with dementia participating in Paro-activity: a cluster-randomized controlled trial.

J Adv Nurs 2016 Dec;72(12):3020-3033. Epub 2016 aug 16

PMID:
27434512
Lichtwarck B, Selbaek G, Kirkevold Ø, Rokstad AM, Benth Jš, Myhre J, Nybakken S, Bergh S

TIME - Targeted interdisciplinary model for evaluation and treatment of neuropsychiatric symptoms: protocol for an effectiveness-implementation cluster randomized hybrid trial.

BMC Psychiatry 2016 Jul 12;16():233. Epub 2016 jul 12

PMID:
27406242
Oesterhus R, Aarsland D, Soennesyn H, Rongve A, Selbaek G, Kjosavik SR

Potentially inappropriate medications and drug-drug interactions in home-dwelling people with mild dementia.

Int J Geriatr Psychiatry 2017 Feb;32(2):183-192. Epub 2016 feb 28

PMID:
26924491
Skorpen S, Nicolaisen M, Langballe EM

Hospitalisation in adults with intellectual disabilities compared with the general population in Norway.

J Intellect Disabil Res 2016 Feb 24. Epub 2016 feb 24

PMID:
26915087
Strand BH, Cooper R, Bergland A, Jørgensen L, Schirmer H, Skirbekk V, Emaus N

The association of grip strength from midlife onwards with all-cause and cause-specific mortality over 17 years of follow-up in the Tromsø Study.

J Epidemiol Community Health 2016 May 26. Epub 2016 mai 26

PMID:
27229009
Stranden M, Solvin H, Fors EA, Getz L, Helvik AS

Are persons with fibromyalgia or other musculoskeletal pain more likely to report hearing loss? A HUNT study.

BMC Musculoskelet Disord 2016 Nov 16;17(1):477. Epub 2016 nov 16

PMID:
27852259
Strand BH, Wills AK, Langballe EM, Rosness TA, Engedal K, Totland TH, Myhre O, Bjertness E

Response to Kim et al.

J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2016 Dec 07. Epub 2016 des 7

PMID:
27927761
Sandvik RK, Selbaek G, Bergh S, Aarsland D, Husebo BS

Signs of Imminent Dying and Change in Symptom Intensity During Pharmacological Treatment in Dying Nursing Home Patients: A Prospective Trajectory Study.

J Am Med Dir Assoc 2016 Sep 01;17(9):821-7. Epub 2016 jun 16

PMID:
27321869
Strøm BS, Engedal K, Šaltyte Benth J, Grov EK

Psychometric evaluation of the Holden Communication Scale (HCS) for persons with dementia.

BMJ Open 2016 Dec 13;6(12):e013447. Epub 2016 des 13

PMID:
27965255
Sandvik R, Selbaek G, Kirkevold O, Aarsland D, Husebo BS

Analgesic prescribing patterns in Norwegian nursing homes from 2000 to 2011: trend analyses of four data samples.

Age Ageing 2016 Jan;45(1):54-60.

PMID:
26764395
Kerpershoek L, de Vugt M, Wolfs C, Jelley H, Orrell M, Woods B, Stephan A, Bieber A, Meyer G, Engedal K, Selbaek G, Handels R, Wimo A, Hopper L, Irving K, Marques M, Gonçalves-Pereira M, Portolani E, Zanetti O, Verhey F,

Erratum to: Access to timely formal dementia care in Europe: protocol of the Actifcare (ACcess to Timely Formal Care) study.

BMC Health Serv Res 2016 Oct 28;16(1):620. Epub 2016 okt 28

PMID:
27793151
Kerpershoek L, de Vugt M, Wolfs C, Jelley H, Orrel M, Woods B, Stephan A, Bieber A, Meyer G, Engedal K, Selbaek G, Handels R, Wimo A, Hopper L, Irving K, Marques M, Gonçalves-Pereira M, Portolani E, Zanetti O, Verhey F,

Access to timely formal dementia care in Europe: protocol of the Actifcare (ACcess to Timely Formal Care) study.

BMC Health Serv Res 2016 Aug 23;16(1):423. Epub 2016 aug 23

PMID:
27550084
Rosness TA, Engedal K, Bjertness E, Strand BH

Response to Cintosun and Colleagues.

J Am Geriatr Soc 2016 Sep;64(9):1925-6. Epub 2016 jul 18

PMID:
27426875
Krogseth M, Watne LO, Juliebø V, Skovlund E, Engedal K, Frihagen F, Wyller TB

Delirium is a risk factor for further cognitive decline in cognitively impaired hip fracture patients.

Arch Gerontol Geriatr 2016 May-Jun;64():38-44. Epub 2015 des 28

PMID:
26952375
Magne Bjølseth T, Engedal K, Šaltyte Benth J, Bergsholm P, Strømnes Dybedal G, Lødøen Gaarden T, Tanum L

Speed of recovery from disorientation may predict the treatment outcome of electroconvulsive therapy (ECT) in elderly patients with major depression.

J Affect Disord 2016 Jan 15;190():178-86. Epub 2015 okt 22

PMID:
26519638
Tveito M, Correll CU, Bramness JG, Engedal K, Lorentzen B, Refsum H, Høiseth G

Correlates of major medication side effects interfering with daily performance: results from a cross-sectional cohort study of older psychiatric patients.

Int Psychogeriatr 2016 Feb;28(2):331-40. Epub 2015 sep 28

PMID:
26412479
Utfyllende informasjon

De fleste av våre vitenskapelige publikasjoner er et resultat av nasjonale forskningsnettverk og samarbeid med forskere i flere helseregioner, samt internasjonale forskningsnettverk og samarbeid.

Iversen VC, Aasen OHF, Guzey IC, Helvik AS

Incidence of violent behavior among patients in psychiatric intensive care units.

European Journal of Psychiatry. Volum 30.(1) s. 67-78, 2016

Krohne K

Aldring og helse: En kartlegging av fire bachelorgradsutdanninger i fysioterapi.

Fysioterapeuten (8) s. 24-29, 2016

Strandli EA, Skovdahl KI, Kirkevold Ø, Ormstad HK

Inn på tunet - et helsefremmende tilbud - En studie om ektefellers opplevelse med dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Tidsskrift for omsorgsforskning. Volum 2.(3) s. 202-211, 2016

Helvik AS

Eldre innlagt i somatiske sykehus

Helsefremming i Spesialisthelsetjenesten. Cappelen Damm Akademisk, 2016

Selbæk G

Psychosis in Dementia

Neuropsychiatric Symptoms of Cognitive Impairment and Dementia. Springer, 2016

Holthe T, Jacobsen IW

Matching user needs to technology in dementia care: experiences with the Alma Supervisor Educational Program

Family Medicine & Primary Care Review. Volum 18.(4), 2016

Avlagte doktorgrader

Marit Mjørud

Quality of life in nursing-home patients with dementia

Disputert:
September 2016
Hovedveileder:
Knut Arne Engedal
Elisabeth Wiken Telenius

Effects of a high intensity functional exercise program in nursing home residents with dementia

Disputert:
Juni 2016
Hovedveileder:
Astrid Bergland
Britt-Evy Westergård

Life story - a new approach to the person centered supporting of older adults with an intellectual disability in Norway

Disputert:
April 2016
Hovedveileder:
Heather Wilkinson
Utfyllende informasjon

Doktorgradsarbeidet til Elisabeth Wiken Telenius har vært et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Aldring og helse.

Forskningsprosjekter

Pårørende til yngre personer med demens: en kvalitativ og kvantitativ studie

Aud Johannessen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Demensutredning blant personer med Downs syndrom og Fragilt X

Geir Selbæk, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2015 - 2024
Deltakende helseregion:
HSØ
Kvantitativt EEG som en prognostisk verktøy for lett kognitiv svikt - NORD-MCI

Maria Lage Barca, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2026
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Demensutvikling relatert til medisinbruk (IPOD-D)

Hege Kersten, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Hjerneendringer ved demens

Geir Selbæk, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Spatial orientation in patients with cognitive impairment and Alzheimer's disease

Gro Gujord Tangen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2022
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Psykose ved demens

Geir Selbæk, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Internasjonalt samarbeid

Demensomsorg på gård

Siren Eriksen Kouwenhoven, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Kvalitetsregister Alderspsykiatri (KVALAP)

Lisbeth Dyrendal Høgset, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Brukerbehov - et kunnskapsgrunnlag for Demensplan 2020

Anne Marie Mork Rokstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Forekomstundersøkelse demens - DP2020

Linda Gjøra, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Demensutredning og utviklingshemning - forprosjekt kommunehelsetjenesten

Ellen Melbye Langballe, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Hukommelsesplager og predikasjon av dødelighet

Gro Gujord Tangen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NORKOG)

Marit Nåvik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2008 - 2026
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Helse og rusmidler blant eldre (65+)

Kjerstin Elisabeth Tevik, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Angst blant alderspsykiatriske pasienter

Annette Bakkane Bendixen, Diakonhjemmet Sykehus AS

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Forekomst av funksjonshemning blant eldre i Norge

Aarskaug Wiik Kenneth, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2015 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Bruk av alkohol og psykofarmaka - er dette i fokus ved behandlingen og tilrettelegging av tjenester til alderspsyk. pasienter

Aud Johannessen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Livskvalitet, mestring og depresjon hos hjemmeboende eldre personer

Guro Bjørkløf, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Aldring, livskvalitet og ensomhet: Ensomhetsopplevelser, psykisk og fysisk helse, funksjonsnedsettelse, inkludering og mestring

Magnhild Nicolaisen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2010 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
The role of coping- strategies and locus of control for the prognosis of depression in old

Guro Bjørkløf, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2012 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
ACTIFCare - Access to timely formal care

Geir Selbæk, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ

Internasjonalt samarbeid

Angst ved demens

Alka Rani Goyal, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Anxiety in dementia: Validation of screening instrument and correlates

Øyvind Kirkevold, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Arbeidsdeltagelse blant eldre med utviklingshemning

Jeanette Engeland, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HSØ
Livskvalitet hos personer med demens i sykehjem

Marit Mjørud, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2012 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Predictors of progression of Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s disease

Karin Persson, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Young onset dementia - the difficult diagnosis and the stressful life for the whole familiy( YOUNG-DEM); Qualitative substudy

Aud Johannessen, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2014 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Effects and costs of a day care centre program designed for people with dementia – a 24 month controlled study (ECOD)

Anne Marie Mork Rokstad, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2013 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Alzheimers sykdom med depresjon

Maria Lage Barca, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2011 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Fysisk trening for pasienter med demens

Elisabeth Wiken Telenius, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2013 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ
Norwegian Old age Health and Retirement Survey (NORSE)

Øyvind Kirkevold, NTNU Gjøvik

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Young onset dementia - the difficult diagnosis and the stressful life for the whole familiy (YOUNG-DEM); Quantitative substudy

Hege Kersten, Sykehuset i Vestfold HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Betydning av lavgradig inflammasjon ved demens

Anne Brita Knapskog, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2016
Deltakende helseregion:
HSØ HMN
Utfyllende informasjon

Forskningen ved Aldring og Helse bygger på følgende hovedprinsipper. Forskningen skal skape klinisk og forskningsmessige nettverk på tvers av regioner, på tvers av profesjoner og på tvers av tjenestenivå. Forskningen skal bidra til bedre grunnlag for beslutningstagere nasjonalt på våre fagområder. Forskningen skal ha klinisk relevans. Kunnskapen som genereres gjennom forskningen, skal kunne videreformidles raskt og på en forståelig måte for de som bruker våre opplæringsressurser og våre nettsider. Aldring og helse har som følge av sin omfattende virksomhet både innen forskning og kompetansespredning en unik mulighet til å implementere ny kunnskap direkte i kliniske fagmiljøer. Nettverksbygging og såkornaktivitet fra Aldring og helse har ført til at flere selvstendige forskningsmiljøer innen våre fagområder er blitt etablert. Fra at Aldring og helse hadde ansvar for alle faser av prosjektgjennomføring har vi nå gjerne en veilederfunksjon i samarbeid med andre forskningsmiljøer, mens hovedansvaret ligger hos det lokale miljøet. Vår ambisjon er å gjøre flere lokale miljøer i stand til å gjennomføre selvstendig forskning innen våre fagområder. På flere områder har Aldring og helse gjennom sin forskning produsert grunnlagsinformasjon for beslutningstagere. Det gjelder blant annet forekomsttall for sykdommer hos eldre i flere deler av helse- og omsorgstjenesten, medikamentbruk, tjenestetilbud, kvalitetsindikatorer i omsorgstjenesten, utvikling av metoder for psykososiale tiltak i omsorgstjenesten, samt utvikling og evaluering av kompetansehevende tiltak. To nye eksempel fra 2016 er en nasjonal forekomstundersøkelse av demens og en bred kartlegging av brukerbehov hos personer med demens. Begge prosjekter er en del av Demensplan 2020. Aldring og helse skal systematisk innhente informasjon fra personer med demens via intervjuer og spørreundersøkelse i tiden under utredning og ved overgang til heldøgnsomsorg. Innhenting av informasjon gjentas etter to år og materialet skal brukes som del av et evidens-basert kunnskapsgrunnlag for øvrige demensplanprosjekter, samt for utvikling av modell for brukerinvolvering i tjenestene. I forekomstundersøkelsen kartlegges demens i forbindelse med den store befolkningsundersøkelsen på helse i Nord-Trøndelag (HUNT-4), der kognisjon undersøkes. Andre grupper eldre vil også undersøkes for å sikre representativitet. Begge disse prosjektene vil gi kunnskap som er avgjørende for planlegging av helsetjenester. Det er etablert forpliktende internasjonalt samarbeid om forskningsprosjekter på alle fagområdene i Aldring og helse. Forskningen i Aldring og helse finansieres i all hovedsak av eksterne midler.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved OUSHF + Sykehuset i Vestfold HF, ved Klinikksjef Finn Hall

Referansegruppen har i 2016 bestått av:
Jorunn Helbostad
Referansegruppens leder (HMN)
Astrid Daniloff
Brukerrepresentant
Bernhard Lorentzen
Representant Helse Sør-Øst
Cathrine Arntzen
Representant Helse Nord
Ingrid Haug Olsen
Kommunal representant
Marianne Nielsen
Representant Helse Vest
Wenche Frogn Sellæg
Brukerrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler