Loader

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og formidling av kompetanse innenfor utredning og behandling av rusproblemer og psykiske problemer.

Gjennom fagutviklings- og forskningsprosjekter, etablering av faglige nettverk, vil nasjonal kompetansetjeneste-ROP bidra til en samlet kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet og at kunnskapen blir tatt i bruk i alle helseregioner. Formålet er å sikre lik tilgang til kompetanse og god kvalitet på behandling.

Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert NAV og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.

Tjenesten skal bidra til at det etableres faglige nettverk i hver helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt.

Tjenesten er lokalisert til Sykehuset Innlandet HF.

Oppgaver og resultat
Bygge opp og formidle kompetanse: I 2017 fullførte Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) forskjellige tiltak for å bygge opp og å formidle kunnskap til en bred målgruppe. Følgende beskrevne tiltak og aktiviteter bidro for å oppnå dette mål. Overvåke og formidle behandlingsresultater. NKROP har formidlet behandlingsresultater i sine pågående forskningsprosjekt, i de vitenskapelige artiklene, i gjennomføring av ulike nettverkssamlinger. For å gjøre det tilgjengelig til fagfolk og allmenheten er det meste presentert på nettstedet rop.no og via våre nyhetsbrev som utkommer hver 14 dag. NKROP har fått midler fra Helsedirektoratet for å utvikle en felles digital plattform for gap-undersøkelser tilknyttet faglige retningslinjer innenfor fagområdene rusmisbruk og psykisk helse. Nærmere beskrivelse om gap-prosjektet finnes under fanen «kvalitetsregister». Der finnes også en beskrivelse om evaluering av samhandlingsteam (ACT/FACT). NKROP viser dermed aktiviteter som ivaretar oppgaven om å overvåke og formidle behandlingsresultater. Delta i forskning og etablering av forskernettverk. NKROP driver forskning. Med sine forskningsprosjekt vil NKROP gi ny kunnskap, og bidra til videreutvikling og forebyggelse av ROP-lidelser og av pasientutredning og behandling og tjenesteutvikling. Flere av prosjektene er direkte knyttet til utvikling av behandling og tjenestetilbudet for ROP pasienter. Fagpersonell, brukere, pårørende og tjenester i flere helseregioner er aktiv involvert i flere av prosjektene. Forskningsprosjektene er tilgjengelige på rop.no under fanen «forsking» eller på temasider. Dessuten, presenteres forskingsprosjektene i forbindelse med foredrag og seminarer for å gjøre kunnskapen tilgjengelighet til ulike målgruppene. NKROP deltok i 2017 også i nasjonale, nordiske og internasjonale forskningsnettverk. Bidra i relevant undervisning. Undervisningsoppdragene er fremdeles prioritert med utgangspunkt i gjeldende strategi 2017-2020 og i tråd med årlig kompetansespredningsplan (handlingsplan-2017). Opplæring og undervisning skal bidra til å nå NKROPs mål om kunnskapsspredning og kompetansebygging innenfor fagområdet samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Opplæringen tar utgangspunkt i den nasjonal faglige retningslinjen-ROP (IS 1948) og i helsetjenestens behov for kompetanse. Dermed styrker NKROP brukere, fagpersoner og ledere. I 2017 inkluderte NKROPs undervisningstilbud opplæring i ACT/FACT, ulike fordypningskurs, opplæring i flere kartleggingsverktøy, samt en ROP-dag med tema rus- og personlighetsproblematikk. Se nærmere beskrevet aktivitet under fanen «undervisning og formidling» i denne rapporten. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere. NKROP har et nasjonalt utredningsnettverk for utredningsenheter i TSB og ROP i Norge og bistått inn med opplæring og kompetanse i nettverkssamling for ACT/FACT og ROP-team i samarbeid med NAPHA. Videre støtter NKROP helsetjenesten i implementering av ROP-retningslinjen og kunnskapsbasert praksis. Med både videreutvikling/utviding av Ekspertrådet med flere brukerorganisasjoner og involvering av brukerrepresentanter i forskningsprosjekter og arbeidsgrupper bidro NKROP i 2017 til veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til pasienter og pårørende. Etablere faglige referansegrupper. NKROP har hatt en faglig referansegruppe siden oppstarten som har hatt 1-2 møter årlig og som har bidratt med viktige innspill til både den årlige rapporten, men også strategi og handlingsplanene.

Undervisningsoppdragene er prioritert med utgangspunkt i gjeldende strategi -og handlingsplan 2017 (kompetansespredningsplan). Det betyr at undervisningen er knyttet til blant annet implementering av faglige anbefalinger i nasjonal faglig retningslinje (IS 1948). Formidling av tjenestens pågående prosjekter - innenfor forskning og utviklingsarbeid, er også prioritert. Opplæring og undervisning blir gjennomført med utgangspunkt i etterspurt kompetansebehov fra kommune og spesialisthelsetjenesten, universiteter og høyskoler. Foredrag, kurs og samlinger ble hold for å bygge kompetanse hos brukere og pårørende. Som nevnt gjennomfører NKROP et opplæringsprogram i ACT og FACT nettverket i samarbeid med NAPHA. Som et ledd i formidling av kunnskap og kompetanse arrangerer NKROP årlig ROP-dagen. I 2017 deltok over 500 personer. Tjenesten har arbeidet med å utvikle et e-læringskurs. 125 personer har fullført kursprøve etter deltok på nettkurs «Forskrivning av vanedannende medisiner». En rekke nye kompetansevideoer er lagt til hjemmesiden sammen med artikler som spenner fra forskning til faglig utvikling og brukermedviskning. Tjenesten har med denne aktiviteten løst sin oppgave om å spre kompetanse nasjonalt innenfor sitt ansvarsområde. Plan for kompetansespredning: NKROPs oppgave er å sikre kunnskap – og kompetansespredning innenfor fagområdet samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse i hele helsetjenesten og til brukere og pårørende. Tjenestens Strategiplan for perioden 2017-2020 har følgende strategiske mål for dette området: «Tjenesten skal gjøre kunnskap og kompetanse tilgjengelig ved å samle, systematisere, kvalitetssikre og spre relevant kunnskap og kompetanse til fagfeltet, brukere og pårørende. Videre skal vi stimulere til bruk av denne kunnskapen. Utvikling av tjenestens nettsteder og digitale og multimediale verktøy er et viktig virkemiddel for dette arbeidet. Tjenesten skal utvikle og distribuere fysisk informasjons- og læringsmateriell.» Gjennom konkrete tiltak og gjøremål sikrer vi at tjenesten målsetning for kompetansespredning gjennomføres. Kommunikasjonsaktiviteter: I 2017 fikk NKROP nye nettsider, og det er nedlagt et større arbeid for å oppdatere informasjonen tilgjengelig på nett om alle våre tiltak for å spre kunnskap på NKROP. Besøkstallet på rop.no har øket i 2017 med 31 % i sammenliknet med 2016. Tallet på avspillinger av læringsvideo eller -intervjuer via youtube har økt med 33 %. Nyhetsbrevet nås nå ut til 1200 abonnenter. I tillegg bidrar øvrige sosiale medier til å gjøre vår tjeneste kjent for befolkningen. Vi har 3600 følgere på facebook, 1350 på twitter og 700 på instagram at og tallet øker med mellom 3-600 hundre hvert år. Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester: SINTEFs årsrapport «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017» viser at de fleste kommuner i Norge har hørt om NKROP, vært i kontakt (nettside, telefon, samarbeid, e-læring, kurs), er fornøyd (62 %) eller svært fornøyd (22 %) med tjenesten. Med sine skreddersydde kunnskapsformidlingsaktiviteter (se fane «formidling»), rettet til ulike aktører i rus- og psykiskhelsefelt sørger NKROP for likeverdig tilgang til tjenesten. Dessuten har NKROP deltatt i forskningsnettverk for klinisk rusmiddelforskning og har verv i andre ressurs- og kompetansemiljø. Denne aktiviteten setter tjenesten i sammenheng og i samarbeid med relevante miljøer innenfor fagfeltet nasjonalt og regionalt. NKROP deltar i nasjonale/regionale utviklingsprosjekter: Leder nasjonal arbeidsgruppe for utvikling av en felles digital plattform for gap-undersøkelser Styremedlem i Erfaringskompetanse Medlem av referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste TSB Leder i kvalitetsutvalg for Norsk psykiatriskforening Prosjektgruppe for utvikling av Continum Styremedlem for utviklingsprosjektet vold og rus i kommunene Medlem arbeidsgruppe for rus og psykisk helse i kommunene Medlem i fagrådet TSB i Helse Sør-Øst RHF Medlem i referansegruppe NAPHA Medlem i referansegruppa SANKS (samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus) Medlem i forskningsutvalget i Rådet for psykisk helse. Medlem i Helsedirektoratets arbeidsgruppe «pakkeforløp psykoselidelser og somatikk». Medlem Helsedirektoratets nasjonal ressursgruppe for implementering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus Sentrale funksjon i oppretting av en organisasjon for erfaringskonsulenter

Handlingsplan 2017 (kommentarer gikk under hvert punkt ved avvik): Publiserte nyhetsartikler hver uke. Publisere minimum en lengre reportasje knyttet til hvert av kompetansetjenestens prioriterte områder. Informere om ROP-tjenestens egen, samt nasjonal og internasjonal forskning på ROP- området: 1. ROP-forskning fra ansatte ved ROP-tjenesten 2. ROP-forskning fra norske forskere 3. ROP-forskning fra utvalgte internasjonale databaser. Spre pasient/brukerversjon av retningslinjen, blant annet via journalistisk arbeid på rop.no Samarbeide med brukerorganisasjoner og erfaringskompetanse. Reportasjer fra brukere og pårørende. Produsere og publisere 40 videoer. Mål om å øke antall avspillinger i forhold til fjoråret. Mål å stimulere til økt bruk i høgskoler/universiteter og mer organisert bruk blant ansatte i helsetjenester (målet er ikke nådd). Promoarbeid; gjøre videobiblioteket mer kjent blant alle, med særskilt fokus på ansatte i helsetjenester. Det tilstrebes både bredde og dybde i innhold, samt fortsatt fokus på korte snutter av ulike slag. Skrive 15 bokanmeldelser av relevante utgivelser fra fagfeltet (skrev 12 i 2017). Skrive innlegg, kronikker og tilsvar og være proaktive overfor mediene på rus- psykiatrifeltet. Holde kurs i PRISM og ASI/ADAT på forespørsel. Kurs til selvkost (3 landsdekkenende kurs er holdt). Tilrettelegging og formidling av verktøy som ligger på rop.no ACT/FACT samlinger i samarbeid med NAPHA; 5 samlinger i 2017 a to dager Med utgangspunkt i brukerplan og i samarbeid med KoRus – Øst og Fylkesmannen i Hedmark og Oppland vurdere eget opplæringsprogram for samhandlingsmodell i rurale strøk. Etablere et auditor-team bestående av ansatte i ROP-tjenesten og NAPHA som skal gjennomføre fidelityvurdering i eksisterende og nye ACT og FACT team (under etablering) Arrangere konferanse for ACT/FACT teamene nasjonalt / evt skandinavisk i samarbeid med NAPHA Prioritere informasjon om ACT og FACT modellen til ledere. Fortsette produksjon av videoforelesninger fra eksperter på ulike fagområder (ulike områder og nivåer) Utvikle e-læringspakker i hvordan ROP-TV kan benyttes i dialogbasert undervisning (arbeidet er kommet i gang i samarbeid med UNN, Tromsø) Videreutvikle innhold på Snakkomrus.no Undervisning etter forespørsel ved nasjonale og internasjonale utføres av alle ved enheten. Undervise og lede utdanning for spesialiser i psykologi og leger på nasjonale kurs og i HFene. Vi vil oversette håndboka om integrert dobbeltdiagnosebehandling (IDDT) til norsk (mangler fortsatt tillatelse). Oversettelse og utprøving av screeningsverktøyet DDSI (screening for rop-lidelser (mangler tillatelse). Oversette det brukervennlige spørreskjemaet SURE. Vi vil gjennom et nasjonalt faglig nettverk stimulere utvalgte fagmiljø til å prøve ut IDDT behandlingsmetoden (samarbeid med Helse Fonna er etablert). Etablere nettkurs for leger i bruk av vanedannende medikamenter. I stedet for å utvikle et eget forskernettverk, deltar vi i allerede eksisterende forskernettverk innenfor tverrfaglig spesialisert behandling og psykisk helse Deltatt i følgende nettverk: 1.Rus-og psykisk helse 2.Rusforskningsnettverket 3.Nettverk for kvalitativ rusforskning 4.Nettverk for somatiske tilstander hos rusavhengige Etablere et forskerpanel med brukerrepresentanter og fagfolk som skal komme med innspill til tema for ROP-forskning (ikke gjennomført). Fortsette evalueringen av samhandlingsteam i Norge. Vi følger teamene og pasientene over tid (følgeforskning). Teamene og helsemyndighetene får resultater underveis i evalueringen. Utvikle digitale gap-undersøkelser og bygge opp et nasjonalt kvalitetsregister for tjenester som arbeider med personer med samtidig ruslidelser og psykiske lidelser. Rapportere om medikamentbruk og håndtering i Barneverns institusjoner (fortsetter i 2018). Ekspertrådet er godt etablert og har fått utvidet antall medlemmer. Har som mål å samle kunnskap om all rumiddelforskning (ikke gjennomført) Nettversksamling én gang i året for utredningsenheter innen TSB og ROP. Etablere et nettverk bestående av tre representanter fra Sverige, Danmark og Norge. Nettverket samarbeider om Nordisk konferanse som arrangeres hvert andre år i de tre respektive landene. Delta i regionale og nasjonale arbeidsgrupper.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
21 timer
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell
57 timer
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell
25 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
14 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
16 timer
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
5 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
54 timer
Utfyllende informasjon

I henhold til NKROPs kompetansespredningsplan er det gjennomført undervisning i forbindelse med utdanning og videreutdanning av helsefagpersonell og i hele helse- og omsorgstjenesten. Undervisningen og opplæringen ble gjennomført i 2017 i hele Norge og viser dermed vår evne til å spre kompetanse nasjonalt. Leder ved senteret, sentrale klinikere fra fagfeltet, forskere, post docs, stipendiater, erfaringskonsulent (brukeransatt) og øvrige ansatte har gjennomført undervisning og opplæring. NKROP har bidratt med undervisning og foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser. Undervisningsoppdragene er prioritert med utgangspunkt i strategi 2017-2020 og i tråd med årlig kompetansespredningsplan. Det betyr at undervisning knyttet til blant annet implementering av faglige anbefalinger i nasjonal faglig retningslinje (IS 1948) og formidling av pågående forskning og utviklingsarbeid. Spesielt i forhold til såkalte samhandlingsteam (ACT /FACT), utredning og kartleggingsverktøy og i utdanning og videreutdanning av sentrale fagpersonell (leger, psykologer og høyskoleutdannede). I tillegg er det gjennomført opplæring og undervisning med utgangspunkt i et formidlet kompetansebehov i kommune og spesialisthelsetjenesten. Det utføres noe undervisning etter forespørsel fra universiteter og høyskoler. NKROP har med disse undervisningsaktivitetene oppfylt sine resultatmål for 2017 knyttet til sin oppgave om å spre kompetanse nasjonalt innenfor sitt ansvarsområde. Undervisning blir gjennomført blant annet på: _Folkehelseuke Trondheim, MDMA. _Høgskolen på Vestlandet, Haugesund _Høgskolen Innlandet, Elverum, Utredning av ROP-lidelser _Lege i spesialisering (LIS), ulike spesialistutdanninger, ROP-retningslinjen; sentrale anbefalinger; HCV _Høgskolen i SørØst Norge (Samarbeidsfokusert forskning innen psykisk helsearbeid) _Høgskolen i Innlandet: Masterutdanning Tverrfaglig: Miljøterapi, etiske perspektiver på bruk av tvang; Sykepleie «Relasjonens betydning, miljøterapi, bruk av tvang» _SEPREP _NTNU Gjøvik _Soria Moria: LIS-leger: Rus og psykiatri: Grunnleggende likheter og forskjeller, ROP-retningslinje _NFRAM, Trondheim, Årskonferanse/kurs: De viktigste utfordringene for pasienter med samtidig rusproblem og psykisk lidelse (Seminar for studenter i psykologi og medisin) _UiO: International Summer school in International Community Health, "Alcohol and drug use problems around the globe"; Masterkurs; grunnutdanning medisin studenter; Lege i spesialisering (LIS) _Høgskolen Innlandet Elverum "Recovery og medforskning" _Korus Øst om implementering _Kursledere for LIS spesialistkurs i rus og avhengighetsmedisin

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

Vi har ingen klinisk aktivitet

Formidling

Pasienter og pårørende - alle regioner
 • Ekspertrådet, Oslo Spørreskjema for å vurdere bedring av rusmiddelbruk. (Seminar).
Pasienter og pårørende - flere regioner
 • Kurs for erfaringskonsulenter i Tromsø og Trondheim, innlegg om lojalitet og varslingsplikt. (Kurs).
 • 5 samarbeidsmøter i forbindelse med opprettelse av egen organisasjon for erfaringskonsulenter. (Seminar).
 • 8 PRISM-sertifisering. (Veiledning).
Pasienter og pårørende - egen region
 • Om recovery Blå Kors Slemdal. (Kurs).
 • Veiledning erfaringskonsulent Bydel Gamle Oslo. (Veiledning).
 • Arrangering av erfaringskonsulentsamling Hedmark. (Veiledning).
Allmennheten - alle regioner
 • Nasjonale samlinger for ansatte i ACT og FACT. (Kurs).
 • Foredrag Kron-nettverket. (Konferanse).
 • Eksperter slår alarm om pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer, Adresseavisen 20.10.2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Kronikk: Medisinfrie alternativer sikrer brukermedvirkning, Aftenposten, 20.06.2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Kronikk: La oss slippe skyttergraver, nrk.no. 13.01.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Kronikk: Hva vil vi med bruker-medvirkning i forskningen?, 11.03.2017 Dagens Medisin. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Frykter at pasienter ikke tør å ta medisinene sine, NRK-10. feb. 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Oslo-kloakken avslører ritalin-misbruk. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Forskningsrapport: «Lykkepiller» virker ikke mot depresjon, NRK-19. feb. 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Berre MS-sjuke får kombinera cannabis-spray og bilkøyring, NRK-27. mai 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Anders Danielsen Lie med knallhardt angrep på «den rusliberale. Aftenbladet.no-9. jan. 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Rekordsalg av nesespray,P4 Radio Hele Norge ASA-21. feb. 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Det kommer til et punkt hvor du skjønner at broren din er narkoman, kk.no 21.09.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Slik kan du unngå den verste «hangover'n», kk.no, 26.12.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • LSD i Høyesteret, Morgenbladet, 23.08.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Unyansert cannabis-debatt, Dagen, 16.09.2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Flere kvinner enn menn sliter med avhengighet av reseptbelagte, kk.no 28.10.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Vil ta frå politiet førarkort-nekt i hasjsaker, NRK, 11.07.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Det vanskeligste med å ta avstand fra alkohol er at invitasjonene til, kk.no, 13.04.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Sofie sprayer cannabis i munnen fire ganger om dagen, NRK, 9.04.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Uten rusen ble livet mitt deprimerende og tomt, kk.no, 27.01.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Jeg drakk først og fremst fordi jeg var deprimert og ikke hadde det ..., kk.no 30.04.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Hvorfor snakker politikerne minst om det som rammer flest?, Dagbladet 16.08.17. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Kronikk i sykepleien.no, napha.no og Dialog(Seprep) om lojalitet. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Om etablering av ny organisasjon for erfaringskonsulenter i erfaringskompetanse.no, fagrådet.no, napha.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Kronikk; «Hva med de som ikke høres?» Napha.no og Dialog(seprep). (Intervjuer/oppslag i media).
Allmennheten - egen region
 • Foredrag Solsiden Eidsvoll, Recovery. (Seminar).
 • Arrangement: Hamar Arbeiderblad-21. mar. 2017: «Et bedre liv» – temakveld hos Sagatun Brukerstyrt Senter onsdag klokka. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Opplæring i ACT- og FACT - modellene 5 samlinger à to dager Totalt 50 timer. (Kurs).
 • FACT Modelltrofasthet, Opplæring i ACT og FACT. Sola 1. juni 2017. (Kurs).
 • Utprøving av ACT-team i Norge – Hva viser evalueringen? Opplæring i ACT og FACT. Hamar 28.nov 2017. (Kurs).
 • Mørketidskonferansen i Tromsø. Halvtimes foredrag om eldre i LAR og sykepleie. (Konferanse).
 • Nasjonal inspirasjonskonferanse om ACT og FACT til relevante aktører nasjonalt. (Konferanse).
 • Foredrag ved årlig samling for Fylkesmenn. (Konferanse).
 • ROP-dagen –konf- Helse og andr gr alle reg. (Konferanse).
 • Psykiater konferanse. (Konferanse).
 • Konferanse Bergen. (Konferanse).
 • Konferanse Trondheim. (Konferanse).
 • Konferanse Tromsø. (Konferanse).
 • Konferanse Jæren. (Konferanse).
 • Helsedirektoratens Konferanse. (Konferanse).
 • Foredrag medforskning/Recovery for Norsk Sykepleierforbund Drammen. (Konferanse).
 • Foredrag medforskning/Recovery for Fagforbundet. (Konferanse).
 • ACT/FACT teamledersamling. Gardermoen: Foreløpige resultater fra FACT-evalueringen. (Konferanse).
 • Forskningsseminar i Drammen i regi av Norsk Sykepleierforbund i mai 2017. Presentasjon av prosjektet og foreløpige funn. (Seminar).
 • Vettre seminaret. Nasjonal rus- og avhengighetsseminar i Vettre i regi av Seraf, presentasjon av prosjektet og foreløpige funn. (Seminar).
 • Utredningsnettverk for TSB og ROP. To-dagers samling. (Seminar).
 • Samling for teamledere i ACT og. (Seminar).
 • Foredrag 60 min om studien «Anker i normalitet» på Klækkenseminaret. (Seminar).
 • 3. Arbeidsmøte med Nasjonal arbeidsgruppe for gap-undersøkelser. (Seminar).
 • Foredrag: Dagens Medisin, Oslo Er det mulig å utrydde hepatitt C virus (HCV) i Norge?. (Seminar).
 • Vettre, forskningsseminar Skaper kronisk hepatitt C økt fatigue hos pasienter som injiserer rusmidler?. (Seminar).
 • Boklanseringsseminar. (Seminar).
 • H-dir. Dialogmøte om kommunenes behandlingstilbud til mennesker med lettere og moderate psykiske helseplager. (Seminar).
 • Informasjonsmøter til ledere og fagpersoner om ACT og FACT modellene. Totalt 21 timer til kommuner og spesialisthelsetjenesten. (Veiledning).
 • I oppdrag av Hdir: Report III – Consensus Conference OMT and pregnancy. (Veiledning).
 • NAPHA.no: «Etiske perspektiver på tvang». (Intervjuer/oppslag i media).
 • ROP.no (Dagens medisin): «Usikkert kunnskapsgrunnlag for bruk av TUD». (Intervjuer/oppslag i media).
 • Effekter av cannabis varer lenger enn antatt, Tidsskrift for den norske Legeforening-30. okt. 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Høyere genetisk risiko for psykose blant cannabisbrukere, Dagens Medisin-10. nov. 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Debattinnlegg om henvisningsplikt napha.no. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Debattinnlegg om egenandel for rusavhengige tidskriftet.no. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Fylkeslegen, Kristiansund «Snakkomrus.no» - eit verktøy i arbeidet med rus og psykisk helse. I hovedsak kommunalt ansatte. (Kurs).
 • Kurs om kartleggingsvertøy hos SERAF, 05/03/2017. (Kurs).
 • Fylkesmannen i Buskerud.Fagkonferanse for kommuner og DPS i Buskerud. Etiske perspektiver på tvang. (Konferanse).
 • Tannhelsekonferanse. (Konferanse).
 • Samling for Læringsnettverk psykisk helse og rus», Rogaland,. (Konferanse).
 • Foredrag på styringsgruppa for « Kommuneprogrammet». (Konferanse).
 • Seminar Oslo kommune og Fylkesmannen. (Seminar).
 • Rådet for psykisk helse. Ansatte i Oslo. «Erfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold». 1,5 timer. (Seminar).
 • ACT/FACT opplæring (regionalt og tverrfaglig/helsepersonell) i regi NKROP: «Etiske perspektiver på bruk av tvang». 1 time. (Seminar).
 • Alle DPS (ledergruppen) i Helse Bergen. «Erfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold». 1 time. (Seminar).
 • NSF/SPOR (landsgruppen for psykiatriske sykepleiere). Erfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. 1 time. (Seminar).
 • Foredrag: Moss kommune FREMTIDENS RUSOMSORG. Hva sier forskningen om hvor vi skal gå? (Mest kommunalt ansatte). (Seminar).
 • Foredrag på styringsgruppa for FOU- prosjekt på Fekjær psykiatriske senter. (Seminar).
 • Foredrag Blant forskningssamarbeidspartnere i Oslo/Hamar/Modum Bad. (Seminar).
 • Veiledning samhandlingsteam. 15 dager. (Veiledning).
 • Intervju, Implementeringens mange elementer, KoRus Øst, 1, 2017. (Intervjuer/oppslag i media).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • Digitale ressurser som en del av kompetansehevingen hos KoRus-Øst, Pårørendeprogrammet. (Kurs).
 • Kurs om Kvalitet i klinisk arbeid: Kompetanseheving med nettbaserte ressurser,Fylkesmannen i Møre og Romsdal. (Kurs).
 • DPS-Kurs om ROP-retningslinjen. (Kurs).
 • Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i HSØ. «Erfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold». 1 time. (Konferanse).
 • ACT og FACT, Rusforum Innlandet, foredrag. (Konferanse).
 • Foredrag medforskning/Recovery/ACT-fact for Rusforum Østfold. (Konferanse).
 • Seminar ved DPS Kongsvinger, Tynset og Otta. (Seminar).
 • Alderspsykiatrisk avdeling SI. Ledergruppen. «Pakkeforløp og samvalg om behandlingsvalg». 2 timer. (Seminar).
 • Spesialistmøte SI. Lis leger, overleger, psykologspesialister. «Revidert Psykisk helsevernlov». 1,5 timer. (Seminar).
 • FACT seminar, Vestre Viken. To ganger a 50 min (26.september og 22.november). Foredrag om ACT og FACT. (Seminar).
 • Veiledning av enhetsledere i psykisk helsevern, spesialisthelsetjenesten, 18 timer. (Veiledning).
 • Veiledning 2 masterstudenter i videreutdanning Rus og psykisk helsearbeid samt co-moderator i fokusgruppeintervju. (Veiledning).
Utfyllende informasjon

NKROP er nå godt kjent i hele helsetjenesten og i nyhetsmedia i hele landet. Det betyr at vi etterhver ikke har mulighet til å si ja til alle forespørsler om foredrag. Vi har derfor besluttet at vi skal prioritere større landsdekkende konferanser og regionale konferanser i regioner hvor vi er minst kjent.

Kvalitetsverktøy

 • Database med resultater av gap-undersøkelser, 2017, Register med nasjonal dekningsgrad
 • Nasjonal database ACT/FACT, 2017, Register med nasjonal dekningsgrad
Utfyllende informasjon

ACT/FACT: NKROP har oversikt over utviklingen og implementeringen av samhandlingsmodellene Assertive Community Treatment (ACT) og Flexible Assertive Community Treatment (FACT). NKROP har et nasjonalt ansvar for å følge opp, bidra til implementering og evaluere ACT- og FACT-team i Norge. I den forbindelse jobbes det med å opprette en nasjonal database over: 1) modelltrofasthet i teamene, 2)kjennetegn ved målgruppa for teamene, 3)Pasientforløp. Det utarbeides rapporter både nasjonalt og lokalt med beskrivelse av modelltrofasthet, målgruppe og pasientforløp. Database med resultater av gap-undersøkelser: NKROP har utviklet forskjellige gap-spørreskjemaer knyttet til ulike retningslinjer i rus- og psykisk helsefeltet. Gap-undersøkelser eller "Clinical audit" er en metode som benyttes i forbindelse med forbedringsarbeid og kvalitetssikring av tjenester. Metoden omfatter evaluering av egen praksis målt opp mot eksplisitte kriterier (anbefalinger i retningslinjene), og iverksetting av aktuelle forbedringstiltak. Ved å gjøre en slik undersøkelse vil ledere kunne identifisere eventuelle gap mellom egen praksis og sentrale anbefalinger i den aktuelle retningslinjen. Noe av de gap-spørreskjemaene er fortsatt under utarbeidelse, andre er allerede digitalisert. Digitale gap-spørreskjema er til fri bruk. NKROP jobber stadig med for å bygge opp en felles digital plattform med gap-undersøkelser knyttet til alle retningslinjene og pakkeforløpene i rus- og psykisk helsefelt. Resultantene fra gap-undersøkelser lagres på et godkjent lagringssted hos Sykehuset Innlandet. Målet er en database som viser hvordan praksis utøves og som bidrar til kvalitetssikring. Databasen er under utarbeidelse og forventes klar i 2018. Da vil vi kunne rapportere fra alle deler av helsetjenesten som benytter analysene.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Belfrage A, Grotmol KS, Lien L, Moum T, Wiese RV, Tyssen R

Medical school predictors of later perceived mastery of clinical work among Norwegian doctors: a cohort study with 10-year and 20-year follow-up.

BMJ Open 2017 Sep 24;7(9):e014462. Epub 2017 sep 24

PMID:
28947437
Feng T, Abebe DS

Eating behaviour disorders among adolescents in a middle school in Dongfanghong, China.

J Eat Disord 2017;5():47. Epub 2017 okt 26

PMID:
29093817
Abebe DS, Lien L, Elstad JI

Immigrants' utilization of specialist mental healthcare according to age, country of origin, and migration history: a nation-wide register study in Norway.

Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2017 Jun;52(6):679-687. Epub 2017 apr 4

PMID:
28378064
Lyvers M, Bremner M, Edwards MS, Thorberg FA

Rash Impulsiveness and Negative Mood, but not Alexithymia or Reward Sensitivity, Differentiate Young to Middle-Aged Chronic Daily Smokers from Never-Smokers.

J Psychoactive Drugs 2017 Sep 12. Epub 2017 sep 12

PMID:
28895792
Holdø I, Bramness JG, Handal M, Torgersen L, Reichborn-Kjennerud T, Ystrøm E, Nordeng H, Skurtveit S

Hypnotics use in children 0-18 months: moderate agreement between mother-reported survey data and prescription registry data.

J Pharm Policy Pract 2017;10():28. Epub 2017 sep 8

PMID:
28904801
Neupane SP, Bramness JG, Lien L

Comorbid post-traumatic stress disorder in alcohol use disorder: relationships to demography, drinking and neuroimmune profile.

BMC Psychiatry 2017 Aug 29;17(1):312. Epub 2017 aug 29

PMID:
28851339
Kringen MK, Chalabianloo F, Bernard JP, Bramness JG, Molden E, Høiseth G

Combined Effect of CYP2B6 Genotype and Other Candidate Genes on a Steady-State Serum Concentration of Methadone in Opioid Maintenance Treatment.

Ther Drug Monit 2017 Oct;39(5):550-555.

PMID:
28723731
Engh JA, Bramness JG

Psychosis relapse, medication non-adherence, and cannabis.

Lancet Psychiatry 2017 Aug;4(8):578-579. Epub 2017 jul 10

PMID:
28705599
Gjerden P, Bramness JG, Tvete IF, Slørdal L

The antipsychotic agent quetiapine is increasingly not used as such: dispensed prescriptions in Norway 2004-2015.

Eur J Clin Pharmacol 2017 Sep;73(9):1173-1179. Epub 2017 jun 16

PMID:
28623386
Bjørkhaug ST, Skar V, Medhus AW, Tollisen A, Bramness JG, Valeur J

Chronic alcohol overconsumption may alter gut microbial metabolism: a retrospective study of 719 13C-D-xylose breath test results.

Microb Ecol Health Dis 2017;28(1):1301725. Epub 2017 mar 17

PMID:
28572752
Salvatore S, Bramness JG, Røislien J

Erratum to: Exploring functional data analysis and wavelet principal component analysis on ecstasy (MDMA) wastewater data.

BMC Med Res Methodol 2017 02 23;17(1):34. Epub 2017 feb 23

PMID:
28231768
Weibell MA, Hegelstad WTV, Auestad B, Bramness J, Evensen J, Haahr U, Joa I, Johannessen JO, Larsen TK, Melle I, Opjordsmoen S, Rund BR, Simonsen E, Vaglum P, McGlashan T, McGorry P, Friis S

The Effect of Substance Use on 10-Year Outcome in First-Episode Psychosis.

Schizophr Bull 2017 Jul 01;43(4):843-851.

PMID:
28199703
Rognli EB, Bramness JG, Skurtveit S, Bukten A

Substance use and sociodemographic background as risk factors for lifetime psychotic experiences in a non-clinical sample.

J Subst Abuse Treat 2017 Mar;74():42-47. Epub 2016 des 29

PMID:
28132699
Salvatore S, Røislien J, Baz-Lomba JA, Bramness JG

Assessing prescription drug abuse using functional principal component analysis (FPCA) of wastewater data.

Pharmacoepidemiol Drug Saf 2017 Mar;26(3):320-326. Epub 2016 nov 11

PMID:
27862608
Nesvåg R, Reichborn-Kjennerud T, Gillespie NA, Knudsen GP, Bramness JG, Kendler KS, Ystrom E

Genetic and Environmental Contributions to the Association Between Cannabis Use and Psychotic-Like Experiences in Young Adult Twins.

Schizophr Bull 2017 05 01;43(3):644-653.

PMID:
27431873
Dalgard FJ, Svensson Å, Gieler U, Tomas-Aragones L, Lien L, Poot F, Jemec GBE, Misery L, Szabo C, Linder D, Sampogna F, Evers AWM, Halvorsen JA, Balieva F, Szepietowski J, Lvov A, Marron SE, Alturnay IK, Finlay AY, Salek SS, Kupfer J

Dermatologists across Europe underestimate depression and anxiety: results from 3635 dermatological consultations.

Br J Dermatol 2018 Aug;179(2):464-470. Epub 2018 mai 16

PMID:
29247454
Balieva F, Kupfer J, Lien L, Gieler U, Finlay AY, Tomás-Aragonés L, Poot F, Misery L, Sampogna F, van Middendorp H, Halvorsen JA, Szepietowski JC, Lvov A, Marrón SE, Salek MS, Dalgard FJ

The burden of common skin diseases assessed with the EQ5D™: a European multicentre study in 13 countries.

Br J Dermatol 2017 May;176(5):1170-1178. Epub 2017 apr 10

PMID:
28032340
Sampogna F, Abeni D, Gieler U, Tomas-Aragones L, Lien L, Titeca G, Jemec GB, Misery L, Szabó C, Linder MD, Evers AW, Halvorsen JA, Balieva F, Szepietowski JC, Romanov DV, Marron SE, Altunay IK, Finlay AY, Salek SS, Kupfer J, Dalgard F

Impairment of Sexual Life in 3,485 Dermatological Outpatients From a Multicentre Study in 13 European Countries.

Acta Derm Venereol 2017 Apr 06;97(4):478-482.

PMID:
27819713
,

Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990-2015: a novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015.

Lancet 2017 07 15;390(10091):231-266. Epub 2017 mai 18

PMID:
28528753

Smoking prevalence and attributable disease burden in 195 countries and territories, 1990-2015: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2015.

Lancet 2017 May 13;389(10082):1885-1906. Epub 2017 apr 5

PMID:
28390697
Mørland J, Bramness JG.

Effekter av cannabis varer lenger enn antatt.

Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Oct 30;

Lyvers, M., Jones, V., Edwards, M. S., Wood, K., & Thorberg, F. A.

Personality and Neurocognitive Traits Associated with Treatment Retention in a Therapeutic Community for Substance Dependence

The International Journal of Therapeutic Communities.2017

Lyvers, M., McCann, K., Coundouris, S., Edwards., M. S., Thorberg, F. A.

The Externally Oriented Thinking Facet of Alexithymia in Relation to Alcohol Consumption, Facial Emotion Recognition, and Emotional Empathy

American Journal of Psychology. 2017

Lyvers, M., Coundouris, S., Edwards, M. S., & Thorberg, F. A

Alexithymia, Rewards Sensitivity and Risky Drinking: The Role of Internal Drinking Motives.

Addiction Research and Theory. 2017

Lyvers, M., Davis, S., Edwards, M. S., & Thorberg, F. A.

Alexithymia, Fear of Intimacy and Attachment in Young Adults.

IAFOR Journal of Psychology and the Behavioral Sciences, 2017, 3, 1-11.

Lyvers, M., Stafford, K. A., Edwards, M. S., & Thorberg, F.A.

Alexithymia and Caffeine: The Role of Caffeine Expectancies and Craving.

Journal of Substance Use, 2017, 22, 265-273.

Lyvers, M., Kohlsdorf, S. M., Edwards, M. S., & Thorberg, F. A.

Alexithymia and Mood: Recognition of Emotion in Self and Others.

American Journal of Psychology, 2017, 130 (1), 88-92.

Brekke, E., Lien, L., Davidson, L., & Biong, S

First-person experiences of recovery in co-occurring mental health and substance use conditions.

Advances in Dual Diagnosis, 2017, 10(1), 13-24.

Brekke, E., Lien, L. & Biong, S.

Experiences of Professional Helping Relations by Persons with Co-occurring Mental Health and Substance Use Disorders

International Journal of Mental Health and Addiction. 2017

Landheim, A., Hoxmark, E., Aakerholt, A., Aasbrenn, K.

Potensialet for Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge.

NAPHA-rapport 2017

Forskningsprosjekter

Dødelighet under LAR-behandling i Norge i 2014 og 2015

Ivar Skeie, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Bedre psykosebehandling

Torleif Ruud, Akershus universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Alcohol Bowel Syndrome

Jørgen Valeur, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Alkoholmisbrukslidelser og depresjon (NIDARC)

Lars Lien, Jørgen Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ HN
Erfaring med bruk av tvunget psykisk helsevern uten døgn i norske ACT team

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Evaluering av ROP Vestfold

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Bruk av alimemazine og søvnproblemer de første tre leveår

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Livskvalitet og bedring hos mennesker med rusproblemer og psykiske plager: Recoveryorientert praksis i primærhelsetjenesten

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Fra gap til endring - en kvalitativ studie av implementering av ROP-retningslinja i psykisk helsevern

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
LAR-ROP studien

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2025
Deltakende helseregion:
HSØ
Hvordan påvirkes legenes arbeidsprestasjon av deres alkoholvaner?

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
ROP-III studien

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Forskningsbasert evaluering av FACT-team

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2019
Deltakende helseregion:
HSØ
Samarbeidsrelatert forskning på rusfrihet hos personer med alvorlig rusmiddelavhengighet

Henning Pedersen, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
En langtidsoppfølging av LAR Hedmark/Oppland studien (LAR HO II)

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Kroppens omsetning av metadon hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering. Kliniske implikasjoner.

Jørgen Gustav Bramness, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HSØ
Ungdommer i barneverninstitusjoner – rusproblemer og bruk av medisiner

Lars Lien, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2017 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ
Prevalens av kronisk hepatitt C blant innsatte i norske fengsler (HEPRIS)

Knut Boe Kielland, Sykehuset Innlandet HF

Prosjektperiode:
2017 - 2021
Deltakende helseregion:
HSØ
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Sykehuset Innlandet, ved Direktør Gunn Gotland Bakke

Referansegruppen har i 2017 bestått av:
Svein Skjøtskift
Referansegruppens leder (HV)
Anne Aasen
Representant Helse Sør-Øst
Asbjørn Larsen
Brukerrepresentant
Dag Morken
Brukerrepresentant
Espen Ajo Arnevik
Andre
Gry Nøstenget
Brukerrepresentant
Inger Hilde Trandem
Kommunal representant
Kristin Johannessen
Representant Helse Nord
Lars Lien
Representant for tjenesten
Marit Borg
Høgskolerepresentant
Tone Larsen Hoel
Andre
Trond Hatling
Andre
Trond Ljøkjell
Representant Helse Midt-Norge

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler